Program nauczania na kursie specjalistycznym doskonalącym wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego... - OpenLEX

Program nauczania na kursie specjalistycznym doskonalącym wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2021.119

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2021 r.

DECYZJA Nr 318
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym doskonalącym wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym doskonalącym wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DOSKONALĄCYM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE DECYZJI NR 277 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO REALIZOWANEGO W WARUNKACH OGŁOSZONEGO STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1.
Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny doskonalący wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zwany dalej "kursem".

2.
Cel kursu

Program kursu doskonali wiedzę i umiejętności policjanta pełniącego służbę w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

3.
Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy są absolwentami szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa, upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "Poufne".

4.
System prowadzenia kursu

Kurs jest realizowany w systemie stacjonarnym. Może być on prowadzony w formie elektronicznego kształcenia na odległość w przypadku treści realizowanych metodą wykładu lub za pomocą innych metod podających.

5.
Czas trwania kursu

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymaga przeprowadzenia 142 godzin lekcyjnych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Rozpoczęcie kursu oraz zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu1
Zajęcia programowe142
Zakończenie kursu1
Ogółem144

(18 dni szkoleniowych)

Zajęcia dydaktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, wprowadzić inny dzienny oraz tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, a także realizować zajęcia od poniedziałku do soboty. Podczas planowania zajęć dydaktycznych należy uwzględnić korelację realizacji treści programowych, opracowaną przez poszczególne jednostki szkoleniowe. Opracowując korelację treści programowych należy wziąć pod uwagę wskazówki metodyczne i wymagania wejściowe zawarte w poszczególnych jednostkach szkolnych.

6.
Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których optymalna liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie powinna przekraczać 23 osób.

7.
Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Wskazywane w programie metody realizacji zajęć są wg autorów najbardziej optymalne do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę, gwarantującą osiągnięcie celów kształcenia.

Zaleca się, żeby zajęcia w danej grupie szkoleniowej, w obrębie bloku lub zagadnienie, prowadził w miarę możliwości ten sam nauczyciel policyjny. W przypadku braku określenia liczby prowadzących zajęcia przyjmuje się zasadę, iż do realizacji wyodrębnionych zagadnień wyznacza się jednego nauczyciela. Natomiast w przypadku zajęć praktycznych liczba nauczycieli, wraz z określeniem ich roli, wynika ze sposobu realizacji zajęć w podgrupach oraz przyjętych założeń do stosowanej metody (techniki).

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej dane zagadnienia, dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki metodycznej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub też działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.

8.
Zakres tematyczny oraz system oceniania
BlokTematCzas realizacji

(w godz. lekcyjnych)

Nr I

Zagadnienia prawne

1. Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń1
2. Kwalifikowanie stanów faktycznych4
3. Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia6
4. Przyjęcie informacji o przestępstwie3
5. Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz problematyka korupcyjna i antydyskryminacyjna4
6. Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu2
Razem:20
Nr II

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji

1. Przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego6
2. Przygotowanie do użycia lub wykorzystania broni palnej8
3. Zatrzymanie osoby11
4. Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty4
5. Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami, wobec których podjęto interwencje44
6. Pełnienie służby na drogach2
Razem:75
Nr III

Poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno- rozpoznawczych i administracyjno - porządkowych

1. Wywiad jako metoda pracy policyjnej4
2. Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości4
3. Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby3
4. Postępowanie w przypadku ujawniania osoby o nieustalonej tożsamości3
5. Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie przedmiotu oraz w sytuacji ujawniania przedmiotu poszukiwanego3
6. Obserwacja doraźna6
7. Wykorzystanie międzynarodowych kanałów wymiany informacji2
Razem:25
Nr IV

Pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

1. Pełnienie służby konwojowej5
2. Pełnienie służby ochronnej w PDOZ5
Razem:10
Nr V

Taktyka i techniki interwencji

1. Wybrane elementy taktyki i technik interwencji12
Razem:12
Ogółem:142

W trakcie kursu stosuje się następujące zasady oceniania:

-
nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według obowiązującej skali ocen: 6-1,
-
sporządzone przez słuchaczy dokumenty, podlegają bieżącej ocenie według dwustopniowej skali z wpisem uogólnionym - zaliczono ("zal.") lub nie zaliczono ("nzal."),
-
każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie bloku tematycznego musi być poprawiona na oceną pozytywną,
-
warunkiem zaliczenia bloku i uzyskania pozytywnej oceny okresowej ("zal.") jest uzyskanie pozytywnych ocen bieżących z poszczególnych tematów,
-
na każdym etapie kursu warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest:
a)
z zadań teoretycznych - opanowanie treści programowych na poziomie co najmniej 70%,
b)
z zadań praktycznych - opanowanie umiejętności na poziomie gwarantującym właściwą realizację obowiązków służbowych,
-
warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez słuchacza pozytywnych ocen ze wszystkich bloków tematycznych.
9.
Forma zakończenia kursu

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, na którym w miejscu ogólnego wyniku nauki umieszcza się wpis "pozytywnym".

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK NR I. ZAGADNIENIA PRAWNE

TEMAT NR 1. Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zinterpretować okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za przestępstwa i wykroczenia.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ze względu na:

1) brak bezprawności czynu (kontratypy kodeksowe i pozakodeksowe):

a) czynności lecznicze,

b) ryzyko sportowe,

2) brak winy:

a) wiek sprawcy,

b) rozkaz,

c) błąd co do prawa, błąd co do faktu.

1wykład

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, w szczególności wiadomości z zakresu:
- systemu i hierarchii źródeł prawa,
- przepisu i normy prawnej,
- zasad obowiązywania aktu normatywnego.
Zagadnienie nr 1: wykład
Omów wymienione w zagadnieniu okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Omawiane treści ilustruj przykładami z praktyki.

TEMAT NR 2. Kwalifikowanie stanów faktycznych

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- dokonać kwalifikacji prawnej czynów określonych w kodeksie wykroczeń,

- dokonać kwalifikacji prawnej czynów określonych w wybranych ustawach szczególnych.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Kwalifikowanie stanów faktycznych dotyczących wykroczeń.2dyskusja, ćwiczenia
2.Kwalifikowanie stanów faktycznych dotyczących przestępstw i wykroczeń z wybranych ustaw szczególnych:

a) art. 43, 431, 44, 45 ustawy z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) art. 50, 51 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

c) art. 12, 13 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

d) art. 54-57a, 59 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

e) art. 62, 62a, 62b, 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

f) art. 35, 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

2dyskusja, ćwiczenia

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, w szczególności wiadomości z zakresu:
- znajomości pojęć: przestępstwo, wykroczenie; ich elementów i ustawowych znamion,
- form popełniania przestępstw i wykroczeń oraz zasad odpowiedzialności,
- przepisu i normy prawnej,
- zasad obowiązywania aktu normatywnego,
- znajomości podstawowych pojęć oraz wybranych przepisów karnych z ustaw szczególnych.
Zagadnienie nr 1: dyskusja, ćwiczenia
Odwołując się do wiedzy i doświadczenia zawodowego słuchaczy, na podstawie założeń przeprowadź ćwiczenia, podczas których słuchacze dokonują
kwalifikacji prawnej określonych stanów faktycznych dotyczących wykroczeń z kodeksu wykroczeń. Następnie przeprowadź dyskusję dotyczącą
proponowanej kwalifikacji prawnej. Podsumuj wypowiedzi i oceń słuchaczy.
Zagadnienie nr 2: dyskusja, ćwiczenia
Odwołując się do wiedzy i doświadczenia zawodowego słuchaczy, na podstawie założeń przeprowadź ćwiczenia, podczas których słuchacze dokonują
kwalifikacji prawnej określonych stanów faktycznych dotyczących przestępstw i wykroczeń z wybranych ustaw szczególnych. Następnie przeprowadź
dyskusję dotyczącą proponowanej kwalifikacji prawnej. Podsumuj wypowiedzi i oceń słuchaczy.

