Dz.Urz.KGP.2018.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.

DECYZJA Nr 173
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów strzelań policyjnych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów strzelań policyjnych, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.
§  3.  Kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 908 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych (Dz. Urz. KGP z 2008 r. poz. 4 oraz z 2013 r. poz. 98).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA INSTRUKTORÓW STRZELAŃ POLICYJNYCH

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. ZESTAWIENIE BLOKÓW ZAGADNIENIOWYCH

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie policjantów do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji i realizacji wynikających z niej obowiązków i zadań, polegających na systematycznym doskonaleniu policjantów poszczególnych jednostek w bezpiecznym, prawidłowym użytkowaniu i skutecznym strzelaniu z broni palnej oraz podwyższaniu poziomu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych w zakresie broni palnej.

Integralną częścią kursu jest nabycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do wykonywania funkcji instruktora strzelań policyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po ukończeniu kursu policjant będzie przygotowany do planowania, organizowania i przeprowadzania:

1) indywidualnych treningów z policjantami w strzelaniu z broni palnej krótkiej, przydzielonej do celów służbowych;

2) programowych szkoleń strzeleckich i okresowych sprawdzianów strzeleckich z policjantami w strzelaniu z broni palnej krótkiej przydzielonej do celów służbowych, realizowanych na podstawie wytycznych kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach szkolenia;

3) programowych szkoleń strzeleckich i sprawdzianów strzeleckich z policjantami użytkującymi inne rodzaje broni palnej na podstawie wytycznych kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach szkolenia;

4) zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi i użycia innych rodzajów broni z policjantami poszczególnych służb, nie posiadającymi przedmiotowego przeszkolenia;

5) okresowych i doraźnych szkoleń ze wszystkimi policjantami w zakresie:

a) przepisów regulujących użycie i wykorzystanie broni palnej i sytuacyjnej procedury użycia broni palnej,

b) zasad użytkowania broni palnej przydzielonej do celów służbowych,

c) zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz warunków bezpieczeństwa podczas szkoleń z wykorzystaniem broni palnej,

d) podstaw budowy i działania broni palnej przydzielonej do celów służbowych,

e) podstaw budowy, działania oraz zasad bezpiecznego posługiwania się i strzelania z nowych wzorów (modeli) broni palnej wprowadzanych na uzbrojenie Policji,

f) stosowanej amunicji, skutków działania pocisków na organizm ludzki i użytkowania osłon balistycznych,

g) przepisów regulujących posiadanie broni palnej przez podmioty prawne i osoby fizyczne.

6) zawodów strzeleckich.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci przewidywani do pełnienia funkcji instruktora strzelań policyjnych, którzy zaliczyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym.

Zasady kwalifikowania kandydatów na kurs

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez jednostki szkoleniowe realizujące kurs, które określają termin, miejsce oraz liczbę kandydatów biorących w nim udział. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczona przez kierownika jednostki szkoleniowej.

Pozytywnie zaliczone postępowanie kwalifikacyjne uprawnia do uczestnictwa w kursie w każdej jednostce szkoleniowej go realizującej przez okres 12 miesięcy.

Celem postępowania kwalifikacyjnego jest określenie predyspozycji psychofizycznych i poziomu umiejętności strzeleckich kandydatów na kurs.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie następujących elementów wyposażenia:

a) pistolet z dwoma magazynkami,

b) kabura typu otwartego do pistoletu i ładownica,

c) umundurowanie ćwiczebne (kompletne - odpowiednie do pory roku).

Postępowanie kwalifikacyjne polega na prawidłowym i skutecznym wykonaniu dwóch strzelań kwalifikacyjnych.

Warunki strzelania kwalifikacyjnego nr 1:

a) cel: tarcza TS-2,

b) odległość: 15 m,

c) ilość nabojów: 6 szt.,

d) czas wykonania: 2 minuty,

e) postawa: stojąca,

f) trzymanie broni: oburącz,

g) ocena: zaliczenie - minimum 40 pkt.

Do strzelania kwalifikacyjnego nr 2 dopuszcza się wyłącznie kandydatów, którzy w strzelaniu kwalifikacyjnym nr 1 uzyskali określone warunkami minimum.

Warunki strzelania kwalifikacyjnego nr 2:

a) cel: figura TS-9,

b) odległość: 15 m,

c) ilość nabojów: 6 szt.,

d) czas: 20 sekund,

e) postawa: stojąca,

f) trzymanie broni: oburącz,

g) ocena: zaliczenie - minimum 4 trafienia w pole punktowe tarczy.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu obejmuje 22 dni szkoleniowe i wymaga przeprowadzenia 165 godzin lekcyjnych.

