Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2016 r.

DECYZJA Nr 137
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie procedur postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. Decyzja określa procedury postępowania policjanta, który w trakcie wykonywania czynności służbowych odnalazł osobę lub przedmiot na skutek wglądu do danych SIS, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006) oraz decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007).
§  2. W przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS, policjant mający bezpośredni kontakt z osobą lub przedmiotem, podejmuje czynności w sposób określony w procedurach postępowania, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§  3. Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) rozporządzenie - rozporządzenie nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006);
2) decyzja - decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007);
3) formularz odnalezienia osoby - formularz odnalezienia osoby, której dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS);
4) alias - tożsamość przybrana, którą posługuje się osoba znana pod innymi tożsamościami;
5) tożsamość niepotwierdzona - oznacza, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających tożsamość;
6) tożsamość przywłaszczona - szczególny przypadek aliasu występujący wtedy, gdy dana osoba posługuje się tożsamością innej, istniejącej osoby;
7) formularz tożsamości przywłaszczonej - formularz wypełniany przez osobę pokrzywdzoną przywłaszczeniem jej tożsamości, zawierający jej dane osobowe;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na uzupełnienie danych SIS - oświadczenie o wyrażeniu zgody przez osobę pokrzywdzoną przywłaszczeniem jej tożsamości na uzupełnienie danych SIS o dodatkowe informacje dotyczące jej danych, w tym fotografie i odbitki linii papilarnych;
9) oświadczenie osoby poszukiwanej - oświadczenie osoby poszukiwanej jako zaginiona o wyrażeniu bądź odmowie wyrażenia zgody na udzielenie informacji o miejscu jej pobytu osobom zgłaszającym zaginięcie;
10) formularz odnalezienia przedmiotu - formularz odnalezienia przedmiotu, którego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS II).
§  4. W przypadkach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji policjant posługuje się odpowiednio:
1) formularzem odnalezienia osoby, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji;
2) formularzem tożsamości przywłaszczonej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej decyzji;
3) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na uzupełnienie danych SIS, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej decyzji;
4) oświadczeniem osoby poszukiwanej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej decyzji;
5) formularzem odnalezienia przedmiotu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej decyzji.
§  5. Traci moc decyzja Nr 580 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie procedur postępowania w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 123).
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1

I.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS OSOBY POSZUKIWANEJ DO TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W CELU EKSTRADYCJI LUB PRZEKAZANIA (art. 26 decyzji)

1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, wobec której dokonano wpisu danych, na podstawie art. 26 decyzji, policjant obowiązany jest:

1) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej, zatrzymać i doprowadzić do właściwej jednostki organizacyjnej Policji;

2) wypełnić formularz odnalezienia osoby;

3) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby w przypadku, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby;

4) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji;

5) sporządzić dokumentację niezbędną do osadzenia osoby w policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo w innym właściwym w danym przypadku miejscu prawnej izolacji.

2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi SIS;

2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odnalezienia osoby;

3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby na skutek wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, formularza odnalezienia osoby;

4) poinformować niezwłocznie o zatrzymaniu osoby poszukiwanej dyżurującego prokuratora właściwej Prokuratury Okręgowej z podaniem w szczególności danych osobowych osoby zatrzymanej, czasu, miejsca i okoliczności zatrzymania. Zgodnie z art. 612 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)), zwanej dalej KPK, na ewentualną prośbę osoby zatrzymanej będącej obywatelem państwa obcego należy umożliwić jej nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a jeżeli osoba zatrzymana nie posiada żadnego obywatelstwa - umożliwia się kontakt z przedstawicielem państwa, w którym osoba zatrzymana ma stałe miejsce zamieszkania. Prośbę cudzoziemca należy udokumentować w protokole zatrzymania osoby;

5) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza odnalezienia osoby.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.
4. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:

1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;

2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu osoby na skutek wglądu do danych SIS;

3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji formularz A3) wraz z jego tłumaczeniem na język polski oraz informacje uzupełniające.

