Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.20.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2007 r.

DECYZJA Nr 785
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla kierowników komórek organizacyjnych ruchu drogowego Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji w zakresie Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005-2007-2013 "GAMBIT - 2005"

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadza się Program kursu specjalistycznego dla kierowników komórek organizacyjnych ruchu drogowego Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji w zakresie Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005-2007-2013 "GAMBIT - 2005", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.