Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego

EI-021-1/-2/13

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 10 załącznika do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Przewodniczący: Artur Andrzejewski - RDLP Gdańsk.
2) Członkowie:
* Przemysław Kuczyński - RDLP Szczecinek,
* Michał Fabrowski - RDLP Poznań,
* Elżbieta Kędziora - Nadleśnictwo Drawno,
* Maciej Włodarczak- Nadleśnictwo Konstantynowo,
* Paweł Szczygielski - Nadleśnictwo Bielsk,
* Marcin Rutkowski - Nadleśnictwo Kaliska,
* Sebastian Płuciennik - ZILP.
2. Koordynatorem prac Zespołu ustanawiam Pana Marka Wirowskiego, DGLP.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Informatyki DGLP w zakresie informatycznych rozwiązań mobilnych stosowanych w Lasach Państwowych;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji prac terenowych, szczególnie stanowiska leśniczego, poprzez koordynowanie prac w trakcie opracowywania nowych rozwiązań, dedykowanych na urządzenia mobilne lub komputery PC;
3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym aplikacji rejestratora poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych;
4) organizowanie sesji wspólnych członków Zespołu z udziałem nauczycieli regionalnych czy też użytkowników SILP w zakresie jego funkcjonowania oraz aplikacji zewnętrznych;
5) prowadzenie szkoleń centralnych w zakresie aplikacji mobilnych oraz interfejsów rejestratora z systemem LAS;
6) konsultacje w zakresie proponowanych rozwiązań merytorycznych i analitycznych, dotyczących aplikacji mobilnych oraz interfejsów z systemem LAS;
7) ocena techniczno-ekonomiczna wdrażanych rozwiązań;
8) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji SILP oraz na forum internetowym;
9) testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogramowań oraz nowych technologii mobilnych;
10) prowadzenie tematycznej strony internetowej, poświęconej rozwiązaniom mobilnym w Lasach Państwowych.
§  3. W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP oraz Wydziałami powiązanymi merytorycznie.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) Przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków Zespołu.
2) Odpowiada za organizację pracy Zespołu.
3) Organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań Zespołu.
4) Włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą kierowników jednostek.
5) Składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na żądanie naczelnika Wydziału Informatyki DGLP.
6) Składa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych półroczne sprawozdanie (w terminach odpowiednio do końca lipca i do końca stycznia) z postępu prac Zespołu.
2. Koordynator Zespołu:
1) Współpracuje z przewodniczącym Zespołu w kierunku wykonania nałożonych na niego zadań.
2) Wspomaga przewodniczącego Zespołu w zakresie organizacji spotkań roboczych, sesji wspólnych oraz organizacji prac Zespołu.
3) Może uczestniczyć w pracach Zespołu oraz wnioskować o decyzje związane z funkcjonowaniem Zespołu i realizacją jego zadań.
§  5.
1. Wymagane w § 10 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy i terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie umowy zlecenia, zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez kierowników jednostek organizacyjnych zatrudniających członków Zespołu.
3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących kosztów podróży uzgadnia, w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, naczelnik Wydziału Informatyki DGLP.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy członków Zespołu, będących pracownikami DGLP i ZILP.
§  6. Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez członka Zespołu.
§  7. Naczelnik Wydziału Informatyki na wniosek przewodniczącego Zespołu umożliwia członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych systemu informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie wyposażenia technicznego Zespołu.
§  8.
1. Sesje wspólne czy też spotkania robocze Zespołu, na wniosek przewodniczącego Zespołu (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Informatyki DGLP), zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
§  9. Koszt funkcjonowania Zespołu jest uwzględniony w planie finansowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych członków Zespołu. Jego poziom określa naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania DGLP.
§  10. Termin zakończenia prac Zespołu ustalam na 31 grudnia 2014 r.
§  11. Traci moc Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI-021-1-8/09).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.