Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 84
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Pile i Szkole Policji w Słupsku.
§  3. 
Traci moc decyzja nr 218 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji (Dz. Urz. KGP poz. 37 oraz z 2010 r. poz. 55).
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z OSOBOWYMI ŹRÓDŁAMI INFORMACJI

SPIS TREŚCI

I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie policjanta do wykonywania czynności związanych z: typowaniem i doborem osobowego źródła informacji (OZI), planowaniem, nawiązywaniem i kontynuowaniem współpracy z OZI - z zachowaniem zasad konspiracji i bezpieczeństwa, uzyskiwaniem, gromadzeniem, dokumentowaniem i wykorzystywaniem informacji uzyskiwanych od OZI.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci służby kryminalnej wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze, którzy posiadają przeszkolenie z zakresu pracy operacyjnej lub dochodzeniowo-śledczej.

Uczestnicy kursu muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "poufne".

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godzinach lekcyjnych)
Zapoznanie z regulaminem i organizacją kursu1
Zajęcia programowe38
Zakończenie kursu1
Ogółem40

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych, nie powinna przekraczać 14 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zaleca się, aby zajęcia w grupie szkoleniowej, prowadzone były przez dwóch nauczycieli policyjnych, przy współudziale psychologa policyjnego i/lub przedstawiciela jednostki organizacyjnej Policji, który w ramach pełnionej służby, specjalizuje się w tematyce objętej programem kursu.

Ponadto w zajęciach praktycznych biorą udział pozoranci z komórek do spraw werbunków wydziałów wywiadu kryminalnego jednostek organizacyjnych Policji.

Wskazane w programie metody realizacji zajęć są optymalne do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę, gwarantującą ich osiągnięcie.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

W ramach kursu realizowane są zajęcia ukierunkowane na kształcenie umiejętności z zakresu czynności związanych ze współpracą z OZI w szczególności:

a) określania zasad typowania i doboru OZI przy wykorzystaniu wywiadu operacyjnego,

b) planowania, nawiązywania i kontynuowania współpracy z OZI z zachowaniem zasad konspiracji i bezpieczeństwa,

c) uzyskiwania, gromadzenia, dokumentowania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych od OZI,

d) określania zasad nadzoru nad prowadzeniem współpracy z OZI.

Podczas realizacji treści programowych do oceny stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się ocenianie bieżące z zastosowaniem dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.)

Każdy słuchacz w trakcie kursu wykona zadanie polegające na:

1) odbyciu ze źródłem (pozorantem) spotkania,

2) pozyskaniu od źródła informacji,

3) odpowiednim zlecaniu zadań operacyjnych do wykonania,

4) zaproponowaniu sposobu wykorzystania uzyskanych informacji,

5) sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji.

Szczegółowe zasady realizacji zadań podlegających ocenie zostaną przekazane uczestnikom kursu podczas pierwszych zajęć programowych. Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie ocen pozytywnych z wykonania wymaganych programem zadań. Każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie zajęć musi być poprawiona na ocenę pozytywną.

9. Forma zakończenie kursu

Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego, gdzie w miejscu ogólnego wyniku nauki stosuje się wpis "pozytywnym".

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: Współpraca z OZI

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić zasady typowania i doboru OZI, przeprowadzania wywiadu operacyjnego,

- planować, nawiązywać i kontynuować współpracę z OZI z zachowaniem zasad konspiracji i bezpieczeństwa,

- uzyskiwać, gromadzić, dokumentować i wykorzystywać informacje uzyskiwane od OZI.

ZagadnieniaCzas realizacji kursu w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Rozpoczęcie kursu1pogadankaZapoznanie z organizacją kursu i regulaminem.
2. Wstęp do pracy operacyjnej1pogadanka,

dyskusja

Odwołując się do wiedzy i doświadczenia słuchaczy, przypomnij podstawy prawne i faktyczne oraz omów cele i zasady pracy operacyjnej z uwzględnieniem konieczności przestrzegania etyki zawodowej i praw człowieka.
3. Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmowy3ćwiczenia,

pogadanka

Przeprowadź zajęcia integracyjne, następnie podczas pogadanki zapoznaj słuchaczy z elementami komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz prowadzenia rozmowy.
4. Typowanie i dobór OZI

5. Fundusz operacyjny

6. Wywiad operacyjny

3pogadanka,

dyskusja

Omów na podstawie przepisów i doświadczenia zawodowego rodzaje i charakterystykę poszczególnych kategorii OZI. Przedstaw zasady korzystania z funduszu operacyjnego i sporządzania dokumentacji. Omów wywiad operacyjny jako metodę pracy operacyjnej i typowania OZI.
7. Nawiązywanie kontaktu i przyjmowanie informacji od osoby informującej2symulacjaNa podstawie przygotowanych założeń, przeprowadź symulację dotyczącą nawiązania kontaktu i przyjęcia informacji od osoby informującej. Następnie poleć sporządzenie przez uczestników symulacji właściwej dokumentacji podlegającej zaliczeniu. Dokumentację należy oddać do sprawdzenia dnia następnego na pierwszej godzinie zajęć dydaktycznych.
8. Planowanie i nawiązanie pierwszego kontaktu

9. Podjęcie współpracy

10. Analiza kryminalna

5pogadanka,

dyskusja

W formie dyskusji omów:

-poszczególne etapy i elementy planowania nawiązania pierwszego kontaktu z osobą wytypowaną na OZI,

-typowanie miejsca gwarantującego właściwą konspirację i bezpieczeństwo spotkania,

-poszczególne etapy tworzenia "legendy" i sposoby jej uwiarygodniania.

Omów sposoby nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z wytypowaną osobą. Zwróć szczególną uwagę na specyfikę ustalenia warunków współpracy i przyjęcia pierwszych informacji. Przedstaw możliwości wykorzystania analizy kryminalnej i wykorzystywania dostępnych baz, w szczególności SIO i OBOZI.

11. Prowadzenie rozmów pozyskujących5symulacjaW oparciu o przygotowane założenia przeprowadź symulację z pozyskania OZI. Po przeprowadzonych symulacjach i ich omówieniu, poleć uczestnikom sporządzenie właściwej dokumentacji podlegającej zaliczeniu.

Dokumentację należy oddać do sprawdzenia dnia następnego na pierwszej godzinie zajęć dydaktycznych.

12. Charakterystyka współpracownika5pogadanka,

dyskusja

Bazując na doświadczeniu słuchaczy, omów:

-charakterystykę i różnice pomiędzy poszczególnymi OZI, możliwości w zakresie zlecania i wykonywania zadań,

-specyfikę przyjmowania informacji, ustalania okoliczności ich uzyskania i wstępną weryfikację,

-prawidłowość zlecania zadań ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zachowania konspiracji i zapewnienia bezpieczeństwa,

-weryfikację, klasyfikowanie i realizację uzyskiwanych informacji,

-sposoby pozyskiwania OZI.

13. Współpraca z OZI5symulacjaW oparciu o przygotowane założenia przeprowadź symulację spotkania z OZI. Po przeprowadzonych symulacjach i ich omówieniu poleć uczestnikom sporządzenie właściwej dokumentacji podlegającej zaliczeniu. Dokumentację należy oddać do sprawdzenia dnia następnego na pierwszej godzinie zajęć dydaktycznych.
14. Zagrożenia prawne i pozaprawne wynikające ze współpracy z OZI

15. Sposoby dokumentowania współpracy z OZI

16. Zakończenie współpracy z OZI

4pogadanka,

dyskusja

W drodze dyskusji omów zagrożenia wynikające ze współpracy z OZI, w szczególności:

-nielojalność OZI, nieprzestrzeganie zasad konspiracji,

-próby "legalizowania" przestępczej działalności poprzez współpracę z Policją,

-nawiązywanie współpracy z niepożądanych motywów,

-"pozyskiwanie" policjanta.

Na bazie doświadczenia własnego i uczestników kursu omów sposoby dokumentowania współpracy z OZI.

Omów poszczególne formy dokumentowania współpracy z OZI.

W drodze dyskusji omów przyczyny i sposoby finalizowania współpracy z OZI i dokumenty z tym związane.

17. Współpraca ze współpracownikiem5symulacjaW oparciu o przygotowane założenia przeprowadź symulację spotkania ze współpracownikiem. Poleć uczestnikom symulacji sporządzenie właściwej dokumentacji podlegającej zaliczeniu. Dokumentację należy oddać do sprawdzenia dnia następnego na pierwszej godzinie zajęć dydaktycznych.
18. Zakończenie kursu1dyskusjaSporządzona dokumentacja zostanie poddana ocenie i omówieniu. Uczestniczący w kursie psycholog dokona podsumowania zajęć praktycznych oraz kursu.