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Rozpoczęcie kursu2
Zajęcia programowe141
Egzamin końcowy20
Zakończenie kursu2
Ogółem165

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych nie może przekraczać 15 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia programowe realizowane są przez dwóch policjantów posiadających uprawnienia instruktora strzelań policyjnych (instruktora wyszkolenia strzeleckiego). Wskazane jest aby, w miarę możliwości, kurs prowadzony był przez tych samych nauczycieli policyjnych (zajęcia realizowane metodą wykładu może prowadzić jeden nauczyciel policyjny). Tematy z zakresu metodyki szkolenia i pierwszej pomocy realizują osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do kursu jest posiadanie następujących elementów wyposażenia:

a) pistolet z dwoma magazynkami,

b) kabura typu otwartego do pistoletu,

c) ładownice na magazynek lub ładownica podwójna,

d) ochraniacze wzroku,

e) ochraniacze słuchu,

f) gwizdek,

g) stoper,

h) umundurowanie ćwiczebne (kompletne - odpowiednie do pory roku).

Szczegółowa korelacja czasowa została przedstawiona w tabelach nr 1 (korelacja ogólna), nr 2 (korelacja szczegółowa bloku zagadnieniowego IV/3), nr 3 (korelacja szczegółowa bloku zagadnieniowego VI/1).

Rodzaje strzelań oraz ilość amunicji przeznaczona do realizacji zajęć przedstawiona została w tabeli nr 4.

Treści nauczania bloku zagadnieniowego V należy realizować zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC.

Tabela nr 1

Dzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4
1Rozp.kursu1M V / 1 / 11Z / II1IV / 1 / 1
2Rozp.kursu2M V / 1 / 12III / 1 / 12IV / 1 / 1
3I / 1/13M V / 1 / 13III / 1 / 13IV / 1 / 2
4II / 1 /14M V / 1 / 24III / 1 / 14IV / 1 / 2
5II / 1 /15M V / 1 / 25III / 1 / 15IV / 1 / 2
6II / 1 / 26M V / 1 / 26III / 1 / 16IV / 1 / 2
7II / 2 / 17M V / 1 / 27III / 1 / 27IV / 1 / 2
8II / 2 / 18-----8-----8IV / 1 / 2
Dzień 5Dzień 6Dzień 7Dzień 8Dzień 9
1Z / III1IV / 1 / 31IV / 1 / 61IV / 2 / 1warsztaty
2IV / 1 / 32IV / 1 / 32IV / 1 / 62IV / 2 / 1IV/3/1/1
3IV / 1 / 33IV / 1 / 43IV / 1 / 63IV / 2 / 1IV/3/1/2
4IV / 1 / 34IV / 1 / 44IV / 1 / 64IV / 2 / 2IV/3/1/3
5IV / 1 / 35IV / 1 / 55IV / 1 / 65IV / 2 / 2IV/3/1/4
6M V / 1 / 36IV / 1 / 56IV / 1 / 66IV / 2 / 2IV/3/1/5
7M V / 1 / 37IV / 1 / 67IV / 1 / 67M V / 1 / 4355 min.
8M V / 1 / 38IV / 1 / 68IV / 1 / 68M V / 1 / 4.
Dzień 10Dzień 11Dzień 12Dzień 13Dzień 14
warsztaty IV/3/1/6 IV/3/1/7/1 IV/3/1/7/2

300 min

warsztaty IV/3/1/7/3

230 min.

warsztaty IV/3/1/7/3

230 min.

warsztaty IV/3/1/7/4

320 min.

warsztaty IV/3/1/7/4

320 min.

7M V / 1 / 57M V / 1 / 6
8M V / 1 / 58M V / 1 / 6
Dzień 15Dzień 16Dzień 17Dzień 18Dzień 19
warsztaty IV/3/1/7/5

320 min.

warsztaty IV/3/1/7/5

320 min.

warsztaty IV/3/1/8

345 min.

warsztaty IV/3/1/9

345 min.

warsztaty IV/3/1/10

290 min.

8M Zal. V
9M Zal. V
Dzień 20Dzień 21Dzień 22
1E VI/1/1E VI/1/2/5

E VI/1/2/6

E VI/1/2/7

E VI/1/2/8

400 min.

E VI/1/2/9

100 min.

2E VI/1/1
E VI/1/2/1

E VI/1/2/2

E VI/1/2/3

E VI/1/2/4

265 min.

