Program kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2009.12.60

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 2009 r.

DECYZJA Nr 358
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się "Program kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.