Dz.Urz.KGP.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 223
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.
§  3.  Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 131 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych (Dz. Urz. KGP poz. 16 oraz z 2017 r. poz. 79).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA DZIELNICOWYCH

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie policjanta do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią służbę na stanowisku dzielnicowego oraz posiadają poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne".

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 22 dni szkoleniowe. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu, składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godzinach lekcyjnych)
Rozpoczęcie, zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu1
Zajęcia programowe170
Egzamin końcowy2
Zakończenie kursu1
Ogółem174

(22 dni szkoleniowe)

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie, tj. 40 godz. tygodniowo.

Dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń, regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki metodycznej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie powinna przekraczać 20 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zaleca się, żeby zajęcia w danej grupie szkoleniowej, w obrębie bloku lub zagadnienia, prowadził, w miarę możliwości ten sam nauczyciel policyjny. W przypadku braku określenia liczby prowadzących zajęcia, przyjmuje się zasadę, iż do realizacji wyodrębnionych zagadnień wyznacza się jednego nauczyciela policyjnego. Natomiast w przypadku zajęć praktycznych liczba nauczycieli policyjnych, wraz z określeniem ich roli, wynika ze sposobu realizacji zajęć w podgrupach oraz przyjętych założeń do stosowanej metody (techniki).

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

BlokCzas realizacji w godzinach lekcyjnychSystem oceniania
NR I

Organizacja, metody i formy pełnienia służby przez dzielnicowego

6Nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącemu ocenianiu według obowiązującej skali ocen: 6-1;

Sporządzone przez słuchaczy dokumenty, podlegają bieżącemu ocenianiu według dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym - zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).

Każda negatywna ocena uzyskana w trakcie bloku tematycznego musi być poprawiona na ocenę pozytywną.

Zaliczenie bloku następuje na podstawie średniej ocen bieżących (minimum dwie oceny) uzyskanych w toku realizacji poszczególnych tematów.

Do średniej nie wlicza się ocen uogólnionych.

NR II

Zagadnienia prawne

43
NR III

Profilaktyka społeczna

26
NR IV

Interwencje policyjne

63
NR V

Postępowania w sprawach o wykroczenia

8
NR VI

Postępowanie

przygotowawcze

18
NR VII

Praca operacyjna

6
Razem:170

9. Forma zakończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem końcowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z każdego bloku tematycznego.

Egzamin przeprowadza się według poniższych zasad:

1. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez kierownika jednostki szkoleniowej, której powierzono kurs do realizacji.

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostki szkoleniowej, w której realizowany jest kurs.

3. Egzamin końcowy prowadzony jest formie testu wiedzy.

4. Test wiedzy opracowuje jednostka szkoleniowa realizująca kurs.

5. Test wiedzy składa się z 40 zadań testowych, ocenianych w skali od 0 do 1 punktu za każdą odpowiedź, i trwa 40 minut.

6. Każde z zadań testowych powinno zawierać 4 odpowiedzi, wśród których są odpowiedzi fałszywe i jedna prawdziwa. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt.

7. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie, co najmniej 28 punktów. Stanowi to 70 % wszystkich punktów możliwych do uzyskania.

Kryteria oceny testu wiedzy:

ocena 1niedostatecznaod 0 do 27 poprawnych odpowiedzi
ocena 2dopuszczającaod 28 do 30 poprawnych odpowiedzi
ocena 3poprawnaod 31 do 33 poprawnych odpowiedzi
ocena 4dobraod 34 do 36 poprawnych odpowiedzi
ocena 5bardzo dobraod 37 do 38 poprawnych odpowiedzi
ocena 6wyróżniającaod 39 do 40 poprawnych odpowiedzi

8. Z przeprowadzonego egzaminu końcowego komisja egzaminacyjna sporządza protokół.

Absolwent kursu otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego", z wpisanym ogólnym wynikiem nauki (średnia wszystkich ocen okresowych) oraz oceną z egzaminu końcowego.

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK NR I: ORGANIZACJA, METODY I FORMY PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZEZ DZIELNICOWEGO

TEMAT NR 1: Organizacja służby dzielnicowego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić prawne i funkcjonalne podstawy służby dzielnicowego,

- omówić organizację służby na stanowisku dzielnicowego.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Organizacja służby na stanowisku dzielnicowego2wykład,

dyskusja

Omów cele funkcjonowania oraz wskaż uregulowania prawne służby dzielnicowego i wymagania kwalifikacyjne stawiane policjantowi na tym stanowisku. Przedstaw zasady wyznaczania, przydziału i obsługi rejonu służbowego, formy pełnienia służby przez dzielnicowego uwzględniając istotę obchodu oraz zaznaczenie właściwego planowania czasu służby obchodowej.