4E VI/1/3
5Zakończenie kursu
6Zakończenie kursu

Tabela nr 2

Prezentacja prowadzenia zajęćCzas realizacji w minutach
PrzygotowaniePrezentacjaOmówienieOgółem
Przepisy regulujące użycie broni palnej i sytuacyjna procedura użycia broni palnej.10452075
Budowa i działanie broni palnej krótkiej.10451570
Budowa i działanie broni palnej długiej.10451570
Ćwiczenie strzelania z pistoletu na symulatorze.10451570
Ćwiczenie strzelania z pistoletu pneumatycznego.10451570
Zasady przystrzelania broni palnej.10451570
Strzelanie z broni palnej krótkiej:
przygotowawcze,

statyczne,

szybkie,

dynamiczne,

sytuacyjne.

109015115
109015115
4x104x904x15460
4x104x1354x15640
4x104x1354x15640
Strzelanie ze strzelby gładkolufowej.3x103x903x15345
Strzelanie z pistoletu maszynowego.3x103x903x15345
Strzelanie z karabinka automatycznego.2x402x902x15290
OGÓŁEMMINUT3375
GODZIN LEKCYJNYCH75

Tabela nr 3

Egzamin końcowy (test umiejętności)Czas realizacji w minutach
PrzygotowaniePrezentacjaOgółem
Teoretyczne zagadnienia strzeleckie.104555
Budowa i działanie broni palnej krótkiej.104555
Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi i użycia innych rodzajów broni palnej z policjantami poszczególnych służb, podlegającymi obowiązkowi przeszkolenia.104555
Nadzorowany indywidualny trening doskonalący umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.1090100
Programowe szkolenie doskonalące umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.1090100
Okresowy sprawdzian umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.1090100
Programowe szkolenie doskonalące umiejętności strzeleckie policjantów użytkujących inne rodzaje broni palnej.1090100
Okresowy sprawdzian umiejętności strzeleckich policjantów użytkujących inne rodzaje broni palnej.1090100
Zawody strzeleckie.10135145
OGÓŁEMMINUT810
GODZIN LEKCYJNYCH18

Tabela nr 4

Blok

zagad./ nr

tematu

Numer

zadania

Rodzaj strzelaniaNumer

strzelania

Rodzaj broniIlość

amunicji

do

realizacji

zajęć

IV/35statyczne1pistolet pneumatyczny200
7/1przygotowawcze1broń palna krótka200
7/2statyczne1broń palna krótka150
szybkie1broń palna krótka200
2broń palna krótka200
3broń palna krótka200
4broń palna krótka200
dynamiczne1broń palna krótka200
2broń palna krótka200
3broń palna krótka200
4broń palna krótka200
sytuacyjne1broń palna krótka200
2broń palna krótka200
3broń palna krótka200
4broń palna krótka200
szybkie1strzelba gładkolufowa150
dynamiczne1strzelba gładkolufowa150
sytuacyjne1strzelba gładkolufowa150
szybkie1pistolet maszynowy200
dynamiczne1pistolet maszynowy200
sytuacyjne1pistolet maszynowy200
statyczne1karabinek automatyczny300
szybkie1karabinek automatyczny300
V/1Zal.statyczne1broń palna krótka30
VI/11/4indywidualniexbroń palna krótka200
1/5wg aktualnych wytycznych KGPbroń palna krótkaodpowiednio
1/6wg aktualnych wytycznych KGPbroń palna krótkaodpowiednio
1/7wg aktualnych wytycznych KGPstrzelba gładkolufowa/PModpowiednio
1/8wg aktualnych wytycznych KGPstrzelba gładkolufowa/PModpowiednio
1/9wg koncepcjixbroń palna krótka200

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Blok zagadnieniowyTematSystem oceniania
I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KURSU1. Zakres tematyczny kursu
II. INSTRUKTOR W SZKOLENIU STRZELECKIM1. Szkolenie strzeleckie w Policji.Blok zagadnieniowy oceniany jest w formie zaliczenia z zastosowaniem skali 6 -1.
2. Rola instruktora w procesie doskonalenia strzeleckiego policjantów.
3. Zaliczenie.
III. METODYKA SZKOLENIA STRZELECKIEGO1. Podstawowe elementy metodyki szkolenia strzeleckiego.Blok zagadnieniowy oceniany jest w formie zaliczenia z zastosowaniem skali 6 -1.
2. Zaliczenie.
IV. STANDARYZACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORA1. Posługiwanie się bronią i amunicją będącą na uzbrojeniu Policji.W bloku zagadnieniowym zajęcia prowadzone przez słuchaczy oceniane są w skali 6-1.

Zaliczenie bloku zagadnieniowego następuje na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie tematu nr 3.

2. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
3. Warsztatowa prezentacja zajęć.
V. PIERWSZA POMOC1. Udzielanie pierwszej pomocy.Blok zagadnieniowy oceniany jest w formie zaliczenia z zastosowaniem dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym zaliczono/nie zaliczono (zal./nzal.).
2. Zaliczenie.
VI. EGZAMIN KOŃCOWY1. Test wiedzy i test umiejętności.Egzamin końcowy składa się z testów: wiedzy oraz umiejętności, ocenianych w skali 6-1. Ogólny wynik egzaminu stanowi średnia arytmetyczna ocen testu wiedzy i umiejętności.

9. Forma zakończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem końcowym.

Warunkiem przystąpienia słuchacza do egzaminu końcowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń wymaganych w programie.

Egzamin składa się z dwóch etapów: testu wiedzy i testu umiejętności. Każdy z nich musi być zaliczony na ocenę pozytywną.

Test wiedzy składa się z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 42 punktów.

Skala ocen:

60-59 ocena 6 (wyróżniająca),

58-56 ocena 5 (bardzo dobra),

55-52 ocena 4 (dobra),

51-47 ocena 3 (poprawna),

46-42 ocena 2 (dopuszczająca),

41 punktów i poniżej ocena 1 (niedostateczna).

Test umiejętności polega na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z jednego z wylosowanych tematów:

1. Teoretyczne zagadnienia strzeleckie.

2. Budowa i działanie broni palnej krótkiej.

3. Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi i użycia innych rodzajów broni palnej z policjantami poszczególnych służb, podlegającymi obowiązkowi przeszkolenia.

4. Nadzorowany indywidualny trening doskonalący umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.

5. Programowe szkolenie doskonalące umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.

6. Okresowy sprawdzian umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.

7. Programowe szkolenie doskonalące umiejętności strzeleckie policjantów użytkujących inne rodzaje broni palnej.

8. Okresowy sprawdzian umiejętności strzeleckich policjantów użytkujących inne rodzaje broni palnej.

9. Zawody strzeleckie.

W przypadku uzyskania oceny negatywnej na którymkolwiek etapie egzaminu, ulega on przerwaniu i skutkuje negatywną oceną końcową. Egzamin poprawkowy (komisyjny) rozpoczyna się od etapu, na którym egzamin został przerwany.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu z ogólnym wynikiem nauki oraz wpisaną oceną z egzaminu końcowego. Ocena z egzaminu końcowego wynika ze średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z testu wiedzy i testu umiejętności.

II. 

ZESTAWIENIE BLOKÓW ZAGADNIENIOWYCH

BLOK ZAGADNIENIOWYTEMATCZAS I SPOSÓB REALIZACJI
Nr

kol.

NazwaNr

kol.

NazwaTematy/metoda szkoleniaBloku

zagadnieniowego

OgółemPodającaAktywizująca
Rozpoczęcie kursu22
ISTRUKTURA

ORGANIZACYJNA

KURSU

1Zakres tematyczny kursu11-1
IIINSTRUKTOR W SZKOLENIU STRZELECKIM1Szkolenie

strzeleckie w Policji

33-6
2Rola instruktora w procesie doskonalenia strzeleckiego policjantów22-
IIIMETODYKA

SZKOLENIA

STRZELECKIEGO

Zaliczenie1
1Podstawowe elementy metodyki szkolenia strzeleckiego66-7
Zaliczenie1
IVSTANDARYZACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORA1Posługiwanie się bronią i amunicją będącą na uzbrojeniu Policji.28820109
2Prowadzenie

dokumentacji

szkoleniowej

6-6
3Warsztatowa prezentacja zajęć75-75
VPIERWSZA POMOC1Udzielanie pierwszej pomocy169718
Zaliczenie2
VIEGZAMIN KOŃCOWY1Test wiedzy i test umiejętności2020
Zakończenie kursu22
OGÓŁEM165 godzin lekcyjnych

III. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK ZAGADNIENIOWY I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KURSU

TEMAT NR 1: Zakres tematyczny kursu.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie znał:

- strukturę kursu,

- system oceniania,

- sposoby zaliczeń bloków zagadnieniowych,

- sposób przeprowadzenia egzaminu końcowego.

L.p.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Organizacja zajęć na kursie.1pogadankaOmów organizację zajęć oraz zakres tematyczny kursu.

BLOK ZAGADNIENIOWY II. INSTRUKTOR W SZKOLENIU STRZELECKIM

TEMAT NR 1: Szkolenie strzeleckie w Policji.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać podstawy prawne, cel i zasady organizacji szkolenia strzeleckiego w Policji,

- omówić zakres szkolenia strzeleckiego z etatowymi policjantami jednostki organizacyjnej Policji.

