Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.99

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 300
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego - część szczególna

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego - część szczególna, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Katowicach.
§  3.  Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego - część szczególna, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 471 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część szczególna (Dz. Urz. KGP poz. 94 oraz z 2015 r. poz. 7, 66 i 116).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 1  

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE RUCHU DROGOWEGO - CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Zakres tematyczny

8. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

9. Środki dydaktyczne niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia

10. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego - część szczególna, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

1) pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego,
2) przeprowadzania kompleksowej kontroli drogowej (w tym pojazdów, którymi realizowany jest przewóz drogowy),
3) kierowania ruchem drogowym,
4) obsługiwania urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego,
5) obsługiwania urządzeń kontrolno-pomiarowych wykorzystywanych przez policjantów ruchu drogowego (w tym urządzeń ETDiE),
6) przeprowadzania kontroli zapisów tachografów.
3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Skierowanie na kurs powinno nastąpić w ciągu 18 miesięcy od ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część ogólna.

Na kurs kierowani są policjanci, którzy:

1) pełnią służbę w komórkach organizacyjnych Policji właściwych do spraw ruchu drogowego,
2) ukończyli kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego - część ogólna,
3) posiadają ważny dokument potwierdzający spełnienie wymagań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
4) posiadają prawo jazdy kategorii B.
4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 35 dni szkoleniowych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji

(w godzinach lekcyjnych)

Rozpoczęcie, zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu1
Zajęcia programowe276
Egzamin końcowy2
Zakończenie kursu1
Ogółem280
6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych nie powinna przekraczać 20 osób.

7. Zakres tematyczny
Nazwa tematuCzas realizacji w godz. lekcyjnychSystem oceniania
Temat nr 1:

Podstawowe przepisy ruchu drogowego

47Zaliczenie każdego tematu następuje na podstawie oceny uzyskanej ze średniej wszystkich ocen bieżących i testu wiedzy. Wyliczona ocena w skali 6-1 jest oceną okresową. Każda negatywna ocena musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
Temat nr 2:

Kontrola transportu drogowego

89
Temat nr 3:

Kontrola stanu technicznego pojazdów

55
Temat nr 4:

Pełnienie służby na drogach

20
Temat nr 5:

Kierowanie ruchem drogowym

42Pozytywna ocena z testu z zagadnień 1-3 stanowi dopuszczenie do udziału w kolejnych zajęciach i jest traktowana jako ocena bieżąca. Zaliczenie tematu następuje na podstawie oceny uzyskanej ze średniej wszystkich ocen bieżących i testu umiejętności. Wyliczona ocena w skali 6-1 jest oceną okresową. Każda negatywna ocena musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
Temat nr 6:

Pomiar prędkości i rejestracja zachowań uczestników ruchu drogowego

23Ocenianie bieżące oraz zaliczenie tematu następuje na podstawie oceny z zastosowaniem dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.). Każda negatywna ocena musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
RAZEM276Ogólny wynik nauki obliczany jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen okresowych.
8. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej określone zagadnienia, dopuszczalne jest, podczas prowadzenia ćwiczeń, regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych. Określone w programie sposoby realizacji zajęć są sugerowane. O wyborze metody decyduje osoba prowadząca.

Policjanci skierowani na kurs powinni posiadać umundurowanie i wyposażenie do służby, przydzielone policjantowi ruchu drogowego.

Wskazanym jest, aby podczas realizacji ćwiczeń grupa szkoleniowa podzielona była na zespoły. Kierownik komórki organizacyjnej, realizującej określone tematy (zagadnienia) określi w korelacji liczbę słuchaczy w zespole i liczbę nauczycieli przewidzianych do prowadzenia ww. zajęć dydaktycznych. W razie potrzeby, za zgodą kierownika jednostki szkoleniowej, której powierzono realizację kursu, wybrane zagadnienia, wymagające wiedzy specjalistycznej, mogą być realizowane przez policjantów z innych jednostek organizacyjnych Policji i przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych, po uzgodnieniu ich uczestnictwa z właściwymi przełożonymi tych osób.

Ćwiczenia realizowane poza terenem jednostki szkoleniowej, odbywają się na podstawie uzgodnień, zawartych z:

1) właściwymi miejscowo jednostkami organizacyjnymi Policji, przy możliwym udziale policjantów tych jednostek,
2) podmiotami pozapolicyjnymi posiadającymi odpowiednią infrastrukturę, przy możliwym udziale przedstawicieli tych podmiotów.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub też działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.

9. Środki dydaktyczne niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia
Środki dydaktyczne niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia
NazwaIlość
1) znaki i sygnały drogowe (plansze, foliogramy lub prezentacja multimedialna),1 kpl.
2) sytuacje drogowe (plansze, tablice magnetyczne lub foliogramy),1 kpl.
3) wzór prawa jazdy,5 szt.
4) wzór dowodu rejestracyjnego,5 szt.
5) wzór pozwolenia czasowego,5 szt.
6) wzór karty parkingowej,5 szt.
7) wzór dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,5 szt.
8) druk - informacja do UFG,20 szt.
9) druk - dyspozycja usunięcia pojazdu,20 szt.
10) druk - pokwitowanie za zatrzymane dokumenty,20 szt.
11) wzory tablic rejestracyjnych (plansze, foliogramy lub prezentacja multimedialna),1 kpl.
12) druk - karta statystyczna czynności policjanta ruchu drogowego,20 szt.
13) druk - karta rejestracyjna (Mrd-5),40 szt.
14) druk - karta zdarzenia drogowego (Mrd -2),40 szt.
15) narkotest,20 szt.
16) urządzenie elektroniczne do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, działające na zasadzie utleniania elektrochemicznego,5 szt.
17) urządzenie elektroniczne do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, działające na podstawie pomiaru spektrometrii w podczerwieni,1 szt.
18) druk - protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu,20 szt.
19) rejestr badań analizatorem wydechu,6 szt.
20) druk - protokół badania śliny,20 szt.
21) druk - protokół z czynności pobrania krwi,20 szt.
22) wzory dokumentów wydawanych osobom posiadającym immunitety krajowe i dyplomatyczne,5 kpl.
23) samochód ciężarowy (do diagnostyki),1 szt.
24) samochód osobowy (do diagnostyki - różne marki),3 szt.
25) autobus (do diagnostyki),1 szt.
26) głębokościomierz elektroniczny rzeźby bieżnika,5 szt.
27) przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła,2 szt.
28) analizator spalin,2 szt.
29) dymomierz,2 szt.
30) przyrząd do badania poziomu dźwięku,2 szt.
31) tablice poglądowe (ogumienie),1 kpl.
32) przekroje układów kierowniczych,3 szt.
33) przekroje układów jezdnych,2 szt.
34) przekroje układów hamulcowych,2 szt.
35) samochód osobowy,5 szt.
36) laboratorium techniki samochodowej (stacja diagnostyczna),1 szt.
37) wzory dokumentów występujących w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym,2 kpl.
38) tachografy analogowe,5 szt.
39) urządzenie do odczytu i analizy zapisów zawartych na karcie kierowcy i tachografie cyfrowym,10 szt.
40) stanowisko komputerowe (komputer + drukarka) wraz z oprogramowaniem do analizy czasu pracy kierowców,4 kpl.
41) Europejska Umowa ADR wraz z załącznikami A i B,12 szt.
42) trenażer (tachograf cyfrowy),10 szt.
43) druk - decyzja administracyjna,40 szt.
44) druk - protokół z kontroli transportu drogowego,40 szt.
45) druk - lista kontrolna ADR,40 szt.
46) druk - protokół drogowej kontroli technicznej zawierający wykaz kontrolny,40 szt.
47) miejsce do realizacji zajęć praktycznych (np. plac manewrowy, autodrom),1 szt.
48) radiotelefon przenośny,7 szt.
49) sala dydaktyczna wyposażona w lustra do realizacji zajęć z ręcznego kierowania ruchem drogowym),1 szt.
50) samochód osobowy wyposażony w wideorejestrator (z zapasowym dyskiem twardym),5 szt.
51) przyrząd kontrolno-pomiarowy do pomiaru prędkości (radarowy, laserowy z wizualizacją wraz z wyposażeniem, laserowy bez wizualizacji),4 kpl.
52) rejestr pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości,10 szt.
53) zestaw zapora,1 szt.
54) kolczatka drogowa,1 szt.
55) stanowisko komputerowe do pobierania i przechowywania danych z wideorejestratora oraz ręcznych mierników prędkości.5 szt.

