Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.21.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2010 r.

DECYZJA Nr 797
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadza się "Program kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 1 Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

ZAŁĄCZNIK  2

1 § 2 zmieniony przez § 1 decyzji nr 221 z dnia 13 sierpnia 2010 r. (Dz.Urz.KGP.10.9.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 sierpnia 2010 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 766 z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.KGP.08.19.118) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 grudnia 2008 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.