Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych

ZU-042-05-1/13

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 10 załącznika do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Powołuję zespół wsparcia ds. spraw leśnej mapy numerycznej i oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Przewodniczący: Krzysztof Majsterkiewicz - RDLP Katowice.
2) Członkowie:
a) Andrzej Brak - Nadleśnictwo Miechów,
b) Lena Kościńska - Nadleśnictwo Jugów,
c) Piotr Kyc - RDLP Wrocław,
d) Wojciech Pardus - RDLP Gdańsk,
e) Piotr Podleśny - ZILP,
f) Leszek Rząsa - RDLP Poznań,
g) Witold Witosza - Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.
2. Koordynatorem prac Zespołu ustanawiam Pana Tomasza Grzegorzewicza - Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP.
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP w zakresie leśnej mapy numerycznej i oprogramowania urządzeniowego;
2) wspomaganie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w zakresie aplikacji obsługujących leśną mapę numeryczną oraz planowanie urządzeniowe;
3) uczestnictwo w spotkaniach roboczych;
4) realizacja modelu logicznego i fizycznego standardu leśnej mapy numerycznej;
5) testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogramowań oraz nowych technologii z zakresu systemów informacji przestrzennej w PGL LP;
6) określanie procedur i pisanie instrukcji związanych ze stosowaniem leśnej mapy numerycznej;
7) współorganizacja szkoleń w zakresie tematyki objętej działalnością Zespołu;
8) konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użytkowników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji do obsługi leśnej mapy numerycznej;
9) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie działania systemu informacji przestrzennej Lasów Państwowych, aplikacji urządzeniowych i podnoszenie ich funkcjonalności;
10) udział w bieżącym rozwiązywaniu problemów użytkowników poprzez obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji prowadzonej przez ZILP;
11) ocena dokumentacji technicznej, dokumentacji analitycznej i instrukcji użytkownika przygotowanych przez wykonawców oprogramowania związanego z urządzaniem lasu i SIP;
12) prowadzenie wsparcia dla użytkowników w procesie wdrażania i eksploatacji SIP w PGL LP;
13) koordynowanie rozwoju geomatyki w PGL LP z innymi dziedzinami wiedzy leśnej i informatycznej;
14) współudział w redagowaniu tematycznej strony internetowej, poświęconej geomatyce w LP, prowadzonej przez Wydział DGLP właściwy merytorycznie w zakresie geomatyki.
§  3. W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP oraz wydziałami powiązanymi merytorycznie.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) Realizuje zadania wskazane przez naczelnika Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP.
2) Przydziela zadania i rozlicza z ich realizacji członków Zespołu.
3) Odpowiada za organizację pracy Zespołu i wnioskuje o decyzje związane z funkcjonowaniem Zespołu.
4) Organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań Zespołu.
5) Włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą właściwych kierowników jednostek.
6) Składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu do naczelnika Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP.
7) Składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
2. Koordynator Zespołu:
1) Współpracuje z przewodniczącym Zespołu w kierunku wykonania nałożonych na niego zadań.
2) Wspomaga przewodniczącego Zespołu w zakresie organizacji sesji wspólnych oraz organizacji prac Zespołu.
3) Odpowiada za organizację spotkań roboczych w związku z realizacją zadań Zespołu i rozlicza koszty prac Zespołu.
4) Uczestniczy w pracach Zespołu oraz wnioskuje o decyzje związane z funkcjonowaniem Zespołu i realizacją jego zadań.
5) Nadzoruje redakcję tematyczną strony internetowej poświęconej geomatyce w LP, w tym zamieszcza na stronie ustalenia z prac Zespołu.
§  5.
1. Wymagane w § 10, ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy i terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia, zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zatrudniających członków Zespołu.
3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących kosztów podróży uzgadnia, w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy członków Zespołu, będących pracownikami DGLP i ZILP.
§  6. Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez członka Zespołu.
§  7. Naczelnik Wydziału Informatyki na wniosek przewodniczącego Zespołu umożliwia członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych systemu informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie wyposażenia technicznego Zespołu.
§  8.
1. Sesje wspólne czy też spotkania robocze Zespołu, na wniosek przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
§  9. Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom określa naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP.
§  10. Zespół funkcjonuje do 31 stycznia 2015 roku.
§  11. Tracą moc zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. serwisu systemu informatycznego Lasów Państwowych (OI-021 -02-1/04).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.