5. Policjant wyznaczony do prowadzenia dalszych czynności w sprawie obowiązany jest:

1) przekazać niezwłocznie do właściwej Prokuratury Okręgowej zgromadzoną w sprawie dokumentację z czynności podjętych wobec osoby poszukiwanej, w szczególności protokół zatrzymania osoby, protokoły z dokonanych przeszukań, potwierdzenie tożsamości osoby, notatkę urzędową dotyczącą okoliczności zatrzymania oraz formularz A wraz z jego tłumaczeniem na język polski;

2) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o zastosowanych wobec osoby poszukiwanej środkach zapobiegawczych, a w szczególności o odstąpieniu od ich stosowania.

II.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS OSOBY, KTÓREJ DANE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SIS JAKO ALIAS LUB TOŻSAMOŚĆ NIEPOTWIERDZONA LUB TOŻSAMOŚĆ PRZYWŁASZCZONA

1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, której dane zostały wprowadzone do SIS jako alias lub tożsamość niepotwierdzona policjant obowiązany jest:

1) przeprowadzić czynności zmierzające do identyfikacji osoby;

2) postąpić zgodnie z procedurą określoną w części I załącznika w sytuacji, gdy osoba sprawdzana okaże się być tożsama z osobą poszukiwaną;

3) wszcząć procedurę tożsamości przywłaszczonej w przypadku potwierdzenia, że dane osoby zostały przywłaszczone.

2. Procedura tożsamości przywłaszczonej ma na celu zminimalizowanie ryzyka niesłusznego zatrzymania i długotrwałych kontroli w kraju i za granicą osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem jej tożsamości i polega na:

1) zebraniu od osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości i za jej zgodą informacji niezbędnych do wypełnienia formularza tożsamości przywłaszczonej;

2) pobraniu odbitek linii papilarnych oraz wykonaniu fotografii tej osoby;

3) odebraniu od osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości oświadczenia o wyrażeniu zgody na uzupełnienie danych SIS o jej dane;

4) przekazaniu do Biura SIRENE zebranych informacji oraz materiałów, o których mowa w pkt 1-3, uzyskanych za zgodą osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości, w celu podjęcia dalszych właściwych działań;

5) poinformowaniu osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości, iż:

a) jej dane będą dostępne wyłącznie w celu ustalenia tożsamości osoby podlegającej kontroli i nie będą używane do żadnych innych celów,

b) dane zostaną usunięte najpóźniej w momencie usunięcia odpowiadających im danych SIS,

c) istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie,

d) przysługuje jej prawo dostępu do danych SIS, możliwość spowodowania wprowadzenia korekt, usunięcia lub uzyskania informacji w związku z danymi SIS jej dotyczącymi (organ właściwy: centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego),

e) ma ona prawo w każdym późniejszym momencie podjąć decyzję o przekazaniu informacji, o których mowa w pkt 1, oraz o wyrażeniu zgody na przekazanie danych i oświadczenia, o których mowa w pkt 2-3,

3. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, której dane zostały wprowadzone do SIS jako tożsamość przywłaszczona policjant obowiązany jest:

1) sprawdzić czy Biuro SIRENE jest w posiadaniu materiałów niezbędnych w celu potwierdzenia tożsamości osoby;

2) niezwłocznie zwolnić osobę w przypadku potwierdzenia informacji o przywłaszczeniu tożsamości, z zastrzeżeniem podjęcia czynności wynikających z odrębnych przepisów (w tym np. z kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP lub innych przepisów służbowych w zależności od okoliczności dokonania wglądu do danych SIS).

4. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1-3, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

III.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS CUDZOZIEMCA, KTÓREGO DANE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SIS DLA CELÓW ODMOWY WJAZDU NA OBSZAR SCHENGEN (art. 24 rozporządzenia)

1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, wobec której dokonano wpisu danych z art. 24 rozporządzenia, policjant obowiązany jest:

1) przeprowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz potwierdzić jego tożsamość;

2) w zależności od wyniku przeprowadzonej kontroli podjąć dalsze czynności w sprawie, w tym:

a) zatrzymać i doprowadzić osobę do właściwej jednostki organizacyjnej Policji,

b) wypełnić formularz odnalezienia osoby,

c) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby w przypadku, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby,

d) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji,

e) sporządzić dokumentację niezbędną do osadzenia osoby w policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub w innym właściwym w danym przypadku miejscu prawnej izolacji,

f) w przypadku rozbieżności danych osobowy z danymi SIS do formularza odnalezienia osoby należy załączyć kopie dokumentu tożsamości zawierająca rozbieżne dane osobowe w celu wdrożenia odpowiednich procedur zapewniających aktualizację danych SIS zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi SIS:

