Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2012.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych i procedowanych w resorcie spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. Zarządzenie określa sposób i tryb:
1) opracowywania oceny skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych;
2) opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz opracowywania i uzgadniania projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych;
3) opiniowania i uzgadniania projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw przekazanych do Ministra Spraw Wewnętrznych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz inne podmioty obowiązane na podstawie odrębnych przepisów;
4) postępowania z projektami aktów normatywnych opracowanych przez organy Unii Europejskiej;
5) prowadzenia ewidencji aktów normatywnych oraz wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Spraw Wewnętrznych;
6) opracowywania i koordynowania wykazów prac legislacyjnych z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwą merytorycznie dla danego rodzaju spraw;
2) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć urząd obsługujący organ podległy lub nadzorowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych właściwy merytorycznie dla danego rodzaju spraw albo jednostkę organizacyjną podległą lub nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych właściwą merytorycznie dla danego rodzaju spraw;
3) BIP Ministerstwa - należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
4) BIP RCL - należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji;
5) BIP KPRM - należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
6) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Spraw Wewnętrznych;
7) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
8) projekcie aktu normatywnego - należy przez to rozumieć: projekt ustawy, projekt rozporządzenia, projekt zarządzenia, projekt uchwały Rady Ministrów;
9) 2 wykazie prac - należy przez to rozumieć odpowiednio: wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, wykaz prac programowych Rady Ministrów, wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
10) organie prowadzącym wykaz prac legislacyjnych - należy przez to rozumieć odpowiednio organ, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).
§  3. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio przy opracowywaniu, uzgadnianiu, zawieraniu i ogłaszaniu opracowanych w resorcie spraw wewnętrznych projektów umów międzynarodowych, jak również do projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw przygotowanych przez: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów, komisje sejmowe, obywateli albo Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4. 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378).
§  5. Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do projektów aktów normatywnych opracowywanych przez jednostki organizacyjne i niewymagających współuczestnictwa Ministra w ich wydawaniu.
§  6. Projekt aktu normatywnego opracowuje się z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
§  7.
1. Komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne są obowiązane analizować systematycznie akty normatywne, pozostające w ich właściwości, pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności.
2. W komórkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych wyznaczane są stanowiska pracy do koordynowania zadań, o których mowa w ust. 1, które współpracują z Departamentem Prawnym.
3. W sytuacji gdy komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne posiadają informacje, o potrzebie opracowania aktu normatywnego lub założeń projektu ustawy wynikające, w szczególności:
1) z dodania upoważnienia ustawowego,
2) ze zmiany upoważnienia ustawowego,
3) z wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
4) z decyzji Kierownictwa Ministerstwa,
5) z decyzji Prezesa Rady Ministrów

- są obowiązane do niezwłocznego poinformowania o tym Departamentu Prawnego oraz przygotowania projektu tego aktu normatywnego lub założeń projektu ustawy.

4. Koordynację działalności legislacyjnej w resorcie spraw wewnętrznych sprawuje Departament Prawny.
§  8. Biuro Ministra niezwłocznie informuje Departament Prawny o zamieszczeniu w porządku posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw opracowanych w resorcie spraw wewnętrznych.
§  9. Przedstawiciele komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych biorą udział w pracach parlamentarnych w przypadku projektów ustaw z zakresu działania Ministra.

Rozdział  2.