L.p.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Podstawy prawne, cel i zasady organizacji szkolenia strzeleckiego w Policji.2wykładOmów:

- zbiór przepisów prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów,

- programy szkolenia dla szkół policyjnych i ośrodków szkolenia,

- wytyczne w sprawie określenia zakresu szkolenia strzeleckiego oraz trybu i organizacji sprawdzianów strzeleckich,

- cel szkolenia strzeleckiego,

- zasady organizacji szkolenia strzeleckiego:

a) zasadnicze szkolenie strzeleckie w ramach szkolenia zawodowego podstawowego policjantów,

b) doskonalenie strzeleckie policjantów:

- w jednostkach organizacyjnych Policji,

- w ramach realizacji programów kursów specjalistycznych i doskonalących w jednostkach szkoleniowych.

2.Zakres strzeleckich szkoleń doskonalących dla policjantów.1wykładOmów:

- indywidualne treningi policjantów jednostki w strzelaniu z broni palnej krótkiej, nadzorowane przez instruktorów,

- programowe szkolenia strzeleckie i okresowe sprawdziany strzeleckie z policjantami w strzelaniu z broni palnej krótkiej,

- programowe szkolenia strzeleckie i sprawdziany strzeleckie z policjantami jednostki użytkującymi inne rodzaje broni palnej,

- szkolenia specjalistyczne dotyczące obsługi i użycia innych rodzajów broni z policjantami poszczególnych służb, podlegającymi obowiązkowi przeszkolenia,

- okresowe i doraźne szkolenia doskonalące z policjantami jednostki w zakresie:

a) przepisów regulujących użycie broni palnej i sytuacyjnej procedury użycia broni palnej,

b) wykorzystania broni palnej do innych celów,

c) zasad użytkowania broni palnej przydzielonej do celów służbowych,

d) zasad bezpiecznego użytkowania i posługiwania się bronią palną oraz warunków bezpieczeństwa podczas szkoleń z wykorzystaniem broni palnej,

e) podstaw budowy i działania broni palnej przydzielonej do celów służbowych,

f) podstaw budowy, działania oraz zasad bezpiecznego posługiwania się i strzelania z nowych wzorów (modeli) broni palnej wprowadzonych na uzbrojenie Policji,

g) amunicji stosowanej w Policji, skutków działania pocisków na organizm ludzki i użytkowania osłon balistycznych,

h) przepisów regulujących posiadanie broni palnej przez podmioty prawne i osoby fizyczne,

- zawody strzeleckie.

TEMAT NR 2: Rola instruktora w procesie doskonalenia strzeleckiego policjantów.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić obowiązki i zadania instruktora strzelań policyjnych,

- sporządzić dokumentację wymaganą do przeprowadzenia strzelań policyjnych.

L.p.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Podstawowe obowiązki i zadania instruktora strzelań policyjnych.2wykładOmów:

- współpracę z kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji w zakresie planowania i organizacji doskonalących szkoleń strzeleckich z policjantami,

- współpracę w zespole z innymi instruktorami strzelań policyjnych wyznaczonymi przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji do realizacji doskonalących szkoleń strzeleckich z policjantami,

- planowanie, organizowanie i przeprowadzanie doskonalących szkoleń strzeleckich z policjantami jednostki organizacyjnej Policji w określonym zakresie,

- opracowywanie i sporządzanie dokumentacji szkoleniowej:

a) roczny plan doskonalenia strzeleckiego,

b) harmonogram doskonalących szkoleń strzeleckich,

c) założenia organizacyjne realizacji szkoleń strzeleckich,

d) terminarz wykorzystania obiektów strzeleckich,

e) regulamin korzystania z obiektów strzeleckich,

f) zestawienie zapotrzebowania na środki transportu,

g) zbiorcze (roczne) zapotrzebowanie na amunicję,

h) wykaz pomocy i środków dydaktycznych do realizacji doskonalących

szkoleń strzeleckich,

i) konspekty do realizacji doskonalących szkoleń strzeleckich,

j) roczne sprawozdanie z realizacji doskonalącego szkolenia strzeleckiego,

- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej:

a) rejestr indywidualnych treningów strzeleckich policjantów jednostki,

b) dziennik szkoleń doskonalących policjantów jednostki,

c) arkusz szkolenia strzeleckiego,

d) druki bieżącego zapotrzebowania na amunicję i rozliczenia zużycia

amunicji,

- projektowanie, opracowywanie i użytkowanie środków dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji doskonalących szkoleń strzeleckich,

- prowadzenie efektywnych zajęć szkoleniowych z wykorzystaniem broni palnej i amunicji w sposób zapewniający optymalne bezpieczeństwo uczestnikom szkolenia,

- obowiązki prowadzącego strzelanie:

a) przed rozpoczęciem strzelania,

b) w czasie strzelania,

c) po zakończeniu strzelania.