2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odnalezienia osoby;

3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby na skutek wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, formularza odnalezienia osoby;

4) zgodnie z art. 612 § 2 KPK na ewentualną prośbę osoby zatrzymanej będącej obywatelem państwa obcego należy umożliwić jej nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a jeżeli osoba zatrzymana nie posiada żadnego obywatelstwa - umożliwić kontakt z przedstawicielem państwa, w którym osoba zatrzymana ma stałe miejsce zamieszkania; prośbę cudzoziemca należy udokumentować w protokole zatrzymania osoby;

5) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza odnalezienia osoby.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.
4. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:

1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;

2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu osoby na skutek wglądu do danych SIS;

3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

5. Jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy lub korzysta ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, wpis w SIS nie stanowi samoistnej podstawy do jego zatrzymania. W takim przypadku policjant obowiązany jest przeprowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz wypełnić formularz odnalezienia osoby.

IV.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS OSOBY POSZUKIWANEJ JAKO ZAGINIONA (art. 32 decyzji)

1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, wobec której dokonano wpisu danych na podstawie art. 32 decyzji, policjant obowiązany jest:

1) w przypadku pełnoletniej osoby zaginionej:

a) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej i poinformować ją o prowadzonych poszukiwaniach,

b) ustalić aktualne miejsce jej pobytu,

c) pobrać od niej oświadczenie osoby poszukiwanej; odmowę złożenia takiego oświadczenia policjant dokumentuje w notatce służbowej;

2) w przypadku osoby zaginionej, która dla swojej własnej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej, policjant obowiązany jest:

a) doprowadzić osobę do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, w szczególności w celu potwierdzenia jej tożsamości oraz ustalenia okoliczności związanych z jej pobytem na terytorium RP,

b) w zależności od okoliczności, w tym wieku osoby, jej stanu zdrowia, rodzaju wymaganej opieki, umieścić ją we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej,

c) w przypadku osoby małoletniej niezwłocznie powiadomić sąd rodzinny i opiekuńczy o podjętych w sprawie czynnościach.

2. W każdym z wyżej wskazanych przypadków policjant obowiązany jest:

1) wypełnić formularz odnalezienia osoby;

2) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby w przypadku, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby;

3) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

3. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi SIS;

2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odnalezienia osoby;

3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby na skutek wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, formularza odnalezienia osoby;

4) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza odnalezienia osoby.

4. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1-3, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.
5. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:

1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;

2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu osoby na skutek wglądu do danych SIS;

3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

V.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS OSOBY POSZUKIWANEJ W CELU USTALENIA MIEJSCA POBYTU (art. 34 decyzji)

1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, wobec której dokonano wpisu danych na podstawie art. 34 decyzji, policjant obowiązany jest:

1) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej oraz ustalić jej aktualne miejsce pobytu;

2) sporządzić notatkę urzędową;

3) wypełnić formularz odnalezienia osoby;

4) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby w przypadku, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby;

5) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi SIS;

2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odnalezienia osoby;

3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby na skutek wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, formularza odnalezienia osoby;

4) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza odnalezienia osoby.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.
4. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:

1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;

2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu osoby na skutek wglądu do danych SIS;

3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

VI.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS OSOBY LUB PRZEDMIOTU, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SIS W CELU NIEJAWNEJ KONTROLI LUB SZCZEGÓLNEJ KONTROLI (art. 36 decyzji)

1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby lub przedmiotu, wobec których dokonano wpisu danych na podstawie art. 36 decyzji, policjant obowiązany jest:

1) w przypadku niejawnej kontroli - bez ujawniania faktu, iż dane osoby lub przedmiotu znajdują się w SIS, obowiązany jest zebrać informacje dotyczące:

a) trasy i celu podróży,

b) użytkowanego środka transportu,

c) osób towarzyszących,

d) innych przewożonych osób lub rzeczy,

e) okoliczności towarzyszących podejmowanym czynnościom;

2) w przypadku szczególnej kontroli:

a) jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary - bez ujawniania faktu, iż dane osoby lub przedmiotu znajdują się w SIS, podjąć czynności polegające w szczególności na kontroli osobistej, a także przejrzeniu zawartości bagaży i sprawdzaniu ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

b) jeżeli brak jest uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary - bez ujawniania faktu, iż dane osoby lub przedmiotu znajdują się w SIS, ograniczyć się do zebrania informacji w trybie, o którym mowa w pkt 1.

