Powołanie zespołu zadaniowego ds.opracowania koncepcji uczczenia pamięci polskich leśników pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2009.10.73

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 września 2009 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania koncepcji uczczenia pamięci polskich leśników pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948

GD-013/C/5/2009

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 34 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r., zarządzam, co następuje.

§  1.
1.
Powołuję zespół zadaniowy (zwany dalej zespołem) ds. opracowania koncepcji uczczenia pamięci polskich leśników, którzy padli ofiarą represji.
2.
W skład zespołu wchodzą:

* Wojciech Fonder, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa - przewodniczący,

* Piotr Kozarski (Centrum Informacyjne Lasów Państwowych) - sekretarz zespołu,

członkowie:

* Ryszard Dzialuk - Biuro Nasiennictwa Leśnego,

* Benedykt Roźmiarek - Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,

* Marek Berft - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

* Piotr Kacprzak - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu,

* Sławomir Mydłowski - Nadleśnictwo Chojnów,

* Sławomir Trzaskowski - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,

* Jacek Frankowski - Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,

* ksiądz Wiktor Ojrzyński - duszpasterz leśników,

* Zbigniew Zieliński - kombatant,

* Mieczysław Orzełek - kombatant.

§  2.
Zadaniem zespołu jest:
1.
Szczegółowe - pod względem formy, warunków prawnych, lokalizacyjnych, finansowych i organizacyjnych - rozpoznanie możliwości uczczenia pamięci leśników.
2.
Opracowanie propozycji rozwiązań tego przedsięwzięcia i przedłożenia ich dyrektorowi generalnemu LP do akceptacji.
§  3.
1.
Pracą zespołu kieruje przewodniczący.
2.
Do zadań przewodniczącego zespołu należy m.in.:
a)
nadzór nad realizacją zadań określonych w § 2,
b)
organizacja pracy członków zespołu,
c)
zwoływanie posiedzeń roboczych zespołu,
d)
utrzymywanie kontaktów roboczych z członkami zespołu pomiędzy posiedzeniami, nawiązywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi LP oraz podmiotami zewnętrznymi, wytypowanymi przez zespół.
3.
Przewodniczący zespołu ma prawo zapraszania do pracy w zespole pracowników jednostek organizacyjnych LP, po uzyskaniu zgody ich przełożonych, oraz ekspertów spoza Lasów Państwowych.
4.
Członkowie zespołu wykonują zadania przydzielone im przez przewodniczącego zespołu w trakcie spotkań roboczych oraz pomiędzy nimi.
§  4.
Ogólny nadzór organizacyjny i logistyczny nad postępem prac przyjmie Centrum Informacyjne Lasów Państwowych we współpracy z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie.
§  5.
Koszty związane z pracą zespołu - poza kosztami przejazdu - będą pokrywane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
§  6. 1
Termin zakończenia prac zespołu upływa z dniem 31.12.2010 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 8 marca 2010 r. (B.I.LP.10.4.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 marca 2010 r.