Pozyskiwanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. - OpenLEX

Pozyskiwanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.95

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2016 r.

WYTYCZNE Nr 247
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie pozyskiwania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 i art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) i art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
Wytyczne określają tryb postępowania przed zawarciem umowy w sprawie pozyskiwania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.
§  2.
Użyte w wytycznych określenia oznaczają:
1)
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - fundusz, o którym mowa w art. 8a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
2)
kierownik komórki organizacyjnej Straży Granicznej - kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej w komendzie oddziału oraz kierownika komórki organizacyjnej w ośrodku szkolenia i ośrodku Straży Granicznej;
3)
Dysponent Funduszu - Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału, ośrodka szkolenia i ośrodka Straży Granicznej;
4)
podmiot przekazujący - podmiot, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
5)
Główny Księgowy - głównego księgowego w Komendzie Głównej Straży Granicznej, oddziale, ośrodku szkolenia i ośrodku Straży Granicznej.
§  3.
1.
Komendant placówki Straży Granicznej, dywizjonu Straży Granicznej lub kierownik komórki organizacyjnej Straży Granicznej, który otrzymał od podmiotu przekazującego propozycję przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej występuje z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na pozyskanie środków finansowych, zwanym dalej "wnioskiem".
2.
Wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 1, kierowany jest do właściwego Dysponenta Funduszu za pośrednictwem i przy kontrasygnacie właściwego Głównego Księgowego.
§  4.
Wniosek zawiera:
1)
pełną nazwę podmiotu przekazującego, adres jego siedziby oraz dane personalne osoby upoważnionej do jego reprezentowania;
2)
wysokość środków finansowych zawartych w propozycji przekazania;
3)
planowany termin przyjęcia środków finansowych;
4)
określenie celu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
5)
informację, czy podmiot przekazujący nakłada na Dysponenta Funduszu obowiązek rozliczania się z przekazanych środków finansowych oraz termin tego rozliczenia;
6)
informację, czy podmiot przekazujący nakłada na Dysponenta Funduszu obowiązek świadczenia wzajemnego w jakiejkolwiek postaci, w tym zawierania np. umów sponsoringu w zamian za przekazanie środków.
§  5.
Dysponent Funduszu podejmuje decyzję w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.
§  6.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.