2. W każdym z wyżej wskazanych przypadków policjant obowiązany jest:

1) wypełnić formularz odnalezienia osoby lub formularz odnalezienia przedmiotu;

2) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby lub w formularzu odnalezienia przedmiotu w przypadku, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań;

3) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby lub formularz odnalezienia przedmiotu dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

3. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby lub formularza odnalezienia przedmiotu oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi SIS;

2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odnalezienia osoby lub formularzu odnalezienia przedmiotu;

3) niezwłocznie przesłać, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, formularz odnalezienia osoby lub formularz odnalezienia przedmiotu:

a) właściwej jednostce organizacyjnej Policji - na wniosek której dokonano wpisu danych osoby lub przedmiotu do SIS na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli,

b) Biuru SIRENE - w przypadku wpisu danych osoby lub przedmiotu do SIS na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli dokonanego przez inne państwo członkowskie albo na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontroli skarbowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celnej, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej albo Żandarmerii Wojskowej;

4) w przypadku wpisu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, skontaktować się z Biurem SIRENE oraz potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza odnalezienia osoby lub formularza odnalezienia przedmiotu.

4. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1-3, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.
5. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby lub formularza odnalezienia przedmiotu obowiązane jest:

1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;

2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS;

3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

VII.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS PRZEDMIOTU POSZUKIWANEGO W CELU ZAJĘCIA LUB WYKORZYSTANIA JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIU KARNYM (art. 38 decyzji)

1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS przedmiotu, wobec którego dokonano wpisu danych na podstawie art. 38 decyzji, policjant obowiązany jest:

1) zebrać informacje dotyczące posiadacza przedmiotu oraz okoliczności wejścia w jego posiadanie;

2) dokonać zatrzymania lub zabezpieczenia przedmiotu w inny sposób stosownie do podjętych ustaleń;

3) sporządzić dokumentację z podjętych czynności;

4) wypełnić formularz odnalezienia przedmiotu;

5) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu odnalezienia przedmiotu w przypadku, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań;

6) przekazać wypełniony formularz odnalezienia przedmiotu dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia przedmiotu oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi SIS;

2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odnalezienia przedmiotu;

3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, formularza odnalezienia przedmiotu;

4) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza odnalezienia przedmiotu.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.
4. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia przedmiotu obowiązane jest:

1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;

2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS;

3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

______

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 143, poz. 1203, Nr 141, poz. 1181, Nr 169, poz. 1416, Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 255, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438, Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101 i 1529.

3) Formularz, o którym mowa w załączniku nr 3 podręcznika SIRENE.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FORMULARZ ODNALEZIENIA OSOBY

 WNIOSEK O DANE UZUPEŁNIAJĄCE5)

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO

LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

 Osoba poszukiwana do tymczasowego aresztowania w celu ekstradycji lub przekazania - art. 26 decyzji6)

 Cudzoziemiec, którego dane zostały wprowadzone do SIS dla celów odmowy wjazdu na obszar Schengen - art. 24 rozporządzenia

 Osoba poszukiwana jako zaginiona - art. 32 decyzji

 Osoba poszukiwana w celu ustalenia miejsca pobytu - art. 34 decyzji

 Osoba, której dane zostały wprowadzone do SIS w celu niejawnej kontroli lub szczególnej kontroli7) - art. 36 decyzji