Wymieniona lista środków dydaktycznych niezbędnych do osiągnięcia celów kształcenia nie zawiera standardowego wyposażenia:

1) sal dydaktycznych w jednostce szkoleniowej,
2) komórek dydaktycznych realizujących zajęcia, w materiały piśmienne i biurowe,
3) indywidualnego, przydzielonego policjantowi ruchu drogowego.
10. Forma zakończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem końcowym, który przeprowadza się według poniższych zasad:

1. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez kierownika jednostki szkoleniowej, której powierzono kurs do realizacji.
2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostki szkoleniowej, w której realizowany jest kurs.
3. Egzamin końcowy prowadzony jest w formie testu wiedzy.
4. Test wiedzy opracowuje jednostka szkoleniowa realizująca kurs.
5. Test wiedzy składa się z 40 zadań testowych, ocenianych w skali od 0 do 1 punktu za każdą odpowiedź i trwa 40 minut.
6. Każde z zadań testowych powinno zawierać 4 odpowiedzi, wśród których są odpowiedzi fałszywe i jedna prawdziwa. Za każdą poprawną odpowiedź słuchacz kursu otrzymuje 1 punkt.
7. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 28 punktów. Stanowi to 70 % wszystkich punktów możliwych do uzyskania.

Kryteria oceny testu wiedzy:

ocena 1niedostatecznaod 0 do 27 poprawnych odpowiedzi
ocena 2dopuszczającaod 28 do 30 poprawnych odpowiedzi
ocena 3poprawnaod 31 do 33 poprawnych odpowiedzi
ocena 4dobraod 34 do 36 poprawnych odpowiedzi
ocena 5bardzo dobraod 37 do 38 poprawnych odpowiedzi
ocena 6wyróżniającaod 39 do 40 poprawnych odpowiedzi
8. Z przeprowadzonego egzaminu końcowego komisja egzaminacyjna sporządza protokół.

Absolwent kursu otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego", z wpisanym ogólnym wynikiem nauki (średnia wszystkich ocen okresowych) oraz oceną z egzaminu końcowego.

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: Podstawowe przepisy ruchu drogowego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- zinterpretować pojęcia ustawowe określone w art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- scharakteryzować ogólne zasady ruchu drogowego,
- wskazać ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych,
- wskazać przypadki skierowania na badania lekarskie i psychologiczne uczestników ruchu drogowego,
- omówić zasady ustawiania i obowiązywania oraz znaczenie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
- omówić zasady ruchu pieszych,
- scharakteryzować zasady ruchu pojazdów,
- zinterpretować przepisy o ruchu zwierząt,
- wymienić rodzaje dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz wynikający z nich zakres uprawnień,
- wskazać dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu,
- zinterpretować przepisy regulujące porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach,
- ocenić zachowania uczestników ruchu drogowego,
- określić kategorie praw jazdy oraz wynikający z nich zakres uprawnień,
- opisać warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu,
- określić tryb rejestracji i oznaczania pojazdów,
- wskazać przesłanki zatrzymania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem oraz dopuszczających pojazd do ruchu,
- wskazać podstawy prawne i faktyczne oraz tryb usuwania i przemieszczania pojazdów oraz blokowania kół,
- wykonać czynności w przypadku ujawnienia kierującego pojazdem, nie posiadającego obowiązkowego ubezpieczenia OC,
- wymienić i omówić przeznaczenie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym.3pogadanka, praca z tekstem, analiza przypadkuOmów zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz pojęcia ustawowe. Zwróć szczególną uwagę na konieczność opanowania tych treści w celu właściwej interpretacji przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Dokonaj podziału dróg wg kryteriów określonych w ustawie o drogach publicznych. Na podstawie przygotowanych założeń słuchacze dokonają oceny zachowania uczestnika ruchu drogowego oraz zinterpretują wybrane definicje z art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podsumuj zajęcia. Wskaż ewentualne błędy i przedstaw ich konsekwencje.
2. Ogólne zasady ruchu drogowego oraz ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych. Badania lekarskie i psychologiczne kierowców.2wykład,

pogadanka

Scharakteryzuj ogólne zasady ruchu drogowego: ostrożności, szczególnej ostrożności, ograniczonego zaufania, zasadę unikania wszelkich działań niepożądanych (tamowanie, utrudnianie ruchu), zasadę ingerencji (sygnalizacji), hierarchię znaków i sygnałów drogowych. Przypomnij ułatwienia w ruchu drogowym przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Zaprezentuj wzór karty parkingowej i omów wynikające z niej ułatwienia w ruchu drogowym. Omów zasady kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne.
3. Zasady umieszczania i obowiązywania oraz interpretacja znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.7wykład, pogadanka, analiza przypadkuPrzedstaw zasady umieszczania i obowiązywania znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu. Dokonaj ogólnej charakterystyki znaków informacyjnych, kierunku i miejscowości, dodatkowych znaków pionowych (przed przejazdami kolejowymi, dla kierujących tramwajami, szlaków rowerowych). Omów znaki poziome oraz sygnalizację świetlną. W oparciu o przygotowane założenia słuchacze dokonają oceny zachowania uczestnika ruchu drogowego. Podsumuj zajęcia. Wskaż ewentualne błędy i przedstaw ich konsekwencje.
4. Zasady ruchu pieszych.1wkład,

pogadanka

Przedstaw przepisy regulujące ruch pieszych. Szczególną uwagę zwróć na zasady poruszania się dzieci i osób niewidomych po drogach publicznych.
5. Rodzaje dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kategorie praw jazdy i wynikające z nich zakresy uprawnień.3pogadankaOmów przepisy dotyczące rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kategorie praw jazdy i wynikające z nich zakresy uprawnień.
6. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu oraz zasady oznaczania i rejestracji pojazdów.2pogadankaOkreśl warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu. Omów zasady oznaczania i rejestracji pojazdów oraz przedstaw rodzaje tablic rejestracyjnych.
7. Sposoby zabezpieczeń i identyfikacja legalności dokumentów wymaganych podczas kontroli.2wykład,

