Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.8.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przygotowania zakresu zmian w Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz projektu zmian z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nowelizowanej Instrukcji urządzania lasu

ZO-01-9/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 34 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r., zarządzam, co następuje.

§  1. Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:

* przewodnicząca: Aldona Perlińska, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w DGLP;

* członkowie:

- Karol Wiler, naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów i Obronności w RDLP Zielona Góra;

- Jerzy Przybylski, główny specjalista Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej w RDLP Warszawa;

- Jan Plutowski, główny specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w RDLP Katowice;

- Tadeusz Włodarczyk, główny specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w RDLP Wrocław;

- Jacek Cichocki, starszy specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w RDLP Toruń;

- Przemysław Dobrowolski, starszy specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w RDLP Łódź;

- Kazimierz Szulc, nadleśniczy Nadleśnictwa Szprotawa (RDLP Zielona Góra).

§  2. Do zadań zespołu należy przygotowanie zakresu zmian w "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych" oraz projektu zmian z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nowelizowanej "Instrukcji urządzania lasu", uwzględniającego:

* przepisy wykonawcze związane z ochroną przeciwpożarową lasów, wydane na podstawie ustawy o lasach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotowej sprawy;

* stan aktualnej wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu.

§  3. Upoważniam przewodniczącą do powoływania do składu zespołu innych specjalistów z zakresu leśnictwa i pożarnictwa spoza Lasów Państwowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  4. Tryb pracy zespołu określa przewodnicząca w taki sposób, aby do:

- 30 listopada 2008 r. przygotować projekt zmian z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nowelizowanej "Instrukcji urządzania lasu",

- 31 grudnia 2008 r. przygotować zakres zmian w "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe".

§  5. Przewodniczącą zespołu zobowiązuję do:

- informowania dyrektora generalnego LP o ustaleniach zespołu i napotkanych trudnościach w jego pracy,

- przedstawienia dyrektorowi generalnemu LP do zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 4.

§  6. Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do delegowania pracowników powołanych do prac zespołu. Koszty dojazdu członków zespołu z regionalnych dyrekcji LP i nadleśnictw pokrywają ich jednostki macierzyste. Koszty dojazdu osób spoza LP pokrywa Dyrekcja Generalna LP.
§  7. Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) członków zespołu oraz zaproszonych do prac zespołu specjalistów pokrywa Dyrekcja Generalna LP.
§  8. Traci moc zarządzenie nr 21 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 17 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przygotowania projektu nowelizacji "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe".
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.