Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

EI-021-1-1/13

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 10 załącznika do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuję zespół zadaniowy ds. serwisu merytorycznego w zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, zwany dalej HotLine, w następującym składzie osobowym:
1. Przewodniczący: Bartłomiej Dobrzyński - ZILP.
2. Członkowie:
* Irena Hoffer - RDLP Szczecin,
* Stanisława Linhard - Nadleśnictwo Łobez,
* Ewa Olejnik - Nadleśnictwo Gościno,
* Wojciech Górka - Nadleśnictwo Szczebra,
* Marek Jaskólski - RDLP Łódź,
* Krzysztof Kielar - RDLP Krosno,
* Celina Wielkowska - Nadleśnictwo Wyszków,
* Krystyna Falkowska-Flak - Nadleśnictwo Radziwiłłów,
* Jacek Krzyżanowski - Nadleśnictwo Bydgoszcz,
* Marek Zeller - Nadleśnictwo Jabłonna.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwowych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;
3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych oraz udział w testach przedwdrożeniowych i eksploatacyjnych oprogramowania lub modyfikacji SILP;
4) rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników poprzez:
a) obsługę zgłoszeń w Systemie Zgłaszania Błędów i Modyfikacji SILP,
b) konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej,
c) zdalną pomoc, na żądanie jednostki organizacyjnej LP, polegającą na analizie zapisów w bazie danych udostępnionej członkowi HotLine poprzez sieć WAN i dedykowane narzędzie informatyczne (aplikację dostępową), dostarczane przez Wydział Informatyki DGLP;
5) udzielanie konsultacji dla wydziałów merytorycznych DGLP w zakresie proponowanych rozwiązań merytorycznych i analitycznych;
6) konsultacje z jednostkami organizacyjnymi LP w zakresie bieżącej eksploatacji SILP;
7) konsultacje z jednostkami wdrażającymi SILP, szczególnie z zakładami LP, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji w SILP;
8) prowadzenie warsztatów z udziałem nauczycieli czy też użytkowników systemu w zakresie funkcjonowania SILP;
9) prowadzenie szkoleń centralnych dla instruktorów (nauczycieli) regionalnych SILP;
10) opiniowanie wykonywanej na zlecenia LP dokumentacji użytkownika do aplikacji opracowanych na potrzeby PGL LP.
§  3. W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP oraz Wydziałami powiązanymi merytorycznie
§  4. Przewodniczący Zespołu:
1. Realizuje zadania wskazane przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP.
2. Przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków Zespołu.
3. Odpowiada za organizację pracy Zespołu.
4. Organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań Zespołu.
5. Włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą kierowników jednostek.
6. Składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na żądanie naczelnika Wydziału Informatyki DGLP.
7. Składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
§  5.
1. Wymagane w § 10 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy i terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia, zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zatrudniających członków Zespołu.
3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących kosztów podróży uzgadnia, w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, naczelnik Wydziału Informatyki DGLP.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy członków Zespołu, będących pracownikami DGLP i ZILP.
§  6. Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez członka Zespołu.
§  7. Naczelnik Wydziału Informatyki na wniosek przewodniczącego Zespołu umożliwia członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych systemu informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie wyposażenia technicznego Zespołu.
§  8.
1. Sesje wspólne czy też spotkania robocze Zespołu, na wniosek przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Informatyki DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
§  9. Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom określa naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP.
§  10. Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31 grudnia 2014 r.
§  11. Traci moc Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-1-5/09).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.