Dz.Urz.KGP.2019.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3.  Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 331 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości (Dz. Urz. KGP poz. 84).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA

NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA POLICJANTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI