Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich... - OpenLEX

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2016.22

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2016 r.

DECYZJA Nr 140
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3.
Kursy specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści - rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.
§  4.
Traci moc decyzja nr 358 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści (Dz. Urz. KGP poz. 60).
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 1

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM

W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM Z NIENAWIŚCI I ICH ZWALCZANIA

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny zagadnień na kursie, czas ich realizacji oraz prowadzący zajęcia

9. System oceniania

10. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zalesie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwem z nienawiści i ich zwalczania, zwany dalej "kursem"

2. Cel kursu

Absolwent kursu będzie przygotowany do prowadzenia zajęć, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są:

1) pełnomocnicy komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. ochrony praw człowieka, pełnomocnicy komendantów jednostek szkoleniowych Policji ds. ochrony praw człowieka;

2) przedstawiciele KWP/KSP/KMP/KRP/KPP w służbie stałej, którzy ukończyli lokalne doskonalenie zawodowe w zakresie zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i są przewidziani do realizacji doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, wytypowani w uzgodnieniu z właściwym pełnomocnikiem komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji ds. ochrony praw człowieka;

3) nauczyciele policyjni jednostek szkoleniowych realizujący problematykę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw człowieka.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 10 dni szkoleniowych. Planowanie dziennej liczby godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych. powinno gwarantować osiągnięcie celów kształcenia określonych w programie nauczania kursu.

Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Rozpoczęcie kursu1
Realizacja treści kształcenia73
Zakończenie kursu2
Ogółem76

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie może przekraczać 16 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia prowadzą nauczyciele policyjni właściwi merytorycznie, pełnomocnicy komendantów wojewódzkich (Stołecznego) oraz szkół Policji ds. ochrony praw człowieka, inni specjaliści policyjni i pozapolicyjni, zajmujący się określoną w programie problematyką.

Liczba nauczycieli wynika ze sposobu realizacji zajęć oraz przyjętych założeń do stosowanej metody.

Specyfika realizowanych zagadnień i warsztatowa forma realizacji doskonalenia wymaga, aby przerwy między zajęciami były dostosowane przez prowadzącego do dynamiki oraz efektów pracy grupy. Dopuszczalne jest więc podczas prowadzenia zajęć regulowanie czasu ich trwania w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów nauczania, z zastrzeżeniem rozpoczęcia i zakończenia doskonalenia w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Wskazane w programie metody realizacji zajęć są optymalne do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę, gwarantującą osiągnięcie celów kształcenia.

Słuchacze uczestniczą w zajęciach w ubiorze cywilnym.

W celu zapewnienia optymalnych warunków, służących kształtowaniu umiejętności dydaktycznych realizowanych w ramach tematu nr 4, grupę szkoleniową należy podzielić na podgrupy. Każdej z podgrup należy zapewnić materiały, pomoce dydaktyczne, techniczne środki kształcenia do realizacji zajęć przydzielonych przez prowadzących. Jest to istotne z uwagi na praktyczne przygotowanie policjanta do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

Przed rozpoczęciem realizacji tematu prowadzący zajęcia zobowiązany jest do:

- określenia literatury,

- omówienia zasad i sposobu oceniania oraz zaliczenia kursu.

- zapewnienia niezbędnych środków dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć określonych w temacie nr 4.

8. Zakres tematyczny zagadnień na kursie, czas ich realizacji oraz prowadzący zajęcia

Zakres tematyczny zagadnień na kursie, czas ich realizacji oraz określenie prowadzącego zajęcia przedstawia poniższa tabela:

