Program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz konwojowaniem i ochroną materiałów poczty specjalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

DECYZJA Nr 155
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz konwojowaniem i ochroną materiałów poczty specjalnej

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz konwojowaniem i ochroną materiałów poczty specjalnej, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.
§  3. 
Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4. 
Traci moc decyzja:
1)
nr 76 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich (Dz. Urz. KGP poz. 20);
2)
nr 406 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób, zmieniona decyzją nr 341 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2019 r.
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA POLICJANTÓW WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z KONWOJOWANIEM I DOPROWADZANIEM OSÓB ORAZ KONWOJOWANIEM I OCHRONĄ MATERIAŁÓW POCZTY SPECJALNEJ

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim powinni odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu i przeprowadzenia egzaminu końcowego

10. Lista wyposażenia dydaktycznego

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.
Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz konwojowaniem i ochroną materiałów poczty specjalnej, zwany dalej "kursem".

2.
Cel kursu

Kurs ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i nabycie przez policjantów umiejętności z zakresu konwojowania i doprowadzania osób oraz konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej.

3.
Kryteria formalne, jakim powinni odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią służbę w komórkach konwojowych jednostek organizacyjnych Policji lub wykonują czynności związane z konwojowaniem i ochroną materiałów poczty specjalnej.

4.
System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5.
Czas trwania kursu

Kurs trwa 10 dni szkoleniowych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godzinach lekcyjnych)
Rozpoczęcie kursu1
Realizacja treści kształcenia76
Egzamin końcowy2
Zakończenie kursu1
Ogółem80 (10 dni)

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie, tj. 40 godzin tygodniowo.

6.
Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie powinna przekraczać 23 osób.

7.
Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia prowadzą nauczyciele policyjni, którzy specjalizują się w tematyce objętej programem kursu.

Zaleca się, aby w miarę możliwości, zajęcia w danej grupie szkoleniowej w obrębie danego zakresu tematycznego prowadził ten sam nauczyciel.

Zagadnienia w obrębie poszczególnych tematów, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć, powinny być realizowane w kolejności określonej w programie kursu.

Podczas prowadzenia zajęć dopuszczalne jest regulowanie czasu rozpoczynania przerw w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów kształcenia, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik komórki organizacyjnej realizującej dane zagadnienie.

Wskazane w programie metody realizacji zajęć są proponowane, jako optymalne do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może dokonać doboru innej metody, jeżeli zagwarantuje ona osiągnięcie tych celów.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub też działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.

Zajęcia mogą być realizowane przy współudziale komórek konwojowych jednostek organizacyjnych

Policji.

8.
Zakres tematyczny oraz system oceniania
TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychSposób oceniania
Nr I. Prawne i praktyczne aspekty realizacji konwojów i doprowadzeń osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej.34Nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według obowiązującej skali ocen 6 - 1.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez słuchaczy podlegają ocenie z zastosowaniem zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.), lub nie zaliczono (nzal.). Każda negatywna ocena musi być przez słuchacza poprawiona na ocenę pozytywną.

Każdy temat kończy się zaliczeniem (zal.).

W ramach tematu realizowane są zagadnienia ukierunkowane na przekaz wiedzy oraz kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu realizacji konwojów i doprowadzeń osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej.
Nr II. Psychologiczne aspekty konwojowania i doprowadzania osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej.8
Temat obejmuje zagadnienia ukierunkowane na przekaz wiedzy i kształcenia umiejętności z zakresu psychologicznych aspektów konwojowania i doprowadzania osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej.
Nr III. Pierwsza pomoc.8
Temat obejmuje realizację zagadnienia ukierunkowanego na przekaz niezbędnej wiedzy i doskonalenie umiejętności policjantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Nr IV. Taktyczne i techniczne aspekty wykonywania konwojów i doprowadzeń osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej.26
W ramach tematu realizowane są zagadnienia ukierunkowane na przekaz niezbędnej wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, sprawdzenia osób oraz taktyki i techniki wykonywania konwojów i doprowadzeń.
9.
Forma zakończenia kursu i przeprowadzenia egzaminu końcowego