TEMAT NR 3. Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić czynności wchodzące w skład kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia,

- określić podstawy prawne, cele oględzin i zasady ich przeprowadzania,

- przeprowadzić oględziny rzeczy, udokumentować oględziny rzeczy.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia.1wykład
2.Podstawy prawne, cele oględzin oraz zasady ich przeprowadzania.
3.Zasady i sposoby dokumentowania oględzin.
4.Specyfika oględzin różnych miejsc zdarzeń i rzeczy.
5.Oględziny miejsca zdarzenia.4pokaz, ćwiczenia
6.Oględziny rzeczy.
7.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, w szczególności wiadomości z zakresu rodzajów śladów kryminalistycznych.
Zagadnienie nr 1-4: wykład
Omów istotę kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia. Omów podstawy prawne, cele i zadania oględzin miejsca i rzeczy. Posługując się przykładami
z praktyki, wyjaśnij zasady ich przeprowadzania. Przedstaw formy dokumentowania przebiegu i wyników oględzin. Omów zasady sporządzania protokołu
oględzin, szkicu. Omów specyfikę oględzin miejsc różnych zdarzeń, np. zabójstwa, rozboju, kradzieży z włamaniem oraz specyfikę oględzin rzeczy.
Zagadnienie nr 5-6: pokaz, ćwiczenia
Metodą pokazu przedstaw wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne, wykonywane w ramach oględzin miejsca zdarzenia, obejmujące ujawnianie
i zabezpieczanie podstawowych rodzajów śladów (np. daktyloskopijnych, mechanoskopijnych) oraz określanie położenia, właściwości, stanu i cech
indywidualnych śladów, nośników i rzeczy. Następnie poleć słuchaczom dokonanie oględzin miejsca zdarzenia, w którym ujawnione zostaną jedynie
nośniki śladów kryminalistycznych, których zabezpieczenie polega na przemieszczeniu nośnika z miejsca dokonywania oględzin. W miarę możliwości
zajęcia praktyczne prowadzi dwóch nauczycieli policyjnych. Następnie poleć słuchaczom dokonanie oględzin rzeczy - jednego z nośników śladów
kryminalistycznych zabezpieczonego we wcześniej przeprowadzonych ćwiczeniach oględzin miejsca zdarzenia. Każdy słuchacz sporządzi protokół
oględzin rzeczy. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 7: pogadanka
Omów sporządzoną dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom.

TEMAT NR 4. Przyjęcie informacji o przestępstwie

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- sporządzić protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka (wniosku o ściganie karne).

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie i wniosku o ściganie karne - formalne i merytoryczne wymogi "Protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej" (wniosek o ściganie karne), czynności funkcjonariusza Policji związane z przyjęciem ustnego zawiadomienia o przestępstwie.2dyskusja, ćwiczenia
2.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, w szczególności wiadomości z zakresu:
- prawa karnego materialnego,
- etyki zawodowej i praw człowieka.
Zagadnienie nr 1: dyskusja, ćwiczenia
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, przypomnij algorytm
czynności i sposób dokumentowania przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Następnie słuchacze na podstawie założeń, dokonują przyjęcia
zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu i sporządzają protokół. Dokumentacja podlega ocenie. Przypomnij sposób dokumentowania przyjęcia
wniosku o ściganie karne. Wskaż na etyczne aspekty wykonywania czynności oraz konieczność przestrzegania praw człowieka.
Zagadnienie nr 2: pogadanka
Omów sporządzoną dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom.

TEMAT NR 5. Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz problematyka korupcyjna i antydyskryminacyjna.

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zinterpretować zasady etyki zawodowej policjanta,

- określić odpowiedzialność za nieetyczne zachowanie,

- omówić przyczyny i mechanizmy zjawiska korupcji,

- omówić mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach korupcyjnych,

- zastosować zasady postępowania po odmowie próby skorumpowania,

- scharakteryzować prawa człowieka,

- scharakteryzować zjawiska tolerancji i dyskryminacji,

- określić postępowanie policjanta wobec przestępstwa z nienawiści.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Etyka zawodowa policjanta:

a) kształtowanie i rola etosu zawodowego,

b) prawo a moralność,

c) podstawowe pojęcia z etyki,

d) zasady etyki zawodowej policjanta,

e) odpowiedzialność policjanta za nieetyczne zachowanie,

f) rola i znaczenie sygnalistów.

2dyskusja
2.Korupcja, istota i rodzaje:

a) definicje korupcji,

b) formy korupcji,

c) rodzaje korupcji.

3.Przyczyny, mechanizmy i symptomy zjawiska korupcji:

a) symptomy występowania korupcji,

b) obszary korupcji występujące w Policji oraz poza Policją w oparciu o wybrane przykłady,

c) skutki popełnienia przestępstwa przez policjanta.

4.Rola przełożonego, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz wydziałów dw. z korupcją w przeciwdziałaniu przestępczości korupcyjnej.
5.Sposoby postępowania w sytuacjach korupcyjnych.
6.Skutki korupcji w Policji.
7.Prawa człowieka:

a) charakterystyka praw człowieka,

b) cele i warunki ograniczenia praw człowieka,

c) znaczenie praw człowieka,

d) środki ochrony praw człowieka,

e) standardy praw człowieka w pracy Policji.

2dyskusja
8Problematyka antydyskryminacyjna:

a) podstawowe pojęcia dotyczące dyskryminacji,

b) rodzaje dyskryminacji,

c) środki przeciwdziałania dyskryminacji.

9Problematyka przestępczości z nienawiści.
10Postępowanie Policji wobec przestępstw z nienawiści.

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, w szczególności wiadomości z zakresu etyki zawodowej policjanta i praw człowieka.
Zagadnienie nr 1-6: dyskusja
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, przeprowadź dyskusję na
temat wskazany w zagadnieniach 1-6. Podsumowując dyskusję podkreśl rolę i znaczenie etyki zawodowej policjanta w codziennej służbie. Na koniec
zajęć oceń aktywność słuchaczy.
Zagadnienie nr 7-10: dyskusja
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, przeprowadź dyskusję na
temat wskazany w zagadnieniach 7-10. Podsumowując dyskusję, zaakcentuj konieczność zwracania uwagi na przestrzeganie praw człowieka. Zwróć
szczególną uwagę na promowanie równego, niedyskryminacyjnego traktowania osób z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego, wieku, religii,
przekonań, orientacji seksualnej i innych. Na koniec zajęć oceń aktywność słuchaczy.

TEMAT NR 6. Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- udzielać informacji dziennikarzom na miejscu zdarzenia.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Udzielanie dziennikarzom właściwej, krótkiej informacji na temat zdarzenia.2dyskusja, ćwiczenia

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, w szczególności wiadomości z zakresu:
- komunikacji interpersonalnej,
- znajomości procedur związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia,
- podstaw prawnych udzielenia informacji o zdarzeniu przedstawicielom środków masowego przekazu,
- zasad udzielania informacji dziennikarzom.
Zagadnienie nr 1: dyskusja, ćwiczenia
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, na podstawie założeń
przeprowadź ćwiczenia związane z udzieleniem dziennikarzowi krótkiej informacji prasowej na miejscu zdarzenia. Omów i oceń wystąpienia
poszczególnych słuchaczy.
Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR II. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji

TEMAT NR 1. Przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować zasady, warunki i przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,

