Powoływanie oraz zasady i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje wymagane od osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1995.11.42

Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1995 r.

DECYZJA Nr 1/DR/95
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 lipca 1995 r.
w sprawie powoływania oraz zasad i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje wymagane od osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

Na podstawie § 5 statutu Ministerstwa Finansów, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1993 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (Dz. U. Nr 52, poz. 241, z 1994 r. Nr 86, poz. 399 oraz z 1995 r. Nr 38, poz. 185), w związku z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 140, poz. 790 oraz z 1995 r. Nr 71, poz. 356) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną sprawdzającą kwalifikacje wymagane od osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, zwaną dalej "Komisją".
2.
Komisja składa się z:
1)
przewodniczącego,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
sekretarza,
4)
sześciu członków

- zwanych dalej członkami Komisji.

3.
Nadzór nad Komisją sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów, nadzorujący Departament Rachunkowości, zwany dalej "nadzorującym Komisją".
4.
Członków Komisji powołuje nadzorujący Komisję spośród przedstawicieli Departamentów:
1)
Prawnego - 1 osoba,
2)
Podatków Bezpośrednich i Opłat - 1 osoba,
3)
Podatków Pośrednich - 1 osoba,
4)
Informatyki - 1 osoba,
5)
Organizacji i Nadzoru Podatkowego - 1 osoba,
6)
Kontroli Skarbowej - 1 osoba,
7)
Rachunkowości - 3 osoby.
5.
Komisja powoływana jest odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.
6.
Kandydatów na członków Komisji, o których mowa w ust. 2, wskazują dyrektorzy poszczególnych departamentów w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Rachunkowości. Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji, składające się z: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, wyznaczonych przez nadzorującego Komisję.
§  2.
1.
Komisja wykonuje swoje zadania zgodnie z jej regulaminem, zasadami i trybem działania stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji.
2.
Ustala się zakres wiadomości, podlegający sprawdzeniu na egzaminie dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
3.
Ustala się Regulamin, określający tryb przeprowadzania egzaminów, ustalania wyników poszczególnych osób oraz tryb ogłaszania wyników i składania odwołań, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.
4.
Ustala się wzór świadectwa zdania egzaminu stanowiący załącznik nr 4 do decyzji.
5.
Testy egzaminacyjne zatwierdza nadzorujący Komisję na wniosek Komisji.
§  3.
Departament Rachunkowości w Ministerstwie Finansów prowadzi rejestr osób, które uzyskały świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rejestr i zmiany w rejestrze będą ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.
§  4.
1.
Za udział w każdej sesji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
1200 zł - dla przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza,
2)
1000 zł - dla każdego z pozostałych członków Komisji.
2.
Sesja egzaminacyjna wyznaczana jest dla co najmniej 50 osób.
§  5.
1.
Obsługę administracyjno-biurową Komisji wykonuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów w Warszawie, zwany dalej Ośrodkiem.
2.
Do zadań wykonywanych przez Ośrodek należy w szczególności:
1)
wykonanie formularzy testów egzaminacyjnych w sposób zapewniający ich poufność,
2)
przekazywanie członkom Komisji informacji o terminach posiedzeń,
3)
informowanie osób zainteresowanych egzaminem o terminach egzaminów w danej sesji, o wynikach egzaminu, a także sposobach odwołań od decyzji Komisji,
4)
sporządzanie kalkulacji związanej z określeniem opłaty egzaminacyjnej z uwzględnieniem wysokości wynagrodzeń dla członków Komisji i osób wchodzących w skład obsługi technicznej zatrudnionej w danej sesji egzaminacyjnej oraz innych przewidywanych kosztów egzaminu,
5)
sporządzanie list osób przystępujących do egzaminu w trakcie danej sesji egzaminacyjnej,
6)
ustalenie technicznych warunków przeprowadzania egzaminów,
7)
obsługa i zabezpieczanie przebiegu poszczególnych sesji egzaminacyjnej i egzaminów.
3.
Nadzorujący Komisję może określać inne obowiązki Ośrodka związane z przeprowadzeniem egzaminów i wydawaniem świadectw.
§  6.
1.
Informacja, określająca termin i miejsce egzaminu oraz wysokość opłaty za uczestnictwo w sesji egzaminacyjnej ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów w formie komunikatu, a ponadto zamieszczana w Rzeczypospolitej dwukrotnie w terminie dwumiesięcznym i miesięcznym poprzedzającym dzień egzaminu.
2.
Środki finansowe, z tytułu opat egzaminacyjnych, gromadzi się na wyodrębnionym rachunku bankowym Ośrodka, z którego finansowane są koszty organizacji i obsługi poszczególnych sesji egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia Komisji i obsługi technicznej.
3.
Osoby zakwalifikowane do egzaminu w trakcie określonych sesji są informowane odrębnymi pismami o terminie i miejscu egzaminu oraz o wysokości opłaty egzaminacyjnej. Wpłaty osób nie dopuszczonych do egzaminu będą zwracane lud podlegają zaliczeniu na poczet opłat za sesję egzaminacyjną, na której osoba wpłacająca zdawać będzie egzamin. Wpłaty osób, które nie przystąpiły do egzaminu są decyzję Komisji zaliczone na poczet kosztów organizacji egzaminu lub w uzasadnionych przypadkach podlegają zwrotowi albo mogą być zaliczone na poczet wypłat za przystąpienie do egzaminu na innej sesji egzaminacyjnej.
§  7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje wymagane od osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

