Dz.Urz.GITD.2018.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się zespół do opracowania i wprowadzenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego mechanizmu efektywnego wdrażania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Agnieszka Brejnak - Biuro Prawne - Przewodniczący Zespołu;
2) Bartosz Jabłonka - Biuro Nadzoru Inspekcyjnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Sylwia Stachowiak - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Zespołu;
4) Dariusz Kuligowski - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Zespołu;
5) Magdalena Czyczuk - Biuro Finansowe - członek Zespołu;
6) Maria Wojdygo - Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego - członek Zespołu;
7) Cezary Jurkowski - Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej - członek Zespołu;
8) Renata Pietras - Biuro Prawne - członek Zespołu;
9) Adam Jasiński - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - członek Zespołu;
10) Bogusław Major - Biuro Informatyki i Łączności - członek Zespołu;
11) Agnieszka Mazurek - Gabinet Głównego Inspektora - członek Zespołu;
12) Marcin Miązek - Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat - członek Zespołu;
13) Anna Lubczyńska - Delegatura Wielkopolska - członek Zespołu;
14) Sylwia Głowacka - Biuro Informatyki i Łączności - sekretarz Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie procedury wdrażania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli;
2) opracowanie mechanizmu monitorowania skuteczności wdrażania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli;
3) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego raz w roku, najpóźniej do 31 grudnia danego roku, sprawozdania ze sposobu realizowania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli;
4) analiza zgłoszenia o zagrożeniach korupcyjnych;
5) opracowanie rekomendacji innych wymaganych działań, mających na celu obniżenie ryzyka wystąpienia działań korupcjogennych.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
2) nadzorowanie i kierowanie pracami Zespołu;
3) uzgodnienie i zatwierdzenie regulaminu prac Zespołu;
4) zapraszanie pracowników i przedstawicieli, o których mowa w § 5 do uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu;
5) zatwierdzanie dokumentów opracowywanych w ramach Zespołu oraz protokołów z posiedzeń Zespołu.
§  5.  W posiedzeniach Zespołu w uzasadnionych przypadkach mogą brać udział, bez prawa głosu, inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub przedstawiciele podmiotów zewnętrznych, posiadający wiedzę specjalistyczną, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.
§  6. 
1.  Posiedzenia Zespołu zwoływane są w razie potrzeby przez Przewodniczącego Zespołu.
2.  Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, stanowiący dokumentację pracy Zespołu, który podpisują członkowie biorący udział w posiedzeniu.
3.  Dokumentację pracy Zespołu przechowuje sekretarz Zespołu.
§  7. 
1.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.
2.  Każdy członek Zespołu dysponuje jednym głosem.
3.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub zastępującego go Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
§  8.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.
§  9.  Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach w granicach swoich obowiązków służbowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
§  10. 
1.  Znosi się zespół do opracowania i wprowadzenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, w związku z zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych planem realizacji "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019", mechanizmu efektywnego wdrażania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych utworzony zarządzeniem nr 29/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych (Dz. U. GITD poz. 29 i 37).
2.  Traci moc zarządzenie nr 29/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.