- przestrzegać zakazów użycia środków przymusu bezpośredniego,

- analizować wybrane zdarzenia związane z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego, - sporządzać dokumentację z użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej.3dyskusja, analiza przepisu, analiza przypadku
2.Czynności przed użyciem środków przymusu bezpośredniego.
3.Czynności po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego.
4.Przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego (także stanowiących wyposażenie specjalne).
5.Zakazy użycia środków przymusu bezpośredniego (z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej).
6.Czynności w związku z utratą środka przymusu bezpośredniego.
7.Analiza zasadności użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego na podstawie przygotowanych założeń.
8.Analiza trafności doboru użytych lub wykorzystanych środków przymusu bezpośredniego na podstawie przygotowanych założeń.
9.Analiza prawidłowości zastosowanej procedury użycia środków przymusu bezpośredniego na podstawie przygotowanych założeń.
10.Sporządzenie zapisu w notatniku służbowym z użycia lub wykorzystania środka przymusu bezpośredniego.2dyskusja, ćwiczenia pisemne
11.Sporządzenie notatki ze "skutkowego" użycia lub wykorzystania środka przymusu bezpośredniego.
12.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania osób,
- dokumentowania legitymowania,
- nawiązania kontaktu z dyżurnym jednostki oraz przekazania drogą radiową danych do sprawdzania,
- interpretowania podstawowych pojęć oraz podstaw prawnych i faktycznych użycia oraz wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.
Zagadnienie nr 1-9: dyskusja, analiza przepisu, analiza przypadku
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, przeprowadź dyskusję
na temat wskazany w zagadnieniach 1-6. Podkreśl konieczność zaistnienia przesłanek umożliwiających użycie śpb oraz obowiązek respektowania praw
człowieka, zasad etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej. Akcentuj obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Posiłkuj się przykładami
z praktyki. Akcentuj bezwzględny charakter zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Powołaj się na definicję tortur
w rozumieniu Konwencji Przeciwko Torturom z 1984 r. oraz rezolucję VIII Kongresu ONZ w sprawie zapobiegania przestępczości i postępowania
z przestępcami z 1994 r. "Podstawowe zasady użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego". Następnie stosując pracę
w grupach, podziel słuchaczy na zespoły 4-5-osobowe i rozdaj meldunki, notatki z jednostek organizacyjnych Policji lub instytucji pozapolicyjnych oraz
inne informacje ze środków masowego przekazu dotyczące zdarzeń z użyciem lub wykorzystaniem śpb. Wydaj słuchaczom polecenie dokonania analizy
zasadności użycia i trafności doboru śpb z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej oraz prawidłowości zastosowanej procedury użycia tych środków.
Wyniki prac zespołów zostaną przedstawione na forum przez przedstawiciela grupy, a następnie omówione. Omawiane treści zobrazuj przykładami
z praktyki oraz orzecznictwem strasburskim w sprawach policyjnych. Oceń pracę słuchaczy.
Zagadnienie nr 10-11: dyskusja, ćwiczenia pisemne
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, przypomnij zasady
sporządzania zapisu w notatniku służbowym, notatki w związku z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego, ze zwróceniem
uwagi na jej przeznaczenie i zawartość. Następnie przeprowadź zajęcia, polegające na sporządzaniu przez słuchaczy prac indywidualnych w formie
zapisu w notatniku służbowym i notatki, uwzględniając kilka założeń dotyczących skutkowego użycia lub wykorzystania różnego rodzaju środków
przymusu bezpośredniego. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 12: pogadanka
Omów sporządzoną dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom.

TEMAT NR 2. Przygotowanie do użycia lub wykorzystania broni palnej

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- analizować wybrane zdarzenia związane z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej,

- sporządzać dokumentację związaną z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Zasady użycia lub wykorzystania broni palnej.3dyskusja, analiza przypadku
2.Warunki użycia lub wykorzystania broni palnej.
3.Czynności przed użyciem broni palnej.
4.Czynności po użyciu lub wykorzystaniu broni palnej.
5.Znaczenie pojęć użytych w przypadkach użycia broni palnej (przesłanki użycia broni palnej - pojęcia).
6.Przypadki użycia lub wykorzystania broni palnej.
7.Zakazy użycia broni palnej (z uwzględnieniem etyki zawodowej).
8.Analiza zasadności i prawidłowości użycia lub wykorzystania broni palnej.
9.Prawa człowieka - prawo do życia.2dyskusja, ćwiczenia
10.Użycie broni palnej jako sytuacja traumatyczna.
11.Sporządzenie zapisu w notatniku służbowym z użycia lub wykorzystania broni palnej.2ćwiczenia pisemne
12.Sporządzenie notatki z użycia broni palnej.
13.Sporządzenie notatki z wykorzystania broni palnej.
14.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania,
- podstawowych pojęć i znajomości procedur związanych z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowania
tych czynności,
- umiejętności nawiązywania kontaktu z dyżurnym jednostki Policji oraz przekazywania drogą radiową danych do sprawdzania,
- interpretowania podstawowych pojęć związanych z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej,
- interpretowania przesłanek warunkujących użycie lub wykorzystanie broni palnej,
- znajomości zasad, warunków i przypadków oraz zakazów użycia lub wykorzystania broni palnej.
Zagadnienie nr 1-8: dyskusja, analiza przypadku
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, przeprowadź dyskusję
na temat wskazany w zagadnieniach 1-8. Następnie na podstawie założeń słuchacze dokonają analizy przypadków użycia broni palnej, ze szczególnym
uwzględnieniem zaistnienia przesłanek umożliwiających jej użycie oraz analizy zasadności i prawidłowości użycia broni palnej przez policjantów.
Zagadnienie nr 9-10: dyskusja, ćwiczenia
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego przypomnij prawa
człowieka - prawo do życia (art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy). Przeprowadź ćwiczenie w grupach
polegające na dokonaniu analizy skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naruszenie art. 2 ww. konwencji (prawa do życia), np.:
"McCann i inni przeciwko Wielkiej Brytanii", "Osman przeciwko Wielkiej Brytanii", sprawy tureckie, skargi przeciwko Polsce, np. kazus Spały.
Omów problematykę użycia broni palnej jako sytuacji traumatycznej. Wskazane jest, aby w zajęciach z zagadnień nr 9-10 brał udział psycholog.
Zagadnienie nr 11-13: ćwiczenia pisemne
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, przypomnij zasady
sporządzania dokumentacji w związku z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej ze zwróceniem uwagi na ich przeznaczenie i zawartość.
Obowiązkowo zaakcentuj, iż przed sporządzeniem dokumentacji z użycia lub wykorzystania broni palnej, istnieje możliwość skorzystania z pomocy
psychologa. Następnie przeprowadź ćwiczenia polegające na sporządzaniu przez słuchaczy wymaganej dokumentacji z użycia lub wykorzystania broni
palnej. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 14: pogadanka
Omów sporządzoną dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom.

TEMAT NR 3. Zatrzymanie osoby

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zatrzymywać osoby w różnych sytuacjach,

- zatrzymywać osoby uwzględniając ich status prawny,

- zachować zasady bezpieczeństwa podczas zatrzymywania osób,

- sporządzać dokumentację z zatrzymania osoby, w tym nieletniego oraz z informacji o czynach karalnych, przejawach demoralizacji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1Prawa osoby zatrzymanej wynikające z:

a) art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Rady Europy,

b) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, c) kodeksu postępowania karnego, d) innych ustaw.

2dyskusja, analiza przepisu, analiza przypadku
2Czas zatrzymania i czynności podobne do zatrzymania (doprowadzenie, doprowadzenie do wytrzeźwienia wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
3Bezpieczeństwo podczas zatrzymywania osób:

a) bezpieczeństwo prawne i fizyczne,

b) zatrzymywanie osób w różnych miejscach lub pomieszczeniach.

4.Zatrzymywanie osób ze względu na ich status prawny:

a) zatrzymanie sprawcy wykroczenia,

b) zatrzymanie sprawcy przestępstwa,

c) nieletniego,

d) cudzoziemca.

5.Czynności policjanta związane z zatrzymaniem osoby.6dyskusja,
6.Zatrzymywanie osób (z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej).symulacja
7.Dokumentowanie zatrzymania lub doprowadzenia osoby:

a) zatrzymanie procesowe

b) zatrzymanie pozaprocesowe,

c) doprowadzenie osoby do wytrzeźwienia,

d) zatrzymania nieletniego.

