Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2008.2.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2014 r.

DECYZJA Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemów informatycznych

Departament Informatyki i Telekomunikacji

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania finansowych systemów informatycznych eksploatowanych w resorcie obrony narodowej ustala się, co następuje:

1. Powołuje się zespół zadaniowy do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemów informatycznych, zwany dalej "zespołem".
2. W skład zespołu wchodzą:
1) 1 przewodniczący - Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych;
2) zastępca przewodniczącego - dyrektor Departamentu Budżetowego;
3) 2 sekretarz - przedstawiciel Inspektoratu Systemów Informacyjnych;
4) 3 członkowie - przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów (dowódców, szefów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, reprezentujący:
a) Departament Budżetowy,
b) Departament Spraw Socjalnych,
c) Departament Kadr,
d) 4 Inspektorat Systemów Informacyjnych,
e) Departament Administracyjny,
f) 5 Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych,
g) 6 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
h) 7 Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1,
i) 8 Zarząd Planowania Logistyki - P4,
j) 9 Zarząd Planowania Rzeczowego - P8,
k) 10 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
3. 11 Dyrektorzy (dowódcy, szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, wymienionych w pkt 2 ppkt 4, przekazują przewodniczącemu imienne wykazy członków - przedstawicieli zespołu oraz zapewniają ich uczestnictwo w pracach zespołu.
4. Przewodniczący zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie zespołu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
5. Przewodniczący zespołu:
1) organizuje pracę zespołu;
2) określa tematykę posiedzeń zespołu;
3) 12 za pośrednictwem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, informuje Ministra Obrony Narodowej o pracach zespołu, w formie meldunków, dwa razy w roku.
6. Zespół kieruje się w swoich pracach harmonogramem ustalanym na posiedzeniu zespołu.
7. Sekretarz zespołu sporządza po każdym posiedzeniu protokół z posiedzenia zespołu.
8. Do podstawowych zadań zespołu należy:
1) ocena stanu aktualnie funkcjonujących w resorcie obrony narodowej finansowych systemów informatycznych;
2) monitorowanie bieżącego stanu w zakresie eksploatacji dotychczas użytkowanych finansowych systemów informatycznych w obszarach:
a) płace i uposażenia,
b) ewidencja ilościowo-wartościowa,
c) emerytury i renty,
d) rachunkowość i sprawozdawczość;
3) informowanie Ministra Obrony Narodowej o możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń w zakresie eksploatacji systemów informatycznych w obszarach wspomnianych w ppkt 2;
4) wypracowanie kierunków działań umożliwiających utrzymanie, rozwój i integrację systemów informatycznych w komórkach finansowych resortu obrony narodowej;
5) opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem bieżącej pracy eksploatowanych systemów informatycznych;
6) dokonanie analizy kosztów realizacji harmonogramu z ppkt 5 oraz propozycji finansowania zadania;
7) 13 opracowanie wymagań funkcjonalnych i organizacyjnych (założeń analitycznych) budowy podsystemu finansowego w ramach implementacji "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Obrony Narodowej";
8) 14 opracowanie szczegółowego harmonogramu budowy rozwiązania przeznaczonego dla służb finansowych (podsystemu finansowego), będącego elementem docelowego "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej";
9) dokonanie analizy kosztów realizacji harmonogramu z ppkt 8 oraz propozycji finansowania projektu;
10) 15 sprawowanie merytorycznego nadzoru nad implementacją i wdrożeniem podsystemu finansowego "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej".
9. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego zapewniają w kolejnych planach finansowych, stosownie do swoich kompetencji, środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia procesu bieżącej eksploatacji systemów informatycznych w obszarze finansów.
10. 16 Przewodniczący rozwiązuje zespół do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemów informatycznych po wdrożeniu "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej".
11. Dyrektor Departamentu Budżetowego:
1) dokonuje oceny aktualnie eksploatowanych systemów informatycznych, we właściwym obszarze kompetencyjnym, pod względem:
a) zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami,
b) funkcjonalności,
c) ergonomii;
2) 17 opracowuje model funkcjonowania systemu księgowo-sprawozdawczego resortu obrony narodowej na potrzeby budowy podsystemu finansowego "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej";
3) 18 sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań na potrzeby podsystemu finansowego "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej";
4) sprawuje merytoryczny nadzór nad procesem przechodzenia od obecnie eksploatowanych, w obszarze finansów, systemów informatycznych do systemu zintegrowanego, w szczególności z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych oraz z zapewnieniem utrzymania reżimów pracy komórek finansowych pod względem sprawozdawczości.
12. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:
