Powołanie zespołu zadaniowego do ustalenia zakresu dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonej w kancelariach leśnictw, biurach nadleśnictw, RDLP i DGLP oraz zakładach LP, uwzględniającego ewidencję znajdującą się w bazach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2012.2.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ustalenia zakresu dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonej w kancelariach leśnictw, biurach nadleśnictw, RDLP i DGLP oraz zakładach LP, uwzględniającego ewidencję znajdującą się w bazach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

OI-021-8-1/11

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. Nr 12 z 2011 r., poz. 59 ze zm.), w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., oraz § 10 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.
Powołuję zespół zadaniowy do ustalenia zakresu dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonej w kancelariach leśnictw, biurach nadleśnictw, RDLP i DGLP oraz zakładach LP, uwzględniającego ewidencję znajdującą się w bazach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1.
Mariusz Błasiak, DGLP - przewodniczący
2.
Sylwester Major, RDLP w Szczecinka - wiceprzewodniczący
3.
Włodzimierz Błaszczyk, Nadleśnictwo Świerklaniec - wiceprzewodniczący
4.
Grażyna Trusewicz, RDLP w Białymstoku - członek
5.
Irena Hoffer, RDLP w Szczecinie - członek
6.
Michał Głowacz, RDLP w Krakowie - członek
7.
Marek Węgrzyn, RDLP w Gdańsku - członek
8.
Robert Mąka, RDLP w Lublinie - członek
9.
Janusz Ruda, Nadleśnictwo Taczanów - członek
10.
Celina Wielkowska, Nadleśnictwo Wyszków - członek
11.
Jerzy Groblewski, Nadleśnictwo Lidzbark - członek
12.
Jarosław Ramucki, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra - członek
13.
Kazimierz Furs, Nadleśnictwo Cisna - członek
14.
Jan Dąbrowski, Inspekcja Lasów Państwowych - członek.
§  2.
1.
Zadaniem Zespołu - przy uwzględnieniu zmian wynikających z wprowadzenia do stosowania w jednostkach organizacyjnych LP nowych "Zasad hodowli lasu", "Zasad ochrony lasu", "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej" oraz "Instrukcji urządzania lasu, a także funkcjonującego w PGL LP systemu informatycznego oraz możliwości związanych z prowadzeniem dokumentacji w formie elektronicznej - jest ustalenie:
a)
zakresu i formy prowadzenia dokumentacji w kancelarii leśnictwa oraz w biurach jednostek organizacyjnych LP,
b)
zakresu oraz sposobu realizacji sprawozdawczości obowiązującej na poszczególnych szczeblach jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2.
Do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, Zespół ma prawo zbierania z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych informacji dotyczących przedmiotowego zagadnienia.
3.
Opracowanie zawierające ustalenia, o których mowa w ust. 1, Zespół przedłoży do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
§  3.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
2.
Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych, zwoływanych przez przewodniczącego.
3.
Zasady pracy Zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegółowe zadania poszczególnych członków Zespołu ustala przewodniczący.
4.
Przewodniczący Zespołu jest upoważniony do zapraszania do prac Zespołu, w celach doradztwa i konsultacji, innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą kierowników organizacyjnej tych jednostek.
§  4.
1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią im udział w pracy Zespołu.
2.
Koszty organizacji posiedzeń roboczych oraz pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich członków Zespołu pokryje DGLP.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.