Lp.TematZagadnienieCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Prowadzący zajęcia
1.Rozpoczęcie kursuOmówienie zakresu merytorycznego programu nauczania oraz zasad organizacji kursu1Nauczyciel policyjny z jednostki realizującej kurs
2.Wprowadzenie w problematykę przestępstw z nienawiści1. Wprowadzenie22 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
2. Odkrywanie różnorodności22 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
3. Podłoże przestępstw z nienawiści42 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
4. Podstawowe pojęcia przestępstw z nienawiści12 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
3.Charakterystyka przestępstw z nienawiści1. Aspekty prawne przestępstw z nienawiści3Przedstawiciel Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka MSWiA lub inna osoba wskazana przez ww. zespół
2. Elementy wskazujące na przestępstwo z nienawiści - wskaźniki uprzedzeń2Nauczyciel policyjny z zakresu pracy operacyjnej lub inny ekspert z zakresu pracy operacyjnej
3. Symbolika wykorzystywana w przestępstwach z nienawiści2Ekspert w zakresie symboliki, trener rekomendowany przez MSWiA
4. Skala przestępstw z nienawiści12 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
4.Postępowanie Policji wobec przestępstw z nienawiści1. Postępowanie z ofiarami2Trener psycholog rekomendowany przez MSWiA lub psycholog z jednostki szkoleniowej
2. Doświadczenia przedstawicieli grup narażonych na przestępstwa z nienawiści5Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz opiekun dydaktyczny kursu
3. Reakcja na informację o zdarzeniu na tle nienawiści12 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
4. Wskazów ki do realizowanych procedur wykrywczych w sprawach o przestępstwa z nienawiści1Nauczyciel policyjny z zakresu pracy operacyjnej lub inny ekspert z zakresu pracy operacyjnej
5. Społeczne konsekwencje przestępstw z nienawiści12 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
6. Zapobieganie przestępstwom z nienawiści - community policing22 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
7. Zajęcia wyjazdowe ukierunkowane na postrzeganie zagrożeń związanych z przestępstwami z nienawiści z perspektywy osób pochodzących z grup mniejszościowych8Przedstawiciel wizytowanego podmiotu oraz 2 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
5.Przygotowanie do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania1. Wybrane aspekty metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych3Nauczyciel policyjny z zakresu metodyki nauczania
2. Wybrane kompetencje trenerskie52 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
3. Prezentacja kompetencji trenerskich8Nauczyciel policyjny z zakresu metodyki nauczania i 2 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
4. Realizacja zajęć19Nauczyciel policyjny z zakresu metodyki nauczania i 2 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
5. Lokalne doskonalenie zawodowe dotyczące zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania12 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
6.Podsumowanie i zakończenie kursu1. Pytania12 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
2. Podsumowanie i ewaluacja kursu12 trenerów rekomendowanych przez MSWiA
Ogółem76

9. System oceniania

Uczestnicy kursu oceniani są na podstawie zajęć realizowanych w ramach tematu nr 4 "Przy gotowanie do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania" zagadnienia nr 4 "Realizacja zajęć". Ocena wystawiana jest z zastosowaniem sikali ocen 6-1

10. Forma zakończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonych zajęć w ramach tematu nr 4 zagadnienia nr 4.

Absolwentowi na świadectwie ukończenia kursu w miejsce ogólnego wyniku nauki wpisuje się ocenę z przeprowadzonych zajęć w ramach tematu nr 4 zagadnienia nr 4.

II.

 TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: ROZPOCZĘCIE KURSU

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie znał:

- zakres merytoryczny programu nauczania na kursie i zasady organizacji kursu.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Krótkie omówienie zakresu merytorycznego programu nauczania oraz zasad organizacji kursu1wykładOmów zakres merytoryczny programu nauczania oraz zasady organizacji kursu.

TEMAT NR 2: WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wyjaśnić istotę: stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji,

- określić podstawowe cechy przestępstwa z nienawiści, incydentu motywowanego uprzedzeniami, mowy nienawiści.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Wprowadzenie2ćwiczenia1. Omów cele kształcenia określone w programie nauczania

2. Ustal z uczestnikami kursu zasady współpracy.

3. Zbierz informacje o doświadczeniu zawodowym uczestników i ich oczekiwaniach co do kursu.

4. Przeprowadź przynajmniej jedno ćwiczenie integrujące grupę.

2.Odkrywanie różnorodności2ćwiczenia1. Przeprowadź ćwiczenie oceniające poziom świadomości występowania zjawiska dyskryminacji w przestrzeni publicznej.

2. Przeprowadź ćwiczenie mające na celu pokazanie różnorodności w grupie szkoleniowej.

3. Przeprowadź ćwiczenie mające na celu pokazanie różnorodności w społeczeństwie.

4. Omów pojęcie wielokulturowości i etnocentryzmu.

3.Podłoże przestępstw z nienawiści4ćwiczenia1. Przeprowadź ćwiczenie mające na celu uświadomienie wpływu uprzedzeń i stereotypów na zachowania i działania ludzi.

2. Na podstawie przeprowadzonych ćwiczeń wypracuj ze słuchaczami definicje pojęć: stereotypy (w tym stereotyp spiskowy), uprzedzenia, dyskryminacja (pośrednia, bezpośrednia, wielokrotna) i pojęcia pokrewne.

3. Przeprowadź ćwiczenie mające na celu wyjaśnienie czym jest język równościowy i jego wpływ na dyskryminację i przestępstwa z nienawiści.

