Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw budowy, utrzymania rozwoju internetowego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych

EM-021-1/13

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r, a także w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 10 załącznika do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Przewodniczący: Sławomir Kuliński - RDLP Gdańsk.
2) Członkowie:
a) Witold Cichowicz - RDLP Olsztyn,
b) Arkadiusz Dudek - RDLP Katowice,
c) Katarzyna Dzięgielewska - RDLP Łódź,
d) Michał Mendyk - RDLP Piła,
e) Tomasz Paul - RDLP Poznań,
f) Marcin Pelcner - Nadleśnictwo Oborniki,
g) Leszek Pieńkos - RDLP Szczecin,
h) Przemysław Rójek - RDLP Olsztyn,
i) Tomasz Soból - RDLP Kraków,
j) Tomasz Świca - RDLP Lublin.
2. Koordynatorem prac Zespołu ustanawiam Pana Sylwestra Spałę - st. specjalistę Wydziału Marketingu i Handlu DGLP.
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Marketingu i Handlu DGLP w zakresie aplikacji internetowego systemu sprzedaży drewna;
2) wspomaganie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w zakresie aplikacji obsługujących sprzedaż drewna przez LP:
a) opracowania merytorycznych rozwiązań dla przedłożonych zmian funkcjonalnych aplikacji "e-drewno", Portal Leśno-Drzewny (PL-D) oraz powiązanych aplikacji zewnętrznych,
b) utrzymania i bieżącej obsługi aplikacji "e-drewno", Portal Leśno-Drzewny (PL-D) oraz powiązanych aplikacji zewnętrznych,
c) integracji i rozwoju systemów sprzedaży,
d) techniczno-ekonomicznej oceny wdrażanych rozwiązań,
e) testowania modyfikacji oprogramowania;
3) uczestnictwo w spotkaniach roboczych;
4) udział w rozwoju systemu raportowania w technologii Business Inteligence z zakresu świata obiektów dla marketingu;
5) prowadzenie sesji wspólnych członków Zespołu z udziałem administratorów regionalnych czy też użytkowników systemu lub innych osób przypisanych funkcjonowaniu aplikacji internetowego systemu sprzedaży drewna oraz powiązanych aplikacji zewnętrznych;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie obszaru tematyki objętej działalnością Zespołu;
7) konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użytkowników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji internetowego systemu sprzedaży drewna;
8) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie działania systemu i podnoszenie jego funkcjonalności;
9) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji SILP;
10) ocena dokumentacji technicznej, dokumentacji analitycznej i instrukcji użytkownika przygotowanych przez wykonawców oprogramowania;
11) prowadzenie wsparcia dla użytkowników w procesie wdrażania i eksploatacji SILP.
§  3. W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP oraz Wydziałami powiązanymi merytorycznie.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) Realizuje zadania wskazane przez Naczelnika Wydziału Marketingu i Handlu DGLP.
2) Przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków Zespołu.
3) Odpowiada za organizację pracy Zespołu.
4) Organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań Zespołu.
5) Włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą kierowników jednostek.
6) Składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na żądanie Naczelnika Wydziału Marketingu i Handlu DGLP.
7) Składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
2. Koordynator Zespołu:
1) Współpracuje z przewodniczącym Zespołu w kierunku wykonania nałożonych na niego zadań.
2) Wspomaga przewodniczącego Zespołu w zakresie organizacji spotkań roboczych, sesji wspólnych oraz organizacji prac Zespołu.
3) Może uczestniczyć w pracach Zespołu oraz wnioskować o decyzje związane z funkcjonowaniem Zespołu i realizacją jego zadań.
§  5.
1. Wymagane w § 10, ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia. Przewodniczący i członkowie Zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy i terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia, zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez kierowników jednostek organizacyjnych zatrudniających członków Zespołu.
3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących kosztów podróży uzgadnia, w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, naczelnik Wydziału Marketingu i Handlu DGLP.
§  6. Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez członka Zespołu.
§  7. Naczelnik Wydziału Informatyki na wniosek przewodniczącego Zespołu umożliwia członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych systemu informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie wyposażenia technicznego Zespołu.
§  8.
1. Sesje wspólne czy też spotkania robocze Zespołu, na wniosek przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Marketingu i Handlu DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
§  9. Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom określa naczelnik Wydziału Marketingu i Handlu DGLP w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP.
§  10. Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31 grudnia 2013 r.
§  11. Tracą moc zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (OI-021-1-12/09).
2. Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (OI-021-5-1/11).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.