Kurs kończy się egzaminem końcowym. Warunkiem przystąpienia słuchacza do egzaminu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych programem kursu. Egzamin przeprowadza się według poniższych zasad:

1.
Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez kierownika jednostki szkoleniowej, której powierzono do realizacji kurs specjalistyczny.
2.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostki szkoleniowej, w której realizowany jest kurs specjalistyczny.
3.
Egzamin końcowy prowadzony jest w formie testu wiedzy.
4.
Test wiedzy opracowuje jednostka szkoleniowa Policji, realizująca kurs specjalistyczny.
5.
Test składa się z 30 zadań testowych, ocenianych w skali od 0 do 1 punktu za każdą odpowiedź i trwa 30 minut.
6.
Każde z zadań testowych powinno zawierać 4 warianty odpowiedzi, wśród których są odpowiedzi fałszywe i jedna prawdziwa. Za każdą prawidłową odpowiedź słuchacz kursu otrzymuje 1 punkt.
7.
Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie przez policjanta co najmniej 21 punktów, co stanowi 70% wszystkich punktów możliwych do uzyskania.

Kryteria oceny testu wiedzy:

ocena 1niedostatecznaod 0 do 20 punktów
ocena 2dopuszczającaod 21 do 23 punktów
ocena 3poprawnaod 24 do 25 punktów
ocena 4dobraod 26 do 27 punktów
ocena 5bardzo dobraod 28 do 29 punktów
ocena 6wyróżniająca30 punktów
8.
Z przeprowadzonego egzaminu końcowego komisja egzaminacyjna sporządza protokół. Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Absolwent kursu specjalistycznego otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego", z wpisanymi: oceną z egzaminu końcowego oraz ogólnym wynikiem nauki, gdzie na świadectwie w miejscu wyniku stosuje się wpis - "pozytywna".

10.
Lista wyposażenia dydaktycznego

Do realizacji kursu niezbędne są pomoce dydaktyczne:

Nazwa wyposażeniaLiczba na grupę
Pistolet P-99 WALTHER szkolny23 sztuki
Pistolet P-99 WALTHER23 sztuki
Pistolet PM-98 GLAUBERYT23 sztuki
Amunicja 9x19 PARABELLUMwedług potrzeb
Tarcza strzeleckawedług potrzeb
Kajdanki12 sztuk
Kajdanki zespolone12 sztuk
Atrapy niebezpiecznych narzędzi (np. nóż, broń palna, kij)12 sztuk
Kask zabezpieczającywedług potrzeb
Materace gimnastycznewedług potrzeb
Manekin do nauki RKO Fantom2 sztuki
AED Training1 sztuka
Atrapy ran1 komplet
Papier termoczuły do fantomarolka
Materiały opatrunkowe (gazy, bandaże, NRC)po 20 sztuk
Środek dezynfekujący (np. Aerodesin 2000)1 sztuka

II. 

TREŚĆ KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI KONWOJÓW I DOPROWADZEŃ OSÓB ORAZ KONWOJOWANIA I OCHRONY MATERIAŁÓW POCZTY SPECJALNEJ

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przeprowadzić odprawę do służby konwojowej,

- realizować obowiązki dowódcy konwoju i konwojenta,

- opracować dokumentację dotyczącą konwojów i doprowadzeń osób,

- podjąć właściwe działania po zaistnieniu wydarzenia nadzwyczajnego.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Sposób realizacjiWskazówki do realizacji
1.Podstawy prawne konwojowania i doprowadzania osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej przez policjantów1wykładPrzedstaw aktualne uregulowania prawne oraz podstawowe określenia dotyczące konwojowania i doprowadzania osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej.
2.Podstawowe pojęcia związane z realizacją przez policjantów konwojów i doprowadzeń oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej1wykład
3.Użycie lub wykorzystanie wybranych środków przymusu bezpośredniego i broni palnej2wykład,

dyskusja,

pogadanka

Przypomnij przepisy regulujące zasady użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
4.Sprawdzenie prewencyjne, wydawanie poleceń2wykład,

dyskusja,

pogadanka

Przypomnij przepisy regulujące zasady przeprowadzenia sprawdzenia prewencyjnego i wydawania poleceń.
5.Odprawa do służby2wykład,

dyskusja,

pogadanka,

ćwiczenia

Wskaż zadania i obowiązki policjanta przeprowadzającego odprawę i policjanta uczestniczącego w odprawie.