4.Podstawowe pojęcia przestępstw z nienawiści1wykład konwersatoryjny1. Przedstaw pojęcia: przestępstwo z nienawiści, incydent motywowany uprzedzeniami, mowa nienawiści.

2. Poproś uczestników, by opowiedzieli o znanych im przykładach powyższych zjawisk.

3. Bazując na definicjach ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE), wykaż ich uniwersalny charakter Posługując się przykładami wyjaśnij różnice istotne dla ich rozpoznawania. Podkreśl różnicę pomiędzy przestępstwem z nienawiści a pozostałymi czynami zabronionymi

4. Zapytaj uczestników, jakie są ich zdaniem przyczyny, a także konsekwencje bagatelizowania incydentów motywowanych uprzedzeniami, następnie uzupełnij ich wypowiedzi prezentacją.

TEMAT NR 3: CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić podstawowe regulacje międzynarodowe dotyczące przestępstw z nienawiści,

- omówić podstawowe regulacje prawne dotyczące przestępstw z nienawiści,

- wymienić i scharakteryzować elementy wskazujące na przestępstwo z nienawiści,

- omówić sposób działania sprawców przestępstw z nienawiści z uwzględnieniem motywów, doboru ofiary i miejsca działania,

- scharakteryzować sprawców przestępstw z nienawiści,

- wyjaśnić znaczenie symboli mowy nienawiści,

- omówić skalę przestępstw z nienawiści,

- wskazać systemy gromadzenia danych o zdarzeniach na tle nienawiści.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Aspekty prawne przestępstw z nienawiści3wykład konwersatoryjny, ćwiczenia1. Wymień podstawowe regulacje międzynarodowe tworzone na bazie ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczące problematyki przestępstw z nienawiści: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Przedstaw przepisy karne, których znamiona wskazują na charakter "na tle nienawiści": art. 118, 118a § 3, 119, 126a, 126b, 194, 256, 257 kk, art. 55 ustawy o IPN, a także inne przepisy kodeksu karnego, które, przy uwzględnieniu motywacji sprawców, stanowią podstawę kwalifikacji czynów na tle nienawiści (art. 148, 190, 190a, 195, 196, 212, 216, 254, 255, 258, 260, 261, 262, 288 przy uwzględnieniu art. 53 § 2 kk). Szczegółowo omów stronę przedmiotową i podmiotową przestępstw, o których mowa w art. 119, 126a, 256, 257 kk.

3. Wspomnij również o innych instrumentach prawnych pozwalających na podjęcie działań w reakcji na niektóre przestępstwa z nienawiści m.in.: wnioskowanie do prokuratora o objęcie ściganiem z urzędu, instytucji procesu adhezyjnego

4. Przeprowadź ćwiczenie mające na celu analizę zdarzeń pod kątem kwalifikacji prawnej

2.Elementy wskazujące na przestępstwa z nienawiści - wskaźniki uprzedzeń2wykład konwersatoryjny, ćwiczenia1. Przedstaw definicję wskaźników uprzedzeń.

2. Omów poszczególne wskaźniki uprzedzeń

3. Wyjaśnij pojęcie modus operandi oraz przypomnij, że w każdym działaniu człowieka odzwierciedlają się jego indywidualne cechy.

4. Przeprowadź ćwiczenie mające na celu identyfikację wskaźników uprzedzeń w oparciu o przedstawione kazusy.

5. Dokonaj systematyki sprawców przestępstw z nienawiści (poszukujący wrażeń, reaktywny, pełniący misję, broniący terytorium).

3.Symbolika wykorzystywana w przestępstwach z nienawiści2wykład konwersatoryjny1. Przedstaw symbole wykorzystywane przez sprawców przestępstw z nienawiści (symbolika werbalna, graficzna, ubiór, precjoza).

2. Przedstaw sygnały, jakie mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z grupą wyznającą i propagującą poglądy rasistowskie. Wskaż i omów cechy charakterystyczne tych grup.

3. Wspomnij o muzyce (zespoły muzyczne) oraz Internecie jako narzędziach propagowania nienawiści przez takie grupy.

4.Skala przestępstw z nienawiści1wykład konwersatoryjny1. Przedstaw rozmiary przestępstw z nienawiści, posługując się danymi z różnych krajów oraz danymi polskimi

2. Wspólnie ze słuchaczami zinterpretuj przyczyny dysproporcji między rzeczywistą skalą zjawiska a liczbą przestępstw zarejestrowanych przez instytucje publiczne, przypominając o ciemnej liczbie zdarzeń w Polsce.