2dyskusja, ćwiczenia pisemne
8.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu:
- procedur związanych ze stosowaniem ŚPB i broni palnej,
- legitymowania osób,
- posługiwania się środkami łączności,
- umiejętności zakładania kajdanek,
- podstaw prawnych i faktycznych zatrzymania oraz ich przestrzegania,
- praw osoby zatrzymanej.
Zagadnienie nr 1-4: dyskusja, analiza przepisu, analiza przypadku
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego przeprowadź dyskusję
na temat zagadnień 1-4. Przypomnij o obowiązku informowania osoby zatrzymywanej o jej prawach, wynikających z kpk i innych ustaw. Na podstawie
przygotowanych założeń przeprowadź analizę zatrzymania osoby pod kątem zasadności, legalności i prawidłowości wykonanej czynności.
Zagadnienie nr 5-6: dyskusja, symulacja
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego przeprowadź dyskusję
na temat zagadnień 5-6. W ramach symulacji, realizowanych (w miarę możliwości) przez dwóch nauczycieli policyjnych, słuchacze dobrani w grupy,
na podstawie przygotowanych założeń, dokonują symulowanej czynności zatrzymywania osób o różnym statusie prawnym. Umiejętność powinna być
kształcona w terenie otwartym lub obiektach symulacyjnych celem zapewnienia maksymalnego stopnia realizmu. Aktorzy biorący udział w symulacjach
powinni być w ubraniu cywilnym. Zwróć uwagę na różnorodność miejsc i osób, wobec których podejmowane są czynności zatrzymywania. Akcentuj
konieczność zwracania uwagi na etyczne aspekty zatrzymywania osób oraz stosowanie praw człowieka. Uwypuklij promowanie równego,
niedyskryminacyjnego traktowania osób m.in. z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego, narodowego, wieku, religii, przekonań, orientacji
seksualnej. Oceń pracę słuchaczy.
Zagadnienie nr 7: dyskusja, ćwiczenia pisemne
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, w formie dyskusji,
przypomnij zasady sporządzania dokumentacji w związku z zatrzymywaniem osób, ze zwróceniem uwagi na ich przeznaczenie i zawartość. W ramach
ćwiczeń, na podstawie założeń, słuchacze sporządzą dokumentację z zatrzymania procesowego i pozaprocesowego, doprowadzenia osoby do
wytrzeźwienia oraz zatrzymania nieletniego. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 8: pogadanka
Omów sporządzoną dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom.

TEMAT NR 4. Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- udzielić pomocy lub asysty,

- sporządzić dokumentację związaną z udzieleniem pomocy i asysty.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Postępowanie policjanta w przypadku wyznaczenia do udzielenia pomocy lub asysty.3dyskusja, symulacja, ćwiczenia
2.Postępowanie policjanta w przypadku osobistego wezwania uprawnionego podmiotu.pisemne
3.Dokumentowanie wykonanych czynności.
4.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania osób,
- posługiwania się środkami łączności,
- procedur związanych ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
- procedur związanych z zatrzymywaniem osób,
- istoty i celu postępowania egzekucyjnego,
- trybu postępowania policjanta przy udzielaniu pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu.
Zagadnienie nr 1-3: dyskusja, symulacja, ćwiczenia pisemne
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, w formie dyskusji, przypomnij
podstawowe pojęcia z zakresu udzielania pomocy lub asysty, dokumenty stanowiące podstawę ich udzielania oraz tryby udzielania pomocy lub asysty.
W ramach ćwiczeń na podstawie założeń, słuchacze dokonują symulowanej czynności wyznaczenia do udzielenia pomocy lub asysty oraz w przypadku
osobistego wezwania uprawnionego podmiotu. Umiejętność powinna być kształcona w obiektach symulacyjnych celem zapewnienia maksymalnego stopnia
realizmu. Aktorzy biorący udział w symulacjach powinni być w ubraniu cywilnym. Zwróć uwagę na różnorodność miejsc i liczbę osób, wobec których
podejmowane są czynności egzekucyjne. Oceń udział słuchaczy w symulacji. Następnie słuchacze sporządzają zapis w notatniku służbowym oraz notatkę
urzędową. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 4: pogadanka
Omów sporządzoną dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom.

TEMAT NR 5. Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami, wobec których podjęto interwencje

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać podstawy oraz tryb postępowania w sytuacji wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub/i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,

- interweniować w różnych miejscach i w stosunku do różnych kategorii osób,

- sporządzać dokumentację dotyczącą wykonanych czynności podczas interwencji policyjnych.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Komunikacja interpersonalna.2wykład, dyskusja
2.Zasady i tryb interweniowania podczas przeprowadzania interwencji związanych z przemocą w rodzinie.1wykład, dyskusja
3.Portret psychologiczny sprawcy oraz ofiary przemocy w rodzinie.1wykład, dyskusja
4.Procedura realizacji nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub/i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie.2wykład, dyskusja
5.Przeprowadzanie interwencji w związku z przemocą w rodzinie stosując zasady praktyczne ich przeprowadzania.4symulacja
6.Dokumentowanie czynności podejmowanych w związku z przemocą w rodzinie.4ćwiczenia pisemne
7.Omówienie sporządzonej dokumentacji1pogadanka
8..Przeprowadzanie interwencji (domowych, w miejscach publicznych, wobec osób rożnej kategorii, w tym osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi itd.), stosując zasady praktyczne ich przeprowadzania z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej..20symulacja, ćwiczenia pisemne
9.Sporządzanie i omówienie dokumentacji z przeprowadzonych interwencji
10.Dokumentowanie czynności rozpoznawania w zakresie patologii społecznych oraz informacji o czynach karalnych i przejawach demoralizacji.2dyskusja, ćwiczenia pisemne, pogadanka
11.Przykładowe techniki kontrolowania stresu w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego.2wykład, dyskusja
12.Opieka nad ofiarami katastrofy naturalnej i awarii technicznej.
13.Test osiągnięć.5test praktyczny