TEMAT NR 2: Zakres zadań dzielnicowego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować rodzaje oraz zakres rozpoznania rejonu służbowego,

- przedstawić cele oraz zasadę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Rozpoznanie rejonu służbowego2wykład,

dyskusja

Scharakteryzuj rodzaje rozpoznania rejonu prowadzonego przez dzielnicowego oraz zakres wymaganych wiadomości o przydzielonym rejonie służbowym. W takcie dyskusji wypracuj z grupą kategorie osób, które są w szczególnym zainteresowaniu dzielnicowego. W dalszej kolejności, w ramach dyskusji określ zadania, jakie należy podjąć wobec osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, osób mających wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego, osób narażonych na działalność przestępczą i ofiar przestępstw. Wskaż zasady obiegu informacji o osobach i zjawiskach objętych rozpoznaniem. W ramach dyskusji zaprezentuj zakres rozpoznania terenowego oraz źródła i sposoby uzyskiwania bieżących informacji o infrastrukturze rejonu. Przedstaw informacje, jakie powinny być gromadzone w teczce rejonu.
2.Zadania dzielnicowego wynikające z funkcjonowania KMZB1wykład,

dyskusja

Przedstaw cele oraz zasadę funkcjonowania KMZB oraz jej rolę jako:

- platformy wymiany informacji między społeczeństwem a Policją pozwalających na ocenę i optymalizację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

- narzędzia aktywizującego społeczności lokalne (społeczeństwo obywatelskie).

Omów zakres informacji o zagrożeniach uzyskiwanych z KMZB. Omów funkcjonalności KMZB, kategorie dostępnych zagrożeń w części interaktywnej oraz proces nanoszenia zagrożeń na mapę. Zaakcentuj konieczność rzetelnej weryfikacji wskazanych zagrożeń pod kątem ich faktycznego występowania - zjawisko niepotwierdzone nie musi okazać się nieprawdziwe (konieczność właściwego nadzoru nad działaniami w celu weryfikacji zagrożenia).

Omów sposób zapisu w karcie weryfikacji zagrożenia (rzeczowość zapisu tak, aby wskazywał datę, czas, osobę oraz podjęte działania w ramach weryfikacji/likwidacji zagrożenia).

Omów sposób dokumentowania czynności w procesie weryfikacji informacji o zagrożeniu (notatnik służbowy, protokół odprawy do służby, wpis w karcie weryfikacji zagrożenia).

3.Rola i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych1wykład,

dyskusja

Omów rolę i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych, w tym spowodowanych zagrożeniem terrorystycznym. Przedstaw rolę i zadania Policji w sytuacjach katastrof naturalnych, awarii technicznych, aktów terrorystycznych i innych zagrożeń nadzwyczajnych. Zaakcentuj potrzebę niesienia pomocy obywatelom oraz właściwego informowania społeczności lokalnej.

Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego

BLOK NR II: ZAGADNIENIA PRAWNE

TEMAT NR 1: Wybrane elementy prawa karnego i prawa wykroczeń

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- dokonać kwalifikacji prawnej wybranych przestępstw i wykroczeń,

- wskazać zadania dzielnicowego wynikające z wybranych ustaw szczególnych.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Przestępstwa kryminalne8dyskusja,

analiza

przypadku,

ćwiczenia

W trakcie dyskusji przypomnij ustawowe znamiona oraz formy stadialne i zjawiskowe. Przedstaw w oparciu o przygotowane założenia i na podstawie zdarzeń wskazanych przez słuchaczy, zleć im zakwalifikowanie i określanie trybu ścigania wybranych przestępstw. Oceń pracę słuchaczy.
2.Wybrane wykroczenia8analiza

przypadku,

ćwiczenia

W oparciu o przygotowane założenia i na podstawie zdarzeń wskazanych przez słuchaczy, zleć im zakwalifikowanie i określanie trybu ścigania wybranych wykroczeń; uwzględnij przepisy prawa miejscowego. Oceń pracę słuchaczy.
3.Wybrane przepisy z ustaw szczególnych7dyskusja,

analiza

przypadku,

ćwiczenia

Wskaż przepisy karne wybranych ustaw szczególnych oraz w oparciu o przygotowane założenia omów zadania dzielnicowego wynikające z:

- ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

- ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oceń pracę słuchaczy.

TEMAT NR 2: Postępowanie w sprawach nieletnich i małoletnich pozbawionych opieki

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić zadania dzielnicowego wobec sprawców czynów karalnych i nieletnich zagrożonych demoralizacją,

- sporządzić protokół zatrzymania nieletniego,

- omówić czynności podejmowane w przypadku ujawnienia małoletniego pozbawionego opieki.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Zadania dzielnicowego wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych3dyskusja,

ćwiczenia

Przypomnij pojęcia "nieletni", "demoralizacja", "czyn karalny" oraz uregulowania dot. współpracy Policji z sądem i prokuraturą w zakresie ujawniania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Określ zadania dzielnicowego w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działania na rzecz małoletnich. Poleć słuchaczom sporządzenie na podstawie założeń, dokumentacji ze zrealizowanych czynności w postaci protokołu zatrzymania nieletniego oraz notatki dotyczącej ujawnienia faktu demoralizacji.
2.Omawianie sporządzonej dokumentacji1dyskusjaOmów i oceń sporządzoną dokumentację wskazując na ewentualne błędy.
3.Zadania dzielnicowego wobec małoletnich pozbawionych opieki2wykład,

dyskusja

Przedstaw pojęcie "małoletniego" oraz omów podstawowe czynności w przypadku ujawnienia małoletniego pozbawionego opieki.