§  1.
Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej Komisją.
§  2.
1.
Komisja jest organem kolegialnym przeprowadzającym egzaminy, który wszystkie swoje decyzje podejmuje na posiedzeniach, zwykłą większością głosów obecnych, w formie uchwał.
2.
Uchwały podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3.
Członek Komisji ma prawo zgłosić głos odrębny, który podlega zaprotokołowaniu wraz z uchwałą.
§  3.
1.
Przewodniczącego Komisji, jego Zastępcę i Sekretarza wyznacza nadzorujący Komisję spośród członków Komisji.
2.
Komisja ze swojego składu wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań.
3.
Przewodniczący Komisji, jego Zastępca i Sekretarz stanowią Prezydium Komisji.
4.
Prezydium Komisji jest organem, który nadzoruje realizację uchwał Komisji oraz kieruje jej pracami.
5.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz.
§  4.
Do zadań Komisji należy:
1)
sprawowanie nadzoru nad egzaminem potwierdzającym wiadomości osób nie spełniających wymogów formalnych - określonych w § 2 lub § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 140, poz. 790 i z 1995 r. Nr 71, poz. 356) - a ubiegających się o świadectwo,
2)
uzupełnienie listy pytań egzaminacyjnych, prowadzonej przez Departament Rachunkowości w zakresie określonym przez Ministra Finansów, stanowiącym załącznik nr 2 do decyzji,
3)
przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia nadzorującemu Komisję listy pytań testów egzaminacyjnych na sesję egzaminacyjną,
4)
przeprowadzenie egzaminów oraz sprawdzanie testów egzaminacyjnych,
5)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
6)
opiniowanie komunikatów oraz wszelkich informacji przygotowywanych przez Ośrodek dla uczestników egzaminu oraz odwoływać składanych przez uczestników egzaminu,
7)
przekazywanie dokumentacji do archiwum Ministerstwa Finansów według zasad określonych odrębnymi przepisami.
§  5.
1.
Nadzorujący Komisję wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie testów egzaminacyjnych spośród osób wchodzących w skład Komisji lub osób przez nią wskazanych.
2.
Członkowie Komisji sprawdzają prawidłowość pytań testowych i wariantów odpowiedzi dla poszczególnych testów egzaminacyjnych w celu opracowania wzorcowego szablonu prawidłowych odpowiedzi w następujący sposób:
1)
przedstawiciel Departamentu Prawnego - pkt IV przedmiotowego zakresu wiadomości podlegających sprawdzeniu na egzaminie dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji,
2)
przedstawiciele Departamentów: Podatków Bezpośrednich i Opłat, Podatków Pośrednich, Organizacji i Nadzoru Podatkowego, Kontroli Skarbowej - pkt V załącznika nr 2,
3)
przedstawiciel Departamentu Informatyki - pkt I załącznika nr 2,
4)
przedstawiciele Departamentu Rachunkowości - pkt II i III załącznika nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zakres wiadomości podlegający sprawdzeniu na egzaminie dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

SYSTEM INFORMATYCZNY I PODSTAWY INFORMATYKI.

