Program nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów tropiących osoby według założeń mantrailingu - poziom I.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2022.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2021 r.

DECYZJA Nr 444
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów tropiących osoby według założeń mantrailingu - poziom I

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów tropiących osoby według założeń mantrailingu - poziom I, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW TROPIĄCYCH OSOBY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MANTRAILINGU