Powołanie zespołu zadaniowego do wypracowania procedur zapewniających poddanie trofeów zwierzyny pozyskanej w ośrodkach hodowli zwierzyny pozostających w zarządzie LP wycenie ostatecznej oraz procedur zapewniających prawidłową organizację dokonywania w tych OHZ ocen zgodności odstrzałów z zasadami selekcji osobniczej oraz wstępnej wyceny trofeów.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2012.4.43

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 lutego 2012 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wypracowania procedur zapewniających poddanie trofeów zwierzyny pozyskanej w ośrodkach hodowli zwierzyny pozostających w zarządzie LP wycenie ostatecznej oraz procedur zapewniających prawidłową organizację dokonywania w tych OHZ ocen zgodności odstrzałów z zasadami selekcji osobniczej oraz wstępnej wyceny trofeów

Zł-0911-2/12

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania ogólnego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§  1.
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:

Przewodniczący:

1)
Marek Masłowski - RDLP Białystok.

Członkowie:

2)
Marek Marecki - RDLP Krosno
3)
Roman Wasilewski - RDLP Gdańsk
4)
Grzegorz Jaworski - RDLP Szczecinek
5)
Adam Albertusiak- RDLP Katowice
6)
Piotr Wierzbicki - Nadleśnictwo Jawor
7)
Wiesław Buliński - Nadleśnictwo Krotoszyn
8)
Zbigniew Ciepluch - Nadleśnictwo Strzałowo
9)
Tadeusz Waszczuk - Janów Lubelski
10)
Jarosław Gwóźdź - Nadleśnictwo Spała
11)
Przemysław Tarkowski - Nadleśnictwo Podanin
12)
Jan Błaszczyk - DGLP.
§  2.
1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią członkom zespołu zadaniowego udział w pracach zespołu, a koszty udziału w spotkaniach zespołu odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2.
Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich członków zespołu pokryje DGLP.
§  3.
1.
Zadaniem zespołu jest:
a)
dokonanie analizy uregulowań prawnych dotyczących wstępnej i ostatecznej wyceny trofeów łowieckich oraz oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej,
b)
wypracowanie procedur zapewniających poddanie trofeów zwierzyny pozyskanej w OHZ LP wycenie ostatecznej,
c)
wypracowanie procedur zapewniających prawidłową organizację dokonywania w OHZ LP ocen zgodności odstrzałów z zasadami selekcji osobniczej,
d)
skonsultowanie procedur, o których mowa w pkt "b" i "c", z Departamentem Leśnictwa Ministerstwa Środowiska i Polskim Związkiem Łowieckim.
2.
Wypracowane procedury, o których mowa w ust. 1 lit. "b" i "c", zespół przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w terminie do dnia 31 maja 2012 r.
§  4.
1.
Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący.
2.
Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych zwoływanych przez przewodniczącego, z oderwaniem od zajęć służbowych.
3.
Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegółowe zadania dla poszczególnych członków zespołu ustala przewodniczący.
4.
Przewodniczący zespołu jest upoważniony do zapraszania do prac zespołu, w celach doradztwa i konsultacji, innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danej jednostki organizacyjnej.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.