  4 Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji

§  10.
1. W Ministerstwie tworzy się Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji, zwany dalej "Zespołem".
§  10a.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) opiniowanie opracowywanych w resorcie spraw wewnętrznych ocen skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw;
2) współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie ocen skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra.
2. Do zadań Zespołu należy ponadto:
1) wydawanie opinii odnośnie wniosków dotyczących podjęcia prac legislacyjnych w określonym zakresie przedmiotowym, przekazywanych do Zespołu przez komórki organizacyjne albo jednostki organizacyjne za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad daną jednostką;
2) dokonywanie oceny projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw, w ramach opiniowanych przez Zespół propozycji zmian w przepisach prawa, w celu zapewnienia harmonizacji proponowanych rozwiązań prawnych w resorcie spraw wewnętrznych;
3) występowanie do komórek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad daną jednostką z wnioskami o podjęcie prac legislacyjnych, wynikającymi z oceny projektów przekazywanych do rozpatrzenia przez Zespół.
§  10b.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego;
2) Sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu Prawnego wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Prawnego;
3) członkowie Zespołu - pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub funkcjonariusze oddelegowani do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych wyznaczeni przez Dyrektorów tych komórek.
2. Przewodniczący Zespołu lub Sekretarz Zespołu mogą zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu, w tym również przedstawicieli jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy uznają za zasadne uzyskanie ich opinii, z uwagi na zakres przekazanej oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego.
3. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz przez podmioty spoza resortu spraw wewnętrznych.
§  10c.
1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może określić szczegółowy tryb pracy Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa, chyba że zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.
4. Przewodniczący Zespołu albo Sekretarz Zespołu na polecenie Przewodniczącego Zespołu, na wniosek członka Zespołu albo z własnej inicjatywy, może zarządzić niejawne posiedzenie Zespołu.
§  10d.
1. Sekretarz Zespołu zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Zespołu.
2. Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) ustalanie porządku i organizacji posiedzeń Zespołu;
2) koordynacja realizacji przyjętych ustaleń i zadań, w tym przestrzeganie terminów ich realizacji;
3) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
4) powoływanie podzespołów właściwych do oceny poszczególnych projektów ocen skutków regulacji albo testów regulacyjnych;
5) sporządzanie projektu opinii o projekcie dla Przewodniczącego Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Sekretarza Zespołu jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Prawnego.
§  10e.
1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Prawny.
2. Korespondencja dotycząca projektów ocen skutków regulacji oraz testów regulacyjnych może być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§  10f.
1. Zadania Zespołu realizowane są przez podzespoły powoływane przez Sekretarza Zespołu do oceny poszczególnych projektów ocen skutków regulacji albo testów regulacyjnych, zwane dalej "podzespołami", z zastrzeżeniem § 10i ust. 2.
2. Sekretarz Zespołu powołując podzespoły, właściwe do oceny poszczególnych projektów ocen skutków regulacji albo testów regulacyjnych, określa ich skład oraz informuje o tym właściwych kierowników komórek organizacyjnych. Podzespoły obradują w składzie co najmniej 3 osobowym.
3. W przypadku, gdy osoba wyznaczona do podzespołu nie może uczestniczyć w jego pracach, kierownik właściwej komórki organizacyjnej niezwłocznie wyznacza osobę ją zastępującą, informując o tym Sekretarza Zespołu.
4. Sekretarz Zespołu, wyznaczając podzespół, wskazuje jego Koordynatora, uwzględniając w szczególności przedmiot rozpatrywanego projektu oceny skutków regulacji albo testu regulacyjnego. Koordynator podzespołu zapewnia opracowanie opinii podzespołu.
5. Opinię podzespołu podpisuje Koordynator i członkowie podzespołu. Opinia podzespołu jest przekazywana poprzez elektroniczny system zarządzania dokumentami funkcjonujący w Ministerstwie do Sekretarza Zespołu, który jest uprawniony do zmian językowych i redakcyjnych w jej treści.
6. W pracach podzespołu uczestniczy Dyrektor właściwej komórki organizacyjnej kierującej projekt oceny skutków regulacji bądź testu regulacyjnego do oceny albo wyznaczony przez niego pracownik.
§  10g.
1. Przed sporządzeniem opinii przez podzespół Sekretarz Zespołu przekazuje projekt wraz z projektem oceny skutków regulacji albo testem regulacyjnym do Departamentu Budżetu, a w przypadku projektów dotyczących prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, również do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich, celem przedstawienia opinii w terminie wskazanym przez Sekretarza Zespołu.
2. Sekretarz Zespołu przekazuje projekt wraz z projektem oceny skutków regulacji albo testem regulacyjnym także do Departamentu Prawnego, który zapewnia pomoc Sekretarzowi Zespołu w opracowaniu projektu opinii Zespołu.
§  10h. Sekretarz Zespołu na podstwaie opinii podzespołu i komórek organizacyjnych, o których mowa w § 10g ust. 1, przy pomocy Departamentu Prawnego sporządza projekt opinii Zespołu.
§  10i.
1. W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, może skierować do Przewodniczącego Zespołu wniosek o niepowoływanie podzespołu, o którym mowa w § 10f ust. 1.
2. Przewodniczący Zespołu może uwzględnić wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozstrzygając o niewyznaczaniu podzespołu, w szczególności w przypadku aktów normatywnych:
1) o charakterze wewnętrznym;
2) których konieczność pilnego wydania wymaga niezwłocznego rozpoczęcia prac legislacyjnych;
3) których obowiązek wydania wynika:
a) z konieczności realizacji nowego upoważnienia ustawowego,
b) ze zmiany upoważnienia ustawowego skutkującej utratą mocy przez dotychczasowy akt wykonawczy,
c) z wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
d) z przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej.
3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wraz z projektami ocen skutków regulacji albo testami regulacyjnymi, Sekretarz Zespołu przekazuje do Departamentu Budżetu, a w przypadku projektów dotyczących prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, również do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich, celem przedstawienia opinii w terminie wskazanym przez Sekretarza Zespołu.
4. Sekretarz Zespołu przekazuje projekty wraz z projektami ocen skutków regulacji albo testami regulacyjnymi także do Departamentu Prawnego, który zapewnia pomoc Sekretarzowi Zespołu w opracowaniu projektu opinii Zespołu z uwzględnieniem opinii komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3.
§  10j. Opinię Zespołu o projekcie oceny skutków regulacji albo testu regulacyjnego podpisuje Przewodniczący Zespołu i przekazuje odpowiednio do: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  10k. Przewodniczący Zespołu informuje Ministra oraz członków Kierownictwa Ministerstwa o istotnych zagadnieniach wynikających z prac Zespołu.
§  10l. Do wykonywania zadania, o którym mowa w § 10a ust. 2 pkt 1, przepisy § 10f-10j stosuje się odpowiednio.