W ramach ćwiczeń słuchacze udokumentują odprawę w notatniku służbowym. Oceń pracę każdego słuchacza, przedstaw wnioski.

6.Obowiązki dowódcy konwoju1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych przedstaw obowiązki dowódcy konwoju.
7.Obowiązki konwojenta1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych przedstaw obowiązki konwojenta.
8.Obowiązki oraz prawa osoby konwojowanej1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Omów obowiązki i prawa osoby konwojowanej i doprowadzanej, z jednoczesnym zwróceniem uwagi, m.in. na prawa człowieka określone w Konstytucji RP, ustawach oraz prawie międzynarodowym. Zaakcentuj konieczność przestrzegania wymogów w zakresie postaw antydyskryminacyjnych, antykorupcyjnych oraz zachowania zasad etyki zawodowej przez policjantów.
9.Wykonywanie konwojów o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa2wykład,

pogadanka,

analiza dokumentów

Omów zasady wykonywania konwojów o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa. Na podstawie przygotowanych planów konwoju dokonaj analizy dokumentów.
10.Wykonywania konwojów osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych (ściganych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub wniosku ekstradycyjnego)1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Posiłkując się obowiązującymi regulacjami prawnymi z przedmiotowego zakresu omów zasady wykonywania konwojów osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych (ściganych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub wniosku ekstradycyjnego).
11.Wykonywanie konwojów etapowych - zasady i procedura1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Omów zasady i procedurę wykonywania konwojów etapowych.
12.Przejmowanie i przekazywanie osób konwojowanych i doprowadzanych z uwzględnieniem nieletnich3wykład,

dyskusja,

pogadanka,

ćwiczenia

Omów procedury związane z pobieraniem i umieszczaniem osób w miejscach prawnej izolacji. Zapoznaj słuchaczy z dokumentami niezbędnymi do umieszczenia lub przejęcia osoby. Zaakcentuj konieczność dokumentowania informacji o znaczeniu kryminalnym. Podkreśl wymogi formalne tych dokumentów. Poleć każdemu ze słuchaczy sporządzenie notatki lub meldunku informacyjnego. Oceń pracę słuchaczy i przedstaw wnioski.
13.Sposób postępowania policjantów w sądach, prokuraturach oraz zakładach leczniczych2wykład,

dyskusja,

pogadanka,

ćwiczenia

Omów sposób postępowania policjantów w sądach, prokuraturach oraz zakładach leczniczych. Zwróć szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa. Podziel słuchaczy na trzy grupy i poleć opracowanie algorytmu postępowania z osobą konwojowaną lub doprowadzaną w sądach, prokuraturach oraz zakładach leczniczych. Oceń pracę słuchaczy i przedstaw wnioski.
14.Przerwa humanitarna, a przeszkoda uniemożliwiająca konwojowanie - podstawy prawne, sposób postępowania1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Omów podstawy prawne i procedury związane z umieszczeniem osoby konwojowanej w miejscu prawnej izolacji w ramach przerwy w konwoju.
15.Odmowa przejęcia osoby w jednostce penitencjarnej - podstawy prawne, sposób postępowania policjanta1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Przedstaw możliwe przyczyny odmowy przyjęcia osoby do jednostki penitencjarnej oraz sposoby postępowania policjantów w tej sytuacji.
16.Konwojowanie i doprowadzenie osób w ramach środka zabezpieczającego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym z wykorzystaniem medycznego środka transportu sanitarnego1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Omów wykonywanie konwoju i doprowadzenia z wykorzystaniem specjalistycznego środka transportu. Wskaż sposób rozmieszczania policjantów.
17.Przypadki odstąpienia od realizacji konwoju1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Omów przypadki odstąpienia od realizacji konwoju oraz sposób udokumentowania tego faktu.
18.Sposób postępowania podczas doprowadzania osób2wykład,