pogadanka

Omów sposoby zabezpieczeń i identyfikacji legalności dokumentów wymaganych podczas kontroli.
8. Przesłanki i zasady zatrzymywania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i dopuszczających pojazd do ruchu.4pogadankaOmów przesłanki zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz dopuszczających pojazd do ruchu. Przypomnij zasady wypełniania pokwitowań za zatrzymane dokumenty.
9. Usuwanie pojazdów oraz blokowanie kół.3pogadanka, praca w grupachPrzedstaw podstawy prawne i faktyczne oraz tryb usuwania i przemieszczania pojazdów oraz blokowania kół. Omów przypadki obligatoryjnego i fakultatywnego usuwania pojazdów. Opracuj ze słuchaczami algorytm czynności występujący przy usuwaniu pojazdów. Przypomnij zasady wypełniania dyspozycji usunięcia pojazdów.
10. Zasady ruchu pojazdów.8pogadanka, praca z tekstem, praca w grupach, analiza przypadkuWskaż ogólne zasady ruchu pojazdów. Scharakteryzuj zasady włączania się do ruchu. Omów prędkości dopuszczalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów w zależności od kategorii drogi. Przypomnij istotę podstawowych manewrów w ruchu drogowym (omijanie, wymijanie, cofanie, wyprzedzanie). Określ zasady przecinania się kierunków ruchu, zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu oraz zasady ostrzegania i jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Scharakteryzuj zasady holowania oraz ruchu pojazdów w kolumnie z uwzględnieniem pojazdów uprzywilejowanych. Omów przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych i ruchu zwierząt. W oparciu o przygotowane założenia słuchacze dokonają oceny zachowania uczestnika ruchu drogowego. Podsumuj zajęcia. Wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje.
11. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach.8pogadanka, praca z tekstem, praca w grupach, analiza przypadkuWskaż przepisy dotyczące dokumentów, które kierujący jest obowiązany posiadać przy sobie w czasie kontroli i okazywać na żądanie uprawnionego organu. Omów zasady używania pasów bezpieczeństwa i kasków ochronnych, a także przewożenia dziecka w pojazdach samochodowych. Scharakteryzuj sposób oznakowania osób wykonujących czynności na drodze, a także obowiązki uczestnika wypadku drogowego. Przypomnij zakazy dotyczące uczestników ruchu drogowego oraz innych osób. Opisz zasady używania świateł zewnętrznych. Dokonaj interpretacji przepisów regulujących postój i zatrzymanie pojazdów oraz ruch pojazdów uprzywilejowanych. Określ warunki używania pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Omów warunki używania pojazdów wykonujących prace porządkowe, remontowe i modernizacyjne na drodze oraz pojazdów do nauki jazdy. Omów w zakresie niezbędnym dla policjanta ruchu drogowego zasady wykorzystania dróg w sposób szczególny. W oparciu o przygotowane założenia słuchacze dokonają oceny zachowania uczestnika ruchu drogowego. Podsumuj zajęcia. Wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje.
12. Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.1pogadankaOmów zasady stosowania urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podaj formy i metody organizacji ruchu drogowego. Opisz zasady umieszczania znaków drogowych. Wymień urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (urządzenie bramowe itp.) oraz służące do zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym.
13. Obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.2pogadankaOmów obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów oraz rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Wskaż zasady sporządzania zawiadomienia do UFG.
14. Zaliczenie tematu.1testPrzeprowadź test wiedzy. Omów wyniki testu wiedzy. Wyjaśnij ewentualne wątpliwości. Wystaw ocenę końcową zaliczającą temat.

TEMAT NR 2: Kontrola transportu drogowego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać i zastosować w służbie przepisy z zakresu kontroli przewozu drogowego,
- dokonać kontroli wymaganych dokumentów w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
- przeprowadzić kontrolę w zakresie przewozu osób, rzeczy i zwierząt,
- dokonać kontroli czasu pracy kierujących pojazdami na podstawie danych z tachografu cyfrowego i analogowego,
- przeprowadzić kontrolę w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR),
- przeprowadzić kontrolę pojazdu objętego systemem monitorowania drogowego przewozu towarów,
- przeprowadzić kontrolę pojazdu przewożącego odpady,
- dokonać kontroli pojazdu w zakresie przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP),
- dokonać kontroli prawidłowego zabezpieczenia ładunku,
- sporządzić dokumentację z kontroli przewozu drogowego.
ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Zasady kontroli kierujących, wykonujących przewóz osób i rzeczy.3wykładWskaż i omów przepisy prawne regulujące przewóz osób i rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym oraz przewóz na potrzeby własne.
2. Dokumentacja wymagana od kierującego w czasie kontroli drogowej związana z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne.2wykładPrzedstaw dokumentację związaną z wykonywaniem transportu drogowego oraz przewozem na potrzeby własne, którą kierujący jest obowiązany posiadać w czasie kontroli drogowej. Omów czynności związane z przebiegiem kontroli kierujących wykonujących przewóz drogowy, prezentując wzory dokumentów (licencje, zezwolenia).
3. Zasady kontroli kierujących pojazdami przewożących towary niebezpieczne (ADR).15wykład,

analiza przypadku

Przedstaw i omów akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych. Omów rodzaje pojazdów służących do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), klasy towarów niebezpiecznych, zasady kontroli pojazdów oraz ich wyposażenie. Wskaż dokumenty, jakie powinien mieć kierujący podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Zaprezentuj sposób wypełniania formularza listy kontrolnej. W oparciu o przygotowane założenia słuchacze dokonają analizy przedstawionego przypadku. Podsumuj zajęcia. Wskaż ewentualne błędy i przedstaw ich konsekwencje.
4. Zasady kontroli kierujących pojazdami objętymi systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT).4wykład,

pogadanka,

ćwiczenia

Przedstaw i omów akty prawne regulujące przewóz towarów objętych systemem monitorowania przewozu towarów. Wymień towary podlegające zgłoszeniu do systemu. Wskaż obowiązki podmiotu wysyłającego, odbierającego i przewoźnika. Omów zasady przeprowadzenia kontroli drogowej i sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Zaprezentuj sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli, w szczególności protokół z kontroli. Na podstawie założeń słuchacze sporządzą dokumentację z przeprowadzonej kontroli. Oceń dokumentację sporządzoną przez słuchaczy i wskaż najczęściej popełniane błędy.
5. Zasady kontroli kierujących pojazdami przewożących odpady.2wykład,

pogadanka

Przedstaw i omów akty prawne regulujące przewóz odpadów. Omów zasady transportu odpadów, sposób oznakowania środków transportu oraz wymagane dokumenty. Wskaż sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
6. Zasady kontroli kierujących pojazdami nienormatywnymi.4wykład,

