Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.68

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie procedury oceny wniosków inwestycyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie określa procedurę oceny wniosków inwestycyjnych (zakupowych i dotyczących zadań budowlanych) o objęcie finansowaniem z budżetu państwa, części 46-Zdrowie, złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, z wyłączeniem wniosków dotyczących realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich oraz programów polityki zdrowotnej, zwanych dalej "wnioskami inwestycyjnymi".

Rozdział  2.

Podmioty oceniające wnioski

§  2.  Komórką właściwą, odpowiedzialną za procedurę oceny wniosków inwestycyjnych, jest Departament Oceny Inwestycji.
§  3.  Wnioski inwestycyjne są oceniane pod względem merytorycznym przez właściwe departamenty Ministerstwa Zdrowia, o których mowa w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12, 37 i 56), spośród następujących:
1) Departament Oceny Inwestycji;
2) Departament Analiz i Strategii;
3) Departament e-Zdrowia;
4) Departament Nadzoru i Kontroli;
5) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki;
6) Departament Pielęgniarek i Położnych;
7) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
8) Departament Systemu Zdrowia;
9) Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.
§  4.  W przypadku, gdy wnioski inwestycyjne cechują się dużą złożonością i zróżnicowaną specyfiką ocenianych aspektów, Departament Oceny Inwestycji, może zwrócić się z prośbą o ocenę do:
1) innych komórek organizacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, niż wymienione w § 3;
2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych;
3) właściwego pod względem merytorycznym eksperta w danej dziedzinie spoza Ministerstwa Zdrowia;
4) właściwego pod względem merytorycznym konsultanta w ochronie zdrowia.
§  5.  Decyzje, do oceny których z podmiotów wymienionych w § 4, zostanie skierowany dany wniosek inwestycyjny, podejmuje - na podstawie jego analizy - Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji.

Rozdział  3.

Procedura oceny wniosków inwestycyjnych

§  6.  Departament Oceny Inwestycji przekazuje podmiotom, o których mowa w § 3 i § 4, wnioski inwestycyjne do oceny przy użyciu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją lub pocztą elektroniczną, ze wskazaniem terminu dokonania oceny.
§  7.  Podmioty, o których mowa w § 3 i § 4, przekazują ocenę przy użyciu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją lub pocztą elektroniczną do Departamentu Oceny Inwestycji.
§  8.  Podmioty, o których mowa w § 3 i § 4, są obowiązane do merytorycznej oceny wniosków inwestycyjnych w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) kompletności i poprawności złożonego wniosku inwestycyjnego;
2) kompleksowości uzasadnienia;
3) priorytetów i decyzji Ministra Zdrowia wynikających z potrzeb w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi systemu ochrony zdrowia;
4) priorytetów zdrowotnych określonych przez Ministra Zdrowia;
5) zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych;
6) udziału środków własnych i innych źródeł finansowania zadania;
7) zasadności i racjonalności kosztów wykazanych we wniosku inwestycyjnym;
8) stopnia zaawansowania realizacji zadania;
9) liczby zadań finansowanych z budżetu państwa, kontynuowanych przez jednostkę podległą lub nadzorowaną przez Ministra Zdrowia.
§  9.  W wyniku oceny, o której mowa w § 8, wniosek inwestycyjny otrzymuje liczbę punktów zgodnie z kategoryzacją zatwierdzoną przez członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace Departamentu Oceny Inwestycji.
§  10.  Na podstawie oceny, o której mowa w § 8, Departament Oceny Inwestycji sporządza listę rankingową i przekazuje ją do akceptacji członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace Departamentu Oceny Inwestycji.
§  11.  Wnioski inwestycyjne na liście rankingowej uszeregowane są malejąco, na podstawie sumy punktów uzyskanych w wyniku oceny wniosku przez podmioty, o których mowa w § 3 i § 4.
§  12.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, minister właściwy do spraw zdrowia może objąć finansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach części 46-Zdrowie zakup lub inwestycję w odrębnym trybie. W takich przypadkach, Departament Oceny Inwestycji obowiązany jest sporządzić stosowne uzasadnienie, które następnie wymaga zatwierdzenia przez członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace Departamentu Oceny Inwestycji.
§  13.  Podział środków na zakupy i inwestycje uzależniony jest od dostępnego limitu wynikającego z ustawy budżetowej na dany rok.

Rozdział  4.

Przepis końcowy

§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).