dyskusja,

pogadanka

Omów realizację czynności związanych z doprowadzeniem. Zwróć szczególną uwagę na przepis § 38 zarządzenia nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.
19.Konwojowanie i ochrona poczty specjalnej1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Przedstaw zasady konwojowania i ochrony poczty specjalnej.
20.Wzmocnienie transportów wartości pieniężnych oraz muzealiów1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Przedstaw zasady wzmacniania transportów wartości pieniężnych oraz muzealiów.
21.Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego lub innego zdarzenia mającego wpływ na przebieg konwoju lub doprowadzenia osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej4wykład,

dyskusja,

pogadanka,

ćwiczenia

Omów rodzaje i przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń osób oraz konwojowania i ochrony poczty specjalnej.

Poddaj analizie przykładową dokumentację z wydarzenia nadzwyczajnego (meldunek, analiza).

Przeprowadź analizę wybranego wydarzenia nadzwyczajnego. W trakcie zajęć słuchacze sporządzą notatkę służbową. Oceń dokumenty sporządzone przez słuchaczy i przedstaw wnioski.

22.Odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, cywilna policjanta2wykład,

dyskusja,

pogadanka

Omów odpowiedzialność dyscyplinarną, karną, cywilną policjanta, wynikającą z naruszenia obowiązujących przepisów prawnych. Dokonaj zaliczenia tematu.

TEMAT NR 2: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KONWOJOWANIA LUB DOPROWADZANIA OSÓB ORAZ KONWOJOWANIA I OCHRONY MATERIAŁÓW POCZTY SPECJALNEJ

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zastosować wybrane techniki negocjacyjne w stosunku do osób agresywnych,

- skutecznie obronić się przed agresją słowną,

- zastosować wybrane techniki kontroli emocjonalnej,

- zastosować wybrane techniki podnoszące efektywność pracy zespołowej.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Sposób realizacjiWskazówki do realizacji
1.Techniki negocjacji z osobami agresywnymi1wykład,

dyskusja pogadanka,

Omów (ilustrując przykładami) wybrane techniki negocjacyjne, wskazując na skuteczność oraz ograniczenia w ich stosowaniu.
2.Umiejętność obrony przed atakiem (słownym)1wykład,

dyskusja,

pogadanka

Omów wybrane strategie radzenia sobie z agresją słowną.
3.Sposoby zarządzania emocjami2dyskusja,

pogadanka,

ćwiczenia

Odwołując się do doświadczeń słuchaczy, stwórz katalog technik redukujących napięcie emocjonalne, przeprowadź wybrane ćwiczenie relaksacyjne, omów podstawowe strategie zarządzania emocjami.
4.Działania w zespole2ćwiczenia,

dyskusja

Przeprowadź ćwiczenie z zakresu współpracy w zespole, omawiając ćwiczenie zwróć uwagę słuchaczy na role grupowe, zalety i wady pracy w grupie oraz czynniki podnoszące efektywność pracy zespołowej. Oceń prace słuchaczy i przedstaw wnioski.
5.Umiejętność obserwacji, analizy oraz konstruowania wniosków2dyskusja,

pogadanka,

ćwiczenia

Przeprowadź ćwiczenie z zakresu percepcji, omawiając ćwiczenie zwróć uwagę słuchaczy na różnicę pomiędzy "faktami" a "interpretacją" w procesie formułowania wniosków. Oceń prace słuchaczy i przedstaw wnioski.

Dokonaj zaliczenia tematu.

TEMAT NR 3: PIERWSZA POMOC

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przeprowadzić czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

- opatrywać rany i tamować krwotoki,

- udzielać pomocy uczestnikom konwoju.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Sposób realizacjiWskazówki do realizacji
1.Udzielanie pierwszej pomocy8wykład,

ćwiczenia

Na bazie ustaw oraz aktów wykonawczych omów obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Przeprowadź ćwiczenia polegające na:

- resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

- opatrywaniu ran i tamowaniu krwotoków z uwzględnieniem złamań,

- postępowaniu na miejscu zdarzenia w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego,

- postępowaniu po ekspozycji (HIV, HBV, HCV),

- postępowaniu przy utracie przytomności.