1) dokonuje oceny aktualnie eksploatowanych systemów informatycznych, w obszarze emerytur i rent, pod względem:
a) zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami,
b) funkcjonalności,
c) ergonomii;
2) 19 opracowuje model funkcjonowania systemu świadczeń socjalnych oraz systemu emerytalnego i rentowego resortu obrony narodowej na potrzeby budowy podsystemu finansowego "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej";
3) 20 sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań, w obszarze emerytur i rent oraz świadczeń socjalnych, na potrzeby budowy "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej";
4) 21 zabezpiecza, w uzgodnieniu z Szefem Inspektoratu Systemów Informacyjnych, proces specjalistycznego szkolenia oraz dystrybucję wymaganej dokumentacji organizacyjno-użytkowej "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej" dla użytkowników i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za eksploatację systemu w obszarze płac i uposażeń oraz emerytur i rent.
13. Dyrektor Departamentu Kadr:
1) dokonuje oceny aktualnie eksploatowanych systemów informatycznych, we właściwym obszarze kompetencyjnym, pod względem:
a) zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami,
b) funkcjonalności,
c) ergonomii;
2) 22 opracowuje model funkcjonowania systemu uposażeń i płac resortu obrony narodowej na potrzeby budowy podsystemu finansowego "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej";
3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań w obszarze płac i uposażeń na potrzeby budowy "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej";
4) 23 zabezpiecza, w uzgodnieniu z Szefem Inspektoratu Systemów Informacyjnych, proces specjalistycznego szkolenia oraz dystrybucję wymaganej dokumentacji organizacyjno-użytkowej "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej" dla użytkowników i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za eksploatację systemu w obszarze płac i uposażeń oraz emerytur i rent.
14. 24 Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych:
1) 25 opracowuje, w wybranej metodyce, model funkcjonowania "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Obrony Narodowej" w obszarach:
a) płac i uposażenia,
b) ewidencji ilościowo-wartościowej,
c) emerytur i rent,
d) rachunkowości i sprawozdawczości;
2) sprawuje nadzór nad budową, wdrażaniem i funkcjonowaniem podsystemu finansowego "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej";
3) p 26 lanuje i organizuje proces szkolenia użytkowników "Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej";
4) 27 określa i uzgadnia specyfikacje wymaganych technologii informatycznych (sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego) w zakresie architektury technicznej budowanego systemu, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązujących i zalecanych standardów technologii informatycznych do stosowania w resorcie obrony narodowej.
15. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Pkt 2 ppkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
2 Pkt 2 ppkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
3 Pkt 2 ppkt 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
4 Pkt 2 ppkt 4 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
5 Pkt 2 ppkt 4 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
6 Pkt 2 ppkt 4 lit. g zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
7 Pkt 2 ppkt 4 lit. h dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret czwarte decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
8 Pkt 2 ppkt 4 lit. i dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret czwarte decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
9 Pkt 2 ppkt 4 lit. j dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret czwarte decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
10 Pkt 2 ppkt 4 lit. k dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret czwarte decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
11 Pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
12 Pkt 5 ppkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
13 Pkt 8 ppkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
14 Pkt 8 ppkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
15 Pkt 8 ppkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
16 Pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
17 Pkt 11 ppkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
18 Pkt 11 ppkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
19 Pkt 12 ppkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
20 Pkt 12 ppkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
21 Pkt 12 ppkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
22 Pkt 13 ppkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
23 Pkt 13 ppkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
24 Pkt 14 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 6 lit. a decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
25 Pkt 14 ppkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
26 Pkt 14 ppkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.
27 Pkt 14 ppkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b decyzji nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.277) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 sierpnia 2014 r.