Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2017.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw pierwszego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu pod nazwą "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu "Fundamenty" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 29 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Zespół specjalistyczny do spraw pierwszego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu pod nazwą "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu "Fundamenty" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Jacek Wijaczka;
2) członkowie:
a) Ilona Czamańska,
b) Andrzej Dąbrówka,
c) Aleksander Naumow,
d) Kazimierz Panuś,
e) Artur Rejter,
f) Anna Skolimowska,
g) Krzysztof Stopka,
h) Zofia Zielińska,
i) Tadeusz Żuchowski.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) przeprowadzenie pierwszego etapu oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do konkursu pod nazwą "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu "Fundamenty" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwanych dalej "wnioskami";
2) sporządzenie listy rankingowej wniosków wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich kwalifikacji do drugiego etapu oceny;
3) skierowanie wniosków zakwalifikowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do drugiego etapu oceny do recenzentów zewnętrznych.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela członkom Zespołu zadania;
3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy i przeprowadzeniu głosowania w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku, gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego projektu lub wniosku;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich jednostek;
3) sprawa dotyczy jednostek, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
1) oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.
§  8.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).