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu:
- podstawowych uprawnień policjanta,
- podstaw prawnych i faktycznych przeprowadzania interwencji,
- procedur związanych z zachowaniem bezpieczeństwa podczas interwencji, wynikających z przepisów prawa.
Zagadnienie nr 1: wykład, dyskusja
Omów rodzaje komunikacji interpersonalnej, jednocześnie wskazując właściwe odczytywanie komunikatów pozawerbalnych. Wyjaśnij, na czym polega
aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie oraz omów bariery komunikacyjne, jak również zasady i etapy prowadzenia rozmowy.
Zagadnienie nr 2: wykład, dyskusja
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, w formie dyskusji, przypomnij zasady
i omów tryb przeprowadzania interwencji związanych z przemocą w rodzinie. Przypomnij rodzaje, fazy przemocy, zachowanie sprawcy oraz
psychologiczne mechanizmy zachowania ofiar przemocy, mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości rozwiązania problemu.
Przypomnij podmioty zajmujące się udzielaniem pomocy i wsparcia ofierze przemocy oraz zadania interweniującego policjanta (w tym formularz
"Niebieska Karta - B"), problematykę przemocy na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz rolę policjanta w systemie ograniczania
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie zajęć zwróć uwagę na postawy słuchaczy wobec problemu przemocy w rodzinie.
Zagadnienie nr 3: wykład, dyskusja
W ramach wykładu omów psychologiczne zmiany w funkcjonowaniu osób w sytuacji przemocy w rodzinie. Wskaż cechy osobowości i zachowania, które
są charakterystyczne dla sprawców oraz ofiar tej przemocy. Zwróć uwagę na cechy ofiary podtrzymujące mechanizm przemocy (np. uległość, poczucie
zależności, niska samoocena). Zaakcentuj specyfikę zachowań sprawcy przemocy w kontakcie z policjantem przeprowadzającym interwencję i sposoby
reakcji policjanta na różne typy zachowań (np. sprawca "uwodzicielski", sprawca agresywny werbalnie). Zajęcia powinny być realizowane przez
psychologa.
Zagadnienie nr 4: wykład, dyskusja
Omów procedurę wykonywania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub/i zakazu
zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydawanych przez policjanta wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie stwarzającej
zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą. Wskaż sposób dokumentowania czynności związanych z wydaniem nakazu i zakazu.
Zagadnienie nr 5: symulacja
Słuchacze, wyposażeni w podstawowe środki przymusu bezpośredniego, na podstawie założeń, dokonują symulowanej czynności interwencji policyjnych
związanych z przemocą w rodzinie. Założenia powinny być opracowane na bazie najczęściej występujących zdarzeń, z którymi zetknąć się może policjant
w dalszej służbie, w tym jedno związane z wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia lub/i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie. Aktorzy biorący udział
w symulacjach powinni być w ubraniu cywilnym. Akcentuj etyczne aspekty zatrzymywania osób, stosowanie praw człowieka. Uwypuklij promowanie
równego, niedyskryminacyjnego traktowania osób z powodu m. in. koloru skóry, pochodzenia etnicznego, wieku, religii, przekonań, orientacji seksualnej.
Oceń pracę słuchaczy. Zajęcia symulacyjne powinny być realizowane (w miarę możliwości) przez dwóch nauczycieli policyjnych.
Zagadnienie nr 6: ćwiczenia pisemne
Zaprezentuj kwestionariusze szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, a następnie wspólnie ze słuchaczami omów
poszczególne czynniki ryzyka (część A i część B). Następnie omów postępowanie policjanta podczas interwencji w związku z przemocą w rodzinie
w sytuacji kiedy skorzystał z kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia. Na podstawie przeprowadzonej symulacji, związanej
z wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub/i zakazu zbliżania się do
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, słuchacze sporządzają właściwą dokumentację, w tym formularz
,,Niebieska Karta - A" oraz dokumentację z czynności podejmowanych w związku z przemocą w rodzinie, związaną z izolacją sprawcy przemocy (także
dotyczącą dokumentowania przesłuchania w charakterze świadka osoby zgłaszającej przemoc w rodzinie, o którym mowa w artykule 15 ab ust. 4 ustawy
o Policji w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz wysłuchania osoby stosującej przemoc w rodzinie, o którym mowa w art. 15 ab ust. 9
ustawy o Policji). Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 7: pogadanka
Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom.
Zagadnienie nr 8-9: symulacja, ćwiczenia pisemne
Słuchacze, wyposażeni w podstawowe środki przymusu bezpośredniego, na podstawie założeń, dokonują symulowanej czynności interwencji policyjnych
(domowych, w miejscach publicznych, wobec osób rożnej kategorii, w tym osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego
środka, osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi itd.), stosując zasady praktyczne ich przeprowadzania z uwzględnieniem praw
człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej. Założenia powinny być opracowane na bazie najczęściej występujących zdarzeń, z którymi
zetknąć się może policjant w dalszej służbie. Umiejętność powinna być kształcona w terenie otwartym lub obiektach symulacyjnych, przy wykorzystaniu
dokumentów autentycznych lub przygotowanych do symulacji na wzór dokumentów autentycznych oraz przy wykorzystaniu niezbędnych rekwizytów
celem zapewnienia maksymalnego stopnia realizmu. Aktorzy biorący udział w symulacjach powinni być w ubraniu cywilnym. Zajęcia symulacyjne
powinny być realizowane (w miarę możliwości) przez dwóch nauczycieli policyjnych. Oceń udział słuchaczy w symulacjach. Co najmniej osiem
godzin zajęć symulacyjnych poświęć na interwencje, podczas których zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy. Te zajęcia symulacyjne
(w miarę możliwości) powinny być realizowane przez dwóch nauczycieli policyjnych, w tym jednego z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia
każdorazowo realizowane są w blokach 2 lub 4 godzinnych, w ramach których słuchacze ćwiczą interwencję z różnych zdarzeń oraz sporządzają właściwą
do danej interwencji dokumentację. O wyborze sporządzanej dokumentacji decyduje prowadzący zajęcia w zależności od rodzaju przeprowadzonej
interwencji. Przed sporządzeniem dokumentacji omów sposób przeprowadzonej interwencji. Na zakończenie zbierz prace do sprawdzania, które powinny
zostać omówione na początku realizacji następnych zajęć. Dokumentacja podlega ocenie. Po omówieniu przekaż ją słuchaczom. Akcentuj etyczne aspekty
zatrzymywania osób, stosowanie praw człowieka. Uwypuklij promowanie równego, niedyskryminacyjnego traktowania osób m. in. z powodu koloru skóry,
pochodzenia etnicznego, wieku, religii, przekonań, orientacji seksualnej.
Zagadnienie nr 10: dyskusja, ćwiczenia pisemne, pogadanka
W formie dyskusji, przypomnij pojęcia z zakresu patologii społecznych, a także pojęcie nieletni, czyn karalny i demoralizacja oraz przejawy demoralizacji.
Przypomnij sposób dokumentowania informacji o czynach karalnych oraz przejawach demoralizacji. Na podstawie założeń poleć słuchaczom sporządzenie
notatki lub meldunku informacyjnego dotyczącego zjawiska patologicznego. W dalszej części zajęć, na podstawie założeń, słuchacze sporządzą notatkę
urzędową z uzyskanej informacji o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego lub popełnieniu przez niego czynu karalnego. Omów
sporządzoną przez słuchaczy dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 11-12: wykład, dyskusja
Odwołując się do doświadczenia życiowego słuchaczy, omów przykładowe techniki kontrolowania stresu przed, podczas i po zdarzeniu, z uwzględnieniem
specyfiki danej sytuacji. Omów ze słuchaczami potrzeby ofiar katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz wskazania dotyczące obowiązku policjanta
sprawowania opieki nad ofiarami tych tragedii.

Zagadnienie nr 13: test praktyczny

Przeprowadź test praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności każdego słuchacza z zakresu przeprowadzania interwencji. Oceń słuchaczy stosując skalę ocen 6-1.

TEMAT NR 6. Pełnienie służby na drogach

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać formy pełnienia służby na drogach przez policjantów, - wskazać zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Formy pełnienia służby na drogach.1wykład
2.Ruch pojazdów uprzywilejowanych.1wykład

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania osób,
- posługiwania się środkami łączności.
Zagadnienie nr 1: wykład
Określ formy pełnienia służby na drogach, sposoby sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego oraz uprawnienia
i obowiązki policjanta. Zwróć szczególną uwagę na zakazy dotyczące policjanta pełniącego służbę na drodze.
Zagadnienie nr 2: wykład
Zapoznaj słuchaczy z wybranymi przepisami porządkowymi, zwracając szczególną uwagę na ruch pojazdów uprzywilejowanych.
Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR III. Poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno- rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych

TEMAT NR 1. Wywiad jako metoda pracy policyjnej

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wyjaśnić pojęcie i cele wywiadu,

- rozróżnić rodzaje wywiadów,

- wskazać źródła wywiadu i kryteria ich typowania,

- przygotować się do przeprowadzenia wywiadu,

- prowadzić wywiad,

- sporządzić notatkę służbową z przeprowadzonego wywiadu,

- postępować z informacjami niejawnymi,

- wskazać możliwości wykorzystania wyników wywiadu.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Pojęcie wywiadu:

a) rodzaje i cele wywiadów,

b) zakres wywiadu,

c) źródła wywiadu.

1dyskusja, wykład
2.Przygotowanie i taktyka przeprowadzenia wywiadu.2ćwiczenia
3.Dokumentowanie wywiadu i wykorzystanie jego wyników.
4.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu:
- podstawowych uregulowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- podstawowych zadań Policji, art. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, rodzaje służb,
- komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
- podstaw pracy operacyjnej.
Zagadnienie nr 1: dyskusja, wykład
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, w formie dyskusji,
przypomnij podstawowe zagadnienia z zakresu pracy operacyjnej. Omów pojęcie i cele wywiadu. Odnosząc się do wiedzy i doświadczenia życiowego
słuchaczy, wskaż zakres przedmiotowy przeprowadzonego wywiadu oraz źródła uzyskiwania informacji. Przy omawianiu sposobów zdobywania
informacji odnieś się do wywiadu operacyjnego jako metody pracy operacyjnej oraz wywiadów przeprowadzanych zgodnie z innymi przepisami (np.
wywiad środowiskowy). Omów, na czym polega przygotowanie się do przeprowadzenia wywiadu. Omów sposoby ukrywania przedmiotu
zainteresowania Policji przed rozmówcą. Scharakteryzuj etapy prowadzenia wywiadu oraz dokumentowania jego wyników.
Zagadnienie nr 2-3: ćwiczenia
Zajęcia realizuj w formie ćwiczeń w grupach. Przygotuj niezbędne założenia do ćwiczeń i pomoce dydaktyczne. Tworząc założenia do ćwiczeń, możesz
bazować na przykładach z praktyki. Słuchacze przeprowadzą wywiady z pozorantami. Rozdaj założenia do ćwiczeń. Zadaniem słuchaczy będzie
wykonanie następujących czynności:
- zapoznanie się z zaistniałą sytuacją oraz charakterystykami osób,
- wytypowanie osoby do przeprowadzenia wywiadu,
- zebranie niezbędnych informacji o wytypowanej osobie,
- przygotowanie się do wywiadu,
- przeprowadzenie wywiadu z wytypowaną osobą,
- udokumentowanie wywiadu (sporządzenie notatki służbowej).
Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 4: pogadanka
Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.

