Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się zespół do opracowania i wprowadzenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego mechanizmu efektywnego wdrażania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  1  W skład Zespołu wchodzą:
1) Cezary Jurkowski - Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej - Przewodniczący Zespołu;
2) Agnieszka Brejnak - Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Wojciech Tudek - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Zespołu;
4) Patrycja Jastrzębska - Biuro Finansowe - członek Zespołu;
5) Maria Wojdygo - Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego - członek Zespołu;
6) Albert Matejak - Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej - członek Zespołu;
7) Anna Polska-Gnesotto - Biuro Prawne - członek Zespołu;
8) Agata Szydlik - Biuro Nadzoru Inspekcyjnego - członek Zespołu;
9) Adam Jasiński - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - członek Zespołu;
10) Bogusław Major - Biuro Teleinformatyki - członek Zespołu;
11) Agnieszka Mazurek - Gabinet Głównego Inspektora - członek Zespołu;
12) Marcin Łasiński - reprezentujący Biuro Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biuro Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat i Biuro Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat - członek Zespołu;
13) Wojciech Król - Biuro Informacji i Promocji - członek Zespołu;
14) Dariusz Bratoszewski - Delegatura Północna - członek Zespołu;
15) Iwona Eliaszuk - sekretarz Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie procedury wdrażania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli;
2) opracowanie mechanizmu monitorowania skuteczności wdrażania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli;
3) 2  przekazywanie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego sprawozdania ze sposobu realizowania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli za dany rok, nie później niż do 28 lutego roku następującego po roku objętym sprawozdaniem;
4) analiza zgłoszenia o zagrożeniach korupcyjnych;
5) opracowanie rekomendacji innych wymaganych działań, mających na celu obniżenie ryzyka wystąpienia działań korupcjogennych.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
2) nadzorowanie i kierowanie pracami Zespołu;
3) uzgodnienie i zatwierdzenie regulaminu prac Zespołu;
4) zapraszanie pracowników i przedstawicieli, o których mowa w § 5 do uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu;
5) zatwierdzanie dokumentów opracowywanych w ramach Zespołu oraz protokołów z posiedzeń Zespołu.
§  5.  W posiedzeniach Zespołu w uzasadnionych przypadkach mogą brać udział, bez prawa głosu, inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub przedstawiciele podmiotów zewnętrznych, posiadający wiedzę specjalistyczną, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.
§  6. 
1.  Posiedzenia Zespołu zwoływane są w razie potrzeby przez Przewodniczącego Zespołu.
2.  Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, stanowiący dokumentację pracy Zespołu, który podpisują członkowie biorący udział w posiedzeniu.
2a.  3  Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
3.  Dokumentację pracy Zespołu przechowuje sekretarz Zespołu.
§  7. 
1.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.
2.  Każdy członek Zespołu dysponuje jednym głosem.
3.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub zastępującego go Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
§  8.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.
§  9.  Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach w granicach swoich obowiązków służbowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
§  10. 
1.  Znosi się zespół do opracowania i wprowadzenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, w związku z zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych planem realizacji "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019", mechanizmu efektywnego wdrażania wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych utworzony zarządzeniem nr 29/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych (Dz. U. GITD poz. 29 i 37).
2.  Traci moc zarządzenie nr 29/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz dokonaniem oceny wewnętrznych aktów prawnych pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia regulacji korupcjogennych.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 59/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2019 r.
2 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 59/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2019 r.
3 § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 59/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2019 r.