Data i czas nadania wiadomości001.
Nadawca
OdbiorcaBiuro SIRENE Polska, KGP Warszawa
Nr ID Schengen005.
Odsyłacz/odsyłacze do ID Schengen
Nazwisko006.
Imiona007.
Nazwisko rodowe008.
Data urodzenia009.
Miejsce urodzenia010.
Alias011.
Nr ID Schengen
Nazwisko/Nazwiska
Imię/Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Płeć
Obywatelstwo
Płeć012.
Obywatelstwo013.
Posiadany dokument tożsamości
Seria, numer, data wydania, data ważności i kraj wydania dokumentu tożsamości
Miejsce odnalezienia osoby na skutek wglądu do danych SIS, data i czas085.
Okoliczności, w jakich odnaleziono osobę na skutek wglądu do danych SIS

(np. legitymowanie, kontrola drogowa, jeżeli do sprawy - wskazanie czego dotyczy, etc.)

086.
Jednostka prowadząca czynności

(adres, tel./faks po linii miejskiej, prowadzący, numer sprawy)

087.
Czynności podjęte po odnalezieniu osoby na skutek wglądu do danych SIS

(np. zatrzymanie osoby, pobranie oświadczenia, osoba zwolniona po wykonaniu czynności, etc.)

088.
Wniosek do Biura SIRENE o przekazanie następujących informacji uzupełniających

(w przypadku wpisu dotyczącego osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania w celu ekstradycji lub przekazania Biuro SIRENE prześle formularz "A"8) wraz z jego tłumaczeniem na język polski bez składania wniosku)

089. Fotografie osoby poszukiwanej

 Pełne dane osobowe

 Karty daktyloskopijne

 Rodzaj niezbędnej opieki medycznej

 Inne ...........................

..................................

..................................

ART. 26 DECYZJI - OSOBA POSZUKIWANA DO TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W CELU EKSTRADYCJI LUB PRZEKAZANIA
Prokuratura Okręgowa właściwa dla miejsca zatrzymania (pełna nazwa, adres, tel./fax po linii miejskiej) 091.
ART. 24 ROZPORZĄDZENIA - CUDZOZIEMIEC, KTÓREGO DANE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SIS DLA CELÓW ODMOWY WJAZDU
Dane dotyczące posiadanego dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Schengen:
Rodzaj tytułu pobytowego
Seria
Numer
Data wydania
Data lub okres ważności
Organ wydający
Kraj wydania
Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydalenia cudzoziemca
ART. 32 DECYZJI - OSOBA POSZUKIWANA JAKO ZAGINIONA
Informacja o placówce, w której umieszczono osobę małoletnią lub wymagającą opieki
Informacja o aktualnym miejscu pobytu osoby zaginionej
Informacja o wyrażeniu/odmowie wyrażenia zgody przez osobę zaginioną na udzielenie informacji o miejscu jej pobytu osobom zgłaszającym zaginięcie
ART. 34 DECYZJI - OSOBA POSZUKIWANA W CELU USTALENIE MIEJSCA POBYTU
Informacja o miejscu zamieszkania lub pobytu (adres do korespondencji)
ART. 36 DECYZJI - OSOBA, KTÓREJ DANE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SIS W CELU NIEJAWNEJ KONTROLI LUB SZCZEGÓLNEJ KONTROLI
ZEBRANE INFORMACJE:
1. Trasa oraz cel podróży.
2. Osoby towarzyszące osobie sprawdzanej lub osoby przewożone pojazdem.
3. Przewożone przedmioty.
4. Inne okoliczności towarzyszące odnalezieniu osoby.
POJAZD UŻYTKOWANY PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SIS W CELU NIEJAWNEJ KONTROLI LUB SZCZEGÓLNEJ KONTROLI
Rodzaj pojazdu234.
Typ pojazdu235.
Marka pojazdu014.
Numer seryjny pojazdu (VIN) 015.
Numer rejestracyjny pojazdu016.
Kolor pojazdu017.
Pieczęć i podpis dyżurnego jednostki

organizacyjnej Policji

______

5) Zaznaczyć w przypadku wypełnienia pozycji 089.

6) Zaznaczyć właściwy kwadrat i odpowiednio wypełnić pozycje na odwrocie formularza.

7) Niepotrzebne skreślić.