TEMAT NR 2. Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- realizować zadania z zakresu czynności jednorazowych administracyjno-porządkowych,

- ustalić tożsamość osoby i potwierdzić aktualność poszukiwania u dyżurnego jednostki nawiązując łączność radiową,

- opisać taktyczne aspekty sprawdzania, czy poszukiwany przebywa w miejscu stałego zameldowania lub w innym możliwym miejscu pobytu, - sporządzić protokół zatrzymania osoby i notatkę urzędową z podjętych czynności.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Postępowanie policjanta w sytuacji ustalenia osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu oraz w celu zatrzymania. Sporządzanie dokumentacji z podjętych czynności.3pokaz, ćwiczenia
2.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania i zatrzymywania osób,
- nawiązywania łączności drogą radiową,
- przekazywania informacji dyżurnemu jednostki,
- sprawdzania w ewidencji policyjnej,
- podstawowych pojęć dotyczących poszukiwań oraz celów poszukiwań,
- rodzajów poszukiwań.
Zagadnienie nr 1: pokaz, ćwiczenia
Pokaż prawidłowe postępowanie policjanta w sytuacji ustalenia osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu oraz zatrzymania. Następnie podziel
grupę na zespoły (np. dwuosobowy patrol i osoba poszukiwana), rozdaj założenia do ćwiczeń. Przygotuj założenia tak, aby zasymulować sytuację, w której
policjant w trakcie legitymowania lub podejmowanej interwencji ujawni osobę poszukiwaną. Zwracaj uwagę na sposób komunikowania się uczestników
ćwiczeń. Po przeprowadzeniu ćwiczeń oceń udział słuchaczy w ćwiczeniach. Następnie słuchacze sporządzą dokumentację w postaci zapisu w notatniku
służbowym, notatki urzędowej i protokołu zatrzymania osoby. W zależności od złożoności scenariusza do realizacji zajęć możesz wykorzystać zarówno
tzw. symulatornię, jak i salę dydaktyczną bez wyposażenia specjalnego. Zajęcia te możesz zrealizować także na wolnym powietrzu. Dokumentacja
podlega ocenie.
Zagadnienie nr 2: pogadanka
Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.

TEMAT NR 3. Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przyjąć od osoby uprawnionej informacje o zaginięciu osoby,

- sporządzić notatkę służbową z wykonanych czynności,

- sporządzić rysopis osoby,

- sporządzić według wzoru "zawiadomienie o zaginięciu osoby", określając poziom poszukiwań osoby zaginionej,

- sprawdzić osobę zaginioną w ewidencji policyjnej,

- poinformować osobę zawiadamiającą o najbliższym punkcie lub siedzibie organizacji, udzielającej pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom osób zaginionych,

- wydać sporządzone według wzoru oświadczenie osoby zgłaszającej,

- określić katalog niezbędnych czynności w związku z uzyskaniem informacji o zaginięciu osoby,

- określić sytuacje, w których przyjmuje się na piśmie oświadczenie od osoby ujawnionej, uznanej za zaginioną oraz udokumentować ewentualną odmowę sporządzenia oświadczenia na piśmie przez osobę zaginioną.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Przyjęcie od osoby uprawnionej informacji o zaginięciu (zakres informacji).2dyskusja, ćwiczenia pisemne
2.Przyjęcie i udokumentowanie według wzoru zawiadomienia o zaginięciu osoby i oświadczenia osoby zgłaszającej.
3.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania osób,
- nawiązywania łączności drogą radiową,
- przekazywania informacji dyżurnemu jednostki,
- sprawdzania w ewidencji policyjnej,
- podstawowych pojęć dotyczących poszukiwań osób zaginionych.
Zagadnienie nr 1-2: dyskusja, ćwiczenia pisemne
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, w formie dyskusji,
przypomnij sposób dokumentowania przyjęcia informacji o zaginięciu osoby. Na podstawie przygotowanego założenia poleć słuchaczom
sporządzenie protokołu zawiadomienia o zaginięciu osoby, oświadczenia osoby zgłaszającej oraz notatki służbowej z przyjęcia informacji o zaginięciu
osoby oraz podjętych czynności. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 3: pogadanka
Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.

TEMAT NR 4. Postępowanie w przypadku ujawniania osoby o nieustalonej tożsamości

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- nawiązać bezpośredni kontakt z osobą o nieustalonej tożsamości oraz sprawdzić informacje przez nią podawane,

- określić zakres czynności, składających się na ustalenie faktów i okoliczności ujawniania N.N. osoby,

- opisać cechy rysopisu, znaki szczególne, ubiór oraz posiadane przedmioty osoby, a także ustalać potencjalny wiek osoby,

- sporządzić notatkę służbową z podjętych czynności i poczynionych ustaleń,

- sporządzić według wzoru protokół przekazania osoby o nieustalonej tożsamości w przypadku konieczności doprowadzenia i umieszczenia N.N. osoby w zakładzie opiekuńczym lub leczniczym.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Rozpytanie świadków w miejscu ujawniania N.N. osoby i sprawdzanie poczynionych ustaleń.2dyskusja,
2.Umieszczanie N.N. osób w zakładach opiekuńczych i leczniczych oraz sporządzanie według wzoru protokołu przekazania osoby o nieustalonej tożsamości.
3.Ustalenie faktów i okoliczności ujawniania N.N. osoby, w tym przez nią podawanych.
4.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania i zatrzymywania osób,
- nawiązywania łączności drogą radiową,
- przekazywania informacji dyżurnemu jednostki,
- sprawdzania w ewidencji policyjnej,
- udzielania pierwszej pomocy,
- ustalania cech rysopisu,
- zabezpieczenia miej sca zdarzenia.
Zagadnienie nr 1-3: dyskusja, ćwiczenia pisemne
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, w formie dyskusji,
przypomnij pojęcie - osoba o nieustalonej tożsamości oraz typowe sytuacje, w których ujawnia się osoby o nieustalonej tożsamości. Następnie na
podstawie założenia poleć słuchaczom sporządzenie protokołu przekazania osoby o nieustalonej tożsamości do zakładu o charakterze placówki opiekuńczej
lub leczniczej oraz zapisu w notatniku służbowym i notatki służbowej. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 4: pogadanka
Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.

TEMAT NR 5. Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie przedmiotu oraz w sytuacji ujawniania przedmiotu poszukiwanego

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przyjąć informacje o utracie przedmiotu,

- ustalić cechy identyfikacyjne rzeczy, która ma być przedmiotem poszukiwań i przekazać uzyskane informacje dyżurnemu jednostki,

- sprawdzić legalność pochodzenia ujawnionego przedmiotu,

- wskazać możliwości odnalezienia i odebrania przedmiotu poszukiwanego i jego zabezpieczenia,

- ustalić źródło pochodzenia utraconego przedmiotu,

- wskazać możliwości ustalenia sprawcy zaboru przedmiotu lub przestępstwa dokonanego z jego użyciem,

- udokumentować przyjęcie informacji o utracie przedmiotu oraz ujawnianie przedmiotu poszukiwanego.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Przyjmowanie informacji o utracie rzeczy (zakres) a w szczególności ustalenie cech identyfikacyjnych rzeczy, która ma być przedmiotem poszukiwań (numery identyfikacyjne, typ, marka, rodzaj, kształt, kolor, znaki szczególne i inne) i przekazanie uzyskanej informacji dyżurnemu. Postępowanie w przypadku ujawniania przedmiotu poszukiwanego.2dyskusja, ćwiczenia, ćwiczenia pisemne
2.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania i zatrzymywania osób,
- nawiązywania łączności drogą radiową,
- przekazywania informacji dyżurnemu jednostki Policji,
- sprawdzania w ewidencji policyjnej,
- celów poszukiwania przedmiotów,
- kategorii rzeczy, które są przedmiotem przedsięwzięć poszukiwawczych i identyfikacyjnych,
- znajomości sytuacji, w których podejmuje się działania poszukiwawcze przedmiotów.
Zagadnienie nr 1: dyskusja, ćwiczenia, ćwiczenia pisemne
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, w formie dyskusji,
przypomnij istotę i cel poszukiwania przedmiotu oraz kategorie rzeczy, które są przedmiotem przedsięwzięć poszukiwawczych i identyfikacyjnych Policji.
Na podstawie założeń przeprowadź ćwiczenia, podczas których kształtowana będzie umiejętność postępowania w przypadku otrzymania informacji
o utracie przedmiotu oraz w sytuacji ujawniania przedmiotu poszukiwanego. Poleć słuchaczom sporządzenie stosownej dokumentacji (zapis w notatniku
służbowym, notatka urzędowa, protokół zatrzymania rzeczy). Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 2: pogadanka
Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.

