Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Porozumienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw, na których posadowione są urządzenia własności spółki - w oparciu o służebność przesyłu

ES.2217.8.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a 3  ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§  1.  Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, do opracowania Porozumienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., zwaną dalej PSG sp. z o.o., w zakresie ustalenia zasad i warunków korzystania z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych przez PSG sp. z o.o., w tym ustalenia warunków obciążania ww. nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz PSG sp. z o.o. w związku z istniejącymi na tych nieruchomościach urządzeniami do przesyłu gazu, zwanymi dalej urządzeniami przesyłowymi, stanowiącymi własność PSG Sp. z o.o. - w składzie:
1. Marek Miścierewicz - RDLP w Łodzi - Przewodniczący
2. Jurand Irlik - RDLP w Katowicach
3. Dariusz Jaczewski - RDLP w Szczecinie
4. Magdalena Adamczewska - radca prawny RDLP w Poznaniu
5. Dariusz Miernik - RDLP Zielona Góra
6. Artur Jakubiak - RDLP Wrocław
7. Andrzej Gutkowski - RDLP Warszawa.
§  2. 
1.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie Porozumienia zgodnie z treścią § 1 decyzji, po przeprowadzeniu negocjacji z PSG sp. z o. o. w konsultacji z dyrektorami RDLP, na terenie których, w nadzorowanych przez nich nadleśnictwach, są posadowione gazociągi PSG sp. z o.o.
2.  Podstawę do opracowania Porozumienia, jako punkt wyjścia do negocjacji, stanowi materiał roboczy "Projekt Porozumienia z dnia 28.02.2015 r.", stanowiący załącznik 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
3.  Zespół realizuje swoje zadania w trybie spotkań roboczych, które zwołuje Przewodniczący Zespołu.
4.  W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
§  3. 
1.  Przewodniczący Zespołu, o którym mowa w § 1 decyzji, jest upoważniony do pozyskiwania informacji niezbędnych do pracy Zespołu oraz występowania do kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w sprawach związanych z pracami Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu, o którym mowa w § 1 decyzji, jest uprawniony do uzyskania stosownych pełnomocnictw od nadleśniczych nadleśnictw, na terenie których istnieją urządzenia własności PSG sp. z o.o., za pośrednictwem właściwych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (upoważnienia od nadleśniczych z prawem stanowienia dalszych pełnomocnictw) w zakresie reprezentowania ich interesów przy zawarciu Porozumienia.
3.  Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, delegujący pracowników, o których mowa w § 1, odniosą koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, natomiast koszty zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§  4. 
1.  Prace Zespołu zakończy podpisanie Porozumienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (reprezentowanego przez 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie ustalenia zasad i warunków korzystania z gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przez Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. dla istniejących gazociągów.
2.  4  Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na dzień 30 września 2020 r.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
4 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 25 z dnia 15 kwietnia 2020 r. (B.I.LP.2020.4/5.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 2020 r.