II 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

III 

RACHUNEK KOSZTÓW

IV 

PRAWO CYWILNE, GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE, POSTĘPOWANIE PODATKOWE, OPŁATY I ZOBOWIĄZANIA O CHARAKTERZE PODATKOWYM

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WYMOGÓW

SYSTEM INFORMATYCZNY I PODSTAWY INFORMATYKI.

1.
Pojęcie systemu, struktura systemu, sterowanie, informacje, modelowanie systemu:
1)
funkcje systemu,
2)
przetwarzanie i zabezpieczanie informacji,
3)
system informatyczny w rachunkowości.
2.
Środowisko informatyczne:
1)
informatyka, system informatyczny, sprzęt i oprogramowanie,
2)
systemy użytkowe, zbiory danych, przetwarzanie danych i tryb przetwarzania,
3)
środowisko informatyczne, bezpieczeństwo środowiska informatycznego i ochrona danych.
3.
Niezbędne cechy systemów rachunkowości informatycznej.

II 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

1.
Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy:
1)
teoretyczne podstawy rachunkowości:
a)
proces gospodarczy jako przedmiot poznania,
b)
konta księgowe (pojęcie, rodzaje, zasady tworzenia, rola i zadania),
c)
zasada bilansowa,
d)
zasady podwójnego zapisu,
e)
prezentacja sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej w sprawozdaniu finansowym oraz zasady sporządzania i analizy (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków finansowych),
2)
podstawowe założenia (zasady) rachunkowości (podmiot gospodarczy, kontynuacja działania, wartość pieniężna, minimalizm, koszt historyczny, okresy sprawozdawcze),
3)
podstawowe cechy jakościowe rachunkowości (wiarygodność, użyteczność, sprawdzalność, rzetelność, prawidłowość),
4)
zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości oraz ich przedstawienia i ich interpretacji,
5)
normy prowadzenia rachunkowości: normy prawne, uznane normy zawodowe, metody rachunkowości, stosowanie wybranych metod,
6)
zagadnienia organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
2.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
1)
zasady ogólne (podmioty, sposób prowadzenia, odpowiedzialność),
2)
dane, dokumenty księgowe, kontrola dowodów księgowych i danych,
3)
księgi rachunkowe, funkcje, formy, zapisy w porządku chronologicznym, księgi główne i pomocnicze, zestawienia obrotów i sald,
4)
okresy sprawozdawcze, otwieranie i zamykanie ksiąg,
5)
inwentaryzacja, pojęcie, zakres, tryb przeprowadzania, rozliczania,
6)
dokumentacja metod prowadzenia rachunkowości,
7)
bezpieczeństwo i przechowywanie dokumentacji,
8)
stosowanie techniki komputerowej do prowadzenia ksiąg,
9)
ocena systemów użytkowych rachunkowości informatycznej.
3.
Zagadnienia rachunkowości finansowej:
1)
ujęcie w rachunkowości składników majątku obrotowego, środków pieniężnych (gotówki, bonów pieniężnych, środków na rachunkach bankowych), ekwiwalentów środków pieniężnych, weksli i czeków obcych, nabytych w celu odsprzedaży papierów wartościowych (obligacji, akcji itp.), należności, zapasów (wycena i prezentacja zapasów po koszcie historycznym), nakładów przyszłych okresów.
2)
ujęcie w rachunkowości rzeczowych składników majątku trwałego: rzeczowe składniki majątku trwałego i ich klasyfikacja, pomiar wartości początkowej (brutto), amortyzacja majątku trwałego - alternatywne metody amortyzacji, nakłady na remonty i konserwacje, przeszacowanie wartości składników majątku trwałego, problem kapitalizacji odsetek, operacje leasingowe (u leasingobiorcy, leasingodawcy), zasoby naturalne - ujęcie ich zużycia,
3)
ujęcie w rachunkowości niematerialnych aktywów trwałych; rodzaje składników niematerialnych majątku trwałego. Treść pojęcia "wartość firmy" (goodwill) oraz przyczyny powstania i zmian wartości tego składnika majątkowego. Wartość firmy i "ujemna" wartość. Koszty organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego. Koszty badań i rozwoju, koszty nabycia praw majątkowych, patenty, koncesje, licencje, oprogramowanie komputerów i podobne wartości. Amortyzacja niematerialnych składników majątku trwałego,
