B.I.LP.2018.8/9.142

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

DECYZJA NR 144
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania rozwiązań w zakresie możliwości objęcia ubezpieczeniem OC pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

GK.173.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikających z § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Powołuję Zespół zadaniowy do spraw opracowania rozwiązań w zakresie możliwości objęcia ubezpieczeniem OC pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zajmujących stanowiska z odpowiedzialnością o charakterze cywilnoprawnym oraz karnoskarbowym, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Przewodniczący:

1. Anna Paszkiewicz - RDLP Szczecinek;
Członkowie:
2. Janusz Frankowski - RDLP Zielona Góra
3. Jurand Irlik- RDLP w Katowicach
4. Jacek Kokociński - RDLP Poznań
5. Marzenna Sobiech - RDLP Olsztyn
6. Grażyna Trusewicz - RDLP Białystok
7. Magdalena Cichosz - DGLP
§  2. 
1.  Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący. Posiedzenie Zespołu, na wniosek Przewodniczącego, zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2.  Zespół pracuje na posiedzeniach i wykonuje swoje zadania w składzie co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego.
3.  Obsługę kancelaryjną prac Zespołu wykonuje Pani Małgorzata Wojciechowska - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi w wydziale właściwym ds. kadr w DGLP.
4.  W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są przez członków Zespołu zdalnie w miejscu zatrudnienia.
5.  Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, delegujący pracowników będących członkami Zespołu, odniosą koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, natomiast całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) członków Zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych ekspertów spoza Lasów Państwowych oraz pracowników Lasów Państwowych spoza Zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§  3.  Przewodniczący Zespołu:
1) przydziela zadania i rozlicza z ich realizacji członków Zespołu;
2) odpowiada za organizację pracy Zespołu;
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań Zespołu;
4) włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą kierowników jednostek;
5) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zawarcie umów na wykonanie niezbędnych ekspertyz w zakresie prac Zespołu;
6) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Zespołu zapraszanym ekspertom spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  4. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
a) sporządzenie wykazu stanowisk funkcjonujących w ramach PGL LP, na których występuje odpowiedzialność o charakterze cywilnoprawnym oraz karnoskarbowym;
b) rozpoznanie ofert rynkowych w zakresie ubezpieczeń OC, ich analiza i ocena pod względem zakresu oferowanego ubezpieczenia oraz ceny;
c) rozpoznanie możliwości objęcia pracowników, o których mowa w pkt a, ubezpieczeniem OC przez pracodawcę z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku braku takiej możliwości, wykreowanie ścieżki pozwalającej pracownikowi na zawarcie umowy ubezpieczenia we własnym zakresie;
d) rozpoznanie wśród pracowników, o których mowa w pkt a, liczby osób zainteresowanych zawarciem umowy ubezpieczenia OC we własnym zakresie (w przypadku braku możliwości ubezpieczenia przez pracodawcę).
2.  Zespół przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych protokół ostateczny zawierający rekomendacje w zakresie ubezpieczeń OC pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zajmujących stanowiska z odpowiedzialnością o charakterze cywilnoprawnym oraz karnoskarbowym, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny LP przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze do określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.