Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 5 w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 31 grudnia 2012 r. rozwiązuje się:
1) Zespół Szkół pn. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12, w skład którego wchodzą Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia;
2) Zespół Szkół pn. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12, w skład którego wchodzą Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia i Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.
§  2. W miejsce rozwiązanych Zespołów, z dniem 1 stycznia 2013 r. powołuje się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia;
2) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia;
3) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia;
4) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.
3. Zespół używa nazwy: "Zespół Szkół Muzycznych w Kielcach".
§  3.
1. Majątek rozwiązanych Zespołów, z dniem 1 stycznia 2013 r. staje się majątkiem powołanego Zespołu, o którym mowa w § 2
2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi rozwiązanych Zespołów, z dniem 1 stycznia 2013 r. stają się nauczycielami i pracownikami powołanego Zespołu, o którym mowa w § 2.
§  4. Zespołowi Szkół Muzycznych w Kielcach nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach

§  1. Zespół szkół o nazwie Zespół Szkół Muzycznych w Kielcach, zwany dalej "Zespołem", tworzą:
1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia;
2) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia;
3) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia;
4) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.
§  2. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach.
§  3. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), a w szczególności:
1) rozbudza podstawowe zdolności muzyczne rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie;
2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
3) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym;
4) oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury;
5) dba o pełny rozwój osobowości każdego ucznia.
§  5. Cele, o których mowa w § 4, realizowane są poprzez:
1) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
2) uczestniczenie w konkursach, przesłuchaniach i festiwalach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim;
3) prezentacje w formie koncertów, przeglądów, popisów osiągnięć wszystkich uczniów;
4) współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami;
5) współdziałanie z samorządem lokalnym.
§  6.
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada pedagogiczna,
3) Rada rodziców,
4) Samorząd uczniowski.
2. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie zobowiązującymi przepisami.
§  7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu.
§  8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§  9. W celu właściwego wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu, organizuje się je w sposób następujący:
1) opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół sprawuje nauczyciel Zespołu z ewentualną pomocą rodziców;
3) za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę;
4) zasady korzystania z pomieszczeń Zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez dyrektora.
§  10. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
§  11. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§  12. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
2) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
§  13.
1. Rodzice (prawni opiekunowie ucznia) mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;
2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia;
4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Zespół opinii na temat pracy Zespołu.
2. Dyrektor określa formę i częstotliwość spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§  14.
1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.
2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły, świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową Zespołu.
§  15. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  16. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§  17. Ustalenia nie objęte statutem Zespołu regulują dotychczasowe statuty połączonych szkół.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2012 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stosownie do art. 5 ust. 5d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zm.), podpisał z Gminą Miejską Kielce, porozumienie, w myśl, którego Miasto przekazało do dalszego prowadzenia Ministrowi od dnia 1 stycznia 2013 roku - Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Kielcach na zasadach określonych w art. 5 ust. 7 cytowanej ustawy.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kielcach rozpoczęła działalność dydaktyczną z dniem 1 września 2011 roku. Powstała z inicjatywy władz samorządowych, tj. Prezydenta Miasta Kielce. Szkoła, już obecnie, na podstawie umowy użyczenia, mieści się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach przy ulicy Wojewódzkiej 12. Budynek jest nowy i został wybudowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z tym, że wyżej wymienione szkoły mieszczą się w tym samym budynku zasadna jest decyzja o utworzeniu Zespołu Szkół.

Nowy Zespół szkół zostanie utworzony na bazie rozwiązanych z dniem 31 grudnia 2012 r. istniejących dotychczas Zespołów Szkół, tj. Zespołu Szkół pn. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12, w skład którego wchodzą Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia oraz Zespołu Szkół pn. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12, w skład którego wchodzą Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia i Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.

Powołanie wspólnego Zespołu dla ww. czterech szkół muzycznych pozwoli na funkcjonalniejsze wykorzystanie bazy i pozytywnie wpłynie nie tylko na poprawę warunków kształcenia, ale także umożliwi w ciągu pierwszego roku funkcjonowania wypracowanie nowej koncepcji nauczania, zapewniającej drożność kształcenia młodzieży uczęszczającej do istniejących szkół. Należy podkreślić, że utworzenie Zespołu nie naruszy struktury organizacyjnej ww. szkół, znajdujących się dotąd w obu poszczególnych Zespołach, jak również nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwoli natomiast na lepsze gospodarowanie w zakresie posiadanych środków.

Nowy Zespół zostanie powołany z dniem 1 stycznia 2013 r. i będzie używał nazwy "Zespół Szkół Muzycznych w Kielcach".