Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu tabel środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w odniesieniu do stanowisk pracy w PGL Lasy Państwowe

GB-131-3/13

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 roku, a także w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 10 załącznika do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuję zespół zadaniowy do opracowania projektu tabel środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w odniesieniu do stanowisk pracy w PGL Lasy Państwowe, zwany dalej zespołem, w składzie:
1. Piotr Gotowicki - przewodniczący zespołu, DGLP;

członkowie:

2. Małgorzata Baran - RDLP Gdańsk,
3. Lech Sawa - RDLP Szczecinek,
4. Eugeniusz Kiełczawa - RDLP Zielona Góra,
5. Jacek Wiekiera - RDLP Poznań,
6. Tomasz Multański - nadleśniczy Nadleśnictwa Góra Śląska,
7. Roman Andrzejewski - podleśniczy w Nadleśnictwie Grodzisk.
§  2.
1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu poprzez:
a) przydzielanie zadań członkom zespołu;
b) rozliczanie członków zespołu z wykonanej pracy;
c) organizowanie posiedzeń zespołu;
d) zapraszanie do współpracy, za zgodą Dyrektora Generalnego LP, innych pracowników jednostek Lasów Państwowych;
f) prowadzenie korespondencji z członkami zespołu, zaproszonymi do współpracy pracownikami innych jednostek LP, a także korespondencji wynikającej z realizacji prac zespołu.
2. O trudnościach w realizacji zadań zespołu jego przewodniczący informuje pisemnie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników, o których mowa w § 1, umożliwią członkom zespołu udział w pracy zespołu, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokryje DGLP.
§  4. Zakończeniem pracy zespołu będzie przedstawienie opracowanych propozycji tabel środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w odniesieniu do stanowisk pracy w PGL Lasy Państwowe Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
§  5. Termin zakończenia prac zespołu ustalam na 30 listopada 2013 r.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.