TEMAT NR 3: Karno-prawne aspekty narkomanii i alkoholizmu

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- opisać podstawowe środki odurzające i substancje psychotropowe oraz symptomy ich zażycia,

- rozpoznać podstawowe symptomy uzależnienia od alkoholu.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Podstawowe pojęcia związane z narkomanią i przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii2dyskusja,

pokaz

W nawiązaniu do doświadczenia życiowego i zawodowego słuchaczy omów problematykę narkomanii w Polsce, podkreślając jej kryminogenny charakter. Omów rodzaje narkotyków oraz wskaż na charakterystyczne symptomy mogące świadczyć o zażyciu narkotyku (stany fizyczne i psychiczne). W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii omów podstawowe pojęcia związane z narkomanią i przepisy karne ustawy.
2.Podstawowe pojęcia związane z alkoholizmem i przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1dyskusja,

pokaz

W nawiązaniu do doświadczenia życiowego i zawodowego słuchaczy omów problematykę alkoholizmu w Polsce, podkreślając jego kryminogenny charakter. Omów charakterystyczne symptomy mogące świadczyć o uzależnieniu od alkoholu (stany fizyczne i psychiczne). W oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi omów podstawowe pojęcia i przepisy karne ustawy.

TEMAT NR 4: Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i rodzinnego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić sposób postępowania w przypadku wystąpienia sporów sąsiedzkich,

- scharakteryzować odpowiedzialność za określone czyny niedozwolone,

- wskazać sposób postępowania dzielnicowego w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej,

- omówić istotę obowiązku alimentacyjnego i krąg zobowiązanych do alimentacji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Spory sąsiedzkie4wykład,

ćwiczenia

Omów treść i wykonywanie prawa własności oraz ochronę własności. Wskaż różnicę między własnością a posiadaniem. W oparciu o przygotowane założenia i na podstawie przypadków wskazanych przez słuchaczy wypracuj sposób postępowania w sytuacji wystąpienia sporów sąsiedzkich. Oceń pracę słuchaczy.
2.Czyny niedozwolone3wykład,

ćwiczenia

Scharakteryzuj wybrane czyny niedozwolone (odpowiedzialność małoletnich, odpowiedzialność za zwierzęta, odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie, spadnięcie przedmiotu). W oparciu o przygotowane założenia i na podstawie zgłaszanych potrzeb słuchaczy wypracuj z grupą sposób postępowania w określonych sytuacjach. Oceń pracę słuchaczy.
3.Wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz obowiązek alimentacyjny4wykład,

dyskusja

Przedstaw istotę władzy rodzicielskiej. Wskaż przesłanki pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej. Posługując się określonymi przykładami w trakcie dyskusji wskaż na prawidłowy sposób postępowania dzielnicowego w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Omów istotę obowiązku alimentacyjnego.

Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR III: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

TEMAT NR 1: Kompetencje społeczne dzielnicowego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- kreować swój wizerunek i określać granice otwartości w kontakcie,

- określić wpływ nastawień i stereotypów w myśleniu na kontakty interpersonalne,

- określić wpływ emocji i pierwszego wrażenia na zachowanie w kontakcie osobistym,

- wskazać swój styl komunikowania się,

- przygotować wystąpienie publiczne,

- dostosować rozmowę do wieku i rozwoju dziecka.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Diagnoza kompetencji społecznych5wykład, dyskusja, praca w grupach, ćwiczeniaNa bazie ćwiczeń przeprowadzonych w ramach realizacji zagadnienia nr 1, określ zasoby i braki w zakresie kompetencji społecznych.

Omów i przećwicz elementy budujące kontakt:

- kreowanie wizerunku dzielnicowego (zakres otwartości na innych, określenie granic własnych kompetencji zawodowych i dostępności czasowej, miejscowej),

- wzbudzanie zaufania w kontakcie, radzenie sobie z oporem,

- nastawienie, samospełniająca się przepowiednia, stereotypy w myśleniu, efekt "pierwszego wrażenia", określenie wpływu związku między uczuciami, myślami a działaniami,

- wskazanie na style komunikacyjne (agresja, asertywność, uległość).

Na bazie doświadczenia zawodowego słuchaczy omówić rolę informacji zwrotnej w przepływie informacji w instytucji:

- dookreślenie kompetencji,

- szerszy kontekst diagnozy problemu zgłaszanego dzielnicowemu,

- uzyskiwanie informacji na temat miejsc, osób, zagrożeń przekazywanych dzielnicowemu przez policjantów innych pionów służbowych,

- zwiększenie skuteczności pomocy osobom zgłaszającym się do dzielnicowego.

