Program kursu specjalizacyjnego dla organizatorów doskonalenia zawodowego. - OpenLEX

Program kursu specjalizacyjnego dla organizatorów doskonalenia zawodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.11.52

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2004 r.

DECYZJA Nr 199
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 czerwca 2004 r.
w sprawie programu kursu specjalizacyjnego dla organizatorów doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 oraz Nr 210, poz. 2036) postanawiam, co następuje:
§  1.
Wprowadzam "Program kursu specjalizacyjnego dla organizatorów doskonalenia zawodowego", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację Programu, o którym mowa w § 1, powierzam:
1)
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla słuchaczy z komend wojewódzkich Policji województw: małopolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz Komendy Stołecznej Policji;
2)
Szkole Policji w Katowicach dla słuchaczy z komend wojewódzkich Policji województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego.
§  3.
Traci moc decyzja nr 247 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia "Programu szkolenia dla organizatorów doskonalenia zawodowego" (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz 108).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji.