Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 80
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3.  Traci moc decyzja nr 847 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków (Dz. Urz. KGP poz. 167, z 2012 r. poz. 36 oraz z 2014 r. poz. 16).
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH DO WYSZUKIWANIA ZAPACHÓW NARKOTYKÓW

1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz z 2019 r. poz. 462.