analiza przypadku

Scharakteryzuj pojęcie "pojazd nienormatywny". Wymień i omów przepisy regulujące przewozy pojazdami nienormatywnymi. Szczególną uwagę zwróć na rodzaje zezwoleń wydawanych na przejazd pojazdu nienormatywnego. W oparciu o przygotowane założenia słuchacze dokonają analizy przedstawionego przypadku. Podsumuj zajęcia. Wskaż ewentualne błędy i przedstaw ich konsekwencje.
7. Zasady kontroli kierujących pojazdami przewożących szybko psujące się artykuły żywnościowe.2wykładOmów podstawy prawne kontroli pojazdów przewożących szybko psujące się artykuły żywnościowe w ruchu krajowym i międzynarodowym (ATP). Scharakteryzuj ich wyposażenie oraz zaprezentuj wymagane dokumenty jakie powinien mieć kierujący podczas przewozu.
8. Zasady kontroli kierujących pojazdami przewożących żywe zwierzęta.2wykładPrzedstaw i omów akty prawne regulujące przewóz zwierząt w przewozach drogowych. Scharakteryzuj wyposażenie pojazdów służących do ich przewozu. Zaprezentuj wymagane dokumenty, jakie powinien mieć kierujący podczas przewozu zwierząt.
9. Sposób przewozu ładunków.4wykład,

pogadanka

Przedstaw i omów akty prawne dotyczące sposobu przewozu ładunków. Wskaż metody mocowania ładunku, a także dodatkowe sposoby jego zabezpieczenia.
10. Czas pracy kierowcy oraz zasady budowy i kontroli tachografów analogowych.10wykład,

pogadanka,

ćwiczenia

Przedstaw i omów akty prawne regulujące czas pracy kierowcy. Omów okresy aktywności zawodowej kierowcy: okres przerwy w jeździe, okresy jazdy, dyspozycyjności, odpoczynków, innej pracy. Zaprezentuj budowę tachografów analogowych, zwracając szczególną uwagę na podstawowe zabezpieczenia i legalizację. Zaprezentuj wykresówki, jakie mogą być stosowane do poszczególnych urządzeń rejestrujących czas pracy i postoju. Zapoznaj słuchaczy ze sposobami wypełniania wykresówek przez kierującego pojazdem. W ramach ćwiczeń poleć, aby każdy ze słuchaczy pod Twoim nadzorem odczytał okresy aktywności kierowcy na podstawie przygotowanych przez Ciebie wykresówek. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
11. Kontrola tachografów cyfrowych.10wykład,

pogadanka, pokaz, ćwiczenia

Przypomnij przepisy regulujące czas pracy kierowcy i kontrolę tachografów cyfrowych. Zapoznaj słuchaczy z budową, zasadą działania, obsługą tachografu cyfrowego oraz przypadkami manipulacji (ingerencji) w urządzeniu rejestrującym. W ramach pokazu zademonstruj sprawdzenie zabezpieczeń tachografu cyfrowego, zwróć uwagę na korzystanie z kart: kierowcy, kontrolnej, firmowej i warsztatowej. Zademonstruj oprogramowanie służące do analizy czasu pracy kierowcy. W ramach ćwiczeń poleć, aby każdy ze słuchaczy pod Twoim nadzorem sporządził wydruki z tachografu cyfrowego (trenażerów) i odczytał odpowiednie dane (czas pracy i odpoczynku kierowcy) oraz dokonał analizy sporządzonych wydruków. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
12. Zasady wypełniania protokołu wraz z załącznikiem z przeprowadzonej kontroli drogowej oraz nakładanie kar administracyjnych w transporcie drogowym.6wykład,

pogadanka,

ćwiczenia

Omów zasady sporządzania protokołów z przeprowadzonej kontroli drogowej, załącznika do protokołu oraz decyzji administracyjnej w transporcie drogowym. W ramach ćwiczeń poleć, aby każdy ze słuchaczy pod Twoim nadzorem w oparciu o przygotowane założenia sporządził: protokół z przeprowadzonej kontroli drogowej, protokół przesłuchania świadka, strony w postępowaniu administracyjnym oraz decyzję administracyjną. Poleć słuchaczowi wskazanie dowodów, które należy zabezpieczyć w toku kontroli. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń dokumentację sporządzoną przez słuchaczy.
13. Kontrola pojazdów, którymi dokonywany jest przewóz osób, rzeczy i zwierząt.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na drogach publicznych. W ramach pokazu przeprowadź kontrolę drogową pojazdu wykonującego przewóz drogowy. Szczególną uwagę zwróć na: wymagane dokumenty przy przewozie osób, rzeczy i zwierząt, stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie, czas pracy kierowcy oraz dokumentowanie wykonywanych czynności. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał samodzielnie zatrzymania pojazdu, którym wykonywany jest przewóz drogowy i przeprowadził kontrolę drogową ze szczególnym zwróceniem uwagi na: wymagane dokumenty przy przewozie osób, rzeczy i zwierząt, stan techniczny, sposób zabezpieczenia ładunku, obowiązkowe wyposażenie oraz czas pracy kierowcy (wykorzystując program do analizy czasu pracy kierowcy). Słuchacz w trakcie kontroli drogowej sporządzi stosowną dokumentację. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
14. Kontrola czasu pracy kierujących pojazdami oraz dokumentów wymaganych w ruchu krajowym i międzynarodowym.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na drogach publicznych. W ramach pokazu przeprowadź kontrolę drogową pojazdu wykonującego przewóz drogowy. Szczególną uwagę zwróć na: wymagane dokumenty przy przewozie osób, rzeczy i zwierząt, stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie, czas pracy kierowcy oraz dokumentowanie wykonywanych czynności. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał samodzielnie zatrzymania pojazdu, którym wykonywany jest przewóz drogowy i przeprowadził kontrolę drogową ze szczególnym zwróceniem uwagi na: wymagane dokumenty przy przewozie osób, rzeczy i zwierząt, stan techniczny, sposób zabezpieczenia ładunku, obowiązkowe wyposażenie oraz czas pracy kierowcy (wykorzystując program do analizy czasu pracy kierowcy). Słuchacz w trakcie kontroli drogowej sporządzi stosowną dokumentację. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
15. Kontrola pojazdów przewożących towary niebezpieczne.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na drogach publicznych. W ramach pokazu przeprowadź kontrolę drogową pojazdu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR). Szczególną uwagę zwróć na: wymagane dokumenty, stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie i oznakowanie jednostki transportowej, czas pracy kierowcy oraz dokumentowanie wykonywanych czynności. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał samodzielnie zatrzymania pojazdu, którym wykonywany jest przewóz drogowy towarów niebezpiecznych i przeprowadził kontrolę drogową ze szczególnym zwróceniem uwagi na: wymagane dokumenty, stan techniczny, sposób zabezpieczenia ładunku, obowiązkowe oznakowanie, wyposażenie i środki ochrony indywidualnej, wymagane dokumenty oraz czas pracy kierowcy (wykorzystując program do analizy czasu pracy kierowcy). Słuchacz w trakcie kontroli drogowej sporządzi stosowną dokumentację. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy
16. Kontrola pojazdów przewożących szybko psujące się artykuły żywnościowe.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na drogach publicznych. W ramach pokazu przeprowadź kontrolę drogową pojazdu wykonującego przewóz drogowy szybko psujących się artykułów żywnościowych w ruchu krajowym i międzynarodowym (ATP). Szczególną uwagę zwróć na: wymagane dokumenty, stan techniczny, obowiązkowe oznakowanie i wyposażenie, czas pracy oraz dokumentowanie wykonywanych czynności. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał samodzielnie zatrzymania pojazdu, którym wykonywany jest przewóz drogowy szybko psujących się artykułów żywnościowych i przeprowadził kontrolę drogową ze szczególnym zwróceniem uwagi na: wymagane dokumenty, stan techniczny, sposób zabezpieczenia ładunku, obowiązkowe oznakowanie i wyposażenie oraz czas pracy kierowcy (wykorzystując program do analizy czasu pracy kierowcy). Słuchacz w trakcie kontroli drogowej sporządzi stosowną dokumentację. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
17. Zaliczenie tematu.1testPrzeprowadź test wiedzy. Omów wyniki testu wiedzy. Wyjaśnij ewentualne wątpliwości. Wystaw ocenę końcową zaliczającą temat.