3.Komunikacja interpersonalna6warsztaty,

ćwiczenia

W ramach samokształcenia słuchacze przygotują wystąpienie publiczne, np. dla przedstawicieli rady gminy, dzielnicy, osiedla, uczniów, tematycznie związane z realizowanymi programami profilaktycznymi. W trakcie warsztatów zwróć uwagę na zagadnienia związane z zasadami poprawnej wypowiedzi, elementami komunikacji niewerbalnej i technikami udzielania odpowiedzi (socjotechniki). Omów zasady współpracy z mediami i wystąpienia publicznego.

Wystąpienia słuchaczy w miarę możliwości utrwal przy pomocy kamery.

W miarę możliwości realizuj ćwiczenia poprzez organizowanie spotkań ze społeczeństwem (np. placówki oświatowe, dom seniora).

Oceń pracę słuchaczy.

W miarę możliwości zajęcia powinny być realizowane w jednym bloku godzinowym.

4.Techniki aktywnego słuchania2wykład,

ćwiczenia

Omów techniki aktywnego słuchania. Wskaż możliwość zastosowania technik aktywnego słuchania w zależności od typu osobowości. Przećwicz zastosowanie wybranych technik aktywnego słuchania.

Oceń pracę słuchaczy.

5.Kontakt z małoletnim (aspekt psychologiczny w rozmowie z dzieckiem)2dyskusja,

ćwiczenia

Ćwiczenie umiejętności dostosowania metod i form prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych z uwzględnieniem wieku dziecka.

TEMAT NR 2: Rola dzielnicowego w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić sposób nawiązania i prowadzenia współpracy z przedstawicielami lokalnej społeczności,

- omówić zadania realizowane przez dzielnicowego w zakresie profilaktyki społecznej,

- wskazać zakres współpracy z wybranymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem uzależnień,

- wskazać zadania dzielnicowego wynikające z programów profilaktycznych,

- stworzyć plan działania priorytetowego.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Współpraca z przedstawicielami lokalnej społeczności1dyskusjaWypracuj ze słuchaczami zakres i formy współdziałania Policji z podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaakcentuj znaczenie i korzyści wynikające z prowadzonej współpracy. Omów elementy strategii Community Policing i określ rolę dzielnicowego, jako jej realizatora na poziomie lokalnym.
2.Programy profilaktyczne realizowane przez jednostki organizacyjne Policji oraz zadania dzielnicowego z zakresu profilaktyki społecznej4dyskusja,

ćwiczenia

Określ zadania dzielnicowego w zakresie realizowanych programów profilaktycznych. Omów Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Wskaż zadania z zakresu profilaktyki społecznej akcentując rolę dzielnicowego w inspirowaniu i organizowaniu działań oraz przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym. Na podstawie doświadczenia słuchacze wskażą rolę dzielnicowego i zakres współpracy z wybranymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagrożeniami dla porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom.

3.Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego6ćwiczenia

dyskusja

Na podstawie założeń słuchacze opracują plan działania priorytetowego rejonu służbowego. Scharakteryzują zdiagnozowane zagrożenie, wskażą zakładany do osiągnięcia cel, proponowane etapy działań, określą podmioty współpracujące podczas realizacji działania priorytetowego oraz sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. Podczas realizacji zajęć wskaż wagę wykorzystania KMZB, analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz oczekiwań społecznych itp. Oceń pracę słuchaczy.

Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR IV: INTERWENCJE POLICYJNE

TEMAT NR 1: Realizowanie zadań dzielnicowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zjawisko przemocy w rodzinie,

- omówić zadania wynikające z procedury "Niebieskie Karty",

- wykonać czynności związane ze wszczęciem procedury "Niebieskie Karty",

- wskazać zadania wynikające z "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Charakterystyka przemocy w rodzinie6praca w grupachNa podstawie doświadczenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie słuchacze scharakteryzują zjawisko przemocy w rodzinie i przedstawią rolę i formy działania dzielnicowego w procedurze niesienia pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie. Omawiając zagadnienie nawiąż do uregulowań prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaakcentuj rolę dzielnicowego w pracy interdyscyplinarnej w ramach grupy roboczej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zwróć uwagę na sytuacje gdzie osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy w rodzinie bądź osobą doznająca przemocy w rodzinie jest policjant.
2.Zadania wynikające z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"1wykład,

dyskusja

Scharakteryzuj rolę dzielnicowego w długofalowych działaniach profilaktycznych, z uwzględnieniem zadań wynikających z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

TEMAT NR 2: Przeprowadzanie interwencji przez dzielnicowego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- właściwie korzystać z uprawnień dotyczących wybranych czynności wykonywanych przez dzielnicowego,

- posłużyć się wybranym systemem informatycznym dla sprawdzenia osoby, pojazdu, dokumentu, rzeczy,

- interpretować przesłanki warunkujące użycia oraz wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

- interpretować podstawowe pojęcia związane z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

- wymienić zasady, warunki i przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

- przestrzegać zakazów użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

- stosować zasady postępowania z przydzieloną bronią palną,

- radzić sobie z sytuacjami stresowymi,

- wykorzystać informacje z wybranych policyjnych systemów informatycznych.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Podstawowe uprawnienia, użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej6wykład,

dyskusja

W trakcie doskonalenia omów postępowanie przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów wykorzystywane w codziennej służbie (legitymowanie, kontrola osobista, zatrzymanie i doprowadzenie), podkreśl znaczenie ich rzetelnego wykonywania. Wyjaśnij podstawowe pojęcia w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
2.Sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi4wykład,