Rozdział  2a.

  5 Tryb rozpoczęcia prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych w resorcie spraw wewnętrznych

§  11. Ocena skutków regulacji oraz test regulacyjny opracowywane są zgodnie z wzorami przygotowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
§  12.
1. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, występuje odpowiednio do: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie prac nad projektem aktu normatywnego albo projektem założeń projektu ustawy. Do wniosku dotyczącego projektu aktu normatywnego załącza się projekt tego aktu oraz ocenę skutków regulacji, zaś w przypadku projektu założeń projektu ustawy - projekt tych założeń oraz test regulacyjny.
2. W szczególnych przypadkach komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, może, za uprzednią zgodą Przewodniczącego Zespołu, złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, bez projektu aktu normatywnego albo założeń projektu ustawy.
3. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje go jednocześnie do Przewodniczącego Zespołu celem uzyskania opinii o projektowanej ocenie skutków regulacji albo teście regulacyjnym. Tryb sporządzania opinii Zespołu regulują przepisy Rozdziału 2.
4. Członek Kierownictwa Ministerstwa, o którym mowa w ust. 1, może zadecydować o braku zasadności prowadzenia prac legislacyjnych w danym zakresie, informując o tym komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką oraz Dyrektora Departamentu Prawnego.
5. Przewodniczący Zespołu, po zaopiniowaniu przekazanych projektów ocen skutków regulacji albo testów regulacyjnych, przedstawia opinię Zespołu i przekazuje ją odpowiednio do: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, który podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem aktu normatywnego albo projektem założeń projektu ustawy.
6. W przypadku, gdy pomimo negatywnej opinii Zespołu odnośnie przekazanej oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego - Sekretarz Stanu, właściwy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie albo Dyrektor Generalny Ministerstwa wyrazi zgodę na prowadzenie prac nad projektem, obowiązany jest dodatkowo uzyskać akceptację Ministra na prowadzenie prac.
§  12a.
1. Skierowanie do uzgodnień wewnątrzresortowych projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy wymaga zgody wyrażonej odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
2. Członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem ustawy albo projektem założeń projektu ustawy, po jego uzgodnieniu w resorcie spraw wewnętrznych przedstawia projekt do oceny Kierownictwu Ministerstwa.
3. Członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem ustawy albo projektem założeń projektu ustawy informuje Dyrektora Departamentu Prawnego o decyzji Kierownictwa Ministerstwa w przedmiocie skierowania projektu do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.
4. W przypadku projektu innego niż projekt ustawy albo projekt założeń projektu ustawy członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad danym projektem może zadecydować o przedstawieniu go do oceny Kierownictwu Ministerstwa. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  12b.
1. Członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem ustawy albo projektem założeń projektu ustawy, po jego uzgodnieniu, opiniowaniu i konsultacjach publicznych przedstawia projekt do oceny Kierownictwu Ministerstwa.
2. Członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem ustawy albo projektem założeń projektu ustawy informuje Dyrektora Departamentu Prawnego o decyzji Kierownictwa Ministerstwa w przedmiocie prowadzenia dalszych prac legislacyjnych.
3. W przypadku projektu innego niż projekt ustawy albo projekt założeń projektu ustawy członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad danym projektem może zadecydować o przedstawieniu go do oceny Kierownictwu Ministerstwa po jego uzgodnieniu, konsultacjach publicznych oraz opiniowaniu. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  3.