TEMAT NR 3: Kontrola stanu technicznego pojazdów

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać i zastosować w służbie przepisy z zakresu kontroli stanu technicznego pojazdów,
- scharakteryzować układy jezdne i wskazać niesprawności, które są przesłanką do zatrzymania dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu,
- przeprowadzić kontrolę układów kierowniczych i wskazać niesprawności, które są przesłanką do zatrzymania dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu,
- dokonać kontroli układów hamulcowych i wskazać niesprawności, które są przesłanką do zatrzymania dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu,
- opisać obowiązkowe i dodatkowe oświetlenie pojazdu i wskazać niesprawności, które są przesłanką do zatrzymania dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu,
- przeprowadzić kontrolę elementów wyposażenia pojazdów mających wpływ na zanieczyszczenie środowiska,
- przeprowadzić kontrolę stanu technicznego elementów pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- dokonać kontroli układów pojazdu z wykorzystaniem urządzeń ETDiE,
- przeprowadzić kontrolę drogową samochodu osobowego, ciężarowego i autobusu ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompleksową kontrolę stanu technicznego.
ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Przepisy prawne w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów.2wykład,

dyskusja

Omów uprawnienia Policji w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów. Przedstaw klasyfikację pojazdów oraz ich maksymalne wymiary i masy. Zapoznaj słuchaczy z warunkami technicznymi pojazdów, jakim powinien odpowiadać pojazd uczestniczący w ruchu drogowym. Scharakteryzuj zakresy uprawnień stacji kontroli pojazdów i diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych. Szczególną uwagę zwróć na terminy badań technicznych pojazdów i zakres uprawnień diagnostów.
2. Budowa układów jezdnych i najczęściej występujące w nich niesprawności.5wykład,

ćwiczenia

Przedstaw budowę i zadania poszczególnych elementów układu jezdnego oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokonaj podziału opon ze względu na konstrukcję i przeznaczenie. Uwzględniając konstrukcję opon, omów zasady ich doboru na poszczególne osie. Wskaż zasady oznakowania opon. Podaj przykłady charakterystycznych uszkodzeń opon i ich przyczyny. Omów zasady oznaczania opon bieżnikowanych oraz ich niesprawności. Przedstaw podstawowe rodzaje ram (konstrukcja ramowa i samonośna) i ich zastosowanie w pojazdach. Wskaż metody kontroli konstrukcji samonośnych, podkreśl rolę elementów usztywniających całość konstrukcji. Omów zasadę pracy zawieszenia zależnego oraz niezależnego. Dokonaj podziału podzespołów zawieszenia na elementy resorujące i elementy tłumiące. Wymień usterki i niesprawności układu jezdnego, za które należy zatrzymać dokument dopuszczający pojazd do ruchu. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał diagnostyki układów jezdnych. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełnianie błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
3. Budowa układów kierowniczych i najczęściej występujące w nich niesprawności.5wykład,

ćwiczenia

Omów zadania i budowę układu kierowniczego. Przedstaw zasadę pracy układu kierowniczego współpracującego z zawieszeniem zależnym i niezależnym. Omów budowę mechanizmu kierowniczego i zwrotniczego. Zdefiniuj pojęcie luzu sumarycznego. Określ zadania stawiane mechanizmom wspomagającym. Omów zasadę pracy wspomagania układów kierowniczych. Przedstaw i omów najczęściej występujące nieprawidłowości w układzie kierowniczym. Zaprezentuj algorytmy czynności podczas kontroli różnych układów kierowniczych. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał diagnostyki układów kierowniczych. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
4. Budowa układów hamulcowych oraz elementy podlegające obowiązkowej kontroli.8wykład,

ćwiczenia

Omów wymogi prawne i zasady wyposażenia różnych rodzajów pojazdów w odpowiednie układy hamulcowe. Dokonaj charakterystyki układu hamulcowego roboczego, awaryjnego oraz postojowego. Przedstaw budowę oraz zasady działania mechanizmów uruchamiających: mechanicznych, hydraulicznych oraz pneumatycznych. Wypracuj algorytmy czynności związanych z kontrolą poszczególnych układów hamulcowych. Określ możliwe do sprawdzenia w warunkach drogowych elementy poszczególnych układów hamulcowych. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał diagnostyki układów hamulcowych. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
5. Rodzaje świateł obowiązkowych i dodatkowych, w jakie powinny być wyposażone pojazdy.4wykład,

ćwiczenia

Określ rodzaje świateł obowiązkowych i dodatkowych, w jakie powinny być wyposażone pojazdy. Zwróć uwagę na dopuszczoną obowiązującymi przepisami barwę oświetlenia pojazdów i najczęściej spotykane samowolne zmiany. Zapoznaj słuchaczy z symbolami oznaczającymi przeznaczenie oraz znakami homologacji świateł. Przedstaw najczęściej występujące usterki oświetlenia zewnętrznego. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał diagnostyki obowiązkowego i dodatkowego oświetlenia pojazdów. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
6. Ogólne zasady kontroli elementów wyposażenia pojazdów mających wpływ na zanieczyszczenie środowiska.3wykład,

ćwiczenia

Omów najczęściej występujące usterki związane z zanieczyszczeniem środowiska. Zapoznaj słuchaczy z kryteriami organoleptycznej oceny "zadymienia" i emisji spalin. Przedstaw przykładowe samowolne zmiany konstrukcyjne w układzie odpowietrzania skrzyni korbowej silnika dokonywane przez użytkowników pojazdów, mające negatywny wpływ na środowisko naturalne. Omów zasadę działania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz systemu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Podaj przykłady nielegalnej ingerencji w działanie wspomnianych systemów. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał diagnostyki układu zasilania, chłodzenia, smarowania i wydechowego pojazdów. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
7. Kontrola stanu technicznego elementów nadwozia i podwozia oraz wyposażenia pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.2wykład,

ćwiczenia

Omów kryteria identyfikacji pojazdu oraz kontrolę wszystkich elementów nadwozia i podwozia, których usterki skutkują zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i skierowaniem pojazdu do SKP. Omów elementy nadwozia, które podlegają kontroli na drodze. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał diagnostyki nadwozia i podwozia pojazdów. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
8. Kontrola stanu technicznego samochodów z wykorzystaniem urządzeń ETDiE.6wykład,