ćwiczenia

Zapoznaj słuchaczy z wybranymi sposobami radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. W ramach ćwiczeń zastosuj wybrane metody radzenia sobie policjantów z sytuacjami stresowymi. Zajęcia prowadzone są przez psychologa.
3.Wykorzystanie informacji z wybranych policyjnych systemów informatycznych z zastosowaniem stanowisk dostępowych2ćwiczeniaOmów wykorzystanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Wspomagania Dowodzenia w służbie dzielnicowego. Omów aplikację SWD przeznaczoną dla terminali mobilnych. Zaprezentuj zasady wykorzystania systemu KSIP (poruszanie się po formularzu, korzystanie z list, metaznaków, zmiana kontekstu sprawdzenia). Wskaż na stosowanie "transliteracji".

Wskaż na różnice we wprowadzaniu warunków zapytania oraz interpretacji wyników sprawdzeń w KSIP i SWD. Wskaż możliwość powiązania legitymowań KSIP z wykorzystaniem Punktu Sprawdzeń w SWD.

W oparciu o przygotowane założenia przeprowadź ćwiczenia ze słuchaczami z wykorzystaniem ww. systemów obejmujące sprawdzenie osób, pojazdów, dokumentów oraz rzeczy. Oceń pracę słuchaczy.

4.System Informacyjny Schengen - SIS II2wykład,

ćwiczenia

Omów funkcjonowanie i użytkowanie przez Policję Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji. Procedury postępowania policjanta w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS II. Omów prawidłowe wypełnienie formularzy. W oparciu o przygotowane założenia przeprowadź ćwiczenia ze słuchaczami. Oceń pracę słuchaczy.

TEMAT NR 3: Wybrane elementy technik i taktyk interwencji

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić warunki bezpieczeństwa wymagane podczas zajęć oraz procedurę powypadkową,

- transportować osobę stosując odpowiednie chwyty transportowe,

- zakładać kajdanki oraz dokonać sprawdzenia osoby w różnych sytuacjach,

- obezwładnić osobę,

- zastosować odpowiednie środki przymusu bezpośredniego przed atakiem niebezpiecznym przedmiotem,

- stosować odpowiednią taktykę podczas legitymowania i zatrzymywania osób w różnych miejscach, stawiających bierny i czynny opór oraz dokonujących czynnej napaści na funkcjonariusza,

- przeprowadzić interwencję wobec "szczególnej" grupy osób.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Założenia jednostki szkolnej oraz warunki bezpieczeństwa wymaganego podczas zajęć1pogadankaZapoznaj słuchaczy ze strukturą jednostki szkolnej oraz warunkami bezpieczeństwa wymaganego podczas zajęć. Omów warunki zaliczenia. Poinformuj o zasadach i regulaminie korzystania z obiektów dydaktycznych. Zapoznaj słuchaczy z warunkami uczestnictwa w zajęciach i omów procedurę powypadkową.
2.Doskonalenie chwytów transportowych2pokaz,

ćwiczenia

Doskonal techniki chwytów transportowych.

Doskonalenie rozpocznij od umiejętności stosowania łagodnych form prowadzenia osoby, która nie stawia oporu. Następnie doskonal techniki prowadzenia, chwyty transportowe, sposoby odrywania i podnoszenia z ziemi w różnych sytuacjach, także w tedy, kiedy osoba stawia bierny lub czynny opór. W razie potrzeby sytuacje takie zakończ unieruchomieniem i przygotowaniem do założenia kajdanek.

Oceń pracę słuchaczy.

3.Doskonalenie technik zakładania kajdanek, sprawdzenie osoby w różnych sytuacjach taktycznych2pokaz,

ćwiczenia

Doskonal techniki zakładania kajdanek oraz sprawdzenia osoby. Przypomnij poszczególne etapy zakładania kajdanek:

- utrzymanie bezpiecznej odległości,

- prawidłowe wydawanie poleceń aż do właściwego ustawienia osoby,

- prawidłowe założenie kajdanek, sprawdzenie osoby,

- zabezpieczenie znalezionych przedmiotów,

- transportowanie osoby z założonymi kajdankami,

- prawidłowa asekuracja podczas wszystkich etapów działania.

Oceń pracę słuchaczy.

4.Doskonalenie technik obezwładniania2pokaz,

ćwiczenia

Doskonal techniki obezwładniania za pomocą dźwigni, duszeń i obaleń. Oceń pracę słuchaczy.
5.Doskonalenie umiejętności użycia wybranych środków przymusu bezpośredniego w obronie przed atakiem niebezpiecznym przedmiotem4pokaz,

ćwiczenia

Doskonalenie obrony poprzez:

- dystansowanie,

- stopowanie ataku,

- zejście z linii ataku,

- zbicie ataku,

- blokowanie ataku.

