Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.2.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych w sprawie inwentaryzacji i ewidencjonowania dróg własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

ZI-1-7182-1-2/13

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zmian.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:
1) Janusz Frankowski, RDLP Zielona Góra - przewodniczący zespołu;
2) Karol Majewski, DGLP - sekretarz zespołu;
3) Marek Komorowski, DGLP;
4) Tomasz Grzegorzewicz, DGLP;
5) Tomasz Rybczyński, RDLP w Krośnie;
6) Andrzej Dobryniewski, RDLP w Zielonej Górze;
7) Grzegorz Lewandowski, RDLP w Gdańsku;
8) Witold Witosza, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie;
9) Bartosz Standio, Nadleśnictwo Złotów;
10) Jarosław Kutyna, Nadleśnictwo Nurzec;
11) Przemysław Jakubiński, Nadleśnictwo Daleszyce;
12) przedstawiciel Zarządu Głównego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
13) przedstawiciel Taxus Sl Sp. z o.o.
§  2. Zadaniem zespołu jest:
1. Ustalenie jednolitych zasad ewidencji infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych zmian w Danych Stałych Globalnych w SILP.
2. Zebranie oraz analiza materiałów, opracowań i dokumentacji dotyczących inwentaryzacji i ewidencjonowania dróg na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3. Ustalenie sposobu powiązania danych o drodze w SILP z obiektami liniowymi, punktowymi i powierzchniowymi w Leśnej Mapie Numerycznej.
4. Opracowanie i przygotowanie projektu wytycznych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dla jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawie ujednolicenia zasad inwentaryzacji i ewidencjonowania dróg leśnych.
5. Uregulowanie spraw związanych z zawartością operatów drogowych, wykonywanych w ramach prac urządzeniowych.
§  3.
1. Przewodniczący zespołu odpowiada za organizację pracy oraz terminową realizację zadań.
2. Przewodniczący zespołu może włączyć do prac zespołu innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PGL LP, za zgodą kierowników danych jednostek organizacyjnych.
3. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do zbierania informacji mających związek z pracami zespołu i zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawach związanych z pracami zespołu.
4. Przewodniczący zespołu wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia zespołu zapraszanym ekspertom i członkom zespołu spoza Lasów Państwowych.
§  4. 1 Termin zakończenia prac zespołu (sprawozdanie z pracy i projekt wytycznych) ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r.
§  5.
1. Koszty przejazdów na posiedzenie uczestników zespołu pokrywają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące pracodawcami członków zespołu, a koszty delegacji tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2. Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji spotkań zespołu, pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 79 z dnia 6 grudnia 2013 r. (B.I.LP.2014.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 2013 r.