Dzienniki resortowe

B.I.LP.2007.2.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania założeń metodycznych koncepcji wykorzystania zdjęć satelitarnych w ochronie przeciwpożarowej lasu

ZU/ZO-042-05-02-3/2006

Na podstawie art. 33, ust. 3, pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje.

§  1.
1. Powołuję zespół zadaniowy (zwany dalej zespołem) ds. opracowania założeń metodycznych koncepcji wykorzystania zdjęć satelitarnych w ochronie przeciwpożarowej lasu.
2. W skład zespołu wchodzą:

Krzysztof Okła, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - przewodniczący,

członkowie:

Aldona Perlińska - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

Jan Plutowski - RDLP w Katowicach,

Karol Wiler - RDLP w Zielonej Górze,

Sławomir Majewski - RDLP w Pile,

Waldemar Walczak - Nadleśnictwo Drewnica,

Barbara Ubysz - Instytut Badawczy Leśnictwa,

Ryszard Szczygieł - Instytut Badawczy Leśnictwa,

Tomasz Zawiła Niedźwiecki - University of Applied Sciences, Eberswalde,

Piotr Wężyk - AR Kraków.

§  2. Zadaniem zespołu jest:

1. Opracowanie założeń metodycznych koncepcji powiązania punktów prognostycznych ochrony przeciwpożarowej z danymi satelitarnymi do określania (bardziej szczegółowego niż obowiązującą obecnie metodą) zagrożenia pożarowego.

2. Opracowanie założeń metodycznych do wykorzystania zdjęć satelitarnych lub lotniczych przy określaniu rozmiaru szkód popożarowych i zagospodarowania pożarzysk.

3. Oszacowanie kosztów powyższych przedsięwzięć, analizy ekonomicznej opłacalności i rozpoznanie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.

§  3.
1. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu.
2. Do jego zadań należy m.in.:
a) nadzór nad realizacją zadań określonych w § 2,
b) organizacja prac członków zespołu,
c) zwoływanie posiedzeń roboczych zespołu,
d) utrzymywanie kontaktów roboczych z członkami zespołu między posiedzeniami,
e) nawiązywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi LP oraz podmiotami zewnętrznymi, wytypowanymi przez zespół.
3. Przewodniczący ma prawo zapraszania do pracy w zespole pracowników jednostek organizacyjnych LP (po uzyskaniu zgody ich przełożonych) oraz ekspertów spoza Lasów Państwowych.
4. Praca członków zespołu powinna być wykonywana w sposób niekolidujący z wykonywaniem swoich podstawowych obowiązków w zakładzie pracy.
§  4.
1. Koszty związane z pracą zespołu - poza kosztami przejazdu związanego z delegacją pracowników LP - będą pokrywane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
2. Członkowie zespołu spoza Lasów Państwowych otrzymają wynagrodzenie w wysokości wynikającej z podpisanych umów.
§  5. Termin zakończenia prac zespołu upływa 30 września 2007 r., po przedstawieniu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wniosków końcowych.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.