4)
finansowe składniki majątku trwałego,
5)
kryteria klasyfikacji papierów wartościowych zaliczonych do majątku trwałego i obrotowego,
6)
ujęcie w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomości i obrotu wierzytelności,
7)
kapitały i operacje kapitałowe w przedsiębiorstwach różnego typu własności (kupcy, spółki jawne i cywilne spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i inne). Kapitały rezerwowe tworzone z zysku. Kapitały z przeszacowania środków trwałych,
8)
ujęcie krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań: tytuły i kryteria klasyfikacji, ujęcie w ewidencji,
9)
ujęcie przychodów i kosztów: uznanie za przychód, przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług., koszt własny sprzedanych produktów, towarów i usług, przychody finansowe i koszty finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, obroty wewnętrzne i koszt własny obrotów wewnętrznych, stosowanie zasady ostrożności. Ustalanie wyniku finansowego. Wykazanie podziału zysku i jego korekt wynikających ze zmian metod i operacji nadzwyczajnych. Pozycje nadzwyczajne, kryteria ich klasyfikacji. ustawowe, statutowe i decyzyjne odpisy z zysku. Kapitały rezerwowe oparte na zysku. Ustalenie wyniku z punktu widzenia zasad rachunkowości a ujęcie dla potrzeb podatkowych,
10)
szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu,
11)
rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach. Założenie, przekształcenie, połączenie, przejęcie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Zmiana formy prawnej,
12)
szczególne problemy rachunkowości niektórych podmiotów. Rachunkowość gospodarstw pomocniczych, jednostek samorządowych, instytucji działających przy założeniu nie osiągania zysku, itp. Wycena przedsiębiorstwa: różne interpretacje pojęcia "wartość przedsiębiorstwa", wartość księgowa przedsiębiorstwa, okoliczności wymagające dokonania wyceny przedsiębiorstwa, sytuacje uwarunkowania wyboru metody wyceny, metody oparte na wycenie składników majątkowych, na dywidendzie, na pomiarze zdyskontowanego przepływu pieniądza, na oszacowaniu przyszłych zysków.
4.
Sprawozdania finansowe:
1)
ogólne zasady sporządzania sprawozdań:
a)
sprawozdania wewnętrzne (raporty) i zewnętrzne, sprawozdania specjalne i ogólnego przeznaczenia,
b)
roczne sprawozdania finansowe i ich funkcje. Normy (standardy) jakości sprawozdań finansowych,
c)
wzory sprawozdań finansowych i ich pojęcie (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych),
d)
dodatki (noty) do sprawozdania (funkcje, treść), sprawozdanie zarządu,
e)
tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania,
2)
analiza sytuacji majątkowej, finansowe i dochodowej na podstawie sprawozdania finansowego:
a)
analiza rentowności: rentowność sprzedaży, kapitałów, efektywność opłacania kapitałów obcych,
b)
ocena struktury finansowania: zadłużenie, trwałość finansowania, odnowa majątku trwałego,
c)
ocena struktury majątku i szybkości obrotu,
d)
analiza płynności i wypłacalności, płynność ogólna, bieżąca zdolność płatnicza, ocena zdolności do kontynuacji działalności.

III 

RACHUNEK KOSZTÓW:

1.
Wprowadzenie:
1)
miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa i rachunkowości,
2)
koszty i ich klasyfikacja z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiar zysku,
3)
klasyfikacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji i planowania (funkcje i zmienność kosztów),
4)
szacowanie i przewidywanie kosztów w oparciu o dane pochodzące z rachunkowości.
2.
Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów.

(Problem alokacji kosztów produkcji pomocniczej i ogólnych kosztów produkcji).

3.
Rachunek kosztów zmiennych.
4.
Rachunek kosztów w warunkach automatyzacji sterowania procesami produkcyjnymi.

IV 

PRAWO CYWILNE, GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE.