TEMAT NR 6. Obserwacja doraźna

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić pojęcie i rodzaj obserwacji,

- zinterpretować cele obserwacji,

- omówić przygotowanie się do prowadzenia obserwacji,

- prowadzić obserwację osoby, rzeczy, miejsca, sytuacji,

- sporządzić notatkę służbową z przeprowadzonej obserwacji,

- sporządzić meldunek informacyjny z uzyskanych informacji po przeprowadzonej obserwacji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Pojęcie, istota i rodzaje obserwacji.1wykład
2.Cele i rola obserwacji.
3.Przygotowanie obserwacji doraźnej.
4.Taktyka prowadzenia obserwacji (samokontrola, kontrobserwacja).
5.Dokumentowanie obserwacji doraźnej.
6.Przeprowadzenie obserwacji doraźnej osoby.4symulacja, ćwiczenia pisemne
7.Dokumentowanie wyników obserwacji doraźnej.
8.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu posługiwania się środkami łączności.
Zagadnienie nr 1-5: wykład
Wyjaśnij pojęcie i rodzaje obserwacji ("obserwacja", "kontrobserwacja", "samokontrola"). Odwołując się do dotychczasowej wiedzy i doświadczenia
życiowego słuchaczy, przedstaw i scharakteryzuj cele prowadzenia obserwacji. Omów zagadnienia związane z przygotowaniem się do prowadzenia
obserwacji doraźnej (topografia terenu, informacje dotyczące figuranta w tym zdjęcie, odprawy, siły i środki - dobór, nadzór nad wykonywanymi
działaniami, koordynacja działań, podejmowanie decyzji). Przedstaw zasady prowadzenia obserwacji doraźnej oraz dokumentowania jej wyników.
Zagadnienie nr 6-7: symulacja, ćwiczenia pisemne
Przygotuj założenia do symulacji (obserwacja doraźna osoby np. figuranta w ruchu pieszym na terenie miasta - dealera narkotyków lub innej osoby
podejrzanej o popełnienie przestępstwa), wyznacz spośród słuchaczy kierownika grupy, który pod twoim nadzorem dokona podziału reszty słuchaczy i zleci
im zadania do wykonania (zgodnie z zasadami przedstawionymi w trakcie wykładu - przeprowadzenie obserwacji doraźnej i zakończenie jej) lub dokonaj
podziału osobiście. Kontrolujesz i nadzorujesz ćwiczących w taki sposób, by w każdej chwili móc podjąć decyzję o zakończeniu ćwiczenia - ze względu na
bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach (zajęcia na terenie miasta). Zaleca się, by rolę figuranta odegrał drugi nauczyciel policyjny (ewentualnie
słuchacz), biorący udział w zajęciach (po zakończonym ćwiczeniu nauczyciel policyjny - "figurant" wskaże nieprawidłowości, jakie zostały popełnione
przez ćwiczących). Uczestnicy sporządzą notatkę służbową z wykonanych czynności, która podlega ocenie. Na zajęciach słuchacze powinni być
w ubraniach cywilnych.
W miarę możliwości zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli policyjnych na terenie miasta, z wykorzystaniem środków łączności bezprzewodowej.
Ponadto prowadzący zajęcia zobowiązany jest powiadomić jednostkę organizacyjną Policji.
Zagadnienie nr 8: pogadanka
Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.

TEMAT NR 7. Wykorzystanie międzynarodowych kanałów wymiany informacji

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić i opisać wybrane bazy danych Interpolu,

- omówić procedury postępowania w przypadku trafienia osoby lub przedmiotu w bazie Interpolu,

- omówić sposoby rejestracji osób i przedmiotów w bazach Interpolu,

- wskazać zasady korzystania z EUCARIS, ochrony danych osobowych oraz zakres przetwarzanych danych.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Bazy danych Interpolu. Sposób rejestracji poszukiwań.1wykład
2.System EUCARIS (EUropean CAR and driving license Information System) - Europejski System Informacyjny o Pojazdach i Prawach Jazdy:

- zasady korzystania i ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach EUCARIS,

- zakres danych przetwarzanych w systemie EUCARIS, sprawdzenia pojazdów.

1wykład, ćwiczenia

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu technologii informatycznej.
Zagadnienie nr 1: wykład
Przedstaw wybrane bazy danych Interpolu (np. Nominal, SLTD, SMV, SAD) i zaprezentuj przykładowe wpisy. Przedstaw sposób rejestracji poszukiwań.
Omów bazy danych popierając przykładami z praktyki - analiza przypadku. Przypomnij sposób postępowania w przypadku trafienia w bazie Interpolu.
Zagadnienie nr 2: wykład, ćwiczenia
Wyjaśnij pojęcie EUCARIS, zasady korzystania z systemu i ochrony danych osobowych oraz zakres przetwarzanych danych. Przedstaw rolę EUCARIS
w codziennej pracy policjanta, zaakcentuj wykorzystywanie danych z EUCARIS do działań operacyjno-rozpoznawczych. Zaprezentuj przykłady z praktyki
terenowej lub własnego doświadczenia.
Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR IV. Pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

TEMAT NR 1. Pełnienie służby konwojowej.

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- udokumentować czynności w przypadku wydarzenia nadzwyczajnego w konwoju,

- określić zasady wykonywania konwoju przedmiotów wartościowych, muzealiów lub przedmiotów niebezpiecznych,

- wskazać dokumenty stanowiące podstawę doprowadzenia,

- wskazać procedury związane z doprowadzeniem osoby.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Dokumentowanie czynności wykonanych w związku z zaistnieniem wydarzenia nadzwyczajnego w konwoju.2dyskusja, ćwiczenia pisemne
2.Zasady wykonywania konwoju przedmiotów wartościowych, muzealiów lub przedmiotów niebezpiecznych.1wykład, analiza przepisów
3.Procedury związane z doprowadzeniem osoby.1wykład
4.Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania,
- zatrzymywania osób,
- stosowania ŚPB i broni palnej,
- nawiązywania kontaktu z dyżurnym jednostki oraz przekazywania drogą radiową danych do sprawdzania,
- przygotowania się do służby konwojowej,
- znajomości dokumentów stanowiących podstawę konwoju.
Zagadnienie nr 1: dyskusja, ćwiczenia pisemne
W nawiązaniu do treści kształcenia omówionych podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także odwołując się do zdobytego przez słuchaczy doświadczenia zawodowego, w formie dyskusji,
przypomnij podstawowe zagadnienia dotyczące konwojowania osób, w szczególności postępowanie w przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego
w konwoju. Następnie podziel słuchaczy na grupy. Przypomnij algorytm postępowania policjanta w przypadku zaistnienia określonego wydarzenia
nadzwyczajnego w konwoju. W dalszej kolejności, na podstawie założenia do ćwiczeń, poleć słuchaczom sporządzenie notatki służbowej z wydarzenia
nadzwyczajnego w konwoju. Dokumentacja podlega ocenie.
Zagadnienie nr 2: wykład, analiza przepisów
Wyjaśnij zasady wykonywania i dokumentowania konwojów przedmiotów wartościowych, zasady wzmacniania konwojów wartości pieniężnych. Wykład
połącz z pracą z materiałami źródłowymi (teksty przepisów).
Zagadnienie nr 3: wykład
Omów sposób postępowania policjanta podczas doprowadzania osób.
Zagadnienie nr 4: pogadanka
Omów sporządzoną dokumentację, a następnie przekaż ją słuchaczom.

