Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.7.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zasad odbioru i ewidencjonowania drewna kłodowanego, pozyskiwanego z zastosowaniem harwesterów

OR-512-2/08

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, jak też w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w DZ. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje.

§  1. Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:

1. Jerzy Kapral, DGLP - przewodniczący zespołu,

2. Irena Hoffer, główna księgowa Nadleśnictwa Bierzwnik,

3. Jan Wiśniewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle,

4. Janusz Łachacz, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Maskulińskie,

5. Jacek Szczepanik, starszy specjalista w RDLP Poznań,

6. Tadeusz Niedźwiedzki, starszy specjalista w RDLP Zielona Góra

oraz dwie osoby, pracownicy ośrodków naukowo-badawczych z Warszawy i Poznania, zaproszeni do pracy w zespole odrębnym trybem.

§  2. Zadaniem zespołu jest:
1) wykorzystanie możliwości systemów komputerowych harwesterów do opracowania i wdrożenia uproszczonej metody odbioru, oznakowania, ewidencji i obrotu drewnem kłodowanym;
2) zaproponowanie zmiany systemu klasyfikacji i sortymentacji drewna pozyskiwanego maszynowo w kłodach,
3) opracowanie lub dostosowanie dokumentów związanych z ewidencją i obrotem drewna pozyskiwanego w kłodach;
4) zespół zakończy pracę w terminie do 30 września 2008 r.
§  3.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią członkom zespołu udział w pracy zespołu, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej jednostki.
2. Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich członków zespołu pokryje DGLP.
§  4. Zadaniem przewodniczącego zespołu jest:

- wyznaczanie zadań poszczególnym członkom zespołu,

- wyznaczanie terminów i miejsc spotkań zespołu,

- informowanie dyrektora generalnego Lasów Państwowych o postępie prac zespołu.

§  5.
1. Przewodniczący zespołu upoważniony jest do:
1) zapraszania do prac zespołu w celach doradztwa i konsultacji:
a) innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą kierowników danych jednostek organizacyjnych,
b) przedstawicieli innych podmiotów gospodarczych oraz ośrodków naukowo-badawczych, z zastrzeżeniem ust. 3.
2) zbierania informacji mających związek z pracami zespołu i zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych LP w sprawach związanych z pracami zespołu.
2. Przewodniczący zespołu zawiadamia osoby, o których mowa w ust. 1, o terminach posiedzeń zespołu.
3. Koszty związane z uczestnictwem w zespole osób, o których mowa w ust. 1, pkt 1b, pokryje DGLP na podstawie stosownych uregulowań, uzgodnionych przez przewodniczącego zespołu z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.
§  6. Zespół będzie realizował swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych, z oderwaniem od zajęć służbowych.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.