Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1990.30.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 grudnia 1990 r.
w sprawie programu badań statystycznych na rok 1991

(znak: PB-1-020-1)

Na podstawie art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) w związku z uchwałą nr 207/90 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie programu badań statystycznych na lata 1991-1995 i po uzyskaniu stanowiska Rady do Spraw Systemów Informacji Społeczno-Gospodarczej zarządza się, co następuje:

§  1. Ustala się program badań statystycznych na rok 1991, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH NA 1991 ROK

Wstęp

Zgodnie z ustawą o statystyce państwowej (art. 8, ust 1, pkt 2), Główny Urząd Statystyczny organizuje i prowadzi badania statystyczne, a w szczególności ustala roczne programy badań statystycznych organów statystyki państwowej. Podstawę do sporządzania takich programów stanowią wieloletnie programy badań statystycznych. W br. zaistniała konieczność opracowania dwóch programów badań - wieloletniego i rocznego na 1991 r. Przygotowanie tych programów było poprzedzone szeroką konsultacją, badaniem zapotrzebowania na wyniki badań, przeglądem źródeł i sposobów pozyskiwania danych statystycznych. Miało to na celu kontynuowanie zmian w systemie statystyki państwowej, zmierzających do dostosowania treści badań statystycznych do nowych, zmieniających się potrzeb zarówno ze strony społeczeństwa, jak i władz, organizacji społecznych i gospodarczych.

Program badań statystycznych na 1991 r. jest konkretyzacją wieloletniego programu badań i obejmuje badania statystyki centralnej pogrupowane zgodnie z układem programu badań na lata 1991-1995, w sposób następujący:

1. Ludność. Warunki życia

2. Społeczeństwo i państwo

3. Rachunki gospodarki narodowej

4. Finanse gospodarki narodowej

5. Działalność gospodarcza

6. Warunki działalności gospodarczej

W 1991 roku GUS będzie prowadził 197 różnego rodzaju badań. Niektóre z nich są kontynuacją badań dotychczas prowadzonych, niektóre są badaniami nowymi. Spośród nich na podkreślenie zasługują badania związane z budową systemu rachunków narodowych według metodologii SNA oraz lepszym rozpoznaniem warunków życia i pracy społeczeństwa.

System rachunków narodowych musi być zgodny z zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej, rynku kapitałowego, finansów, a także powinien zapewniać zgodność ze standardami międzynarodowymi, przyjmowanymi do oceny efektów gospodarowania.

Pogłębione badania warunków życia i pracy społeczeństwa pozwolą na bardziej niż dotychczas prawidłową, kompleksową ocenę zmian zachodzących w tym zakresie. Nacisk na bardziej precyzyjne rozpoznanie położenia grup słabszych ekonomicznie jest zgodny z zaleceniami Banku Światowego, który uzależnia udzielanie niektórych rodzajów kredytów od zebrania takich informacji.

Mając na uwadze doświadczenia krajów o gospodarce rynkowej, a także potrzeby wynikające ze współpracy z EWG i innymi organizacjami, program zakłada poszerzenie zakresu informacji statystycznej, szczególnie o sektorze prywatnym. Przewiduje się, że z uwagi na dużą liczbę małych jednostek sektor ten będzie objęty badaniami reprezentacyjnymi. Mimo to wzrosną obowiązki statystyczne podmiotów tego sektora.

Ważnym, nowym akcentem są badania koniunktury i czynników ją kształtujących. Wymagać to będzie poszerzenia danych o sytuacji finansowej przedsiębiorstw, działalności banków, sytuacji na rynku kapitałowym i budżetu państwa.

Nowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego wymagają zorganizowania, praktycznie na nowo, badań statystycznych w tej dziedzinie.

W ścisłym związku z badaniami warunków życia ludności i z badaniami działalności gospodarczej pozostaje tematyka obserwacji zjawisk cenowych. Od 1991 r. przewiduje się obliczanie wskaźników cen poszczególnych reprezentantów w każdym rejonie notowań, a także tzw. wskaźnika cen konsumpcyjnych (Consumer Price Index) - na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych.