1.
Elementy prawa pracy:
1)
stosunek pracy i związane z nim obowiązki zakładu pracy i pracownika,
2)
bezpieczeństwo i higiena pracy.
2.
Elementy prawa cywilnego:
1)
przepisy ogólne prawa cywilnego,
2)
własność i inne prawa rzeczowe,
3)
czyny niedozwolone,
4)
umowy,
5)
zobowiązania umowne,
6)
spółka cywilna,
7)
terminy,
8)
formy wymagane dla ważności czynności prawnych.
3.
Elementy prawa administracyjnego:
1)
decyzje,
2)
wszczęcie postępowania,
3)
zawieszenie postępowania,
4)
ugoda,
5)
postanowienia,
6)
odwołania, zażalenia,
7)
wznowienie postępowania,
8)
uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji,
9)
doręczenia,
10)
wezwania,
11)
terminy.
4.
Elementy prawa o działalności gospodarczej:
1)
podstawowe pojęcia prawa handlowego,
2)
powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja: spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek z o.o., spółek akcyjnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni,
3)
podstawy prawne działalności gospodarczej organizacji społecznych i politycznych oraz przedstawicielstw osób zagranicznych,
4)
podstawy prawne działalności gospodarczej spółek cywilnych:
a)
osób fizycznych,
b)
osób prawnych,
c)
osób fizycznych i prawnych,
5)
prawo układowe i upadłościowe,
6)
prawo dewizowe:
a)
pojęcia ogólne,
b)
zezwolenia dewizowe, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych zezwoleń dewizowych.
5.
Papiery wartościowe:
1)
istota, właściwości i rodzaje papierów wartościowych,
2)
sposoby przenoszenia praw z papierów wartościowych,
3)
weksle,
4)
czeki,
5)
obligacje,
6)
publiczny obrót papierami wartościowymi,
7)
konosamenty i kwity depozytowe.
6.
Prawo budżetowe i jego związek z działalnością gospodarczą.
7.
Prawo Bankowe i ubezpieczeniowe.
8.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa gospodarczego.

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE, POSTĘPOWANIE PODATKOWE, OPŁATY I ZOBOWIĄZANIA O CHARAKTERZE PODATKOWYM.

1.
System podatkowy i wykonywanie zobowiązań podatkowych:
1)
pobierane aktualne podatki i niepodatkowe należności budżetowe stanowiące dochody budżetu państwa i budżetów gmin,
2)
zasady wykonywania zobowiązań podatkowych i przepisy wykonawcze,
3)
kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych,
4)
podstawowe pojęcia z zakresu systemu podatkowego.
2.
Podatki pośrednie:
1)
podatek od towarów i usług:
a)
zakres stosowania,
b)
zasady ustalania podstawy wymiaru,
c)
zasady dokumentowania,
d)
zasady rozliczania,
e)
deklaracje podatkowe,
2)
akcyza:
a)
zakres stosowania,
b)
zasady ustalania podstawy wymiaru,
c)
zasady dokumentowania,
d)
zasady rozliczania,
e)
deklaracje podatkowe.
3.
Podatki bezpośrednie:
1)
podatek od osób prawnych;
a)
zasady ustalania zaliczek,
b)
ulgi i odliczenia,
c)
zeznania roczne,
2)
podatek od osób fizycznych:
a)
zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady naliczania zaliczek, zasady ewidencjonowania zaliczek, zeznania roczne),
b)
zaliczki na podatek dochodowy w przypadku umów zlecenia,
3)
podatek od osób fizycznych od przychodów z działalności gospodarczej:
a)
a zasady ustalania zaliczek,
b)
ulgi i odliczenia,
c)
zeznania roczne.
4.
Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.
5.
Opłata skarbowa.
1)
przedmiot opłaty skarbowej,
2)
zakres stosowania opłaty skarbowej,
3)
zasady ustalania podstawy wymiaru opłaty skarbowej,
4)
pobór i rozliczanie opłaty skarbowej.
6.
Składki ZUS i na fundusze pokrewne oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego:
1)
przedmiot składek ZUS,
2)
wymiary składek na: ubezpieczenie społeczne, fundusz przeciwdziałania bezrobociu, fundusz gwarancyjny,
3)
zasiłki z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, rodzinne) i wynagrodzenia za czas choroby (zakres podmiotowy, sposób ustalania uprawnień, wyliczenia wymiaru).
7.
Cło i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.
8.
Postępowanie administracyjne i karne skarbowe:
1)
organy w postępowaniu podatkowym,
2)
tryb postępowania w sprawach podatkowych,
3)
strony i ich uprawnienia,
4)
decyzje w sprawach podatkowych,
5)
zabezpieczenia i egzekucja w postępowaniu podatkowym.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Regulamin określający tryb przeprowadzania egzaminów, ustalania wyników poszczególnych osób oraz tryb ogłaszania wyników i składania odwołań.