3. Omów bariery w zgłaszaniu przestępstw z nienawiści

4. Przedstaw system gromadzenia danych o przestępstwach z nienawiści w polskiej Policji.

TEMAT NR 4: POSTĘPOWANIE POLICJI WOBEC PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- opisać wpływ przestępstwa z nienawiści na ofiary w aspekcie poznawczym i wtórnej wiktymizacji

- wymienić wpływ przestępstwa z nienawiści na grupę, do której należy ofiara,

- scharakteryzować zasady postępowania z ofiarami przestępstw z nienawiści,

- wskazać okoliczności obligujące policjanta do podjęcia działań w aspekcie zdarzenia na tle nienawiści,

- omówić zalecenia istotne dla efektywnej realizacji procedur wykrywczych w sprawach o przestępstw a z nienawiści,

- omówić zasady tworzenia dobrej współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

- wyjaśnić społeczne konsekwencje przestępstw z nienawiści,

- opisać charakterystykę wybranej mniejszości społecznej, działalność wybranej organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Postępowanie z ofiarami2wykład konwersatoryjny, ćwiczenia1. Przedstaw psychologiczne aspekty doświadczenia przestępstwa z nienawiści. Podkreśl silniejszy, niż w przypadku innych przestępstw, wpływ przestępstw z nienawiści na stan psychiczny pokrzywdzonego. Przedstaw pojęcie wtórnej wiktymizacji.

2. Przeprowadź ćwiczenie mające na celu pokazanie perspektywy ofiary.

3. Omów zasady przeprowadzania indywidualnej oceny potrzeb pokrzywdzonego przestępstwem, zwróć uwagę na czynniki mogące mieć istotny wpływ na jego przesłuchanie. Podkreśl znaczenie zasady, że daną ofiarą zajmuje się jeden i ten sam funkcjonariusz.

4. Zainicjuj dyskusję na temat tego, jak funkcjonariusz powinien się zachować w kontakcie z ofiarą przestępstwa z nienawiści. Podsumuj dyskusję omawiając podstawowe zasady, których powinien przestrzegać funkcjonariusz.

2.Doświadczenia przedstawicieli grup narażonych na przestępstwa z nienawiści5dyskusjaZaproś przedstawicieli grup narażonych na przestępstwa z nienawiści, aby przybliżyli charakterystykę swojej grupy
3.Reakcja na informację o zdarzeniu na tle nienawiści1dyskusja1. Zainicjuj dyskusję na temat źródeł informacji (zgłoszenie przez ofiarę lub inny podmiot, publikacje, Internet, informacje własne) o czynach motywowanych uprzedzeniami, możliwościach reagowania na te sytuacje oraz obowiązkach policjanta wynikających z przepisów.

2. Przedstaw sytuacje (fotografie, grafiki, napisy, symbole, itp.), które powinny wywołać reakcję ze strony organów ścigania.

3. Omów potencjalne problemy z właściwym reagowaniem na przejawy lub informacje o zdarzeniach na tle nienawiści.

4.Wskazówki do realizacji procedur wykrywczych w sprawach o przestępstwa z nienawiści1wykład, ćwiczenia, analiza przypadku1. Przeprowadź ćwiczenie oparte na analizie przypadku mające na celu określenie zasad prowadzenia rozpytania/przesłuchania osób, których informacje mogą mieć wpływ na proces wykrywczy. Prowadząc dyskusję, posiłkuj się następującymi pytaniami:

* Czy dane zdarzenie ma charakter przestępstwa z nienawiści?

* Jakie działania należałoby podjąć w omawianym przypadku?

2. Zwróć uwagę na rzetelne i kompetentne dokumentowanie okoliczności zdarzenia

5.Społeczne konsekwencje przestępstw z nienawiści1ćwiczeniePrzeprowadź ćwiczenie mające na celu ukazanie społecznych konsekwencji przestępstw z nienawiści
6.Zapobieganie przestępstwom z nienawiści - community policing2wykład konwersatoryjny1. Poleć słuchaczom, by opowiedzieli o swoich doświadczeniach, z jakimi organizacjami, grupami, społecznościami obecnymi na ich terenie współpracowali, współpracują lub mogą współpracować w celu identyfikowania, zapobiegania zdarzeniom na tle nienawiści i ich zwalczania; na czym dokładnie polegała ta współpraca, czy była efektywna, a jeśli nie, to jakie są tego przyczyny.