Tryb prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowanych w resorcie spraw wewnętrznych

§  13.
1. Projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy opracowuje w resorcie spraw wewnętrznych komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna.
2. Koordynację działalności legislacyjnej jednostek organizacyjnych sprawują komórki organizacyjne prowadzące sprawy związane z nadzorem Ministra nad tymi jednostkami.
3. 6 (uchylony).
4. 7 (uchylony).
5. 8 Po uzyskaniu zgody projekt złożeń projektu ustawy, projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia - wymaga uwzględnienia w wykazie prac, o którym mowa w § 2 pkt 9.
6. Jeżeli wydanie projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy będzie powodować skutki finansowe, projekt wymaga zaopiniowania przez Departament Budżetu w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych.
7. 9 Wraz z projektem aktu normatywnego oraz projektem założeń projektu ustawy komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna przygotowuje wstępną opinię o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej. Opinię tę opracowuje się w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.
8. 10 W przypadku gdy opracowanie projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy wynika z konieczności dostosowania krajowego porządku prawnego do wymogów prawa Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, w pracach komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.
9. Przekazanie projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy do uzgodnień wewnątrzresortowych następuje z zachowaniem 7-dniowego terminu przedstawienia uwag, opinii i propozycji o projekcie. Wyznaczenie terminu krótszego wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia.
10. 11 Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, kierując do uzgodnień wewnątrzresortowych projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy, informuje Departament Prawny o uzyskaniu zgody oraz dołącza harmonogram prac.
11. Projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy dotyczący kilku komórek organizacyjnych bądź jednostek organizacyjnych opracowuje i uzgadnia w porozumieniu z pozostałymi ta komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której zakresu działania projekt w największym stopniu dotyczy. W przypadku wątpliwości, właściwą w sprawie komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną wskazuje członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.
12. W przypadku powstania rozbieżności niemożliwych do usunięcia w trybie uzgodnień wewnątrzresortowych, w tym podczas konferencji uzgadniającej, komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna, która opracowała projekt aktu normatywnego lub projekt założeń projektu ustawy przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia odpowiednio: Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, właściwemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie albo Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, informując o rozstrzygnięciu Departament Prawny.
13. Uzgodnienia wewnątrzresortowe można prowadzić w szczególności poprzez:
1) 12 elektroniczny system zarządzania dokumentami funkcjonujący w Ministerstwie;
2) pocztę elektroniczną;
3) zamieszczenie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustawy na stronie www.msw.gov.pl/portal/leg.
§  14. 13
1. Uzgodniony wewnątrzresortowo projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy wymagający uzgodnienia oraz konsultacji publicznych, komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, przekazuje, w tym również w wersji elektronicznej, do Departamentu Prawnego.
2. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna określa zakres konsultacji publicznych projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy wraz z podaniem danych teleadresowych podmiotów, którym projekt powinien zostać przekazany, z uwzględnieniem w szczególności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podmiotów, którym projekt z uwagi na zakres regulacji powinien zostać przekazany na podstawie odrębnych przepisów, oraz wybranych podmiotów, w zakresie działania których mieści się przedmiot regulacji.
3. Departament Prawny przekazuje komórce organizacyjnej albo jednostce organizacyjnej za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, uwagi zgłoszone do projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy w ramach uzgodnień oraz konsultacji publicznych.
4. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, po opracowaniu nowej wersji projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy w następstwie uwag przedstawionych w trakcie uzgodnień oraz konsultacji publicznych, przekazuje ją do Departamentu Prawnego, w tym również w wersji elektronicznej.
5. W przypadku nieuwzględnienia przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną uwag przedstawionych w trakcie uzgodnień oraz konsultacji publicznych do projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy, obowiązana jest ona do przekazania do Departamentu Prawnego argumentacji przemawiającej za ich odrzuceniem. W przypadku celowości zorganizowania konferencji międzyministerialnej komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna obowiązana jest do przygotowania tabeli rozbieżności.