Zaliczenie bloku zagadnieniowego.1test wiedzyBlok zagadnieniowy oceniany jest w formie zaliczenia z zastosowaniem skali 6 -1.

BLOK ZAGADNIENIOWY III. METODYKA SZKOLENIA STRZELECKIEGO

TEMAT NR 1: Podstawowe elementy metodyki szkolenia strzeleckiego.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać elementy metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów,

- omówić system oceniania w szkoleniu strzeleckim.

L. pZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Elementy metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.5wykładOmów:

- zasady kształcenia: świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie kształcenia, poglądowości, przystępności, systemowości, operatywności wiedzy, wiązania teorii z praktyką, trwałości wiedzy,

- wybrane metody kształcenia: wykład, opis, metody symulacyjne i sytuacyjne, pokaz, ćwiczenie,

- środki dydaktyczne w realizacji szkolenia strzeleckiego,

- strukturę zajęć szkoleniowych: część wstępną, zasadniczą oraz końcową,

- zasady budowy i sporządzania konspektu do zajęć: pojęcie konspektu, rodzaje konspektów oraz jego budowa.

2.System oceniania w szkoleniu strzeleckim.1wykładOmów:

- przepisy resortowe regulujące ocenianie,

- elementy składowe oceniania policjantów w szkoleniu strzeleckim w obszarach:

- formalno-organizacyjnym: przestrzegania zasad dyscypliny zajęć szkoleniowych, przestrzegania zasad dot. umundurowania, uzbrojenia i elementów wyposażenia,

- doskonalenia indywidualnych umiejętności strzeleckich: przestrzegania zasad i warunków bezpieczeństwa, poziomu opanowania czynności obsługiwania broni, poziomu opanowania techniki strzeleckiej, poziomu stosowania elementów taktyki strzeleckiej oraz poziomu skuteczności strzelania,

- dokumentowanie ocen w szkoleniu strzeleckim: podręczny arkusz oceny

wykonania strzelania, dziennik szkolenia, arkusz szkolenia strzeleckiego policjanta, charakterystyka policjanta w zakresie wyszkolenia strzeleckiego. Przedstaw zwięźle sytuacje wymagające od instruktora opisowej oceny uczestnika szkolenia w postaci notatki służbowej: rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa przez uczestnika kursu, powtarzające się przejawy braku zdyscyplinowania uczestnika kursu, powtarzające się przypadki niesprawnego działania broni (zacięć lub blokowania) oraz awarie broni, stwierdzenie faktu użytkowania w służbie przeterminowanej amunicji, inne sytuacje mające istotny wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania broni palnej przez policjanta w służbie.

Zaliczenie bloku zagadnieniowego1test wiedzyBlok zagadnieniowy oceniany jest w formie zaliczenia z zastosowaniem skali 6 -1.

BLOK ZAGADNIENIOWY IV. STANDARYZACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORA

TEMAT NR 1: Posługiwanie się bronią i amunicją będącą na uzbrojeniu Policji.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- rozróżniać amunicję strzelecką stosowaną w Policji,

- posługiwać się bronią palną będącą na uzbrojeniu Policji,

- rozpoznawać i usuwać zacięcia broni,

- stosować różne elementy techniki i taktyki strzelania.

L.p.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Amunicja strzelecka stosowana przez Policję.2wykład,

pokaz

Omów i zaprezentuj:

- podział amunicji w szkoleniu strzeleckim,

- podstawowe wiadomości o mocy obalającej pocisku,

- charakterystyki techniczno-użytkowe amunicji stosowanej przez Policję,

- osłony balistyczne i ich stosowanie.

2.Broń palna krótka.6wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Omów budowę wybranych jednostek broni palnej krótkiej będącej na uzbrojeniu Policji, przedstaw ich zasady działania. Przeprowadź ćwiczenia utrwalające budowę i zasady działania omawianych jednostek broni.
3.Inne rodzaje broni palnej.6wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Omów budowę innych wybranych rodzajów broni palnej, przedstaw ich zasady działania. Przeprowadź ćwiczenia utrwalające budowę i zasady działania omawianych jednostek broni.
4.Skuteczne strzelanie z broni palnej.2wykład,

pokaz

Omów i zaprezentuj:

- podstawowe elementy skutecznego strzelania z broni palnej,

- zacięcia broni palnej,

- użycie i wykorzystanie broni palnej w różnych sytuacjach taktycznych (np. zatrzymanie pojazdu, unieszkodliwienie zwierzęcia, pokonywanie przeszkody, itp.).

