Premiowanie pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2015.73 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269 oraz z 2014 r. poz. 1199) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wysokość funduszu premiowego dla pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanych dalej "urzędami górniczymi", niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, zwanych dalej "pracownikami" oraz warunki przyznawania pracownikom premii regulaminowej, zwanej dalej "premią".
§  2. 
Wysokość funduszu premiowego na dany rok kalendarzowy wynosi 25% posiadanych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników.
§  3. 
Przesłanką nabycia uprawnienia do otrzymywania premii jest ujęcie tego składnika wynagrodzenia jako elementu stosunku pracy.
§  4. 
1. 
Wysokość premii:
1)
jest określana procentowo dla poszczególnych stanowisk pracy;
2) 1
 jest obliczana przez Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", od kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania, określonego w umowie o pracę.
2. 
Maksymalna wysokość premii w danym miesiącu kalendarzowym wynosi:
1)
w przypadku kierowcy - 50% jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
2)
w przypadku pracownika niebędącego kierowcą - 20% jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
3. 
Przyznanie premii jest uzależnione od niezaistnienia w danym miesiącu kalendarzowym następujących przesłanek:
1)
otrzymania przez pracownika kary upomnienia bądź nagany;
2)
rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika;
3)
tymczasowego aresztowania pracownika;
4)
stawienia się pracownika w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
5)
spożywania alkoholu lub używania środków odurzających w miejscu pracy;
6)
samowolnego opuszczenia stanowiska pracy lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
7)
niewykonania polecenia przełożonego lub bezpośredniego przełożonego;
8)
nieprzestrzegania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, a także zaniedbania ochrony informacji niejawnych;
9)
wyrządzenia pracodawcy szkody umyślnej;
10)
stosowania mobbingu.
4. 
Jeżeli przesłanki określone w ust. 3 pkt 1 lub pkt 4-10 zaistniały co najmniej 2 razy w miesiącu kalendarzowym, premia nie jest przyznawana przez 2 kolejne miesiące kalendarzowe.
5. 
Przyznanie premii w maksymalnej wysokości jest uzależnione od niezaistnienia w danym miesiącu kalendarzowym następujących przesłanek:
1)
nieusprawiedliwionego spóźnienia się do pracy;
2)
naruszenia przez pracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
3)
zakłócenia ustalonego porządku i spokoju w miejscu pracy;
4)
wykonywania w godzinach pracy czynności niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy;
5)
wyrządzenia pracodawcy szkody wynikłej z niezachowania należytej staranności;
6)
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę określone w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) lub zasiłek albo inne świadczenie z ubezpieczeń społecznych.
6. 
Wysokość premii nie ulega obniżeniu za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w danym miesiącu kalendarzowym, w związku z:
1)
urlopem wypoczynkowym;
2)
udzieleniem czasu wolnego za pracę poza normalnymi godzinami pracy;
3)
zwolnieniem od pracy udzielonym przez pracodawcę, za które zgodnie z przepisami prawa pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
7. 
W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 1-5 wysokość premii ulega obniżeniu o 50%, a jeżeli przesłanki określone w tych przepisach zaistniały co najmniej 2 razy w miesiącu kalendarzowym, wysokość premii ulega obniżeniu o 100%.
8. 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę określone w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub zasiłek albo inne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, wysokość premii w danym miesiącu kalendarzowym ulega obniżeniu proporcjonalnie do okresu nieobecności w pracy. Wysokość premii jest obliczana w takim przypadku na podstawie dokumentów, które stanowią podstawę do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
§  5. 
1. 
W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1-5 bezpośredni przełożony zwraca się do Prezesa WUG, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia przesłanek uzasadniających nieprzyznanie premii albo obniżenie wysokości premii, z pisemnym wnioskiem o nieprzyznanie premii albo o obniżenie wysokości premii, z uzasadnieniem.
2. 
Decyzja o nieprzyznaniu premii albo o obniżeniu wysokości premii jest podejmowana przez Prezesa WUG.
3. 
Bezpośredni przełożony informuje pracownika o przyczynie nieprzyznania premii albo obniżenia wysokości premii.
4. 
Pracownik, któremu nie przyznano premii albo obniżono wysokość premii, jest uprawniony do zwrócenia się, do Prezesa WUG, z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania tego pracownika o przyczynie nieprzyznania premii albo obniżenia wysokości premii.
§  6. 
1. 
Premia jest wypłacana miesięcznie, w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy.
2. 
Nieprzyznanie premii albo obniżenie wysokości premii pracownika następuje w miesiącu kalendarzowym, w którym zaistniały przesłanki stanowiące podstawę nieprzyznania premii albo obniżenia wysokości premii, a w przypadku dokonania już wypłaty premii za ten miesiąc - w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
§  7. 
Zobowiązuje się dyrektorów urzędów górniczych, w których są zatrudnieni pracownicy, do odebrania od pracowników imiennych oświadczeń o zapoznaniu się z treścią zarządzenia. Oświadczenie, zaopatrzone w datę i podpis pracownika, przechowuje się w urzędzie górniczym.
§  8. 
Traci moc zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 16).
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.
1 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 38 z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz.Urz.WUG.2021.89) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lipca 2021 r.