Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawiew powołania Zespołu Zadaniowego do zapewnienia ciągłości działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia funkcjonowania instytucji w stałej siedzibie

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół Zadaniowy, zwany dalej "Zespołem", do realizacji zadań związanych z zapewnieniem ciągłości działania instytucji w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia funkcjonowania instytucji w stałej siedzibie.
2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie w zapasowym miejscu pracy oraz planu przemieszczenia Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do zapasowego miejsca pracy w celu zapewnienia ciągłości działania instytucji w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia funkcjonowania w stałej siedzibie.
3. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  2.
1. Na koordynatora Zespołu, zwanego dalej "Koordynatorem", powołuje się Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. W skład Zespołu na prawach członków wchodzą:
1) Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego;
2) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia;
3) Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji;
4) Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji;
5) Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju;
6) Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu Koordynator, który kieruje pracami Zespołu.
4. Koordynator upoważniony jest do zlecania zadań członkom Zespołu w zakresie kompetencji merytorycznych komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej, którą reprezentują.
5. Koordynator może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu rozszerzyć skład Zespołu o osoby niezbędne do realizacji określonych zadań.
§  3. Członkowie Zespołu działają zgodnie z zakresem kompetencyjnym właściwym dla komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej, którą reprezentują, w szczególności:
1) Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego w zakresie wsparcia prac Zespołu pod względem organizacyjno-prawnym;
2) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w zakresie przygotowania niezbędnych regulaminów pracy na zapasowym miejscu pracy;
3) Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji w zakresie:
a) realizacji niezbędnych inwestycji związanych z tworzeniem i rozbudową zapasowego miejsca pracy,
b) wyposażenia pomieszczeń w urządzenia i sprzęt niezbędny do pracy,
c) zabezpieczenia przemieszczenia niezbędnych sił i środków do zapasowego miejsca pracy i opracowania niezbędnej dokumentacji z tym związanej,
d) analizy i ewentualnego wzmocnienia ochrony obiektu zapasowego miejsca pracy;
4) Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w zakresie wyposażenia zapasowego miejsca pracy w systemy teleinformatyczne oraz zapewnienia świadczenia usług niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania;
5) Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju w zakresie spraw dotyczących zarządzania ryzykiem, jakością i bezpieczeństwem informacji, a także w kontekście umiejscowienia i monitorowania przedsięwzięcia w odniesieniu do strategii Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
6) Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie w zakresie współpracy z pozostałymi członkami Zespołu.
§  4. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów biur/ kierujących zespołami Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dyrektorów oddziałów regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do udzielenia wsparcia Zespołowi, w zakresie posiadanych kompetencji oraz zapewnienia niezbędnych zasobów.
§  5. Traci moc zarządzenienr 17 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji zadań obronnych oraz zapewnienia ciągłości działania instytucji w sytuacjach kryzysowych, zmienione zarządzeniem nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 kwietnia 2010 r.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.