Stale rosnąca waga zagadnień związanych z ochroną środowiska znalazła także właściwe miejsce w badaniach statystycznych, z których 10 dotyczy tej problematyki. Dostosowanie zaś metod pomiarów i sposobów zbierania danych oraz norm i wskaźników do standardów europejskich pozwoli na dokonywanie prawidłowych porównań.

Poszerzeniu ulegnie ważna grupa badań różnych aspektów organizowania się społeczeństwa, a także form, efektów i kosztów działania instytucji państwa.

Nowym elementem programu są badania dotyczące religijności w życiu społecznym oraz działalności kościołów i związków wyznaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego.

Do badań GUS przejęto szereg badań ze statystyki resortowej. Dotyczy to m.in. takich zagadnień, jak:

- dochody, koszty i wyniki instytucji finansowych, ubezpieczeniowych oraz szkół wyższych,

- parki narodowe oraz obszary i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych,

- ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacja gruntów,

- przewozy ładunków i wpływy frachtowe w żegludze morskiej,

- ruch statków i pasażerów w portach morskich,

- przeładunki w morskich portach handlowych,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

- nauczanie języka ojczystego w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży narodowości niepolskiej,

- placówki wychowania pozaszkolnego,

- domy wczasów dziecięcych,

- zajęcia pozalekcyjne, dożywianie uczniów, świetlice, półinternaty i dojazdy do szkół,

- poradnie wychowawczo-zawodowe,

- wypoczynek dzieci i młodzieży.

Począwszy od 1991 r. przejęte zostaną do GUS badania z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, dotyczące: personelu medycznego, bazy służby zdrowia, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitali ogólnych, pomocy doraźnej, żłobków i domów małych dzieci, sieci aptek i punktów aptecznych oraz zatrudnienia pracowników farmaceutycznych.

Do badań centralnych została włączona cała problematyka badań statystycznych Ministerstwa Przemysłu oraz Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

W 1991 r. zostanie wprowadzona do polskiej statystyki Europejska Klasyfikacja Działalności i Scalona Nomenklatura w statystyce handlu zagranicznego. Ponadto tam, gdzie to tylko będzie możliwe, zostaną przyjęte zasady metodologiczne odpowiadające standardom międzynarodowym. Działania te mają na celu doprowadzenie do bezpośredniej porównywalności wyników naszych badań z wynikami innych krajów o gospodarce rynkowej. Wymaga tego rozwój współpracy gospodarczej z krajami Europy Zachodniej, a także z organizacjami Systemu ONZ oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym.

Nowelizacji ulegnie system kodowania REGON. Oprócz prac związanych z przeklasyfikowaniem, zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności, dotychczas zakodowanych podmiotów, przewiduje się zasadniczą rozbudowę tego systemu w związku z zachodzącymi przeobrażeniami w polskiej gospodarce. Ocenia się, że liczba jednostek rejestrowanych w systemie REGON wzrośnie w 1991 r. do około 1 miliona, wobec 200 tysięcy w roku bieżącym.

Przewiduje się zmiany w sposobie prezentowania i udostępniania wyników badań. Ma się tu na względzie dostosowanie tych sposobów do różnorodnych potrzeb, jak i przyspieszenie terminów, w których wyniki te będą dostępne. Pociąga to za sobą wzrost zapotrzebowania na niezbędne do tego celu środki techniczne. Przede wszystkim chodzi tu o unowocześnienie sprzętu komputerowego, a także systemu łączności.

Planuje się wydanie unikalnych publikacji, takich jak:

- Historia Polski w liczbach

- Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego

- Statystyczna analiza sfery ubóstwa.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie odbiorców zagranicznych na publikacje GUS, planuje się także wydanie Małego Rocznika Statystycznego w angielskiej wersji językowej. Kontynuowane będą również opracowania wyników NSP'88.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

PUBLIKACJE

1. Roczniki statystyczne

grafika

BADANIA STATYSTYCZNE

grafika