Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania nowych instrukcji służbowych leśniczego i podleśniczego.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2004.2.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania nowych instrukcji służbowych leśniczego i podleśniczego.

OR-013-1/2004

Na podstawie art. 33, ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. Nr 56 z 2000 r., poz. 679 z późn. zmianami), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu, postanawiam co następuje:

§  1.
1.
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1)
Grzegorz Godlewski, N-ctwo Rudka - Przewodniczący Zespołu,
2)
Marek Biniek, N-ctwo Goleniów - członek,
3)
Wiesław Chojnacki, N-ctwo Kalisz - członek,
4)
Waldemar Cierniak, N-ctwo Taczanów - członek,
5)
Marian Haładaj, N-ctwo Sarnaki - członek,
6)
Krzysztof Hołowiński, N-ctwo Radzyń Podlaski - członek,
7)
Jacek Kramarz, N-ctwo Złotoryja - członek,
8)
Waldemar Żmijewski, N-ctwo Wyszków - członek,
9)
Gabriel Zasada, DGLP - członek,
10)
Aleksander Trafiałek, DGLP - członek.
2.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników, o których mowa w ust. 1, umożliwią członkom Zespołu udział w pracy Zespołu, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokryje DGLP.
§  2.
Zadaniem Zespołu jest:
1)
przeanalizowanie dotychczasowych instrukcji służbowych leśniczego i podleśniczego, wprowadzonych zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19.01.1995 r. i zaproponowanie wprowadzenia do tych instrukcji stosownych zmian uwzględniających aktualny stan prawny, zmiany w planowaniu, organizacji i wykonawstwie zadań wynikające z prywatyzacji prac leśnych, wdrożenia i rozwoju SILP, itp.
2)
opracowanie projektu nowych instrukcji służbowych leśniczego i podleśniczego, dostosowanych do aktualnego stanu prawnego i uwarunkowań techniczno-organizacyjnych tych stanowisk pracy.
§  3.
1)
Pracą Zespołu kieruje jego przewodniczący.
2)
Przewodniczący ma uprawnienie do zapraszania do jego prac innych pracowników jednostek organizacyjnych LP w porozumieniu i za zgodą kierowników jednostek organizacyjnych LP.
3)
Przewodniczący wyznacza terminy i miejsce posiedzeń Zespołu.
§  4.
1.
Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na dzień 30 czewca 2004 roku.
2.
Formalne zakończenie pracy nastąpi poprzez przedłożenie Dyrektorowi Generalnemu LP projektu nowych instrukcji służbowych leśniczego i podleśniczego.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.