5.Rodzaje strzelań i ich specyfika.2wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Omów i zaprezentuj:

- strzelanie przygotowawcze,

- algorytm czynności składowych strzelania z broni palnej krótkiej: statycznego, szybkiego, dynamicznego, sytuacyjnego,

- algorytm czynności składowych strzelania z innych rodzajów broni palnej. Przeprowadź ćwiczenia utrwalające.

6.Elementy techniki i taktyki strzelania.10pokaz,

ćwiczenia

Zaprezentuj i przećwicz:

- katalog podstawowych czynności obsługiwania i posługiwania się bronią palną krótką,

- katalog podstawowych czynności obsługiwania i posługiwania się innymi rodzajami broni palnej,

- katalog podstawowych elementów taktycznych w strzelaniu z broni palnej: działanie w przypadku zacięcia broni, wymiana magazynków, posługiwanie się bronią przez rannego policjanta, oświetlanie celów latarką, poruszanie się z bronią, korzystanie z osłon w czasie działania zespołu policjantów, wchodzenie do pomieszczeń.

TEMAT NR 2: Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- sporządzić dokumentację dotyczącą szkolenia strzeleckiego,

- opracować konspekt do zajęć strzeleckich.

L.p.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Wypracowanie wzorcowej dokumentacji

instruktorskiej.

3pogadanka,

ćwiczenia

Omów decyzję kierownika jednostki w sprawie realizacji doskonalenia strzeleckiego policjantów jednostki.

Przedyskutuj i przećwicz opracowanie, sporządzenie i wypełnianie:

a) rocznego planu doskonalenia strzeleckiego,

b) harmonogramu doskonalących szkoleń strzeleckich,

c) założeń organizacyjnych realizacji szkoleń strzeleckich,

d) terminarza wykorzystania obiektów strzeleckich,

e) regulaminu korzystania z obiektów strzeleckich,

f) zestawienia zapotrzebowania na środki transportu,

g) zbiorczego (rocznego) zapotrzebowania na amunicję,

h) wykazu pomocy i środków dydaktycznych do realizacji doskonalących szkoleń strzeleckich,

i) podręcznego arkusza wykonania strzelania,

j) rejestru indywidualnych treningów strzeleckich policjantów jednostki,

k) druków bieżącego zapotrzebowania na amunicję i rozliczenia zużycia amunicji,

l) sprawozdania rocznego ze szkoleń doskonalących,

m) zestawu uwag, spostrzeżeń i wniosków do sprawozdania.

2.Opracowanie i sporządzenie konspektów.3pogadanka,

ćwiczenia

Omów przepisy regulujące użycie i wykorzystanie broni palnej i sytuacyjną procedurę użycia broni palnej.

Przećwicz zasady opracowywania konspektów dot.:

- budowy i działania broni palnej krótkiej,

- budowy i działania broni palnej długiej,

- ćwiczenia strzelania z pistoletu na symulatorze,

- ćwiczenia strzelania z pistoletu pneumatycznego,

- zasad przystrzelania broni palnej krótkiej,

- strzelań z broni palnej krótkiej: przygotowawczego, statycznego, szybkiego, dynamicznego, sytuacyjnego,

- strzelania ze strzelby gładkolufowej,

- strzelania z pistoletu maszynowego,

- strzelania z karabinka automatycznego.

TEMAT NR 3: Warsztatowa prezentacja zajęć.

CELE: W ramach warsztatowej prezentacji zajęć szkoleniowych słuchacz będzie potrafił:

- zaplanować, zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla policjantów.

L.p.ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Prezentacja prowadzenia zajęć szkoleniowych.75ćwiczeniaPoleć słuchaczom przeprowadzenie zajęć na podstawie opracowanych konspektów dot. tematów:

- przepisy regulujące użycie i wykorzystanie broni palnej i sytuacyjnej procedury użycia broni palnej,

- budowa i działanie broni palnej krótkiej,

- budowa i działanie broni palnej długiej,

- ćwiczenie strzelania z pistoletu na symulatorze,

- ćwiczenie strzelania z pistoletu pneumatycznego,

- zasady przystrzelania broni palnej krótkiej,

- strzelanie z broni palnej krótkiej: przygotowawcze, statyczne, szybkie, dynamiczne, sytuacyjne,

- strzelanie ze strzelby gładkolufowej,

- strzelanie z pistoletu maszynowego,

- strzelanie z karabinka automatycznego.

Oceń prowadzących ćwiczenia w skali 6 - 1. Wskaż mocne i słabe strony prowadzonych zajęć.

BLOK ZAGADNIENIOWY V. PIERWSZA POMOC

TEMAT NR 1: Udzielanie pierwszej pomocy.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

L. pZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Ocena wstępna poszkodowanego.3wykład,

ćwiczenia

Omów obowiązek udzielenia pomocy wynikający z ustawy o Policji oraz z kodeksu karnego.