ćwiczenia

Omów zasady działania urządzeń, którymi posługują się policjanci pracujący w ekipach techniki drogowej i ekologii (ETDiE). Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał diagnostyki pojazdów z użyciem dostępnych urządzeń. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
9. Zasady wypełniania protokołu drogowej kontroli technicznej zawierającej wykaz kontrolny.1wykład,

pogadanka,

ćwiczenia

Omów zasady sporządzania protokołu z przeprowadzonej kontroli drogowej stanu technicznego pojazdu zawierającej wykaz kontrolny. W ramach ćwiczeń poleć, aby każdy ze słuchaczy pod Twoim nadzorem w oparciu o przygotowane założenia sporządził: protokół z przeprowadzonej kontroli drogowej. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń dokumentację sporządzoną przez słuchaczy.
10. Kontrola stanu technicznego samochodów osobowych, motocykli i motorowerów.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na drogach publicznych. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przeprowadź w ramach pokazu kontrolę drogową samochodu osobowego. Szczególną uwagę zwróć na kontrolę stanu technicznego, wyposażenie i dokumentowanie wykonywanych czynności służbowych. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem przeprowadził kontrolę drogową ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan techniczny pojazdu. Słuchacz w trakcie kontroli pod Twoim nadzorem podejmie, zgodne z obowiązującymi przepisami, decyzje adekwatne do zaistniałej sytuacji oraz sporządzi wskazaną przez Ciebie dokumentację. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
11. Kontrola stanu technicznego samochodów ciężarowych.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na terenie stacji diagnostycznej, firmy transportowej posiadającej samochody ciężarowe lub na drogach publicznych. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W przypadku realizacji zajęć na drodze publicznej przeprowadź w ramach pokazu kontrolę drogową samochodu ciężarowego. Szczególną uwagę zwróć na kontrolę stanu technicznego, obowiązkowe wyposażenie i dokumentowanie wykonywanych czynności służbowych. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem przeprowadził kontrolę drogową ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan techniczny pojazdu. Słuchacz w trakcie kontroli pod Twoim nadzorem podejmie, zgodne z obowiązującymi przepisami, decyzje adekwatne do zaistniałej sytuacji oraz sporządzi wskazaną przez Ciebie dokumentację. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
12. Kontrola stanu technicznego autobusów.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na terenie stacji diagnostycznej, firmy transportowej posiadającej autobusy lub na drogach publicznych. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przeprowadź w ramach pokazu kontrolę drogową autobusu. Szczególną uwagę zwróć na kontrolę stanu technicznego, wyposażenie i dokumentowanie wykonywanych czynności służbowych. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem przeprowadził kontrolę drogową ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan techniczny autobusu. Słuchacz w trakcie kontroli pod Twoim nadzorem podejmie, zgodne z obowiązującymi przepisami, decyzje adekwatne do zaistniałej sytuacji oraz sporządzi wskazaną przez Ciebie dokumentację. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
13. Zaliczenie tematu.1testPrzeprowadź test wiedzy. Omów wyniki testu wiedzy. Wyjaśnij ewentualne wątpliwości. Wystaw ocenę końcową zaliczającą temat.

TEMAT NR 4: Pełnienie służby na drogach

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać i zastosować w służbie przepisy regulujące pełnienie służby przez policjantów na drogach,
- scharakteryzować organizację służby na drogach,
- właściwie pełnić służbę na drogach,
- sporządzić dokumentację z przebiegu służby na drogach,
- przeprowadzić badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz zawartości środków działających podobnie do alkoholu dostępnymi urządzeniami (w tym narkotesterami) i sporządzić z tej czynności dokumentację,
- podjąć czynności służbowe wobec osoby posiadającej immunitet,
- prowadzić działania pościgowe (w tym pościg transgraniczny),
- wykorzystać w służbie kolczatkę drogową.
ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Przepisy ogólne regulujące pełnienie służby na drogach przez policjantów.3wykład,

pogadanka

Przypomnij zadania i uprawnienia policjanta ruchu drogowego. Wykorzystaj w tym celu wiedzę i doświadczenie słuchaczy. Omów organizację służby na drogach. Zwróć uwagę na "Zasady organizacji służby pełnionej na wybranych dogach krajowych objętych centralną koordynacją służby". Przedstaw istotne elementy dotyczące odprawy do służby i dyslokacji. Wskaż przepisy regulujące czas pełnienia służby i wykorzystanie przerwy. Wymień obowiązki i zakazy policjanta podczas pełnienia służby na drogach. Przypomnij zasady przeprowadzania kontroli drogowej. Szczególną uwagę zwróć na algorytm czynności w związku z ujawnieniem przestępstwa (wykroczenia).
2. Dokumentowanie przebiegu służby policjanta.3wykład,

ćwiczenia

Przypomnij zasady dokumentowania przebiegu służby w notatniku służbowym. W oparciu o przygotowane założenia w ramach ćwiczeń słuchacze wypełniają kartę statystyczną czynności policjanta ruchu drogowego i sporządzają kartę rejestracyjną oraz kartę zdarzenia drogowego. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
3. Badanie zawartości alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu w organizmie człowieka.3wykład,

pogadanka,

pokaz,

ćwiczenia

Przypomnij podstawy prawne i faktyczne przeprowadzania badań na zawartość alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu w organizmie człowieka. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie słuchaczy, przypomnij metody przeprowadzania badań, zasady obowiązujące przy pobieraniu krwi i moczu oraz sposoby dokumentowania tych czynności. Zaprezentuj urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz zawartości środków działających podobnie do alkoholu. W ramach pokazu omów zasady przeprowadzania badań tymi urządzeniami i przyrządami. Szczególną uwagę zwróć na badania z użyciem narkotesterów (algorytm czynności). Słuchacze w oparciu o przygotowane założenia przeprowadzą badania na zawartość alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu w organizmie, sporządzą dokumentację. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
4. Zasady postępowania z cudzoziemcami i osobami posiadającymi immunitet.2wykład,

pogadanka,

ćwiczenia

Zapoznaj słuchaczy z obowiązującymi przepisami regulującymi postępowanie z cudzoziemcami i osobami posiadającymi immunitet. Słuchacze w oparciu o przygotowane założenia wypracują algorytmy czynności postępowania z ww. osobami w przypadku:

- popełnienia przez nich przestępstwa (wykroczenia),

- kontroli drogowej z ich udziałem.

Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.

5. Zasady poruszania się pojazdem uprzywilejowanym oraz organizowanie i prowadzenie działań pościgowych.8wykład,

pogadanka,

pokaz,

ćwiczenia

Przypomnij akty prawne regulujące zasady uczestnictwa w ruchu drogowym pojazdów uprzywilejowanych, w tym poruszających się w kolumnach oraz podstawy prawne i faktyczne prowadzenia działań pościgowych. Scharakteryzuj zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Zwróć uwagę na prawa i obowiązki kierującego pojazdem uprzywilejowanym, w tym obowiązek stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem. Omów zagrożenia związane z trasą przejazdu (skrzyżowanie dróg, przejście dla pieszych, duże natężenie ruchu). Zwróć szczególną uwagę na bezpieczny odstęp między pojazdami w kolumnie oraz na rolę prowadzącego i zamykającego kolumnę.