8) Formularz, o którym mowa w załączniku nr 3 podręcznika SIRENE.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

FORMULARZ TOŻSAMOŚCI PRZYWŁASZCZONEJ

Misused identity Form
Nazwisko/a

Family names

006.
Imię/a

First names

007.
Nazwisko rodowe

Name at birth

008.
Poprzednio używane nazwisko/a

Previously used name(s)

266.
Data urodzenia

Date of birth

009.
Miejsce urodzenia

Place of birth

010.
Płeć

Gender

012.
Narodowość

Nationalities

013.
Alias

Alias

011.
Rodzaj dokumentu

Category of document

018.
Kraj wydania dokumentu tożsamości

Origin of identity document

050.
Numer dokumentu tożsamości

Identity document number

051.
Data wydania

Date of issue

052.
Miejsce wydania

Place of issue

053.
Organ wydający

Issuing authority

054.
Data ważności

Expiry date

055.
Nazwisko ojca

Father's name

056.
Nazwisko matki

Mother's name

057.
Dostępne zdjęcia

Photos held on record

059.
Dostępna karta daktyloskopijna

Fingerprint held on record

060.
Aktualny adres zamieszkania

Current address

092.
Dodatkowe informacje dotyczące wpisu

Further information concerning the alert

083.
Podpis policjanta wypełniającego

formularz tożsamości

przywłaszczonej

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UZUPEŁNIENIE DANYCH SIS

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na uzupełnienie danych SIS o moje dane personalne, fotografie, odbitki linii papilarnych9).

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż moje dane będą dostępne tylko i wyłącznie w celu ustalenia tożsamości osoby sprawdzanej i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

Jestem świadomy/a, iż powyższą zgodę na uzupełnienie danych SIS o moje dane, w tym fotografie oraz odbitki linii papilarnych mogę wycofać w każdym czasie.

...............................................................

(data i podpis osoby)

Attachment no 4

DECLARATION OF AGREEMENT FOR SUPPLEMENTING SIS DATA

I, the undersigned agree to supplement data in SIS by my personal data, photographs and fingerprints10).

I hereby declare, I have been informed, that my personal data will be available only and exclusively to confirm identity of the person checked and will not be used for any other purpose.

I am fully aware that above mentioned declaration for supplementing data in SIS by my personal data, including photographs and fingerprints, I may withdraw at any time.

.....................................................................

date and sign of person

______

9) Niepotrzebne skreślić.

10) Delete as appropriate

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OŚWIADCZENIE OSOBY POSZUKIWANEJ/ THE WANTED PERSON'S STATEMENT/ DECLARACIÓN DE PERSONA BUSCADA / ERKLÄRUNG DER GESUCHTEN PERSON / LA DECLARATION DE LA PERSONNE RECHERCHEE / ЗАЯВЛEHИE PAЗЫCKИBAEMOГO ЛИЦA

ZAŁĄCZNIK Nr  6 2

Wzór

FORMULARZ ODNALEZIENIA PRZEDMIOTU

□ WNIOSEK O DANE UZUPEŁNIAJĄCE 3

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI LITERAMI

□ Przedmiot, którego dane zostały wprowadzone do SIS w celu niejawnej kontroli lub szczególnej kontroli 4 - art 36 decyzji 5

□ Przedmiot poszukiwany w celu zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym - art. 38 decyzji

Data i czas nadania wiadomości001.
Nadawca
OdbiorcaBiuro SIRENE Polska, KGP Warszawa
Nr ID Schengen005.
Odsyłacz/odsyłacze do ID Schengen
ART. 36 DECYZJI - PRZEDMIOT (POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEGO 50 cm3/STATEK WODNY/STATEK POWIETRZNY/KONTENER), KTÓREGO DANE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SIS W CELU NIEJAWNEJ KONTROLI LUB SZCZEGÓLNEJ KONTROLI 6
Rodzaj pojazdu234.
Marka pojazdu014.
Typ pojazdu235.
Numer seryjny pojazdu (VIN)015.
Numer rejestracyjny pojazdu016.
Kolory017.
Rodzaj statku wodnego215.
Liczba kadłubów312.
Kolory017.
Rodzaj statku powietrznego210.
Numer rejestracyjny (LCAO)214.
Kolory017.
Numer rejestracyjny kontenera (BIC)225.
ZEBRANE INFORMACJE:
1. Trasa i cel podróży.