TEMAT NR 2. Pełnienie służby ochronnej w PDOZ

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować zasady pełnienia służby ochronnej w PDOZ,

- określić procedury związane z przyjęciem, wydaniem, zwolnieniem oraz przekazaniem osoby zatrzymanej w PDOZ,

- scharakteryzować sytuacje nadzwyczajne w PDOZ,

- postępować w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych w PDOZ,

- określić i zastosować wzmożone środki ostrożności,

- dokumentować wydarzenia nadzwyczajne w PDOZ.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.Podstawowe pojęcia dotyczące pełnienia służby w PDOZ.1wykład
2.Podstawy prawne regulujące służbę w PDOZ.
3.Wymogi kwalifikacyjne stawiane policjantowi pełniącemu służbę w PDOZ.
4.Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji, przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
5.Dokumentacja służbowa prowadzona w PDOZ.
6.Sposób pełnienia służby i wykonywania zadań w PDOZ.4wykład, ćwiczenia pisemne
7.Przyjmowanie, wydawanie, przekazywanie i zwalnianie osób umieszczonych w pomieszczeniu.
8.Sprawdzanie osób oraz kontrola pomieszczeń.
9.Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego w PDOZ.
10.Prawa człowieka w odniesieniu do osób zatrzymanych lub osadzonych.
11.Wypełnianie dokumentacji prowadzonej w PDOZ.

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii z zakresu:
- legitymowania,
- zatrzymywania osób,
- stosowania ŚPB,
- nawiązania kontaktu z dyżurnym jednostki Policji oraz przekazania drogą radiową danych do sprawdzania,
- przeprowadzenia kontroli osobistej.
Zagadnienie 1-5: wykład
Wyjaśnij pojęcie "pomieszczenie dla osób zatrzymanych" (PDOZ). Wskaż podstawy prawne regulujące służbę w tych pomieszczeniach, kwalifikacje
i wymogi, jakie musi spełniać policjant pełniący służbę ochronną oraz obowiązki takiego policjanta. Przedstaw zasady pełnienia służby ochronnej.
Podkreśl znaczenie znajomości zasad pełnienia służby w PDOZ. Omów dokumentację służbową prowadzoną w PDOZ. Zleć treści do samodzielnego
opanowania z zakresu: potwierdzania tożsamości osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, szczegółowego sprawdzania w
celu odebrania dokumentów, środków płatniczych i przedmiotów, które należy przekazać do depozytu, zapoznania z warunkami, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla tych osób.
Zagadnienie 6-11: wykład, ćwiczenia pisemne
Przedstaw prawa i obowiązki osoby zatrzymanej w PDOZ oraz omów sposób pełnienia służby i wykonywania zadań w pomieszczeniach. Podkreśl
obowiązki policjanta pełniącego służbę w PDOZ i zadania dyżurnego jednostki oraz obowiązki dyżurnego zmiany. Omów obowiązki policjanta
związane z przyjmowaniem, wydawaniem i zwalnianiem osób z PDOZ oraz realizacją ich uprawnień i egzekwowaniem od nich obowiązków.
Posługując się przykładami z praktyki terenowej, wyjaśnij pojęcia "wydarzenia nadzwyczajne" i "wzmożone środki ostrożności" w PDOZ. Wymień
osoby uprawnione do podjęcia decyzji o użyciu szczególnych środków bezpieczeństwa oraz przypadki i zasady stosowania tych środków.
Przedstawiając przykładowe zapisy, omów zasady dokumentowania użycia szczególnych środków bezpieczeństwa. Poleć słuchaczom wypełnienie lub
sporządzenie dokumentacji zgodnie z podanymi założeniami. Przypomnij, iż prawa osób zatrzymanych lub osadzonych chronione są również
przepisami konwencji międzynarodowych. Szczególną uwagę zwróć na możliwość skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
oraz sprawozdania Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom, Nieludzkiemu bądź Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Następnie
poleć słuchaczom indywidualne dokonanie zapisów w książce przebiegu służby w PDOZ lub pozostałej dokumentacji prowadzonej w PDOZ.
Podczas realizacji omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację, wskazując błędy popełniane w trakcie jej sporządzania. Dokumentacja podlega
ocenie.
Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR V. Taktyka i techniki interwencji

TEMAT NR 1. Wybrane elementy taktyki i technik interwencji.

Cele: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić warunki bezpieczeństwa wymagane podczas zajęć oraz procedurę powypadkową,

- stosować siłę fizyczną jako środek przymusu bezpośredniego,

- transportować osobę stosując odpowiednie chwyty transportowe,

- zakładać kajdanki oraz dokonać sprawdzenia osoby w różnych sytuacjach,

- obezwładnić osobę,

- zastosować odpowiednie środki przymusu bezpośredniego w zależności od zaistniałej sytuacji,

- stosować zasady bezpieczeństwa podczas interwencji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda
1.

2.

Warunki bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć.

Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.

2dyskusja, pokaz, ćwiczenia
3.Doskonalenie chwytów transportowych.2pokaz, ćwiczenia
4.Doskonalenie technik zakładania kajdanek.2pokaz, ćwiczenia
5.Doskonalenie technik obezwładniania.2pokaz, ćwiczenia
6.Doskonalenie umiejętności użycia wybranych środków przymusu bezpośredniego.2pokaz, ćwiczenia
7.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji czynności interwencyjnych w różnych sytuacjach.2pokaz, ćwiczenia

Wskazówki do realizacji:

Wymagania wejściowe.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii z zakresu taktyki i technik interwencji.
Zagadnienie nr 1-2: dyskusja, pokaz, ćwiczenia
Zapoznaj słuchaczy z warunkami bezpieczeństwa wymaganego podczas zajęć. Omów warunki zaliczenia. Poinformuj o zasadach i regulaminie
korzystania z obiektów dydaktycznych. Zapoznaj słuchaczy z warunkami uczestnictwa w zajęciach i omów procedurę powypadkową. Doskonal
umiejętność stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.
Przypomnij:
- ciosy rękoma i kopnięcia oraz obronę przed nimi,
- sposoby sprowadzania do parteru,
- techniki walki w parterze,
- doskonalenie obrony i ataku.
Oceń pracę słuchaczy.
Zagadnienie nr 3: pokaz, ćwiczenia
Doskonal techniki chwytów transportowych. Doskonalenie rozpocznij od umiejętności stosowania łagodnych form prowadzenia osoby, która nie
stawia oporu. Następnie doskonal techniki prowadzenia, chwyty transportowe, sposoby odrywania i podnoszenia z ziemi w różnych sytuacjach, także
wtedy, kiedy osoba stawia bierny lub czynny opór. W razie potrzeby sytuacje takie zakończ unieruchomieniem i przygotowaniem do założenia
kajdanek. Oceń pracę słuchaczy.
Zagadnienie nr 4: pokaz, ćwiczenia
Doskonal techniki zakładania kajdanek oraz sprawdzenia osoby. Przypomnij poszczególne etapy zakładania kajdanek:
- utrzymanie bezpiecznej odległości,
- prawidłowe wydawanie poleceń aż do właściwego ustawienia osoby,
- prawidłowe założenie kajdanek,
- sprawdzenie osoby,
- zabezpieczenie znalezionych przedmiotów,
- transportowanie osoby z założonymi kajdankami,
- prawidłowa asekuracja podczas wszystkich etapów działania.
Oceń pracę słuchaczy.
Zagadnienie nr 5: pokaz, ćwiczenia
Doskonal techniki obezwładniania za pomocą dźwigni, obchwytów szyi z uciskiem i obaleń.
Oceń pracę słuchaczy.
Zagadnienie nr 6: pokaz, ćwiczenia
Doskonal umiejętności użycia wybranych środków przymusu bezpośredniego. Doskonal obrony poprzez:
- dystansowanie,
- stopowanie ataku,
- zejście z linii ataku,
- zbicie ataku,
- blokowanie ataku.
Nauczając obrony przed zagrożeniem atakiem niebezpiecznym przedmiotem uświadom skalę zagrożenia i możliwości użycia posiadanych na wyposażeniu środków przymusu bezpośredniego. Oceń pracę słuchaczy.

Zagadnienie nr 7: pokaz, ćwiczenia

Zademonstruj i omów procedurę postępowania podczas legitymowania i zatrzymywania osób w terenie otwartym, w pomieszczeniach, stawiających opór i stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia. Oceń pracę słuchaczy.

Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.