Powołanie Zespołu Specjalistycznego do spraw oceny wniosku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej dotyczącego powierzenia realizacji niektórych zadań bez ogłaszania konkursu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2009.1.6

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu Specjalistycznego do spraw oceny wniosku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej dotyczącego powierzenia realizacji niektórych zadań bez ogłaszania konkursu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 26 lutego 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. Zespół Specjalistyczny do spraw oceny wniosku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej dotyczącego powierzenia realizacji zadań, polegających na organizowaniu i finansowaniu konkursów o dofinansowanie projektów celowych w określonych dziedzinach zastosowań praktycznych na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, bez ogłaszania konkursu, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Henryk Górecki;
2)
członkowie Zespołu:

- Leszek Grabarczyk,

- Krzysztof Gulda,

- Leszek Rafalski;

3)
sekretarz Zespołu - Patrycja Gutowska-Popis.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena wniosku złożonego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, dotyczącego powierzenia realizacji zadań polegających na organizowaniu i finansowaniu konkursów o dofinansowanie projektów celowych w określonych dziedzinach zastosowań praktycznych na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw;
2)
wyrażenie opinii na temat możliwości przekazania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.
§  4.
1.
Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.
2.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
§  5.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2.
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej jednego członka Zespołu.
3.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony kolegialnie na pierwszym posiedzeniu.
§  6.
Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym.
§  7.
1.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
2.
W protokole zamieszcza się treść wniosków i rekomendacji powziętych przez Zespół.
§  8.
Obsługę organizacyjną i biurową Zespołu zapewnia Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).