2. Zainicjuj dyskusję na temat możliwych działań Policji w obszarze zapobiegania przestępstwom z nienawiści, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

- rozpoznanie osób, miejsc i zdarzeń:

- zapewnienie informacji i edukację miejscowej społeczności w zakresie przestępstw i incydentów z nienawiści:

- współpracę ze szkołami w celu przygotowania odpowiednich planów zapobiegania i reagowania;

- budowa partnerstwa z lokalnymi społecznościami, ich liderami i organizacjami w zakresie procedur informowania o zdarzeniach, procedurach prawnych, i prawach ofiar, programach wsparcia dla ofiar oferowanych przez Policję i organizacje pozarządowe.

- zapewnienie dostępu do informacji,

- współpracę z mediami.

3. Omów różnice kulturowe mogące mieć wpływ na relacje z mniejszościami społecznymi.

7.Zajęcia wyjazdowe ukierunkowane na postrzeganie zagrożeń związanych z przestępstwami z nienawiści z perspektywy osób pochodzących z grup mniejszościowych8dyskusja, wycieczka przedmiotowa, analiza przypadkuWspólnie ze słuchaczami udaj się do muzeum, miejsca kultu religijnego, organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej itp., siedziby w której jej przedstawiciel przeprowadzi zajęcia związane z tematyką kursu

TEMAT NR 5: PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LOKALNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPSTWOM Z NIENAWIŚCI I ICH ZWALCZANIA

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przeprowadzić zajęcia dla policjantów z jednostek terenowych w zakresie zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Wybrane aspekty metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych3wykład konwersatoryjny1. Przedstaw strukturę realizacji zajęć dydaktycznych. Szczególną uwagę zwróć na praktyczny aspekt ich realizacji.

2. Wskaż rodzaje i funkcje środków dydaktycznych. Omów zasady opracowania oraz korzystania z prezentacji multimedialnej w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych.

3. Omów najczęściej stosowane metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych (np. wykład konwersatoryjny, burza mózgów, studium przypadku, dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia).

4. Omów czynniki warunkujące dobór metody nauczania w zależności od cech grupy szkoleniowej.

2.Wybrane kompetencje trenerskie5wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia1. Omów zasady autoprezentacji.

2. Omów sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych.

3. Omów wybrane elementy komunikacji interpersonalnej w tym techniki aktywnego słuchania, udzielanie informacji zwrotnych.

4. Omów sposoby reagowania na sytuacje trudne występujące podczas kursu m.in. opór, brak zaangażowania uczestników kursu, trudne pytania.

3.Prezentacja kompetencji trenerskich8ćwiczenia1. Poleć każdemu słuchaczowi zaprezentowanie wybranej przez siebie tematyki.

2. Wraz ze słuchaczami przekaż informację zwrotną dotyczącą wystąpień i kompetencji trenerskich.

4Realizacja zajęć3ćwiczenia1. Podziel słuchaczy na dwuosobowe zespoły, następnie przydziel tematy z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępstw z nienawiści, które uczestnicy doskonalenia będą realizować, w formie zajęć, dydaktycznych

2. Poleć realizację zajęć z wykorzystaniem technik aktywizujących.

3. Nadzoruj pracę uczestników doskonalenia, udzielaj wskazówek i niezbędnej pomocy

16ćwiczenia1. Spowoduj, aby słuchacze realizowali zajęcia w dwuosobowych grupach.

2. Po przeprowadzonych zajęciach omów je następująco:

- osoby prowadzące dokonują samooceny w zakresie realizowanych zajęć,

- grupa szkoleniowa wskazuje mocne i słabe strony obserwowanych zajęć,

- trenerzy i nauczyciele policyjni oceniają zajęcia.

3. Oceń zajęcia w skali 6-1.

5.Lokalne doskonalenie zawodowe dotyczące zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania1dyskusjaOmów zasady prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego dotyczącego zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

TEMAT NR 6: PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KURSU

CELE: Podsumowanie i ewaluacja kursu.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Pytania1dyskusjaOdpowiedz na pytania słuchaczy dotyczące treści omawianych podczas kursu.
2.Podsumowanie i ewaluacja kursu1ankieta1. Dokonaj podsumowania kursu.

2. Zbierz informacje zwrotne w zakresie stopnia realizacji zakładanych celów kursu.

3. Przeprowadź ankietę ewaluacyjną.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 262 z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGP.2016.43) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 lipca 2016 r.