Scharakteryzuj sposoby i zasady prowadzenia działań pościgowych. Omów zasady tworzenia posterunków kontrolno-blokadowych. Przypomnij zasady i sposoby użycia kolczatki drogowej oraz okoliczności, w których pojazd służbowy może być wykorzystany jako środek przymusu bezpośredniego. Scharakteryzuj pojęcie pościgu transgranicznego i omów zasady jego prowadzenia. W ramach pokazu zademonstruj prawidłowe rozstawienie posterunku kontrolno-blokadowego oraz sposoby zatrzymania lub zablokowania innego pojazdu, wykorzystując przeszkody ruchome, w tym pojazdy służbowe i kolczatkę drogową.

Przećwicz ze słuchaczami sposób rozstawienia posterunku kontrolno- blokadowego z użyciem i bez użycia kolczatki drogowej. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy i przedstaw ich konsekwencje. Omów ćwiczenia i oceń słuchaczy.

Zajęcia realizowane są przez dwóch nauczycieli policyjnych (1 nauczyciel z zakresu ruchu drogowego i 1 nauczyciel z zakresu techniki i taktyki interwencji).

6. Zaliczenie tematu.1testPrzeprowadź test wiedzy. Omów wyniki testu wiedzy. Wyjaśnij ewentualne wątpliwości. Wystaw ocenę końcową zaliczającą temat.

TEMAT NR 5: Kierowanie ruchem drogowym

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać podstawy prawne uprawniające policjanta do kierowania ruchem drogowym,
- kierować ruchem drogowym na skrzyżowaniu klasycznym (pojedynczo i w parach),
- kierować ruchem drogowym na skrzyżowaniu w kształcie litery T,
- kierować ruchem drogowym na skrzyżowaniu, na którym odbywa się ruch pojazdów szynowych.
ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Podstawy prawne oraz postawy, gesty i sygnały występujące w czasie kierowania ruchem drogowym.1wykład,

pokaz

Zajęcia realizuj w sali wyposażonej w lustra. Podaj podstawy prawne uprawniające policjanta do kierowania ruchem drogowym. Omów i zademonstruj postawy, gesty i sygnały występujące w czasie kierowania ruchem drogowym.
2. Postawy, gesty i sygnały występujące w czasie kierowania ruchem drogowym.4pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj w sali wyposażonej w lustra oraz na terenie jednostki szkoleniowej. W ramach pokazu zaprezentuj postawy, gesty i sygnały występujące w czasie kierowania ruchem drogowym. Szczególną uwagę zwróć na kolejność i poprawność wykonywanych gestów. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem przyjmował właściwe postawy do kierowania ruchem drogowym oraz zaprezentował gesty i sygnały. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Powtórz ćwiczenie w zależności od potrzeb i poziomu prezentowanych przez słuchaczy umiejętności. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
3. Kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu klasycznym, usytuowanym poza drogą publiczną.7pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na terenie jednostki szkoleniowej na prostych skrzyżowaniach klasycznych. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W ramach pokazu zaprezentuj pełny cykl kierowania ruchem drogowym. Szczególną uwagę zwróć na:

- wejście na skrzyżowanie, uwzględniając sytuację rozpoczęcia kierowania ruchem drogowym,

- gest otwarcia wybranego lub wynikającego z sytuacji na skrzyżowaniu kierunku ruchu,

- gesty ponaglające i upewniające o otwartym kierunku ruchu,

- gesty podawane w czasie umożliwienia przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z lewej i prawej strony wykonującym manewr skrętu w lewo,

- poruszanie się (chodzenie po skrzyżowaniu),

- zmianę kierującego ruchem drogowym na skrzyżowaniu,

- zejście ze skrzyżowania (uwzględniając sytuację zmiany kierującego ruchem na skrzyżowaniu lub zakończenia kierowania ruchem).

W czasie pokazu dokonaj kilku zmian pełnych cykli kierowania ruchem tak, aby słuchacze mogli zaobserwować właściwe przyjęte przez Ciebie postawy oraz prawidłowo podawane gesty i sygnały. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem kształcił umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym (przyjmował właściwe postawy, ćwiczył pełne cykle gestów, prawidłowo podawał sygnały). Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Powtórz ćwiczenie w zależności od potrzeb i poziomu realizowanych przez słuchaczy czynności. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.

4. Zaliczenie zagadnień 1-3.1test umiejętnościPrzeprowadź test umiejętności, obejmujący zagadnienia 1-3. Omów wyniki przeprowadzonego testu. Oceń słuchaczy. Zaliczenie stanowi dopuszczenie słuchacza do udziału w zajęciach realizowanych na drogach publicznych.
5. Kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu w kształcie litery T, usytuowanym w obrębie drogi publicznej.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj, w miarę możliwości, na skrzyżowaniu w kształcie litery T, usytuowanym w obrębie drogi publicznej. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Po przybyciu na miejsce realizacji ćwiczeń zapoznaj słuchaczy ze skrzyżowaniem. W ramach pokazu zaprezentuj pełny cykl kierowania ruchem drogowym. W czasie pokazu dokonaj kilku zmian pełnych cykli kierowania ruchem tak, aby słuchacze mogli zaobserwować właściwe przyjęte przez Ciebie postawy oraz prawidłowo podawane gesty i sygnały. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem kształcił umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym (przyjmował właściwe postawy, ćwiczył pełne cykle gestów, prawidłowo podawał sygnały). W razie konieczności zmień słuchacza ćwiczącego na skrzyżowaniu. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Powtórz ćwiczenie w zależności od potrzeb i poziomu realizowanych przez słuchaczy czynności. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
6. Kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu klasycznym, usytuowanym w obrębie drogi publicznej6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj, w miarę możliwości, na skrzyżowaniu klasycznym, usytuowanym w obrębie drogi publicznej. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Po przybyciu na miejsce realizacji ćwiczeń zapoznaj słuchaczy ze skrzyżowaniem. W ramach pokazu zaprezentuj pełny cykl kierowania ruchem drogowym. W czasie pokazu dokonaj kilku zmian pełnych cykli kierowania ruchem tak, aby słuchacze mogli zaobserwować właściwe przyjęte przez Ciebie postawy oraz prawidłowo podawane gesty i sygnały. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem kształcił umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym (przyjmował właściwe postawy, ćwiczył pełne cykle gestów, prawidłowo podawał sygnały). W razie konieczności zmień słuchacza ćwiczącego na skrzyżowaniu. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Powtórz ćwiczenie w zależności od potrzeb i poziomu realizowanych przez słuchaczy czynności. Omów ćwiczenia, wskaz najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencję. Oceń słuchaczy.
7. Kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu usytuowanym w obrębie drogi publicznej, na którym odbywa się ruch pojazdów szynowych.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na skrzyżowaniu usytuowanym w obrębie drogi publicznej, na którym odbywa się ruch pojazdów szynowych. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Po przybyciu na miejsce realizacji ćwiczeń zapoznaj słuchaczy ze skrzyżowaniem. W czasie pokazu dokonaj kilku zmian pełnych cykli kierowania ruchem tak, aby słuchacze mogli zaobserwować właściwe przyjęte przez Ciebie postawy oraz prawidłowo podawane gesty i sygnały. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem kształcił umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym (przyjmował właściwe postawy, ćwiczył pełne cykle gestów, prawidłowo podawał sygnały). W razie konieczności zmień słuchacza ćwiczącego na skrzyżowaniu. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Powtórz ćwiczenie w zależności od potrzeb i poziomu realizowanych przez słuchaczy czynności. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
8. Kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu klasycznym, usytuowanym w obrębie drogi publicznej w parach.6pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na skrzyżowaniu, usytuowanym w obrębie drogi publicznej. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Po przybyciu na miejsce realizacji ćwiczeń zapoznaj słuchaczy ze skrzyżowaniem. Przedstaw specyfikę kierowania ruchem drogowym w parach, a następnie zademonstruj sposoby zmiany kierunku ruchu, charakterystyczne dla tego sposobu kierowania ruchem drogowym. W ramach pokazu (z drugim policjantem prowadzącym zajęcia) zaprezentuj pełny cykl kierowania ruchem drogowym. Wskaż również na konieczność właściwej współpracy podczas zespołowego kierowania ruchem drogowym. W czasie pokazu dokonaj kilku zmian pełnych cykli kierowania ruchem tak, aby słuchacze mogli zaobserwować właściwe przyjęte przez prowadzących pokaz postawy oraz prawidłowo podawane gesty i sygnały. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby słuchacze w parach pod Twoim nadzorem kształcili umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym (przyjmowali właściwe postawy, ćwiczyli pełne cykle gestów, prawidłowo podawali sygnały). Początkowo pozostań na skrzyżowaniu i kieruj ruchem razem z kolejno zmieniającymi się słuchaczami tak, aby zostały utrwalone prawidłowe zachowania kierujących ruchem w parach. Po kilku zmianach zejdź ze skrzyżowania i poleć słuchaczom, aby kierowali samodzielnie ruchem drogowym, współdziałając ze sobą w parach. W razie konieczności zmień słuchaczy ćwiczących na skrzyżowaniu. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Powtórz ćwiczenie w zależności od potrzeb i poziomu realizowanych przez słuchaczy czynności. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
9. Zaliczenie tematu.5test umiejętnościPrzeprowadź test umiejętności na skrzyżowaniu, usytuowanym w obrębie drogi publicznej. Omów wyniki przeprowadzonego testu. Przedstaw zakres zagadnień słabo opanowanych przez słuchaczy i nawiąż do tej części materiału. Oceń słuchaczy. Podsumuj zajęcia, wyjaśnij ewentualne wątpliwości. Wystaw ocenę końcową zaliczającą temat.

TEMAT NR 6: Pomiar prędkości i rejestracja zachowań uczestników ruchu drogowego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować w służbie przepisy w zakresie używania ręcznych mierników prędkości oraz wideorejestratorów,
- omówić zasady działania ręcznych mierników prędkości oraz wideorejestratorów,
- dokonać pomiaru prędkości przy użyciu ręcznego miernika prędkości i okazać jego wynik,
- dokonać pomiaru prędkości przy użyciu wideorejestratora i okazać jego wynik,
- dokonać rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego przy użyciu wideorejestratora i okazać zarejestrowany materiał,
- sporządzić z ww. czynności dokumentację.
ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Podstawy prawne stosowania ręcznych mierników prędkości i wideorejestratorów. Obowiązki, uprawnienia i zakazy dotyczące policjanta pełniącego służbę z wykorzystaniem tych urządzeń.1wykład,

pogadanka

Omów podstawy prawne związane z użyciem ręcznych mierników prędkości oraz wideorejestratorów. Wskaż obowiązki, uprawnienia i zakazy dotyczące policjanta pełniącego służbę z wykorzystaniem tych urządzeń.
2. Zasada działania, budowa i warunki użycia ręcznego miernika prędkości (laserowego przyrządu z wizualizacją i bez wizualizacji oraz przyrządu radarowego).2wykład,

pogadanka,

pokaz

Zapoznaj słuchaczy z decyzją zatwierdzenia typu właściwą dla każdego z omawianych urządzeń. Zwróć szczególną uwagę na kompletność urządzeń pobieranych do służby oraz cechy zabezpieczające te urządzenia. Zapoznaj z budową, zasadami działania, warunkami użycia i obsługą omawianych urządzeń. Omów testy zalecane w instrukcjach obsługi oraz czas i miejsce ich przeprowadzenia, a także ich znaczenie dla celów dowodowych. Zapoznaj słuchaczy z błędami popełnianymi przez policjantów, skutkującymi w konsekwencji wydawaniem przez sądy wyroków uniewinniających. Przedstaw sposób odtworzenia zarejestrowanego materiału za pomocą przeglądarki.
3. Zasada działania, budowa i warunki użycia wideorejestratorów.2wykład,

pogadanka,

pokaz

Zapoznaj słuchaczy z decyzją zatwierdzenia typu właściwą dla każdego z omawianych urządzeń. Zwróć szczególną uwagę na kompletność urządzeń oraz cechy zabezpieczające te urządzenia. Zapoznaj policjantów z budową, zasadą działania, warunkami użycia i obsługą wideorejestratora oraz wideorejestratora wykorzystywanego jako urządzenie dodatkowe do ręcznego miernika prędkości. Omów przygotowanie pojazdu oraz wideorejestratora do pracy, w tym wymiennego dysku twardego jako nośnika danych wideo. Zapoznaj słuchaczy z błędami popełnianymi przez policjantów, skutkującymi w konsekwencji wydawaniem przez sądy wyroków uniewinniających. Omów sposoby odtworzenia zarejestrowanego materiału.
4. Dokumentowanie pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości oraz wideorejestratorów.2wykład,

pogadanka

Omów szczegółowo dokumentowanie pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości i wideorejestratora (notatnik służbowy, rejestr pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości, informacja dotycząca wykorzystania pojazdu Policji wyposażonego w wideorejestrator, notatka urzędowa).
5. Taktyka pracy z ręcznymi miernikami prędkości.8pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuj na drogach publicznych. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zademonstruj działanie urządzeń do pomiaru prędkości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na testy zalecane w instrukcji obsługi przed przystąpieniem do pracy danym urządzeniem. W ramach pokazu przeprowadź pomiar prędkości z wykorzystaniem wszystkich możliwych trybów w urządzeniu wraz z rejestracją. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał samodzielnie pomiaru prędkości pojazdu dostępnymi ręcznymi miernikami prędkości. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.
6. Taktyka pracy z wideorejestratorami.8pokaz,

ćwiczenia

Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zademonstruj działanie wideorejestratorów w warunkach rzeczywistego ruchu pojazdów na drodze publicznej. W ramach pokazu przeprowadź pomiar prędkości z wykorzystaniem wszystkich dostępnych trybów w urządzeniu. Przedstaw i omów uzyskane wyniki pomiarów.

Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał samodzielnie pomiaru prędkości pojazdów w dostępnych trybach urządzenia, a także rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego. Na bieżąco koryguj ewentualne błędy. Omów ćwiczenia, wskaż najczęściej popełniane błędy i przedstaw ich konsekwencje. Oceń słuchaczy.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 121 z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.70) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 kwietnia 2019 r.