2. Dane kierującego pojazdem, osób przewożonych lub towarzyszących.

3. Ujawnione przedmioty, których posiadanie jest zabronione lub które mogą pochodzić z przestępstwa.

4. Inne informacje.

ART. 38 DECYZJI - PRZEDMIOT POSZUKIWANY W CELU ZAJĘCIA LUB WYKORZYSTANIA JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIU KARNYM
Rodzaj pojazdu234.
Marka pojazdu014.
Typ pojazdu235.
Numer seryjny pojazdu (VIN)015.
Numer rejestracyjny pojazdu016.
Kolory pojazdu017.
Rodzaj statku wodnego215.
Liczba kadłubów312.
Kolory017.
Rodzaj statku powietrznego210.
Numer rejestracyjny (ICAO)214.
Kolory017.
Rodzaj dokumentu018.
Kraj wystawienia dokumentu019.
Seria i numer dokumentu020.
Data wydania dokumentu
Data ważności dokumentu
Rodzaj broni021.
Marka broni022.
Kaliber broni023.
Numer seryjny broni024.
Model broni028.
Kraj pochodzenia banknotu025.
Wartość nominału026.
Numer seryjny banknotu027.
Rodzaj i numer seryjny innego przedmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy
Numer rejestracyjny kontenera (BIC)225.
Numer seryjny silnika przyczepnego223.
Emitent papieru wartościowego/środka płatniczego233.
Miejsce odnalezienia przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS, data i czas085.
Okoliczności, w jakich odnaleziono przedmiot na skutek wglądu do danych SIS (np.: kontrola drogowa, jeżeli do sprawy - wskazanie czego dotyczy, odnaleziony jako porzucony, przeszukanie, etc.)086.
Jednostka prowadząca czynności (adres, tel./faks po linii miejskiej, prowadzący, numer sprawy)087.
Czynności podjęte po odnalezieniu przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS (np.: zabezpieczenie pojazdu/tablic rejestracyjnych, etc.)088.
Wniosek do Biura SIRENE o przekazanie następujących informacji uzupełniających:

□ fotografa przedmiotu, którego dane zostały wprowadzone do SIS w celu zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym

□ inne ...........................................................

......................................................................

W przypadku wpisu dotyczącego przedmiotu, o którym mowa w art. 38 ust. 2 decyzji, Biuro SIRENE prześle bez składania wniosku informacje dotyczące prowadzonej za granicą sprawy:

- czas i miejsce zdarzenia,

- kwalifikacja prawna czynu,

- opis stanu faktycznego,

- organ prowadzący postępowanie,

- numer sprawy,

- dane właściciela i osoby zgłaszającej,

- obecny właściciel,

- nazwa firmy ubezpieczeniowej,

- dane dotyczące podejrzanego.

089.
W przypadku zabezpieczenia pojazdu:

- jakie tablice rejestracyjne są na nim zamontowane?

Kraj wydania:Numer:
W przypadku zabezpieczenia tablic

rejestracyjnych:

- na jakim pojeździe są zamontowane?

Czy materiały sprawy wraz z zabezpieczonym przedmiotem zostały przekazane?

Jeżeli TAK, proszę o podanie

następujących danych: adres, tel./faks po linii miejskiej, prowadzący, numer sprawy

□ NIE
□ TAK
DANE POSIADACZA ZABEZPIECZONEGO PRZEDMIOTU
Nazwisko
Imiona
Nazwisko rodowe
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Alias
Płeć
Obywatelstwo
Posiadany dokument tożsamości
Seria, numer, data wydania, data ważności i kraj wydania dokumentu tożsamości
Czy dokonano zatrzymania osoby/osób w związku z zabezpieczeniem przedmiotu?□ NIE□ TAK
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 296 z dnia 18 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.KGP.2016.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 września 2016 r.
2 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 296 z dnia 18 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.KGP.2016.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 września 2016 r.
3 Zaznaczyć w przypadku wypełnienia pozycji 089.
4 Niepotrzebne skreślić.
5 Zaznaczyć właściwy kwadrat i odpowiednio wypełnić pozycje formularza.
6 Niepotrzebne skreślić.