Omów i przećwicz etapy postępowania z poszkodowanym.

Omów i zaprezentuj pozycję bezpieczną koncentrując się na okolicznościach jej stosowania.

2.Podstawowe czynności resuscytacyjne.4wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Omów i zaprezentuj z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych:

- przyczyny, objawy, postępowanie z osobą, u której doszło do zamknięcia dróg oddechowych przez ciało obce,

- nagłe zatrzymanie krążenia - rozpoznawanie,

- algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia w poszczególnych grupach wiekowych,

- samodzielne przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej w poszczególnych grupach wiekowych,

- stosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Przećwicz ze słuchaczami omówione treści.

Realizuj wyżej wymienione czynności zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC.

3.Tamowanie krwawień i krwotoków.3wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Omów i zaprezentuj z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych:

- postępowanie ratownicze w obrażeniach ciała,

- sposoby tamowania krwotoków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem ran postrzałowych (stosowanie opatrunków typu OLAES, EMS oraz staż taktycznych),

- wstrząs hipowolemiczny (krwotoczny) - objawy, postępowanie. Przećwicz ze słuchaczami omówione treści.

4.Urazy układu kostnego.2wykład,

pokaz,

ćwiczenia

Omów i zaprezentuj:

- postępowanie ratownicze w urazach kostnych i kostno-stawowych (postępowanie zasada POTTA),

- przygotowanie poszkodowanego z urazami kostnymi i kostno-stawowymi do transportu.

Przećwicz ze słuchaczami omówione treści.

5.Nieurazowe stany zagrożenia życia.2wykład,

pokaz

Omów i zaprezentuj z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych:

- urazy termiczne - działanie niskiej i wysokiej temperatury,

- zawał mięśnia sercowego - objawy, postępowanie,

- tonięcie - fazy tonięcia, postępowanie,

- napad drgawkowy,

- cukrzyca - objawy, postępowanie,

- udar mózgu - objawy, postępowanie.

6.Uraz wielonarządowy.2pokaz,

ćwiczenia

Omów:

- przyczyny, objawy, postępowanie w urazie wielonarządowym,

- działania przeciwwstrząsowe.

Przećwicz ze słuchaczami omówione treści.

7.Zaliczenie bloku zagadnieniowego.2symulacjaPrzeprowadź symulację udzielenia pomocy poszkodowanemu uczestnikowi doskonalenia strzeleckiego.

Blok zagadnieniowy oceniany jest w formie zaliczenia z zastosowaniem dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).

BLOK ZAGADNIENIOWY VI. EGZAMIN KOŃCOWY

L. pZakres egzaminuCzas realizacji (w godz. lek.)MetodaWskazówki do realizacji
1.Egzamin końcowy (etap pierwszy).2test wiedzyWarunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz pozytywnych ocen przewidzianych w programie. Egzamin składa się z dwóch etapów: testu wiedzy i testu umiejętności. Każdy z nich musi być zaliczony na ocenę pozytywną. Test wiedzy składa się z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 42 punktów.

Skala ocen:

60-59 ocena 6 (wyróżniająca),

58-56 ocena 5 (bardzo dobra),

55-52 ocena 4 (dobra),

51-47 ocena 3 (poprawna),

46-42 ocena 2 (dopuszczająca),

41 punktów i poniżej ocena 1 (niedostateczna).

W przypadku uzyskania oceny negatywnej z testu wiedzy, egzamin ulega przerwaniu i powoduje wystawienie negatywnej oceny końcowej. Egzamin poprawkowy (komisyjny) rozpoczyna się od etapu, na którym egzamin został przerwany.

2.Egzamin końcowy (etap drugi).18test

umiejętności

Test umiejętności polega na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć na podstawie jednego z wylosowanych nw. tematów:

1. Teoretyczne zagadnienia strzeleckie.

2. Budowa i działanie broni palnej krótkiej.

3. Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi i użycia innych rodzajów broni palnej z policjantami poszczególnych służb, podlegającymi obowiązkowi przeszkolenia.

4. Nadzorowany indywidualny trening doskonalący umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.

5. Programowe szkolenie doskonalące umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.

6. Okresowy sprawdzian umiejętności policjantów w strzelaniu z broni palnej krótkiej.

7. Programowe szkolenie doskonalące umiejętności strzeleckie policjantów użytkujących inne rodzaje broni palnej.

8. Okresowy sprawdzian umiejętności strzeleckich policjantów użytkujących inne rodzaje broni palnej.

9. Zawody strzeleckie.