Nauczając obrony przed zagrożeniem atakiem niebezpiecznym przedmiotem uświadom skalę zagrożenia i możliwości użycia posiadanych na wyposażeniu środków przymusu bezpośredniego.

Oceń pracę słuchaczy.

6.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji czynności interwencyjnych w różnych sytuacjach5pokaz,

ćwiczenia

Zademonstruj i omów procedurę postępowania podczas legitymowania i zatrzymywania osób w terenie otwartym, w pomieszczeniach, stawiających opór i stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia. Oceń pracę słuchaczy.
7.Interweniowanie wobec wybranych kategorii osób4dyskusja,

pokaz,

ćwiczenia

Przypomnij zasady taktyki realizacji interwencji. Zaakcentuj sytuacje, w których policjant może odstąpić od podejmowania lub przeprowadzenia interwencji. Podkreśl znaczenie bezpieczeństwa fizycznego i prawnego w czasie interwencji.

Dokonaj przedstawienia wybranych interwencji Policji, dokonaj ich analizy a następnie omówienia i przećwiczenia.

TEMAT NR 4: Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- ocenić miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa własnego i osób poszkodowanych,

- dokonać wstępnej oceny stanu poszkodowanego,

- zastosować odpowiednią pozycję ułożeniową,

- prowadzić działania resuscytacyjne według standardów ERC,

- ocenić i zabezpieczyć poszkodowanego po urazie (opatrywanie różnego rodzaju ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie obrażeń układu kostnego),

- udzielić pomocy poszkodowanemu w sytuacjach nietypowych (urazy termiczne, chemiczne, porażenie prądem, utonięcie),

- udzielić pomocy w nagłych sytuacjach chorobowych (drgawki, bóle w klatce piersiowej),

- wykorzystać automatyczny defibrylator zewnętrzny AED.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy wynikające z przepisów prawa oraz etyki zawodowej.

Nagłe zatrzymanie krążenia - rozpoznawanie.

Algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia w poszczególnych grupach wiekowych i u kobiet w ciąży.

Zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Samodzielne przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w poszczególnych grupach wiekowych.

Postępowanie w zadławieniu z uwzględnieniem odrębnych stanów fizjologicznych (dzieci i kobiety w ciąży).

5ćwiczenia

praktyczne

Przypomnij obowiązki policjanta: moralny, prawny oraz wynikający z etyki zawodowej, w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W dalszej części przypomnij algorytm postępowania na miejscu wypadku w zależności od jego rodzaju. Przypomnij słuchaczom, że postępowanie na miejscu wypadku wymaga przestrzegania ustalonego schematu działań wchodzących w zakres ogólnej oceny zdarzenia: bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, rozpoznanie mechanizmu urazu (rodzaj zdarzenia). Uświadom słuchaczom ważność dbania o własne bezpieczeństwo na miejscu wypadku, zabezpieczania się przed transmisją wirusów HIV, HBV, HCV. Przypomnij, jakie czynności należy wykonać podczas wstępnej oceny poszkodowanego z uwzględnieniem odrębnych stanów fizjologicznych (dzieci i kobiety w ciąży). Przypomnij słuchaczom pozycje ułożeniowe, które należy zastosować u poszkodowanego w zależności od jego stanu, doznanych obrażeń, a także uwzględniając wiek. Następnie poleć, aby każdy ze słuchaczy w ramach ćwiczeń pod Twoim nadzorem wykonał samodzielnie czynności podejmowane wobec poszkodowanego na miejscu zdarzenia w oparciu o nabytą wiedzę oraz umiejętności. Podczas realizacji punktów kluczowych przypomnij zagadnienia dotyczące nagłego stanu zagrożenia życia z powodu zatrzymania podstawowych funkcji życiowych.

Podkreśl znaczenie czynników wpływających na skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Omów szczegółowo zagadnienia dotyczące poruszanego tematu oraz przedstaw algorytm postępowania w sytuacji zadławienia oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem automatycznej defibrylacji zewnętrznej wg obowiązujących standardów. W ramach ćwiczeń praktycznych słuchacze samodzielnie wykonują resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach oraz defibrylację elektryczną. Oceń pracę słuchaczy.

7.

8.

9.

10.

11.

Rany - ich prawidłowe zaopatrzenie.

Krwotok - sposoby i etapy tamowania krwawienia zewnętrznego.

Urazy układu kostnego - objawy i sposoby

unieruchamiania

(zasady POTTA).

Postępowanie po urazach układu kostnego poszczególnych części ciała (głowa, kręgosłup, klatka piersiowa).

2ćwiczenia

praktyczne

Podczas realizacji zagadnień przypomnij algorytmy postępowania w przypadku opatrywania różnego rodzaju ran. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo ratownika. Wykorzystaj do zajęć praktycznych pozoranta, atrapy ran, złamań i innych urazów, rękawiczki, walizki pierwszej pomocy z wyposażeniem, szyny unieruchamiające oraz deskę ortopedyczną. Podczas ćwiczeń słuchacze samodzielnie w oparciu o przygotowane wcześniej założenia, podejmują czynności wobec osób, u których stwierdzają różnego rodzaju rany, krwotok lub obrażenia układu kostnego. Oceń pracę słuchaczy.
Przypadki nietypowe:

- podejrzenia zawału mięśnia sercowego,

- postępowanie w przypadku oparzenia,

- napad drgawkowy, cukrzyca.