§  15. 14 Projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy wymagający zaopiniowania przez związki zawodowe lub inne podmioty przekazuje do zaopiniowania w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna, a w ramach uzgodnień - Departament Prawny.
§  16.
1. Projekt ustawy opracowany na podstawie odrębnych przepisów przez Rządowe Centrum Legislacji Departament Prawny przekazuje komórce organizacyjnej albo jednostce organizacyjnej za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, która opracowała projekt założeń projektu ustawy, w celu zaopiniowania.
2. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna opiniując projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1, nie może zgłaszać uwag wychodzących poza przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu ustawy. W przypadku zgłoszenia takich uwag komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, obowiązana jest do uzyskania zgody odpowiednio: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  17. 15 W przypadku prac nad projektem ustawy komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna jest obowiązana, zgodnie z uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowania projektów aktów wykonawczych i przekazania ich do Departamentu Prawnego. Przekazanie powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed skierowaniem projektu ustawy do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.
§  18. Międzyministerialną konferencję uzgodnieniową organizuje i przeprowadza Departament Prawny przy udziale przedstawicieli komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej.
§  19. Na posiedzeniach Komisji Prawniczej resort spraw wewnętrznych jest reprezentowany przez przedstawiciela Departamentu Prawnego. Przedstawiciele komórki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej uczestniczą w posiedzeniu Komisji Prawniczej, dotyczącej przygotowanego projektu aktu normatywnego, w przypadku uznania ich obecności za celową przez Departament Prawny.
§  20. 16 Uwagi i stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych do projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy, Departament Prawny przekazuje - w formie elektronicznej - do Biura Komunikacji Społecznej, celem zamieszczenia ich w BIP Ministerstwa oraz BIP RCL.
§  21.
1. Projekt aktu normatywnego uzgodniony merytorycznie i zaopiniowany przez Departament Prawny pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym i zasadami techniki prawodawczej opracowuje w formacie XML komórka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna i przekazuje do Departamentu Prawnego, celem przedłożenia do podpisu Ministra.
2. Pomoc w zakresie weryfikacji poprawności przygotowania projektu aktu normatywnego w formacie XML świadczy Biuro Administracyjno-Finansowe.
3. Projekt aktu normatywnego zweryfikowany pod względem poprawności zgodnie z ust. 2, przedstawia do podpisu Ministra, w formacie XML, Dyrektor Departamentu Prawnego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Projekty aktów normatywnych niewymagające publikacji w dzienniku promulgacyjnym przedstawiane są do podpisu w formie papierowej.
4. Przedstawienie projektu aktu normatywnego do podpisu Ministra następuje po uzyskaniu akceptacji członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego oraz odpowiednio: Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa sprawującego nadzór nad komórką organizacyjną albo jednostką organizacyjną, której zakresu działania dotyczy treść projektu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty aktów o charakterze wewnętrznym mogą zostać przedstawione do podpisu Ministra przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną, której zakresu działania dotyczy treść projektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Departamentu Prawnego przy zachowaniu trybu, o którym mowa w ust. 4.
6. Projekt aktu normatywnego dotyczący ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, przedstawia do podpisu Ministra Dyrektor Generalny Ministerstwa, po uzyskaniu opinii Dyrektora Departamentu Prawnego przy zachowaniu trybu, o którym mowa w ust. 4.
§  22. Przed wydaniem aktu normatywnego jednostka organizacyjna obowiązana jest do uzyskania opinii Departamentu Prawnego zaakceptowanej odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w przypadku gdy organem współuczestniczącym w jego wydaniu jest Minister.
§  23.
1. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, pozostającego w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, jest opracowywany przez Departament Prawny, zaś pozostający w zakresie właściwości jednostki organizacyjnej jest opracowywany przez tą jednostkę organizacyjną.
2. W przypadku konieczności opracowania projektu tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, pozostającego w zakresie właściwości jednostki organizacyjnej, Departament Prawny informuje o tym jednostkę organizacyjną wskazując termin opracowania projektu.
3. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa przedkłada do podpisu Ministra Dyrektor Departamentu Prawnego za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

Rozdział  3a.

