Powołanie zespołu zadaniowego do koordynowania inwentaryzacji wilka i rysia oraz opiniowania koncepcji przebiegu korytarzy... - OpenLEX

Powołanie zespołu zadaniowego do koordynowania inwentaryzacji wilka i rysia oraz opiniowania koncepcji przebiegu korytarzy migracyjnych dla obu gatunków.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2001.2.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2000 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do koordynowania inwentaryzacji wilka i rysia oraz opiniowania koncepcji przebiegu korytarzy migracyjnych dla obu gatunków.

ZO-02-3/2/00

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn. zm.) w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku oraz § 11 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 30.01.1998 r. (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§  1.
Powołuję zespół zadaniowy w składzie:

1. Ryszard Kapuściński - naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w DGLP - przewodniczący.

Członkowie:

2. Jan Błaszczyk - główny specjalista ds. łowiectwa w DGLP

3. Tomasz Grądzki - główny specjalista - Wydział Gospodarki Leśnej DGLP

4. Henryk Krzakiewicz - naczelnik Wydziału Gospodarki Łowieckiej i Polowań Dewizowych - RDLP Krosno

5. Edward Tomecki - nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik - RDLP Lublin

§  2.
Zadaniem zespołu zadaniowego jest koordynowanie inwentaryzacji wilka i rysia na terenie Lasów Państwowych oraz opiniowanie koncepcji przebiegu korytarzy migracyjnych dla ww. gatunków.
§  3.
Przewodniczący zespołu zadaniowego ma prawo do powołania do pracy w zespole dodatkowych specjalistów z określonych dziedzin dotyczących omawianej problematyki w celu konsultacji.
§  4.
Zobowiązuję przewodniczącego zespołu zadaniowego do regularnego informowania dyrektora generalnego LP o postępach prac wymienionych w § 2.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.