Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2012.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2014 r.

DECYZJA Nr 270
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 września 2012 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209, poz. 1381) postanawia się, co następuje:
§  1. Określa się program kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3. Traci moc decyzja nr 868 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów do wyszukiwania zwłok ludzkich (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 181).
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 1

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH DO WYSZUKIWANIA ZAPACHU ZWŁOK LUDZKICH

1 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 400 z dnia 8 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.126) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2014 r.