  17 Odrębny tryb rozpoczęcia i prowadzenia prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych w resorcie spraw wewnętrznych

§  23a.
1. W przypadku, gdy waga lub pilność sprawy wymaga niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych nad projektem, Minister może zadecydować o wyrażeniu zgody na prowadzenie prac nad projektem aktu normatywnego albo projektem założeń projektu ustawy w trybie odrębnym.
2. Tryb odrębny prowadzenia prac może polegać na wyłączeniu, w całości lub w części trybu, o którym mowa w Rozdziałach 2 i 2a oraz w § 13, w szczególności na rezygnacji z opiniowania oceny skutków regulacji albo testu regulacyjnego, jak również przeprowadzenia uzgodnień wewnątrzresortowych.

Rozdział  4.

Tryb prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw przekazanych do resortu spraw wewnętrznych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz inne podmioty obowiązane na podstawie odrębnych przepisów

§  24.
1. Projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy przekazany do zaopiniowania lub akceptacji Ministrowi przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, Dyrektor Departamentu Prawnego kieruje do komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych w celu uzyskania ich opinii.
2. Dyrektor Departamentu Prawnego wyznacza termin wyrażenia opinii lub uzgodnienia projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy nie krótszy niż 5 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony, w szczególności ze względu na termin wyznaczony dla resortu spraw wewnętrznych przez podmioty, o których mowa w§ 1 pkt 3. Niezajęcie stanowiska przez komórkę organizacyjną oraz jednostkę organizacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem uwag do projektu.
3. W przypadku gdy do Departamentu Prawnego wpłyną uwagi po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, podlegać będą one rozpatrzeniu jedynie gdy uzyskały akceptację odpowiednio: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
4. W przypadku gdy zgłoszone przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną uwagi pozostają w sprzeczności z obowiązującym systemem prawa lub zasadami techniki prawodawczej, nie podlegają one uwzględnieniu, natomiast w przypadku niemożliwych do usunięcia rozbieżności Departament Prawny przedstawia je do decyzji członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.
5. Stanowisko Ministra dotyczące opiniowanego projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy opracowuje Departament Prawny na podstawie uzgodnionych stanowisk przekazanych przez komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne. O uwzględnieniu w stanowisku uwag zgłoszonych przez komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne rozstrzyga członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.
6. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy przedstawiciele komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej biorą udział w międzyministerialnych konferencjach uzgodnieniowych, a także, w przypadku uznania za celowe przez Departament Prawny, w posiedzeniach Komisji Prawniczych dotyczących opiniowanych projektów. Brak udziału w międzyministerialnej konferencji uzgodnieniowej przedstawiciela komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej w przypadku przedstawienia uwag do projektu o charakterze związanym z zakresem jej właściwości jest równoznaczny z odstąpieniem od tych uwag.
7. W przypadku przekazania do zaopiniowania przez Dyrektora Departamentu Prawnego projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy w wersji skierowanej do rozpatrzenia przez Komitety: stały komitet Rady Ministrów, do Spraw Europejskich, Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji albo Radę Ministrów:
1) przedstawienie opinii następuje - w tym w wersji elektronicznej - w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Departamentu Prawnego, określonym z uwzględnieniem terminów posiedzeń Komitetów albo Rady Ministrów i zasad wynikających z przepisów odrębnych;
2) przedstawienie nowych uwag do projektu, w zakresie wcześniej opiniowanym, wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz zgody Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
3) 18 nie jest możliwe ponowne zgłoszenie przez komórkę organizacyjną oraz jednostkę organizacyjną uwag wycofanych lub uzgodnionych w trakcie uzgodnień.
§  25. W przypadku gdy treść projektu aktu normatywnego przekazanego do podpisu Ministra, jako organu współuczestniczącego w jego wydaniu, nie uległa zmianie w stosunku do treści zaakceptowanej uprzednio przez Ministra, projekt aktu normatywnego zostaje przedstawiony do podpisu Ministra za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

Rozdział  5.

