Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. tworzenia raportów Lasów Państwowych

EI-021-1/-4/13

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 10 załącznika do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. tworzenia raportów, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Przewodniczący: Modest Winkowski - RDLP Poznań.
2) Członkowie:
* Elżbieta Filochowska - DGLP,
* Jan Filoda - Nadleśnictwo Krucz,
* Hubert Kowalczyk - RDLP Szczecin,
* Krystyna Magiera - DGLP,
* Krzysztof Matuszak - Nadleśnictwo Pniewy,
* Teresa Lach - ZILP.
2. Koordynatorem prac Zespołu ustanawiam Panią Katarzynę Osińską, DGLP.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP w zakresie wykorzystania technologii Business Objects (BO) w Lasach Państwowych;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwowych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;
3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych oraz udział w testach przedwdrożeniowych i eksploatacyjnych oprogramowania związanego z raportami;
4) modyfikacja i konserwacja istniejących raportów wytworzonych przez Zespół;
5) wspieranie Wydziałów DGLP w zakresie wykorzystania Centralnego Systemu Raportowania oraz Sprawozdawczości;
6) tworzenie nowych raportów w technologii BO na podstawie dokumentacji analitycznej dostarczonej przez DGLP;
7) prowadzenie uzgodnionej z naczelnikiem Wydziału Informatyki DGLP dokumentacji tworzonych produktów informatycznych;
8) obsługa zgłoszeń w Systemie Zgłoszeń Błędów i Modyfikacji SILP w zakresie:
a) Lokalnego Systemu Raportowania,
b) Centralnego Systemu Raportowania w obszarze działania Zespołu,
c) sprawozdawczości w obszarze działania Zespołu;
9) opracowanie i konserwacja dokumentacji użytkownika związanych z raportami tworzonymi przez Zespół;
10) przeprowadzanie testów wewnętrznych tworzonych produktów informatycznych na co najmniej dwóch aktualnych bazach danych;
11) prowadzenie szkoleń centralnych w zakresie raportów;
12) wykonywanie oceny dokumentacji technicznej, dokumentacji analitycznej i instrukcji użytkownika przygotowanych przez wykonawców oprogramowania w zakresie rozwiązań opartych na BO;
13) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
14) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie działania SILP i podnoszenie jego funkcjonalności.
§  3. W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP oraz Wydziałami powiązanymi merytorycznie.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) Składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
2. Koordynator Zespołu:
1) Współpracuje z przewodniczącym Zespołu w kierunku wykonania nałożonych na niego zadań.
2) Wspomaga przewodniczącego Zespołu w zakresie organizacji spotkań roboczych, sesji wspólnych oraz organizacji prac Zespołu.
3) Może uczestniczyć w pracach Zespołu oraz wnioskować o decyzje związane z funkcjonowaniem Zespołu i realizacją jego zadań.
§  5.
1. Wymagane w § 10, ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy i terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia, zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zatrudniających członków Zespołu.
3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących kosztów podróży uzgadnia, w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, naczelnik Wydziału Informatyki DGLP.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy członków Zespołu, będących pracownikami DGLP i ZILP.
§  6. Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez członka Zespołu.
§  7. Naczelnik Wydziału Informatyki na wniosek przewodniczącego Zespołu umożliwia członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych systemu informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie wyposażenia technicznego Zespołu.
§  8.
1. Sesje wspólne czy też spotkania robocze Zespołu, na wniosek przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Informatyki DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia oraz miejscu zamieszkania.
§  9. Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom określa naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP.
§  10. Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31 grudnia 2014 r.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.