Powołanie zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach". - OpenLEX

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach"

ZI.771.42.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1  oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§  1. 
Powołuję zespół zadaniowy do spraw nowelizacji "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach" - zwanych dalej Wytycznymi - w składzie:
1.
Piotr Młynarczyk - Naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP - Przewodniczący
2.
Karol Majewski - Starszy Specjalista Wydziału Infrastruktury DGLP - Sekretarz zespołu
3.
Maja Rzymska - Starszy Specjalista Wydziału Infrastruktury DGLP
4.
Aleksandra Frasik-Kaganek - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP Kraków
5.
Miłosz Karłowski - Specjalista Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP Toruń
6.
Andrzej Dobryniewski - Starszy Specjalista Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP Zielona Góra
7.
Błażej Kościucha - Dyrektor Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu
8.
Tadeusz Lewandowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Karnie- szewice
9.
Hubert Kapuściński - Sekretarz Nadleśnictwa Kalisz Pomorski
10.
Krystyna Pałęcka - Specjalista Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka -zwany dalej Zespołem.
§  2. 
1. 
Zakres prac Zespołu obejmuje:
a)
analizę obowiązujących podstaw prawa (akty prawne powiązane z tematem);
b)
dostosowanie treści Wytycznych do aktualnie obowiązujących zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
c)
analizę pozostałych przepisów i rozporządzeń dotyczących budownictwa leśnego;
d)
analizę procesu przygotowywania inwestycji i remontów dróg do realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy oraz doświadczenia jednostek Lasów Państwowych;
e)
kwalifikację pojęcia "drogi leśnej" do "obiektu budowlanego" w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów prac budowlanych wykonywanych na tych drogach;
f)
charakterystykę obiektów inżynieryjnych na drogach leśnych;
g)
charakterystykę warunków gruntowo-wodnych;
h)
analizę istniejących technologii budowy, przebudowy i remontów dróg leśnych;
i)
analizę procesu budowlanego w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów nadzoru budowlanego;
j)
klasyfikację robót budowlanych do inwestycji i remontów;
k)
wskazanie różnic pomiędzy bieżącą konserwacją, utrzymaniem, remontem albo przebudową istniejących dróg leśnych;
l)
klasyfikację i określenie prawnego statusu drogi dokonywane z perspektywy przepisów o rachunkowości, w tym ewentualne ujawnianie dróg jako środki trwałe;
m)
analizę umowy na roboty budowlane i jej zapisów jako dokumentu regulującego stosunki inwestor - wykonawca;
n)
analizę etapów procesu budowlanego;
o)
wskazanie podstawowych informacji, niezbędnych przy realizacji drogowych przedsięwzięć wspólnych;
p)
uregulowanie kwestii zastosowania odpadów do remontów i przebudowy dróg leśnych;
q)
przedstawienie zasad rozliczania wykonanych zadań budowlanych z wykazaniem najczęściej popełnianych błędów;
r)
analizę sposobu szacowania całkowitej wartości zadania inwestycyjnego;
s)
charakterystykę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
t)
analizę zasadności ubezpieczenia dróg leśnych i związanych z nimi obiektów budowlanych;
u)
weryfikację załączników Wytycznych;
v)
przedstawienie przykładów.
2. 
W terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Zespół przygotuje i przedstawi do akceptacji nowelizację Wytycznych.
§  3. 
1. 
Przewodniczący Zespołu odpowiada za organizację pracy oraz terminową realizację zadań.
2. 
Przewodniczący może włączyć do prac Zespołu:
a)
innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danych jednostek;
b)
ekspertów zewnętrznych.
3. 
Przewodniczący jest upoważniony do zbierania informacji mających związek z pracami Zespołu i zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych Lasach Państwowych w sprawach związanych z pracami Zespołu.
4. 
Przewodniczący wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Zespołu zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych.
§  4. 
Wymagane w regulaminie organizacyjnym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
§  5. 
Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez członka Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół realizuje swoje zadania w trybie spotkań roboczych, które na wniosek Przewodniczącego Zespołu zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2. 
W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
3. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, delegujący pracowników będących członkami Zespołu, odniosą koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, natomiast całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) członków Zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych ekspertów spoza Lasów Państwowych oraz pracowników Lasów Państwowych spoza Zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§  7. 
1. 
Koszty przejazdów na posiedzenie uczestników Zespołu pokrywają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące pracodawcami członków Zespołu, a koszty delegacji tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2. 
Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji spotkań Zespołu, pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego.
§  8. 
Przewodniczący Zespołu złoży sprawozdanie końcowe z pracy Zespołu, a na żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych będzie składał sprawozdania bieżące.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.2018.2129 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.