Powołanie zespołu zadaniowego ds. Internetu. - OpenLEX

Powołanie zespołu zadaniowego ds. Internetu.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2001.2.7

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2000 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 grudnia 2000 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. Internetu.

GD-013/C/89/2000

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami) i § 11, pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, wprowadzonego w życie Zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 stycznia 1998 r., zarządzam, co następuje:

§  1.
Powołuję zespół zadaniowy ds. Internetu w celu przygotowania założeń funkcjonowania Internetu w jednostkach Lasów Państwowych.

W skład zespołu wchodzą:

Przewodniczący:

Krzysztof Przyborski - szef Działu Promocji CILP.

Członkowie:

1. Jerzy Stasiak - Wydział Zarządzania Bazą Danych DGLP

2. Tomasz Grudziński - Wydział Zarządzania Bazą Danych DGLP

3. Krzysztof Okła - kierownik Zespołu Informacji Przestrzennej DGLP

4. Lucjan Pamuła - naczelnik Wydziału Informatyki, RDLP Katowice

5. Krzysztof Taraszkiewicz - Wydział Planowania Organizacji i Analiz, RDLP Piła

6. Artur Andrzejewski - leśniczy leśnictwa Trzechowo, Nadleśnictwo Kaliska, RDLP Gdańsk

Przewodniczący zespołu ma prawo poszerzyć zespół o pracowników jednostek organizacyjnych LP i ekspertów spoza Lasów Państwowych.

§  2.
Realizacja celu pracy zespołu powinna być osiągnięta przez:

1. Określenie celów wprowadzenia Internetu do Lasów Państwowych.

2. Sformułowanie zasadniczych problemów i reguł biznesu dotyczących funkcjonowania Internetu w jednostkach organizacyjnych LP.

3. Zaproponowanie wariantowych rozwiązań problemów zdefiniowanych przez zespół.

4. Zaproponowanie standardowego zakresu informacji, która powinna znajdować się na stronach internetowych na każdym szczeblu zarządzania LP.

5. Zaproponowanie źródeł i trybu zasilania stron internetowych.

6. Zdefiniowanie założeń struktur organizacyjnych obsługi Internetu.

7. Zaproponowanie etapów budowy przedsięwzięcia "Internet w jednostkach organizacyjnych LP".

8. Określenie przewidywanych kosztów uruchomienia i rocznej eksploatacji Internetu.

§  3.
O sposobie prowadzenia prac zespołu oraz miejscu i terminie spotkań decyduje przewodniczący.
§  4.
Prace zespołu finansowane są ze środków Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych przyznanych w planie finansowo-gospodarczym.
§  5.
Obsługę prac zespołu ds. Internetu zlecam Centrum Informacyjnemu LP.
§  6.
Zespół zakończy pracę w terminie do 31 marca 2001 r.
§  7.
Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą akceptacji sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w § 2, przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.