2pogadanka,

ćwiczenia

praktyczne

Omów postępowanie z osobą, u której podejrzewasz zawał mięśnia sercowego, rozpoznałeś napad drgawkowy, stwierdziłeś uszkodzenia termiczne, chemiczne, doznała rażenia prądem lub podejrzewamy cukrzycę. Podczas realizacji zagadnień omów szczegółowo zagadnienia dotyczące poruszanego tematu oraz przedstaw algorytmy postępowania. Następnie poleć, aby każdy ze słuchaczy w ramach ćwiczeń wykonał samodzielnie czynności podejmowane wobec poszkodowanego na miejscu zdarzenia. Oceń pracę słuchaczy.

TEMAT NR 5: Doskonalenie umiejętności strzeleckich

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- bezpiecznie użytkować broń palną,

- stosować właściwą taktykę podczas posługiwania się bronią palną,

- stosować zasady mające wpływ na celność strzelania,

- rozpoznać i usunąć zacięcia w broni palnej krótkiej,

- wykonać bezpiecznie strzelania statyczne z broni palnej krótkiej,

- wykonać bezpiecznie strzelania szybkie z broni palnej krótkiej,

- wykonać bezpiecznie strzelania dynamiczne z broni palnej krótkiej,

- wykonać bezpiecznie strzelania sytuacyjne z broni palnej krótkiej.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Strzelanie statyczne o zmieniającym się stopniu trudności - zgodnie z warunkami strzelań określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów, przy użyciu broni palnej krótkiej *Zalecane jest wykonanie 2 strzelań.3pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuje dwóch nauczycieli (instruktorów strzelania).

Zrealizuj strzelania statyczne zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz warunkami określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów przy użyciu broni palnej krótkiej. Oceń pracę słuchaczy.

2.Strzelania szybkie o zmieniającym się stopniu trudności - zgodnie z warunkami strzelań określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów, przy użyciu broni palnej krótkiej *Zalecane jest wykonanie 2 strzelań.4pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuje dwóch nauczycieli (instruktorów strzelania).

Zrealizuj strzelania szybkie zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz warunkami określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów przy użyciu broni palnej krótkiej. Oceń pracę słuchaczy.

3.Strzelania dynamiczne o zmieniającym się stopniu trudności - zgodnie z warunkami strzelań określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów, przy użyciu broni palnej krótkiej

*Zalecane jest wykonanie 1 strzelania.

2pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuje w dwóch nauczycieli (instruktorów strzelania).

Zrealizuj strzelania dynamiczne zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz warunkami określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów przy użyciu broni palnej krótkiej.

Oceń pracę słuchaczy.

4.Strzelania sytuacyjne o zmieniającym się stopniu trudności - zgodnie z warunkami strzelań określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów, przy użyciu broni palnej krótkiej *Zalecane jest wykonanie 2 strzelań.4pokaz,

ćwiczenia

Zajęcia realizuje dwóch nauczycieli (instruktorów strzelania).

Zrealizuj strzelania sytuacyjne zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz warunkami określonymi w przepisach prawnych dotyczących szkolenia strzeleckiego policjantów przy użyciu broni palnej krótkiej. Oceń pracę słuchaczy.

Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR V: POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

TEMAT NR 1: Czynności wyjaśniające

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać warunki dopuszczalności postępowania o wykroczenie,

- wskazać sposoby dokumentowania czynności wyjaśniających,

- wskazać sposoby zakończenia czynności wyjaśniających.

Lp.ZagadnieniaCzas

realizacji w godz.

lekcyjnych

MetodaWskazówki do realizacji
1.

2.

3.

Dopuszczalność postępowania o wykroczenie.

Zasady dokumentowania czynności wyjaśniających.

Sposoby zakończenia czynności wyjaśniających.

4dyskusja,

analiza

przypadku

Poszczególne zagadnienia ilustruj przykładami. Omów przesłanki dopuszczalności postępowania w sprawach o wykroczenia. Następnie przedstaw zasady dokumentowania oraz sposoby zakończenia czynności wyjaśniających.

Oceń pracę słuchaczy.

TEMAT NR 2: Postępowania szczególne

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać przypadki zastosowania trybu przyspieszonego,

- określić zadania policjanta w stosunku do zatrzymanego sprawcy wykroczenia w postępowaniu przyspieszonym,

- wskazać przesłanki dodatnie i ujemne postępowania mandatowego,

- określić rodzaj oraz wysokość nakładanego mandatu karnego,

- dokonać rozróżnienia pomiędzy zbiegiem przepisów ustawy, a zbiegiem wykroczeń,

- sporządzić druk mandatu karnego i zapis w notatniku służbowym.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Postępowanie przyspieszone1dyskusjaWskaż przesłanki stosowania postępowania przyspieszonego. Podkreśl rolę Policji w zastosowaniu postępowania przyspieszonego w sprawach o wykroczenia, zwróć uwagę na prawa i obowiązki osoby zatrzymanej w związku z zastosowaniem trybu przyspieszonego.
2.Postępowanie mandatowe3dyskusjaPrzypomnij przesłanki ujemne i dodatnie postępowania mandatowego, rodzaje mandatów oraz ich prawomocność, terminy, wysokość grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym (wskaż różnicę pomiędzy zbiegiem przepisów ustawy, a zbiegiem wykroczeń), na podstawie założenia słuchacze sporządzają druk mandatu karnego oraz zapis w notatniku służbowym.

Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR VI: POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

TEMAT NR 1: Czynności związane z przyjęciem informacji o przestępstwie

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać zakres czynności w postępowaniu sprawdzającym,

- wskazać zakres czynności w postepowaniu w niezbędnym zakresie,

- sporządzić protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka, przyjęcia wniosku o ściganie,

- sporządzić protokół przesłuchania świadka,

- sporządzić protokół oględzin miejsca zdarzenia.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Postępowanie sprawdzające1pogadankaWskaż istotę postępowania sprawdzającego realizowanego na podstawie art. 307 kpk oraz omów zakres, dokumentowanie i sposób zakończenia postępowania sprawdzającego.
2.Czynności w niezbędnym zakresie2wykład,

dyskusja

Omów przesłanki podjęcia czynności w niezbędnym zakresie, szczegółowo wskazane w art. 308 kpk., Przypomnij podstawy prawne, przyczyny, cel, zakres, czas i sposób przeprowadzania i dokumentowania postępowania w niezbędnym zakresie. Zinterpretuj pojęcie wypadku niecierpiącego zwłoki.
3.Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie6wykład,

dyskusja,

ćwiczenia,

symulacja

Omów źródła informacji o przestępstwie, społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, sposoby dokumentowania informacji, postepowanie w przypadku zawiadomienia przez osobę małoletnią, nietrzeźwą, pokrzywdzoną przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, niepełnosprawną, cudzoziemca oraz instytucje. Wskaż skutki złożenia wniosku o ściganie i omów tryby ścigania przestępstw. Zaakcentuj konieczność rejestracji rzeczy utraconych w policyjnym systemie informatycznym w wymagany czasie. Na podstawie założeń poleć słuchaczom sporządzenie protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, zaakcentuj obowiązek pouczenia o przysługujących prawach i obowiązkach. Oceń pracę słuchaczy.
4.Przesłuchanie osoby w charakterze świadka2dyskusja,

ćwiczenia,

Wskaż, w jaki sposób należy dokumentować złożone zeznania. Omów dokumentacje z przesłuchania, wskaż dokumenty podstawowe i pomocnicze, uwzględniając przy dokumentowaniu środki audiowizualne i urządzenia techniczne, umożliwiające przeprowadzenie czynności na odległość. Na podstawie opracowanych założeń do ćwiczeń poleć sporządzenie protokołu przesłuchania świadka.

Oceń pracę słuchaczy.

5.Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia6wykład,

dyskusja,

ćwiczenia

Korzystając z doświadczenia zawodowego słuchaczy wskaż czynności które należy wykonać podczas zabezpieczenia miejsca zdarzenia do chwili oględzin, omów sposób zabezpieczenia miejsca zdarzenia do chwili oględzin. Omów podstawy prawne, cele, zasady przeprowadzania oraz sposoby dokumentowania oględzin. Podkreśl role i znaczenie dowodów w postępowaniu karnym. Podziel słuchaczy na grupy i na podstawie założeń zleć dokonanie oględzin miejsca zdarzenia i poleć sprzędzenie protokołu oględzin miejsca zdarzenia. Oceń pracę słuchaczy.
7.Omówienie sporządzonej dokumentacji1dyskusjaOmów sporządzoną dokumentację wskazując ewentualne błędy. Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.

BLOK NR VII: PRACA OPERACYJNA

TEMAT NR 1: Praca operacyjna w służbie dzielnicowego

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić zakres pracy operacyjnej na stanowisku dzielnicowego,

- właściwie przyjąć informacje od osoby informującej,

- sporządzić meldunek informacyjny.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Wybrane elementy pracy operacyjnej realizowanej przez dzielnicowego2wykład,

dyskusja

Przypomnij istotę, cele, podstawy prawne, zasady, formy i metody pracy operacyjnej. Omów zakres pracy operacyjnej stosowanej w służbie dzielnicowego. Przypomnij istotę i zasady sporządzania meldunku informacyjnego. Zwróć uwagę na gromadzenie i przetwarzanie informacji w Systemie Informacji Operacyjnych "SIO".
2.Przyjęcie informacji od osoby informującej3symulacja,

ćwiczenia

Przeprowadź symulację przyjęcia informacji od osoby informującej i na tej podstawie zleć słuchaczom sporządzenie meldunku informacyjnego.
3.Omówienie sporządzonej dokumentacji1dyskusjaOmów i oceń sporządzone dokumenty wskazując na ewentualne błędy. Dokonaj zaliczenia bloku tematycznego.