Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie języka angielskiego dla policjantów Centrum Dowodzenia Operacją oraz Centrum Wymiany Informacji powołanych do zabezpieczenia EURO 2012

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209 poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899) postanawia się, co następuje:
§  1. Traci moc decyzja nr 107 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie języka angielskiego dla policjantów Centrum Dowodzenia Operacją oraz Centrum Wymiany Informacji powołanych do zabezpieczenia EURO 2012 (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.