Dz.Urz.MI.2018.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 12 ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1118) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Infrastruktury, zwanym dalej "Ministerstwem", tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół realizuje zadania, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej "ustawą", w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister Infrastruktury, zwany dalej "Ministrem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Minister;
2) Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie - wyznaczony przez Ministra, w zależności od wystąpienia zagrożenia lub sytuacji kryzysowej w dziale administracji rządowej, którym kieruje Minister;
3) członkowie:
a) Dyrektor Generalny Ministerstwa,
b) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa,
c) Rzecznik Prasowy Ministra;
4) Sekretarz - dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego;
2.  Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zaprosić do udziału w pracach Zespołu:
1) przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorców, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;
2) przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
3.  W posiedzeniach Zespołu udział biorą wyznaczeni przez Przewodniczącego członkowie.
4.  Osoby wchodzące w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście. W uzasadnionych przypadkach członka Zespołu może reprezentować osoba przez niego wyznaczona.
§  3. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego.
3.  Do zadań Przewodniczącego należy:
1) organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza albo członka Zespołu, posiedzeń Zespołu w składzie właściwym do zakresu spraw będących przedmiotem posiedzenia;
3) określanie i informowanie uczestników posiedzenia Zespołu, biorąc pod uwagę zakres rozpatrywanych spraw, że posiedzenie odbędzie się w trybie jawnym lub niejawnym;
4) zlecanie opracowania analiz lub raportów w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Ministerstwa do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej.
4.  Do zadań członków Zespołu należy:
1) uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez Przewodniczącego.
2) niezwłoczne powiadamianie Przewodniczącego, Sekretarza o wystąpieniu zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, w przypadku uzyskania takich informacji.
5.  Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) sporządzanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu oraz protokołu z posiedzenia Zespołu;
2) przekazywanie informacji o zwołaniu posiedzenia Zespołu wraz z porządkiem dziennym posiedzenia Zespołu oraz ewentualnie z innymi dokumentami na posiedzenie Zespołu;
3) zapewnianie przygotowania projektów decyzji lub innych dokumentów na polecenie Przewodniczącego;
4) przekazywanie decyzji i poleceń Przewodniczącego oraz zatwierdzonego protokołu z posiedzenia Zespołu;
5) archiwizowanie dokumentacji Zespołu.
§  4. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
2.  Posiedzenia zwyczajne odbywają się stosownie do okoliczności, w szczególności w celu wykonania zadań Zespołu, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy oraz zadań zawartych w zatwierdzonych przez uprawnione organy dokumentach z zakresu zarządzania kryzysowego.
3.  Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje się w przypadku:
1) wystąpienia sytuacji kryzysowej;
2) możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.
§  5. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia kolegialnie, w drodze uzgodnienia stanowiska.
2.  Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, zawierający pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Zespołu.
3.  Osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu zatwierdza protokół z posiedzenia.
4.  Protokół przechowuje się w komórce organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw zarządzania kryzysowego.
§  6. 
1.  Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zarządzić rozpatrzenie sprawy w trybie obiegowym.
2.  Niezgłoszenie przez członka Zespołu uwag do sprawy rozpatrywanej w trybie obiegowym traktuje się jako akceptację przedłożonych dokumentów.
3.  W przypadku nieuzgodnienia dokumentów przedłożonych do rozpatrzenia w trybie obiegowym sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu Zespołu.
4.  Po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym Sekretarz przedstawia członkom Zespołu na najbliższym posiedzeniu dokumenty uzgodnione w trybie obiegowym.
§  7. 
1.  Przewodniczący może powoływać grupy zadaniowe, w skład których wchodzą wyznaczeni przez Przewodniczącego członkowie Zespołu oraz pracownicy Ministerstwa niebędący członkami Zespołu.
2.  Grupy zadaniowe powołuje się w szczególności do opracowania analiz lub raportów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4.
§  8.  Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 22).
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.