Postępowanie z projektami aktów normatywnych opracowanych przez organy

§  26. 19
1. Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich informuje Departament Prawny oraz inne komórki organizacyjne albo jednostki organizacyjne o stanie i zakresie prac nad projektami aktów normatywnych opracowywanych przez organy Unii Europejskiej oraz pracownikach biorących udział w pracach nad projektem.
2. Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich zapewnia, na wniosek komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej, udział w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej przedstawicieli innych komórek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych, do zakresu działania których należą opracowywane akty normatywne.
3. W przypadku gdy procedowany projekt aktu normatywnego dotyczy tematyki wykraczającej poza właściwość Ministra, który pełni rolę wiodącą w pracach grupy roboczej Rady Unii Europejskiej, Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich może wystąpić do innego organu o zapewnienie udziału w pracach nad projektem jego przedstawicieli.
4. Notatki z posiedzeń grup roboczych Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich przekazuje Departamentowi Prawnemu, właściwej komórce organizacyjnej albo jednostce organizacyjnej.

Rozdział  6.

Prowadzenie ewidencji aktów normatywnych oraz wydawanie Dziennika Urzędowego Ministra Spraw Wewnętrznych

§  27.
1. Ewidencję aktów normatywnych Ministra prowadzi Departament Prawny, a ewidencję aktów normatywnych, o których mowa w § 22, jednostka organizacyjna.
2. 20 (uchylony).
§  28.
1. Departament Prawny przy wykorzystaniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej przekazuje akty normatywne Ministra do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Dopuszcza się przekazywanie aktów normatywnych do publikacji za pośrednictwem innych nośników informatycznych.
2. Akty normatywne Ministra niepodlegające publikacji, zgodnie z ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych. W Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych publikowane są w szczególności: zarządzenia, decyzje, obwieszczenia, komunikaty i postanowienia.
3. Redakcję Dziennika Urzędowego Ministra Spraw Wewnętrznych prowadzi Departament Prawny.

Rozdział  7.

Wykazy prac  21

§  29. 22
1. Departament Prawny koordynuje aktualizację wykazów prac z zakresu działania Ministra na podstawie zgłoszeń komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad tymi jednostkami.
2. W przypadku wykazu prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmującego projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Departament Prawny współpracuje z Biurem Komunikacji Społecznej, w szczególności w zakresie aktualizacji tego wykazu w BIP Ministerstwa.
3. Wniosek do właściwych organów prowadzących wykazy prac, w szczególności w zakresie zgłoszenia nowych projektów, uzupełnienia, zmiany bądź rezygnacji z prac w opublikowanych wykazach prac, przygotowuje Departament Prawny na podstawie wystąpienia komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, zaakceptowany odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, opracowywany jest zgodnie z wzorem przygotowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w trybie określonym przez odrębne przepisy.
§  30.
1. Departament Prawny występuje w imieniu Ministra z wnioskiem do właściwego organu prowadzącego wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów na podstawie odrębnych przepisów, o zamieszczenie w tym wykazie projektu ustawy bez uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, opracowywany jest przez Departament Prawny na podstawie informacji przekazanych przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką. Przekazana informacja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie dla opracowania projektu ustawy bez wymogu opracowania i uzgodnienia projektu jej założeń oraz być poprzedzona zgodą odpowiednio: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

Rozdział  8.

Przepis końcowy

§  31.
1. W przypadku projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń ujętych odpowiednio w wykazach prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, w dniu wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. W przypadku projektów rozporządzeń ujętych w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmującym projekty rozporządzeń nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w dniu wejścia w życie zarządzenia, dopuszcza się ich procedowanie na podstawie dotychczasowych przepisów, w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie prac, udzielonej odpowiednio przez członka Kierownictwa Ministerstwa sprawującego, w dniu wejścia w życie zarządzenia, nadzór nad komórką organizacyjną albo jednostką organizacyjną, która opracowała projekt.
§  32. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 23
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2 § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
4 Rozdział 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
5 Rozdział 2a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
6 § 13 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
7 § 13 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
8 § 13 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
9 § 13 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
10 § 13 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
11 § 13 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
12 § 13 ust. 13 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
13 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
14 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
15 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
16 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
17 Rozdział 3a dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
18 § 24 ust. 7 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
19 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
20 § 27 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
21 Tytuł rozdziału 7 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
22 § 29 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia nr 14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MSW.2014.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.
23 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 2, poz. 18, z 2000 r. Nr 1, poz. 2 i 6, z 2001 r. Nr 3, poz. 7 i Nr 6, poz. 12, z 2006 r. Nr 10, poz. 50 oraz 2008 r. Nr 7, poz. 25), które utraciło moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500).