Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Porozumienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw, na których posadowione są urządzenia własności spółki - w oparciu o służebność przesyłu

ES.2217.8.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a 3  ustawy o lasach - zarządza się, co następuje:

§  1.  Treść § 4 pkt 2 Zrządzenia nr 12 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego, o którym mowa w cytowanym zarządzeniu, otrzymuje brzmienie:

Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na dzień 30 września 2020 r.

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zmian.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.