§  1.
1.
Kontrolę nad organizacją i przebiegiem egzaminów wykonują osoby upoważnione przez Komisję Egzaminacyjną do sprawowania nadzoru nad przebiegiem egzaminu; Komisja Egzaminacyjna wyznacza kierującego egzaminem.
2.
Egzamin przeprowadza się w wydzielonych pomieszczeniach, w warunkach umożliwiających zdającym samodzielność pracy, a osobom nadzorującym przebieg egzaminu czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu.
3.
Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się po okazaniu dowodu tożsamości.
4.
Uczestnik egzaminu potwierdza własnoręcznym podpisem nadane mu oznaczenie kodowe, które będzie go identyfikowało jako uczestnika egzaminu.
5.
Egzamin przeprowadzany jest w formie testu, który składa się ze 160 pytań.
6.
Egzamin trwa 5 godzin. Czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu określa osoba kierująca egzaminem.
7.
Uczestnicy egzaminu mają prawo, w trakcie egzaminu, do zadawania pytań dotyczących niejasnych sformułowań lub terminów zawartych w treści pytań.
8.
W czasie egzaminu zdający nie powinien opuszczać sali. W uzasadnionych przypadkach może uzyskać zgodę na opuszczenie sali - po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi i osobami postronnymi,
9.
Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej uczestnik egzaminu przekazuje pracę osobom sprawującym nadzór nad przebiegiem egzaminu. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się na karcie odpowiedzi.
10.
Osoby nadzorujące przebieg egzaminu mają prawo wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu.
11.
W przypadku stwierdzenia ujawnienia pytań egzaminacyjnych przed rozpoczęciem egzaminu lub stwierdzenia w czasie egzaminu niesamodzielności pracy uczestnika, egzamin może być unieważniony. o unieważnieniu decyduje osoba kierująca egzaminem. Unieważnienie egzaminu może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych uczestników.
12.
Kandydat, który z ważnych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w określonym dla niego terminie, może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym za zgodą i na zasadach określonych przez Komisję egzaminacyjną.
§  2.
1.
Każde pytanie testu egzaminacyjnego jest oceniane według następujących zasad:
1)
odpowiedź prawidłowa - dwa punkty,
2)
odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt (punkt ujemny),
3)
brak odpowiedzi - zero punktów.
2.
Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdające egzamin na załączonym do testu formularzu (karcie odpowiedzi).
3.
Warunkiem zdania egzaminu przez zdającego jest otrzymanie co najmniej 220 punktów dodatnich stanowiących sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe.
4.
Termin i miejsca ogłoszenia wyników egzaminu oraz wydawania świadectw ustala Ośrodek.
5.
W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników lub uzyskania pisemnej informacji o wyniku egzaminu, każdy uczestnik może zwrócić się do Komisji o ponowną ocenę złożonego egzaminu.
6.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników lub pozyskania pisemnej informacji o wyniku egzaminu, na pisemną prośbę uczestnika, który uzyskał co najmniej 200 punktów, Komisja może wyrazić w uzasadnionych wypadkach zgodę na udostępnienie mu pracy egzaminacyjnej.
7.
Odwołania od wyników egzaminu, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników egzaminu lub uzyskania pisemnej informacji, składa się do Ministra Finansów za pośrednictwem Komisji, Minister Finansów albo osoba przez niego upoważniona rozpatruje odwołania i powiadamia Komisję oraz zainteresowanych o sposobie ich rozpatrzenia.
8.
Osobom, które zdały egzamin, Ośrodek wydaje świadectwa według wzoru stanowiącego załącznik do decyzji.
9.
Osoby, które nie zdały egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, mogą ponownie przystąpić do egzaminu po ponownym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.

ZAŁĄCZNIK NR 4

ŚWIADECTWO

NR ...

zdania egzaminu