Dokonaj oceny pracy słuchaczy uwzględniając skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej na podstawie wydruku z manekina/fantoma oraz prawidłowość postępowania na miejscu zdarzenia w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Dokonaj zaliczenia tematu.

TEMAT NR 4: TAKTYCZNE I TECHNICZNE ASPEKTY WYKONYWANIA KONWOJÓW I DOPROWADZEŃ OSÓB ORAZ KONWOJOWANIA I OCHRONY MATERIAŁÓW POCZTY SPECJALNEJ

CELE: Podniesienie poziomu umiejętności policjantów w zakresie:

- techniki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,

- użycia lub wykorzystania broni palnej,

- stosowania technik i taktyk interwencji,

- sprawdzania osób konwojowanych i doprowadzanych pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych,

- przemieszczania osoby konwojowanej i doprowadzanej policyjnymi środkami transportu,

- przemieszczania osób konwojowanych i doprowadzanych w obiektach.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Sposób realizacjiWskazówki do realizacji
1.Doskonalenie umiejętności użycia lub wykorzystania wybranych środków przymusu bezpośredniego4ćwiczeniaPrzeprowadź ćwiczenia dotyczące użycia wybranych środków przymusu bezpośredniego ze szczególnym uwzględnieniem kajdanek zespolonych. Każdy z uczestników korzystając z różnych środków przymusu bezpośredniego samodzielnie dokona ich użycia lub wykorzystania.
2.Doskonalenie umiejętności użycia lub wykorzystania broni palnej8ćwiczeniaZrealizuj strzelania szybkie zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz warunkami określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów przy użyciu broni palnej krótkiej i broni maszynowej.

*Zalecane jest wykonanie dwóch strzelań z każdego rodzaju broni.

Słuchacze podlegają ocenie z zastosowaniem zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).

3.Taktyka sprawdzania prewencyjnego osoby konwojowanej i doprowadzanej4ćwiczenia,

symulacja

Na podstawie przygotowanych założeń przeprowadź ćwiczenia doskonalące umiejętności w zakresie sprawdzania prewencyjnego osoby.

Dokonaj oceny pracy słuchaczy uwzględniając prawidłowość i skuteczność sprawdzenia prewencyjnego.

4.Realizacja konwoju policyjnymi środkami transportu6ćwiczenia,

symulacja

Na podstawie przygotowanych założeń przeprowadź ćwiczenia doskonalące umiejętności w zakresie wprowadzania osoby konwojowanej i doprowadzanej do samochodu, rozmieszczania oraz wyprowadzania jej z policyjnego środka transportu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych, takich jak:

- próba ucieczki,

- zamach na zdrowie lub życie,

- czynny i bierny opór,

- agresywne zachowanie.

Na podstawie przygotowanych założeń przeprowadź ćwiczenia z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego, ze szczególnym uwzględnieniem kajdanek zespolonych. Przedstaw katalog ewentualnych błędów i wskaż sposób prawidłowej realizacji czynności.

Dokonaj oceny pracy słuchaczy uwzględniając prawidłowość wykonywanych czynności.

5.Przemieszczanie się ciągami komunikacyjnymi w sądach, prokuraturach oraz zakładach opieki medycznej4ćwiczeniaNa podstawie przygotowanych założeń przeprowadź ćwiczenia doskonalące umiejętności w zakresie poruszania się ciągami komunikacyjnymi. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie konwojentów, osoby konwojowanej i doprowadzanej.

Na podstawie przygotowanych założeń przeprowadź ćwiczenia z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego ze szczególnym uwzględnieniem kajdanek zespolonych. Przedstaw katalog ewentualnych błędów i wskaż sposób prawidłowej realizacji czynności. Dokonaj zaliczenia tematu.